Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Notices

Търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в гр.Тополовград, с.Синапово и с Орлов дол.

На основание Заповед №235/10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед №236/10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед №237/10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед №239/10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, а именно:

     1. УПИ ХVIII с площ 260 кв.м, за жилищно строителство в кв.30 по ПУП на гр. Тополовград – АОС №361/27.08.2002г. при начална тръжна цена в размер на 1750,00лв. без ДДС и 2100,00лв. с ДДС.

     2. УПИ V, кв.2А по ПУП на гр. Тополовград, с площ 4 650 кв.м.,находящ се в промишлената зона на града- АОС № 538 / 09.04.2013 г. при начална тръжна цена в размер на 41 072,70лв. без ДДС,   49 287.24лв. с ДДС.

     3. ПИ – 286 с площ 220 кв.м. и масивна едноетажна сграда със ЗП 100 кв.м., в кв. 67 по ПУП на с. Орлов дол, Община Тополовград – АОС № 71/ 06.02.1998 г.

при начална тръжна цена на имота в размер на 3180.00 лв. без ДДС и 3816.00 лв. с ДДС

   4. –УПИ I, кв.56 с площ 1086 кв.м., общински терен по ПУП на с.Синапово- АЧОС № 539 / 17.06.2013г., при начална тръжна цена на имота в размер на 2 620,00 лв. без ДДС,

3 144,00 лв. с ДДС

   -УПИ II, кв.56 с площ 1590 кв.м., общински терен по ПУП на с.Синапово- АЧОС № 540 / 17.06.2013 г. при начална тръжна цена на имота в размер на 3 840,00 лв. без ДДС,

4 608,00 лв. с ДДС.

      Търговете за обявените имоти ще се проведат както следва:

По т.1 УПИ ХVIII с площ 260 кв.м., търгът за имота да се проведе на: 31.05.2021 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от общата началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА , в размер на 175,00 лв.

По т.2 УПИ V, кв.2А с площ 4650кв.м., търгът за имота да се проведе на: 31.05.2021 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА, в размер на 4107.27лв.

По т.3 ПИ – 286 с площ 220 кв.м. и масивна едноетажна сграда със ЗП 100 кв.м., -търгът за имота да се проведе на: 31.05.2021 г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г.   от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА в размер на 318.00лв.

По т.4   -УПИ I, кв.56 с площ 1086 кв.м. и УПИ II, кв.56 с площ 1590 кв.м., търгът за имотите да се проведе на: 31.05.2021 г. от 11:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г. от 11.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите да се внесе в касата на ОбА в размер на:

-УПИ I, кв.56 с площ 1086 кв.м. – депозит в размер на 262,00лв.

-УПИ II, кв.56 с площ 1590 кв.м. – депозит в размер на 384,00лв.

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 28.05.2021г , съответно до 16.00 ч. на 03.06.2021г.

         Оглед на имота: всеки работен ден предхождащ датите на търга.                          

                                             За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в гр.Тополовград и отдаване под наем на общински терени -частна общинска собственост в с.Устрем.

На основание Заповед № 238 / 10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 240 / 10.05.2021 г. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А :

1.Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,за разполагане на преместваем обект, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

Общински терен с площ 50 кв.м., представляващ част от площадно пространство до улица от о.т.591- о.т.592 в кв.117 по ПУП на гр.Тополовград, Скица №82/17.02.2021г., за разполагане на преместваем обект, при начална тръжна месечна наемна цена 80.00 лв. без ДДС, 96.00лв. с ДДС.

  2.Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени – частна общинска собственост за срок от 5 ( пет ) години, а именно:

               2.1 УПИ I- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 650 кв.м. по ПУП на с.Устрем, АЧОС №7201/26.01.21г. за срок от 5 (пет) години, при начална тръжна годишна наемна цена 57.75лв.

             2.2 УПИ II- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 110 кв.м. по ПУП  на с.Устрем, АЧОС №7202/26.01.21г. за срок от 5 (пет) години, при начална тръжна годишна наемна цена 38.85лв.

     Търговете да се проведат както следва:

   По т.1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ 50 кв.м.- търгът да се проведе на: 31.05.2021 г. от 10:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г. от 10:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.      

            Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА-Тополовград, в размер на 8,00лв.

   По т.2. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени- частна общинска собственост:

      2.1. За УПИ I- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 650 кв.м. – търгът да се проведе на: 31.05.2021 г. от 11:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г. от 11:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на 5,77 лв.

      2.2. За УПИ II- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 110 кв.м. – търгът да се проведе на: 31.05.2021 г. от 11:00 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 04.06.2021 г. от 11:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на 3,88 лв.

     Тръжната документация се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 28.05.2021г.,съответно до 16.00 ч. на 03.06.2021г.

     Оглед на обекта: всеки работен ден до деня, предхождащ датите на търговете.

     За информация: тел. 0470 / 5-33-45

ОБЯВА НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

О Б Я В А

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:

1За военни формирования от състава на СКС в Горна Малина

40 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища;

2. За провеждане на прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022година и конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:

Обявени 333 места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021година:

– НВУ „ Васил Левски“- Велико Търново-231 места;

-ВВВУ „ Георги Бенковски“- Долна Митрополия-54 места;

-ВВМУ „ Н. Й. Вапцаров“- Варна-48места;

Подаването на документите за прием по специализациите е със краен срок 30.06.2021 година;

3. За 29 вакантни длъжности във Военноморските сили и 115 длъжности във Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документите – до 29.10.2021 г.

4. За 148 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и 8 длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс

Срок за подаване на документите – до 09.07.2021 г.

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет и служител ОМП) или на телефон 0885945388.

ИП от Дарин Иванов Димитров за ,,Работилница за производство на безалкохолни напитки и преработка и ферментация на малц и малцови продукти‘‘ в УПИ VI -425, кв. 71 с. Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасково

Прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия.

О Б Я В А

НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

 

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:

 

1За военни формирования от Сухопътните войски 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища:

1.1. В гарнизон Стара Загора, 21 бр.;

1.2. В гарнизон Ямбол, 15 бр. ;

1.3. Във в.ф. 38220 – Плевен, 4 бр. ;

1.4. В 61-ва механизирана бригада – Карлово, 70 бр.

1.5. В Бригадно командване – Благоевград, 35 бр. ;

1.6. Във в. ф. 54990 – Враца, 10 б

1.7. Във в.ф. 28330 – Смолян, 20 бр. ;

1.8. Във в.ф. 24620 – Свобода, 10 бр. ;

1.9. Във в.ф. 42600 – Мусачево, 10 бр.

Срок за подаване на документите – до 23.04.2021 г.

 

 2. За провеждане на прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022година и конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Обявени 333 места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021година:

– НВУ „ Васил Левски“- Велико Търново-231 места;

-ВВВУ „ Георги Бенковски“- Долна Митрополия-54 места;

-ВВМУ „ Н. Й. Вапцаров“- Варна-48места;

Подаването на документите за прием по специализациите е със краен срок 30.06.2021 година;

3. За 29 вакантни длъжности във Военноморските сили и 115 длъжности във Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документите – до 29.10.2021 г.

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет и служител ОМП) или на телефон 0885945388.