Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Обяви

Решение № ХА-2-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Изграждане на цех за сглобяване на панели за производство на електричество (соларни панели) и фотоволтаична електроцентрала с мощност до 400kW за собствени нужди и продажба” в поземлен имот с идентификатор 11435.17.18 по KKKР на с.Владимирово, общ.Тополовград, обл.Хасково с възложител:”БИОПРОДУКТ ПЛЮС”ЕООД

Съобщение относно плащането от ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС/КККР и „нефункциониращи канали”, попадащи в определените масиви за ползване на територията на община Тополовград за стопанската 2022/2023 г.

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД уведомява всички ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС/КККР и нефункциониращи канали, попадащи в определените масиви  за ползване  на територията на община Тополовград, банковата сметка по която могат да заплатят дължимите суми, за стопанската 2022/2023 г., съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, същите могат да бъдат заплатени  и в касата на ОбА-Тополовград .

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Банкова сметка:

IBAN:  BG61STSA93008400942400   BIG : STSABGSF

Вид плащане: 447000

БАНКА ДСК ЕАД клон Тополовград

пл. „Освобождение” № 1

БУЛСТАТ 000970464

МОЛ: БОЖИН БОЖИНОВ

    Сумите следва да се внесат в едномесечен срок от издаването на заповедта по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ .

Инвестиционно предложение от Община Тополовград “Подробен Устройствен план-План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 72761.39.251, м.”Низините”, землището на гр.Тополовград, община Тополовград, област Хасково

Инвестиционно предложение от Анри Николов Цветков “Преустройство на част от търговска сграда в кафе-клуб, магазин за промишлени стоки и жилище” в ПИ 1155, УПИ XVI, кв.63 по ПРЗ на гр.Тополовград, община Тополовград

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Комисия  назначена със Заповед № 750 /28.11.2022 год. на Кмета на Община Тополовград

 

 

В изпълнение на правомощията вменени съгласно чл.553 ал.2 ГПК и протоколно определение №12704/20.11.2022 год по ч.гр.д. №20225330115465 по описа на Районен съд Пловдив XIV гр.с с настоящото ОБЯВЯВА че на 12.12.2022 год от 14.00  в с.Срем, общ. Тополовград,обл.Хасково ул.“Александър Стамболийски“ № 20   ще извърши опис на недвижимото имущество останало в наследство от ИВАН КОСТАДИНОВ ДЖИСОВ б.ж. на гр.Пловдив починал на 14.08.2014 год„ и КОСТАДИН ИВАНОВ ДЖИСОВ  б.ж. на гр.Пловдив починал на 18.10.2021 год

         На основание чл.557 ал.2 ГПК наследниците на починалите и кредторите им се поканват да присъстват.

Проект на план-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите по събиране, извозване, депониране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Тополовград за 2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Днес,  02 декември 2022 г., Община Тополовград предоставя на вниманието на жителите на общината и заинтересованите страни

 

        Проекти на:

 Докладна записка и План–сметка за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Тополовград през 2023 г.,  и проект на Решение за одобряване на План-сметката.

 

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на следния електронен адрес: obshtina@topolovgrad.bg, или да се подават в Центъра за информация и услуги за гражданите при Община Тополовград  на адрес: гр. Тополовград,  пл. „Освобождение” №1  през работно време – от 08:00 часа до 17:00 часа в срок до 02 януари 2023 г. включително.

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от “Биопродукт плюс” за”Изграждане на цех за сглобяване на панели за производство на електричество(соларни панели) и фотоволтаична електроцентрала с мощност 400 kW в поземлен имот с идентификатор 11435.17.18 по ККР на с.Владимирово, Община Тополовград, обл.Хасково

Проект на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025г.

На основание чл. 6д, ал. 2 от Закон за защита при бедствия, Община Тополовград публикува за обществено обсъждане Проект на „Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.“Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 23 декември 2022г. до Иван Замов, главен експерт  “ОМП”, e-mail: obshtina@topolovgrad.bg 

ИП от “Дитон”ООД “Промяна на предназначението на имот в обхват УПИ III, кв.27 по ПУП на с.Орешник, общ.Тополовград, с цел промяна на предназначението от ” за безвредна и безшумна промишленост” в “за производствени и складови дейности в селското стопанство и ФЕЦ”