Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Общинска администрация

Концесия язовир “Гинчеви ниви”, землище с.Орлов дол, Община Тополовград

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ за услуга ,  „възстановяване , управление  И ПОДДЪРЖАНЕ обекта на концесия” НА ЯЗОВИР, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР  53895.125.193, МЕСТНОСТ „ГИНЧЕВИ НИВИ”, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. Орлов дол , ОБЩ. Тополовград

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

С Решение № 569/29.09.2023 г. на ВрИД  Кмет на община Тополовград е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за услуга, „възстановяване,управление и поддържане на обекта на концесия” представляващ поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 53895.125.193 /номер по предходен план –имот №000193/, по кадастралната  карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на, находящ се в землището на с. Орлов дол, община Тополовград,  с площ 141575 кв.м., начин на трайно ползване-„язовир”, при граници на имота: поземлени имоти  с идентификатор 53895.125.180, 53895.125.190, 53895.119.85, 53895.120.195, 53895.125.119, 53895.125.189, 53895.125.188, 53895.125.192, съгласно скица №15-89400-29.01.2022г. изд. от СГКК гр.Хасково   

 

 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида за процедурата в Националния концесионен регистър с № 122-243/02.06.2023 г., по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията от тук:


 

Концесия язовир “Ивалъка”, землище с.Орлов дол, Община Тополовград

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО  провеждане  на ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА За ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ за услуга, „възстановяване ,управление  И ПОДДЪРЖАНЕ обекта на концесия” НА ЯЗОВИР, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 53895.110.112 и 53895.110.108,НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. Орлов дол , МЕСТНОСТ „ИВАЛЪКА” ОБЩ. Тополовград

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   С Решение № 568/29.09.2023 г. на ВрИД  Кмет на община Тополовград е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за услуга, „възстановяване,управление и поддържане на обекта на концесия” представляващ поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 53895.110.112,  /номер по предходен план –имот №000112/, по кадастралната  карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. Орлов дол, Община Тополовград, с площ 106014 кв.м., начин на трайно ползване-„язовир”, при граници на имота: поземлени имоти  с идентификатор 53895.110.108, 53895.110.37, 53895.111.126, 53895.111.127, 53895.111.128, 53895.110.126, 53895.110.117, 65588.41.202, 53895.110.45, 53895.110.35, 53895.11.36, 65588.42.240, 65588.42.189.  и Поземлен имот с идентификатор 53895.110.108 /номер по предходен план –имот №000108/, по кадастралната  карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. Орлов дол, с площ 7625 кв.м. при граници на имота: поземлени имоти  с идентификатор  53895.111.129, 53895.110.37, 53895.110.112, 65588.42.189. съгласно скица №15-89402-29.01.2022г. и № 15-1292934-07.11.2022г. изд. от СГКК гр.Хасково   

 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида за процедурата в Националния концесионен регистър с № 122-244/05.06.2023 г., по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията от тук: