Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Notices

Прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия.

О Б Я В А

НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

 

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:

 

1За военни формирования от Сухопътните войски 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища:

1.1. В гарнизон Стара Загора, 21 бр.;

1.2. В гарнизон Ямбол, 15 бр. ;

1.3. Във в.ф. 38220 – Плевен, 4 бр. ;

1.4. В 61-ва механизирана бригада – Карлово, 70 бр.

1.5. В Бригадно командване – Благоевград, 35 бр. ;

1.6. Във в. ф. 54990 – Враца, 10 б

1.7. Във в.ф. 28330 – Смолян, 20 бр. ;

1.8. Във в.ф. 24620 – Свобода, 10 бр. ;

1.9. Във в.ф. 42600 – Мусачево, 10 бр.

Срок за подаване на документите – до 23.04.2021 г.

 

 2. За провеждане на прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022година и конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Обявени 333 места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021година:

– НВУ „ Васил Левски“- Велико Търново-231 места;

-ВВВУ „ Георги Бенковски“- Долна Митрополия-54 места;

-ВВМУ „ Н. Й. Вапцаров“- Варна-48места;

Подаването на документите за прием по специализациите е със краен срок 30.06.2021 година;

3. За 29 вакантни длъжности във Военноморските сили и 115 длъжности във Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документите – до 29.10.2021 г.

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет и служител ОМП) или на телефон 0885945388.

Решение №ХА-20П/2021 г. на Директора на РИОСВ-Хасково, за прекратяване на започнатото производство по уведомление за ИП за “Отглеждане на 100 бр. говеда ” в ПИ с идентификатор: 65156.34.12 по КККР на с. Сакарци, общ. Тополовград с възложител Динко Петков Петров

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, иглолистна дървесина – черен бор /стояща маса/ – общинска собственост , находяща се в УПИ ІХ, кв. 43 по ПУП на с.Орлов дол

На основание Заповед № 85/17.02.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, иглолистна дървесина – черен бор /стояща маса/ – общинска собственост , находяща се в УПИ ІХ, кв. 43 по ПУП на с.Орлов дол с площ от 20050 кв.м, одобрен със заповед № 89/18.05.1983г., скица № 414/09.10.2020г.-публична общинска собственост, съгласно оценка на лицензиран оценител и по определени цени и сортименти при началана тръжна цена както следва:

   1.ЕСД                   – 46,00 лв.без ДДС /плътен м3                                        

   2.ССД                    – 30,00 лв.без ДДС /плътен м3                                                            

   3.ДСД                     -21,00 лв.без ДДС /плътен м3                                        

   4.Технологична дървесина от едра, средна и дребна, дърва и ОЗМ/обли занаятачийски материали/   -22,00 лв.без ДДС /плътен м3                                        

Обща стойност на дървесината и единична цена на обезличен м3 лежаща маса без ДДС:

   1. Обща стойност на дървесината                                 – 3792,00 лв.

   2. Общо прогнозно количество строителна дървесина – 142 м3

Маркирането на лежаща маса дървесина и издаването на превозни билети са за сметка на спечелилия търга. Цените за маркиране на лежаща дървесина и издаване на превозен билет, съгласно Решение № 424 по т.2 от Протокол №41/31.08.2018г. на ОбС-Тополовград, са както следва:

-Маркиране на лежаща дървесина, разрешена за отсичане по Закона за опазване на селскостопанското имущество-2,00лв. за пл.м3

-Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина от извън горски територии-3,00 лв.

   Търгът да се проведе на: 08.03.2021 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати, да се проведе повторен търг на 15.03.2021г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на да се внесе в касата на ОбА– гр.Тополовград , пл.”Освобождение” №1. Размерът на депозита е 379,20 лв.

     Тръжната документация се закупува от стая № 1 на ОбА- Център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА- Център за информация и услуги до 16.00 часа на 05.03.2021 г., съответно до 16.00 ч. на 12.03.2021 г.

Оглед на обекта и дървесината   може да се извърши   всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете, след предварително съгласуване със служител на Общинска администрация.

                        

     За информация : Тел. 0886742043, стая 24, ет.2 в сградата на Об.А – Тополовград.;

                                   Тел: 0899813309, стая 26, ет.2 в сградата на Об.А – Тополовград.

 

Протокол от 17.02.2021 г. на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската между заявители за землище с. Устрем

ОТ 22.02.2021 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ЩЕ БЪДЕ ВЪЗОБНОВЕН ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, СЪГЛАСНО МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ

   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД,

   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 22.02.2021 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ЩЕ БЪДЕ ВЪЗОБНОВЕН ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, СЪГЛАСНО МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, КАКТО СЛЕДВА : 

1.ТОПОЛОВГРАД – С.РАДОВЕЦ

Тополовград/07:30 ч./ – с.Орешник /07:35 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /07:39 ч./ – с.Мрамор /07:44 ч./ – р-н с.Срем /07:53 ч./ – с.Устрем /07:57 ч./- с.Радовец /08:17 ч./- изпълнява се само в работни дни и обратно,

с.Радовец /08:18 ч./ –   с.Устрем /08:37 ч./ – с.Срем /08:46 ч./ – р-н с.Срем /08:52/ – с.Мрамор /09:03ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /09:09 ч./ – с.Орешник /09:13ч./ – Тополовград/09:20ч./ 

2.ТОПОЛОВГРАД – С.РАДОВЕЦ

Тополовград /07:30ч./- с.Орешник /07:35ч/ – р-н с.Капитан Петко войвода /07:39 ч./ -с.Капитан Петко войвода /07:47ч./- – с.Мрамор /07:56ч./ – р-н с.Срем /08:05ч./ – с.Устрем /08:09/- с.Радовец /08:29ч./-   изпълнява се само събота и неделя        и обратно,

с.Радовец /08:30ч./-   с.Устрем /08:49/-р-н с.Срем /08:52 ч./- с.Мрамор /09:03ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /09:09/- с.Орешник /09:13 ч./ – Тополовград /09:20 ч./

3.ТОПОЛОВГРАД – С.РАДОВЕЦ

Тополовград/14:00 ч./ – с.Орешник /14:05 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /14:09 ч./ – с.Капитан Петко войвода /14:17 ч./ – с.Мрамор /14:26 ч./ – р-н с.Срем /14:35 ч./ – с.Устрем /14:39 ч./- с.Радовец /14:59ч./- изпълнява се понеделник, сряда, четвъртък и събота и обратно,

с.Радовец /15:00 ч./ –   с.Устрем /15:18 ч./ –– р-н с.Срем /15:21 ч./ – с.Мрамор /15:30 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /15:35 ч./ – с.Орешник /15:39 ч./ – Тополовград/15:45 ч./

4.ТОПОЛОВГРАД – С.ПРИСАДЕЦ

Тополовград/14:00 ч./ – с.Орешник /14:05 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /14:09 ч./ – с.Капитан Петко войвода /14:17 ч./ – с.Мрамор /14:26 ч./ – р-н с.Срем /14:35 ч./ – с.Устрем /14:39 ч./- с.Радовец /14:59ч./-с. Филипово /15:03 ч./- с.Присадец /15:09 ч./ изпълнява се вторник и петък и обратно,

с.Присадец /15:10/ – с.Филипово /15:15 ч. – /-с.Радовец /15:20 ч./ –   с.Устрем /15:39 ч./ –– р-н с.Срем /15:42 ч./ – с.Мрамор /15:51 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /15:56 ч./ – с.Орешник /16:00 ч./ – Тополовград/16:06 ч./

5.ТОПОЛОВГРАД – С.ПРИСАДЕЦ

Тополовград/13:15 ч./ – с.Орешник /13:20 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /13:23 ч./ – с.Мрамор /13:28 ч./ – р-н с.Срем /13:37 ч./ – с.Устрем /13:40 ч./- с.Радовец /13:55ч./-с. Филипово /14:00 ч./- с.Присадец /14:06 ч./ изпълнява се само неделя и обратно,

с.Присадец /14:07/ – с.Филипово /14:12 ч. – /-с.Радовец /14:17 ч./ –   с.Устрем /14:32 ч./ –– р-н с.Срем /14:35 ч./ – с.Мрамор /14:44 ч./ – р-н с.Капитан Петко войвода /14:49 ч./ – с.Орешник /14:52 ч./ – Тополовград/14:58 ч./

6.ТОПОЛОВГРАД – С. ВЛАДИМИРОВО

Тополовград /07:30 ч./ – р-н с.Сакарци /07:39 ч./ – с.Хлябово /07:44 ч./ – с.Орлов дол /07:57 ч./ – с.Владимирово /08:07 ч./ – изпълнява се в работни дни и обратно,

с.Владимирово /08:08 ч./ – с.Орлов дол /08:17 ч./ – с.Хлябово /08:30 ч./ – р-н с.Сакарци /08:36 ч./ – Тополовград /08:45 ч./

7.ТОПОЛОВГРАД – С. ВЛАДИМИРОВО

Тополовград /12:00 ч./ – р-н с.Каменна река /12:12 ч./ – с.Орлов дол /12:20 ч./ – с.Владимирово /12:30 ч./ – изпълнява се ежедневно и обратно,

с.Владимирово /12:31 ч./ – с.Орлов дол /12:40 ч./ – р-н с.Каменна река /13:02 ч./ – Тополовград /13:15 ч./

8.ТОПОЛОВГРАД – С.КНЯЖЕВО

Тополовград /06:30 ч./ – с.Княжево /06:55 ч./ , изпълняваща се ежедневно и обратно,

с.Княжево /06:56 ч./ – с.Синапово /07:05 ч./ – Тополовград /07:20 ч./

9.ТОПОЛОВГРАД – С.КНЯЖЕВО

Тополовград /14:00 ч./ – с.Синапово /14:15 ч./ – с.Княжево /14:25 ч./ изпълняваща се ежедневно и обратно,

с.Княжево /14:26 ч./ – Тополовград /14:50 ч./

 

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

З А П О В Е Д № ПО-09-4-2/05.02.2021 г. гр. Хасково за одобрени споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ