Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, съгласно Заповед № 535/11.07.2024 г. на Кмета на Община Тополовград.

http://www.topolovgrad.com/images/gerb1_100.gifО Б Л А С Т   Х А С К О В О

                               О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр. Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/ 5-22-80; факс 0470/5-41-57

http://topolovgrad.bg/  e-mail: obshtina@topolovgrad.bg

          На основание Заповед № 535 / 11.07.2024 г. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А:

            Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на  имот – частна общинска собственост за срок от 10 /десет/ години, а именно:

  • Едноетажна масивна сграда-Малък младежки дом, находяща се в гр.Тополовград, ул.“Стара планина“, УПИ XII-952, кв.66 по ПУП на гр.Тополовград, със застроена квадратура на сградата 242 кв.м., при начална месечна тръжна цена в размер на 484,00 лв. без ДДС и 580,80 лв. с ДДС. Имотът е частна общинска собственост съгласно Решение №4, т.4 от Протокол №6/29.03.2004г. на Общински съвет Тополовград,  АОС №150/19.07.1999г.

            Търгът да  се проведе на 31.07.2024 г. от 13.30 часа в залата на ОбС – Тополовград.

            При липса на кандидати да се проведе повторен търг на  07.08. 2024 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград

            Депозит в размер на 10 % от начална тръжнанаемна цена да се внесе в касата на ОбА-Тополовград в размер на 48,40лв.

            Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС.

            Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 30.07.2024 г., съответно до 16:00 часа на 06.08.2024 г.

Имотът  се отдава под наем за търговска дейност, услуги, хазартна и развлекателна дейност.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Заповед № ОМП-02-9/13.07.2024 г. на Областен управител на област Хасково, с която изцяло се забранява обработката на пасища и балирането на сено и слама на цялата територия на област Хасково от 13.07.2024 г. до второ нареждане.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Тополовград е изготвила проект на  Актуализиран План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г.  /ПИРО/, на основание чл. 8, ал. 2, т. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл. 22, ал. 1, т. 1, 3 и 4. от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ. 

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Поради значимостта на настоящия план, който е най-важният стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта на Актуализация на ПИРО.

Мнения, предложения за промени и допълнения към проекта на Актуализиран План за интегрирано развитие на община Тополовград за периода 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на е-мейл: obshtina@topolovgrad.bg или в деловодството на Община Тополовград в срок до 26.07.2024 г., включително.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

В тази връзка Общинска администрация Тополовград отправя настоящата покана за обществено обсъждане на проекта на актуализация на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Актуализиран План за интегрирано развитие на община Тополовград за периода 2021-2027 г.,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Тополовград е изготвила проект на  Актуализиран План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г.  /ПИРО/, на основание чл. 8, ал. 2, т. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл. 22, ал. 1, т. 1, 3 и 4. от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ. 

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Поради значимостта на настоящия план, който е най-важният стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта на Актуализация на ПИРО.

Мнения, предложения за промени и допълнения към проекта на Актуализиран План за интегрирано развитие на община Тополовград за периода 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на е-мейл: obshtina@topolovgrad.bg или в деловодството на Община Тополовград в срок до 26.07.2024 г., включително.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

В тази връзка Общинска администрация Тополовград отправя настоящата покана за обществено обсъждане на проекта на актуализация на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Актуализиран План за интегрирано развитие на община Тополовград за периода 2021-2027 г., .

.

Уведомление за ИП от Владимир Алексеевич Решетников за ,,Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 100 kW, разположена в поземлен имот УПИ VII-219 в кв. 70 по план на с. Хлябово, Община Тополовград и външно кабелно захранване на ФЕЦ с кабел HH 0,4 kV.

Проект за изменение  на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград,приета с Решение № 259 от 30.07.2021 год. на ОбС Тополовград,актуализирана с Решение № 390 от 29.04.2022 год. на ОбС Тополовград