Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Общинска администрация

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от “Биопродукт плюс” за”Изграждане на цех за сглобяване на панели за производство на електричество(соларни панели) и фотоволтаична електроцентрала с мощност 400 kW в поземлен имот с идентификатор 11435.17.18 по ККР на с.Владимирово, Община Тополовград, обл.Хасково

Проект на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025г.

На основание чл. 6д, ал. 2 от Закон за защита при бедствия, Община Тополовград публикува за обществено обсъждане Проект на „Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.“Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 23 декември 2022г. до Иван Замов, главен експерт  “ОМП”, e-mail: obshtina@topolovgrad.bg 

Търгове с явно наддаване за продажба на имоти- частна общинска собственост и за отдаване под наем на общински обекти-публична общинска собственост

   На основание Заповед № 729/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

   На основание Заповед № 730/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

         На основание Заповед № 732/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,         

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

  1. УПИ II, кв.146 по ПУП  на гр. Тополовград, общински  терен  с  площ  2 720 кв.м. – АЧОС № 500 / 24.08.2009г. при начална тръжна цена на имота в размер на 18 400,00 лв. без ДДС  и 22 080,00 лв. с ДДС.
  2. УПИ II- 274, кв.42 по ПУП на с.Орешник, общински терен с площ 454 кв.м., отреден за автосервиз и автомивка- АЧОС № 7643 / 03.10.2022г. при начална тръжна  цена на имота в размер на 1 360,00 лв. без ДДС и  1 632,00 лв. с ДДС.    

         Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на общински обекти– публична общинска собственост, а именно:

  1. Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение с площ 10 кв.м., находящо се на втори етаж  в сграда „Детски комбинат“ в с.Хлябово, за срок от девет години, при начална тръжна месечна наемна  цена  18,00лв. без ДДС и  21,60лв. с ДДС.
  2. Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение с площ 21 кв.м., находящо се в  „Дом на покойника“  към гробищен парк- гр.Тополовград, за срок от девет години, при начална тръжна месечна наемна  цена  33,60лв. без ДДС и  40,32лв. с ДДС.

        Търговете  за обявените имоти  ще се проведат  както  следва:

По т.1 Имот УПИ II, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград, общински  терен  с  площ  2 720 кв.м., търгът ще се проведе на: 08.12.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 13.30ч. в залата на ОбС-Тополовград. 

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

По т.2 УПИ II- 274, кв.42  по ПУП на с.Орешник, общински терен с площ 454 кв.м., търгът за имота да се проведе на: 08.12.2022г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

По т.3 Общински обектпублична общинска собственост, представляващ помещение  с площ 10 кв.м., находящо се на втори етаж  в сграда „Детски комбинат“ в с.Хлябово, търгът за имота да се проведе на: 08.12.2022г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

По т.4 Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение  с площ 21 кв.м., находящо се в  „Дом на покойника“, към гробищен парк – гр.Тополовград, търгът за имота да се проведе на  08.12.2022г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

 

      

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  07.12.2022г., съответно до 16.00 ч. на 13.12.2022г.

         Оглед на имота: всеки работен ден  до деня предхождащ датите на търговете.

                           

                                                   За информация: тел. 0470 / 5 33 45

ИП от “Дитон”ООД “Промяна на предназначението на имот в обхват УПИ III, кв.27 по ПУП на с.Орешник, общ.Тополовград, с цел промяна на предназначението от ” за безвредна и безшумна промишленост” в “за производствени и складови дейности в селското стопанство и ФЕЦ”

Община Тополовград информира гражданите на общината, че е открита процедура по набиране на предложения за съставяне на проект на бюджет на община Тополовград за 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Тополовград информира гражданите на общината, че е открита процедура по набиране на предложения за съставяне на проект на бюджет на община Тополовград за 2023 г.

         Всички граждани и институции могат да дадат своите писмени предложения в поставените за целта кутии на следните места:

  • „Център за услуги и информация на гражданите“ в Община Тополовград /1 етаж в сградата на Общината/;
  • Кметства във всички населени места в общината.

Предложенията могат да бъдат подадени и на електронна поща с адрес: obshtina@topolovgrad.bg

Срокът за представяне на предложенията е до 2 декември 2022 г.

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” , „из. нива“, „ друг вид нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на гр. Тополовград, с. Българска поляна, с. Орешник, с. Присадец, с. Филипово, с. Синапово, с. Срем, с. Устрем, с. Хлябово, с. Чукарово, общ. Тополовград