Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заповеди на кмета

Заповед №509/09.08.2022г. на Кмета на Община Тополовград за прекратяване действието на удостоверение №38/09.08.2021г. за утвърдена категория “една звезда” на туристически обект: бистро „АЛЕН МАК”, находящ се в с.Устрем

 

ЗАПОВЕД

 №509/09.08.2022г.

  гр.Тополовград

 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за туризма,чл.27,ал.2,т.1  от Наредбата за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория,отказ,понижаван ,спиране на действието и прекратяване на категорията  и съгласно искане с вх.№  54-00-457/09.08.2022г.   от Георги Ангелов Паскалев 

ПРЕКРАТЯВАМ:

ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕ №38/09.08.2021г.ЗА УТВЪРДЕНА КАТЕГОРИЯ  „ЕДНА ЗВЕЗДА”

На туристически обект: бистро „АЛЕН МАК” находящ се в с.Устрем, ул. „Демокрация” №33 с лице извършващо действие в обекта  „АКОН 79” ООД ,ЕИК-203330603

            Обезсилвам действието на Удостоверение №38/09.08.2021г.за утвърдена категория „Една звезда” ,издадено от Кмета на Община Тополовград  със Заповед №467/09.08.2021г.,като задължавам лицето извършващо действие в  туристическия обект да върне в Община Тополовград издаденото  удостоверение и табела за утвърдена категория за отразяване в Националния туристически  регистър.

Заповедта да се впише в Регистъра на категоризираните туристически обекти и  се отрази обстоятелството в Националния туристически регистър.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице за сведение и изпълнение.

 

С  уважение,

Хараламби Мочев /ПП/

Зам.-Кмет на Община Тополовград

/съгласно Заповед №404/12.07.2021г.

 

 

Заповед № 300 от 03.06.2021г. на Кмета на Община Тополовград за начина на ползване на лечебни растения от общински имоти

З А П О В Е Д

№300

гр. Тополовград 03.06.2021 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.11,ал.1 от ЗОС и чл.9, чл.42, чл.46 и чл.62 от Закона за лечебните растения и чл.40, т.6 от Наредбата за опазване на обществения ред, чистотата, безопасността на движението и пожарната и аварийна безопасност в Община Тополовград

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Ползването на лечебните растения да се извършва по начини и със средства, които не водят до увреждане на находищата им, до намаляване на техните ресурси, до затруднено възстановяване на популациите им или до намаляване на биологичното разнообразие.

2.Ползването на лечебни растения от общински имоти/земеделски земи,горски територии, урбанизирани територии и др./, което представлява стопанска дейност, т.е.покупко-продажба или   за производство, да се извършва само и въз основа   на позволително за ползване на лечебните растения, издадено по реда на чл.22 от Закона за лечебните растения от кмета на общината.

3При събиране на билки за лични нужди вземи, гори и водни обекти- общинска собственост,позволително не се изисква.

Съгласно Закона за лечебните растения”Билки за лични нужди” са количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден, както следва:

а/ корени, коренище, луковици или грудки- до 1 кг;

б/стръкове- 2 кг;

в/ листа- до 1 кг;

г/кори- до 0,5 кг;

д/цветове-0,5 кг;

е/семена- 0.1 кг;

ж/ плодове–до 10 кг;

з/ пъпки-до 0,5 кг;

и/ талус- до 1 кг

4. При установяване на нарушения на заповедта/чупене, рязане на клони и др. увреждания на растенията; ползване на лечебните растения със стопанска цел без издадено разрешително;събиране на лечебните растения за лични нужди, както и в количества над посочените по-горе/,на нарушителите да бъдат налагани административни санкции по реда на Закона за лечебните растения.

5. Всички кметове и кметски наместници по населени места, както и общински служители с контролни функции, съобразно своите компетенции да следят за изпълнението на заповедта.

6.Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на Община Тополовград и до съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта възлагам на себе си.

БОЖИН БОЖИНОВ /ПП/

Кмет на Община Тополовград

Заповед № 299/03.06.2021г.на Кмета на Община Тополовград за забрана бране на липов цвят

Image

З А П О В Е Д

 299

гр. Тополовград, 03.06.2021 год.

 

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1 от ЗОС и чл.22, ал.1 и чл. 40, т.6 от Наредбата за опазване на обществения ред, чистотата, безопасността на движението и пожарната и аварийна безопасност в Община Тополовград

З А Б Р А Н Я В А М :

1. Брането на липов цвят в строителни  граници на населените места на територията на Община Тополовград.

2. Брането на липов цвят по начин, който би довел до увреждане на дърветата и насажденията в имоти общинска собственост , находящи се извън урбанизираните територии/ земеделски земи, горски територии и др./

3. Брането на липов цвят със стопанска цел / покупко-продажба/, без да бъде издадено позволително за ползване, издадено по реда на чл.22 от Закона за лечебните растения.

При нарушение на заповедта на нарушителите да бъдат налагани административни санкции.

           Всички кметове и кметски наместници по населени места, както и общински служители с контролни функции да следят за изпълнението на заповедта.

            Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на Община Тополовград и до съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

           Конрол по заповедта възлагам на себе си.

 

БОЖИН БОЖИНОВ /ПП/

Кмет на Община Тополовград