Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Общинска администрация

Търгове с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, за отдаване под наем на терени-публична общинска собственост и за отдаване под наем на общински имот – частна  общинска собственост

 

На основание Заповед № 153 / 27.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 150 / 27.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 170 / 28.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

                                                                                    О Б Я В Я В А :

  1.Търг с явно наддаване  за  продажба  на следния имот – частна общинска собственост, а именно:

  • Имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, при начална тръжна цена на имота в размер на  2 140,00 лв. без ДДС.
  1.   Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваеми  обекти, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:
  • Петно № 2, с площ 15,00 кв.м. за търговия и услуги, находящо се в кв. 66 по ПУП на гр. Тополовград, при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;
  • Петно № 3, с площ 14,00 кв.м. за търговия и услуги, находящо се в кв. 66 по ПУП на гр. Тополовград, при начална тръжна месечна наемна цена 22,40 лв. без ДДС, 26,88 лв. с ДДС;
  1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна  общинска собственост , за срок от 9 ( девет ) години, а именно:
  • Паянтова едноетажна сграда находяща се  в с.Хлябово в ПИ – 444, кв.65 по  ПУП на с.Хлябово, със ЗП 15 кв.м., АЧОС № 7782/15.03.2023г., при начална  тръжна цена 7,50 лв. без ДДС и 9,00лв. с ДДС.

     Търговете  да  се проведат както следва:

   По т.1. Търг с явно наддаване  за  продажба  на имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м.– търгът да се проведе на: 24.04.2023 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.       

            Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА-Тополовград, в размер на  214,00лв.

   По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени:

   2.1. За Петно № 2, с площ 15,00 кв.м. –  търгът да се проведе на: 24.04.2023г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград. .

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  2,40 лв.

    2.2. За Петно № 3, с площ 14,00 кв.м. – търгът да се проведе на: 24.04.2023г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  2,24 лв.

    По т.3. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – паянтова сграда в с.Хлябово – търгът да се проведе на: 24.04.2023 г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г.  от 14:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.       

  • Депозит в размер на 5 /пет/ лева да се внесе в касата на ОбА-Тополовград.

     Тръжната документация  се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена  50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 23.04.2023 г,съответно до 16.00 ч. на 27.04.2023г.

     Оглед на обекта: всеки работен ден до деня, предхождащ датите на търговете.

                                     За информация: тел. 0470 / 5-33-45

Търг с явно наддаване за  отдаване    под наем на земеделски земи – частна общинска собственост  с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти  находящи се в землището на гр. Тополовград, с. Радовец, с. Каменна река, с. Светлина, Българска поляна, общ. Тополовград 

ИП от Желязко Попов за “Почистване на храстова и дървесна растителност на поземлени имоти с н.т.п.”нива”, землище с.Орлов дол, община Тополовград с идентификатор № 53895.188.68 и №53895.204.59

Организиране на изнесени приемни от Мобилните общински офиси на Национална служба за съвети в земеделието, както и провеждане на кампания от информационни събития през месец март, относно новия Стратегически план за развитие на селските райони на Р.България за периода 2023-2027г.

Поздрав от Кмета на Община Тополовград г-н  Божин Божинов по повод Националния празник на Р. България

          Уважаеми съграждани,

         На трети март се навършват 145 години от  Освобождението на България.

         Трети март е денят, в който България възкръсва за нов живот, денят  – жадуван и чакан пет века.

         Нека днес преклоним глава пред величествения  подвиг на героите, извоювали българската свобода и да изразим почитта си към тяхната саможертва!

         С отговорност и самочувствие да съхраняваме свободолюбивия български дух и да защитаваме достойно европейската си принадлежност!

         Нека да предадем и на децата си завета да тачат и пазят свободата и да обичат Отечеството си!

 

         ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

Във връзка с реализирането на проект: BG05SFPR002-2002 „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград” по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. от 01.03.2023 г. вече има обособен фронт-офис, находящ се в  „Центъра за информация и услуги“ в сградата на Общинска администрация

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

          Община Тополовград уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на Общината  е публикуван Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

            На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и Анализа.

            Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Тополовград – Информационен център, адрес: Тополовград, пл. „Освобождение“ № 1 или на e-mail: obshtina@topolovgrad.bg

 

мотиви

            Анализът на потребностите от от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет се разработва съгласно изискванията на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги.

            Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез Национална карта на социалните услуги, която се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. Критериите за определяне на услугите и максималният брой на потребителите в Националната карта на социалните услуги се определят от Наредбата за планирането на социалните услуги съобразно броя и демографския профил на населението.

Съгласно чл. 35, ал.  от Закона за социалните услуги, Националната карта на социалните услуги се разработва въз основа на изготвени от общините Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

            На основание чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите и предложението.

            Анализът на потребностите от социални услуги на общинско ниво е етап от процеса на стратегическото планиране на социалните услуги на областно ниво.

            Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура в община Тополовград, осигурени човешки ресурс, достъп, капацитет и качество на наличните услуги.

            Анализът обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в община Тополовград и ще допринесе за планиране на дейности за подобряване качеството на живот на населението в община Тополовград.

ЦЕЛИ

Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели:

  • осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика;
  • Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
  • Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  Планиране потребностите на община Тополовград от социални и интегрирани здравно-социални услуги и възможността да бъдат създадени нови такива на територията й.