Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Общинска администрация

Проект за изменение  на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград,приета с Решение № 259 от 30.07.2021 год. на ОбС Тополовград,актуализирана с Решение № 390 от 29.04.2022 год. на ОбС Тополовград ,публикувана на 05.05.2022 год.– Раздели III,V, VI, VII, VIII към Приложение 1, както и изменение в Раздели I,II, III, IV към Приложение 2

Търгове с явно наддаване за  продажба  на имот – частна общинска собственост и за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост с н.т.п.  “гори и храсти в земеделска земя“, за срок  10 /десет/ години

          На основание Заповед № 253 / 02.04.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

          На основание  Заповед №256/03.04.2024  г. на Кмета на Община Тополовград

 

О Б Я В Я В А:

  1. Търг с явно наддаване за  продажба  на имот – частна общинска собственост, а именно:
  • Имот № 52.589 с площ 8308 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Старите лозя” в землището на гр. Тополовград,  АОС № 7787 / 19.04.2023 г. при начална тръжна цена  8 945.00 лв. без ДДС.

    Търга  да се проведе на: 22.04.2024 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 25.04.2024 г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота е да се внесе в касата на ОбА-гр.Тополовград, в размер на 894,50лв.

Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  19.04.2024 г., съответно до 16.00 ч. на 24.04.2024 г.

     Оглед на имотите: всеки работен ден до 19.04.2024 г., съответно до 24.04.2024 г.         

 

  1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п.  “гори и храсти в земеделска земя“, за срок  10 /десет/ години за имот, находящ се в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, именно:ПИ № 72761.12.836, № по предходен план: 000836, площ 13454 кв.м., местност „Черната чешма“, АОС № 6001 зз, начална годишна тръжна наемна цена 80,72 лв.,  депозит 8,07 лв.    

   Търгът ще се проведе на 22.04.2024 г. от 14,00 ч.  в залата на ОбС – Тополовград.

   При липса на кандидати ще се проведе последващ търг на 29.04.2024 г. от 14,00 ч. в залата на ОбС – Тополовград.

    ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена за всеки поземлен имот  се внася в касата на ОбА.

     ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот се закупува от Информационен център при ОбА- гр. Тополовград – стая № 1 срещу цена: 30,00 лв. без ДДС  /36,00 лв. с ДДС/ .

    Документи за участие в търга ще се приемат в стая №1 на ОбА-Център за информация и услуги до 16:00 часа на 19.04.2024 г., съответно до 16.00 ч. на 26.04.2024  г.

   ОГЛЕД  на имота, всеки работен ден до датата, предхождаща датата на търговете.

   За информация – тел. 0470/5-33-45, стая №1 в ОбА-Център за информация и услуги.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за ,,Изработване на подробен устройствен план- парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за нова ВЛ 110 kV за обект: ,,Фотоволтаична електроцентрала 19 MW” в поземлен имот 11435.10.114 по КККР на с. Владимирово, общ. Тополовград, обл. Хасково”

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински обект – част от имот частна общинска собственост, за срок от 9 (девет) години

На основание Заповед № 241 / 27.03.2024 г. на Кмета на Община Тополовград

 

                                              О Б Я В Я В А :

 

     Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински обект – част от имот частна общинска собственост, за срок от 9 (девет ) години, а именно:

 

  • Общински обект – помещение с площ 20 кв.м., находящо  се в УПИ VIII – 210, в кв.31 по ПУП на с.Радовец, общ.Тополовград, целия с площ 1203 кв.м., АОС №122/12.01.1999г., при начална месечна наемна цена в размер на 36,00 лв.без ДДС и и 43,20 лв. с ДДС.

 

            Търгът да се проведе на 17.04.2024 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

            При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 24.04.2024 г. от 13:30 часа залата на ОбС- Тополовград.

            Депозит в размер на 10%  от началната месечна  наемна   цена да се внесе в касата на ОбА- Тополовград  в размер на 3,60 лв.

            Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена от 50.00 лв. без ДДС и 60.00 лв. с ДДС.

            Документите за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги до 16:00 часа на 16.04.2024г., съответно до 16:00 часа на 23.04.2024г.

            Оглед на обекта: всеки работен ден до 16.04.2024г., съответно до 23.04.2024г.

           

                                 За информация: тел. 0470 / 5-33-45

Съобщение за публично обявяване за отрита процедура за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект -река Тунджа за заустване на производсвени отпадъчни води, ПИ с идентификатор 75191.69.326 с Н.Т.П. “водно течение,река”