Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Общинска администрация

Информация и маршрутно разписание във връзка с провеждането на Народен събор “Света Троица”

Народен събор “Света Троица” ще се проведе на 11 и 12 юни край едноименния манастир, в близост до тополовградското село Устрем . Той се провежда ежегодно на християнския празник Петдесятница и се организира от Община Тополовград, Сливенската митрополия, Тракийско дружество – Тополовград, читалище „Св.Св. Кирил и Методий–1894“ – гр.Тополовград.

         Поради прогнозата за обилни валежи на 11 и 12 юни , Фолклорния празник с участието на местни и гостуващи художествени състави от Югоизточна Тракия ще се проведе в големия салон на  читалище „Св.Св.Кирил и Методий – 1894“-Тополовград. Събитието е с начален час 09:30ч.

В програмата могат да се включат: певци, инструменталисти, танцьори, разказвачи на народни предания, инструментални, певчески, танцови и обредни групи, клубове за народни танци от цялата страна, които изпълняват автентичен български фолклор. Индивидуалните изпълнители и групи представят специфичната за техния регион /населено място/ традиционна култура с характерния словесен, музикален, танцов и пластичен диалект.

На 12 юни, от 8.00 часа в манастирската църква ще отслужи Света Божествена литургия Негово преосвещенство Агатополски епископ Йеротей.

Ще има много търговски обекти и заведения за обществено хранене, „Луна -парк“.

       За всички жители и гости, желаещи да посетят събора е организиран транспорт на 11 и 12 юни в следните часове и маршрути:

На 11.06.2022 г./събота/ и  12.06.2022 г./неделя/ в следните часове : 09:00 ч.; 11:00 ч.; 13:00 ч.; 17:00 ч.; 20:00 ч.  и 22:00 ч.

 по следния  МАРШРУТ:

Гр. Тополовград – Спирка ” ЦЕНТЪРА”  –  спирка ”ДЪРЖАВНА ДИВЕЧОВЪДНА СТАНЦИЯ” – спирка “СУХАТА ЧЕШМА”  – спирка с.ОРЕШНИК  – спирка с. МРАМОР  – спирка МАНАСТИР “СВЕТА ТРОИЦА”

И ОБРАТНО,

в следните часове : 09:30 ч.; 11:30 ч.; 13:30 ч.; 17:30 ч.; 20:30 и 22:30 ч.

  по следния  МАРШРУТ:

спирка МАНАСТИР “СВЕТА ТРОИЦА”- спирка с. МРАМОР  – спирка с.ОРЕШНИК –Тополовград- спирка “СУХАТА ЧЕШМА„ –  спирка ”ДЪРЖАВНА ДИВЕЧОВЪДНА СТАНЦИЯ”- спирка ” ЦЕНТЪРА” 

Търг с явно наддаване за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед №341/26.05.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед №342/26.05.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

 1. Търг с явно наддаване за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

      -УПИ VI, кв.136, с площ 380 кв.м., празно дворно място, по ПУП на гр. Тополовград- .  с начална тръжна цена на имота в размер на 2470,00 лв. без ДДС, 2964,00 лв. с ДДС.

      -Имот № 72761.54.765 с площ 0,363 дка, масив 54, земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Х – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград с начална тръжна цена на имота в размер на  1 248.70 лв. без ДДС.

       2.Търг с явно наддаване  за отдаване под наем  на общински терени – части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за срок от 9  ( девет ) години, а именно:

-Петно № 7 с площ 15,81 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в  кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград,  при начална тръжна цена 25,60 лв. без ДДС и  30,72 лв. с ДДС;

-Петно № 3 с площ 15,00 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград,  при начална тръжна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;

     Търговете  да  се проведат както следва:

По т.1. Търг с явно наддаване  за продажба на имоти частна общинска собственост търгът да се проведе на: 10.06.2022 г. от 10:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 21.06.22г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект- търгът да се проведе на 10.06.22 г. от 10:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 21.06.22г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

       Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна цена  на имотите  да се внесе в касата на ОбА-Тополовград.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  09.06.2022г ,съответно до 16.00 ч. на 20.06.2022 г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 09.06.2022 г., съответно до 20.06.2022г.                           

                                         За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Списък на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността “Директор на Общински исторически музей – Тополовград”

 

С П И С Ъ К 

на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса

за длъжността Директор на „Общински исторически музей – гр. Тополовград”

 

            На основание протокол от 18.05.2022 год. относно работата на комисия по провеждане на първи етап от конкурса, назначена със Заповед № 206/30.03.2022 г. на Кмета на община Тополовград:

 1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 • ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ КЪЛВАЧЕВ;
 1. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ: НЯМА

Допуснатият кандидат ще бъде уведомен допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.

Военно окръжие – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 /сто двадесет и седем/ вакантни  длъжности за служба в доброволния резерв, във военни формирования от състава на Военноморските сили и Централно военно окръжие, които могат да се заемат от български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, чрез провеждане на конкурс

О Б Я В А

Военно окръжие – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 /сто двадесет и седем/ вакантни  длъжности за служба в доброволния резерв, във военни формирования от състава на Военноморските сили и Централно военно окръжие, които могат да се заемат от български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, чрез провеждане на конкурс

За Централно военно окръжие – общо 7 длъжности:

Военно окръжие II степен Търговище – 1 длъжност

Военно окръжие I степен Стара Загора – 1 длъжност

Военно окръжие II степен  Ямбол – 1 длъжност

Военно окръжие I степен  София  –  2 длъжности

Военно окръжие II степен  Благоевград – 1 длъжност

Военно окръжие II степен  Перник – 1 длъжности

За Военноморски сили – общо 120 длъжности:

Военно формирование 22 580 Варна -1 длъжност

Военно формирование 38 010 Варна – 59 длъжности

Военно формирование 22 480  Бургас – 51 длъжности

Военно формирование 18 360 Бургас – 3 длъжности

КАНДИДАТИТЕ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ХАСКОВО  В СРОК ДО 29.07.2022 г.

Кандидатите за служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания:

Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

Да притежават образование, съответстващо на длъжността;

Да не са осъждани за умишлено престъпление от обща характер, независимо от реабилитацията;

Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“;

Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв и да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;

Да не са назначени по  трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие – Хасково, ул.”Ком” № 3 или в офис за военен отчет  община Харманли стая №100

 

 

За допълнителна информация: тел.0885945388

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване на логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А

За провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване на логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Със заповед на командира на Командване на логистична поддръжка са обявени  13 /тринадесет/ вакантни  длъжности за войници във:

Военно формирование 52 480 – София

 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 4 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С“, „D“, „D“ + „Е“
 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 5 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С“
 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С“ + „Е“
 • ПОМОЩНИК –ГОТВАЧ – 1 вакантно място, средно образование, курс за готвач и СУ на МПС с категория „С“

 

Военно формирование 22 720 – Смядово

 • МЛАДШИ ПОЖАРНИКАР – 1 вакантно място, средно образование, курс за пожарникар, СУ на МПС с категория „С“
 • МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ С МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА – 1 вакантно място, СУ на МПС с категория „С“

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :  17.06.2022г.

 

Конкурсът ще се проведе в периода от 25.07.2022г. до 05.08.2022г. във в.ф. 52 480 – София и в.ф. 22 720 – Смядово и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване

 

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие – Хасково, ул.”Ком” № 3 или в офис за военен отчет  община Харманли стая №100

 

За допълнителна информация: тел.0885945388

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

  На основание Заповед №263/27.04.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

  На основание Заповед №264/27.04.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

 На основание Заповед №265/27.04.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

       

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

 1. УПИ III, кв.27 по ПУП на с.Орешник, общинско празно място с площ 4744 кв.м., АОС № 7389 / 09.03.2022г., при начална тръжна цена на имота в размер на 14 500.00 лв. без ДДС и 17 400.00 лв. с ДДС.
 2. УПИ ХV-1744, кв.30 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 660 кв.м., АОС № 7388 / 07.03.2022г. при начална тръжна цена на имота в размер на 4 930.00 лв. без ДДС, 5 916.00 лв. с ДДС.
 3. УПИ XV, кв.93А по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 964 кв.м., АОС № 511 / 24.08.2009г.  при начална тръжна  цена на имота в размер на 7 830,00 лв. без ДДС и  9 396,00 лв. с ДДС.          

     Търговете за посочените имоти да се проведат на: 16.05.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 19.05.2022г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбА- Тополовград.

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС за всеки един от имотите поотделно.

    Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  13.05.2022г , съответно до 16.00 ч. на 18.05.2022г.

         Оглед на имота: всеки работен ден до 13.05.2022г., съответно до 18.05.2022г.

 

                           

                                          За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търгове с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост

На основание Заповед № 259 / 27.04.2022г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 260 / 27.04.2022г. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А :

      1.  Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваем обект, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

 • Петно с площ 21 кв.м., находящо се в двора на СУ „Д-р Петър Берон“- гр.Тополовград в УПИ X, кв.3 по ПУП на гр. Тополовград- за разполагане на преместваем обект  за търговия и услуги, при начална тръжна месечна наемна цена 33.60лв. без ДДС, 40,32 лв. с ДДС.

     2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

 • Петно № 2 с площ 15,00 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в  кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 33 / 09.02.2017г., при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС и  28,80 лв. с ДДС;
 • Петно № 1 с площ 15,00 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 33 / 09.02.2017г., при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;
 • Петно № 1 с площ 3 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в в кв. 77 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 29 / 09.02.2017 г., при начална тръжна месечна наемна цена 4,80 лв. без ДДС,  5,76 лв. с ДДС;
 • Петно № 1 с площ 34,44 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в кв. 75 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 237 / 27.09.2011г., при начална тръжна месечна наемна цена 55,10 лв. без ДДС, 66,12 лв. с ДДС;
 •  Тротоарна площ -6,12кв.м. на ул.“Т.Каблешков“ №2 пред УПИ VI-1306, кв.45 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 318 / 13.09.2016 г., при начална тръжна  месечна наемна цена 9,79 лв. без ДДС, 11,75 лв. с ДДС;

     Търговете  да  се проведат както следва:

По т.1. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект- търгът да се проведе на 13.05.22 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 17.05.22г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.        Депозит в размер на 10 % от  месечната  наемна цена на имота да се внесе в касата на ОбА-Тополовград.

По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваеми  обекти , търгът да се проведе на: 13.05.22 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 17.05.22г.  от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА- Тополовград.

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС за всяко едно от петната.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 12.05.2022 г, съответно до 16.00 ч. на 16.05.2022г.                     

                                   За информация: тел. 0470 / 5-33-45

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  – ТОПОЛОВГРАД ”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закон за културното наследство и съгласно Заповед № 202/29.03.2022 год. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  – ТОПОЛОВГРАД” с

Място на работа: Общински исторически музей гр. Тополовград: обл. Хасковска, общ. Тополовград, гр. Тополовград, ул. „България” № 31

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношение – трудово, със срок на назначаване 5 (пет) години.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”.

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата.

Професионален опит: минимум 3 (три) години професионален опит в съответното професионално направление.

Специфични изисквания: да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.

Чуждоезикова подготовка.

Компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Защита на концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей – гр. Тополовград за период от 5 (пет) години, подробно разработена за първата от тях.
 2. Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

 1. Заявление за участие
 2. Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага)
 3. Документ за трудов стаж (копие)
 4. Професионална автобиография
 5. Документ за завършено образование (копие)
 6. Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).
 7. Концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей – Тополовград за период от 5 (пет) години, подробно разработена за първата от тях.

Концепцията се представя в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници и в 9 екземпляра.

Основни акценти в структурата на концепцията:

 • анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 • етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на Исторически музей – гр. Тополовград се подават от кандидатите в отделни пликове, окомплектовани по следния начин:

 1. В плик 1, който е запечатан се представят всички документи, описани в раздел ІІІ, т. 1., т. 2., т. 3., т. 4., т. 5. и т. 6.

            Плика съдържа надписите: Документи за „Конкурс за заемане на длъжността Директор на Общински исторически музей – Тополовград”, трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и e-mail (ако има такъв).

 • В плик 2, които е непрозрачен, запечатан и ненадписан се представя писмената разработка на тема: „Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – гр. Тополовград за период от 5 (пет) години”, като подробно е разработена първата.

Концепцията се подава в 9 екземпляра.

            Срок за подаване на документите: 1 месец от датата на публикуване на обявата за конкурса.

            Място на подаване на документите:

            Документите се подават всеки работен ден от 8.00 часа до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 часа в Информационния  център, който се намира в сградата на Общинска Администрация: обл. Хасково, общ. Тополовград, гр. Тополовград, пл. „Освобождение” № 1.

                 Документите се подават лично, по начина, описан по горе от кандидатите или от упълномощено лице, което представя изрично, нотариално заверено пълномощно, а служителят от Общинска Администрация, приел документите ги регистрира и издава входящ номер, дата, час на постъпване.

За справки и допълнителна информация:

тел. 0470/5-29-09, г-жа Р. Дешлиева – Директор на Дирекция „УЧРАО”.

Проект за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Тополовград и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Дата на публикуване: 13.04.2022г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Тополовград и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тополовград –информационен център на адрес гр.Тополовград, обл.Хасково, пл.“Освобождение“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@topolovgrad.bg

Файлове за изтегляне: