Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Обяви

Проект за изменение  на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград,приета с Решение № 259 от 30.07.2021 год. на ОбС Тополовград,актуализирана с Решение № 390 от 29.04.2022 год. на ОбС Тополовград ,публикувана на 05.05.2022 год.– Раздели III,V, VI, VII, VIII към Приложение 1, както и изменение в Раздели I,II, III, IV към Приложение 2

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за ,,Изработване на подробен устройствен план- парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за нова ВЛ 110 kV за обект: ,,Фотоволтаична електроцентрала 19 MW” в поземлен имот 11435.10.114 по КККР на с. Владимирово, общ. Тополовград, обл. Хасково”

Съобщение за публично обявяване за отрита процедура за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект -река Тунджа за заустване на производсвени отпадъчни води, ПИ с идентификатор 75191.69.326 с Н.Т.П. “водно течение,река”

Обява на офис за военен отчет

О Б Я В А

Офис за военен отчет община Харманли Ви информира:

 1. Със заповед № ЗРД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 314 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на Сухопътните войски. От тях:
 2. В гарнизон Стара Загора-30 бр.;
 3. В гарнизон Ямбол (изкл. в.ф. – 22130)- 15 бр.;
 4. Във в. ф. 52740 – Хасково- 10 бр.

Срок за подаване на документи – 05.04.2024 г.

 1. Със заповед № ОХ-117/02.02.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв.

Срок за подаване на документи – 30.04.2024г.

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите  може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет)  на телефон 0885945388 или Военно окръжие-Хасково

на тел.038604550

ПАЗИ ГОРИТЕ ОТ ПОЖАР!

 

  Уважаеми съграждани,

  През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането му се изискват значителни сили и средства.

  Пожарната статистика показва, че само 1 % от възникналите горски пожари се причиняват от природни явления (мълнии), а в останалите 99 % основна причина за огнените бедствия е човешка небрежност. Всеки пребиваващ в гора или в близост до залесени площи трябва да спазва мерките за пожарна безопасност.

  Възникнал в гора пожар, можем да установим по наличието на пламъци, дим, падащи сажди, мирис на изгоряло, както и по поведението на животните.

  Горската покривка от изсъхнали листа и треви е леснозапалима,  което допринася за бързото разпространение на горенето. Дори сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие, като хвърлена неизгасена кибритена клечка, могат да предизвикат значителни щети в гората.

  За това е необходимо спазването на определени правила:

– Да не се допуска изхвърляне на неизгасени фасове и клечки кибрит, включително и от автомобилите, с които се преминава покрай или през горски участъци.

– Да не се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.

– Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са съоръжени с искрогасители.

– Да се пали огън в гората, единствено на специално обозначените и устроени за целта туристически места. Преди запалване на огъня да се осигури вода за гасене при поява на вятър и при напускане на мястото. Да се подготвят тупалки – от гума или от зелени клони, с които да се действа при възникване на пожар.

– Никога да не се пали огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

– Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

– При открити признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) трябва да се извърши оценка на обстановката – да се определи мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на огъня и скоростта на разпространение. Ако имате информация за хора, пребиваващи до огнището на запалване, но няма признаци да са усетили пожара – уведомете ги и заедно се отдалечете от опасното място.

– Ако пожарът е в начална фаза трябва да се предприемат мерки за угасяне чрез: насипване на пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони.

– Да се пазят дрехите от запалване, особено ако са от изкуствена материя (да не се разголва тялото, поради висок риск от изгаряне).

– Да се предпазват дихателните пътища чрез поставяне на мокри кърпи или други лични предпазни средства.

– При опасност от бързо усложняване на обстановката потърсете безопасен път за напускане на мястото – в посока, перпендикулярна  на вятъра или покрай водни басейни.

– Съобщете за възникналия пожар на телефон 112. Ако няма покритие на мобилните мрежи съобщете в най-близкото кметство.

  Действията ни при горски пожар трябва да са следните:

 • Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара.
 • Съобщете за пожара в най-близкото населено място или горски дом.
 • Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има наблизо река – намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.
 • Покрийте откритите части на тялото, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени.
 • Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят – те поемат част от топлината.
 • При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон – от ниските части към върха.
 • Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.

 

Обявление за отдаване под наем  на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2024-2025 година.

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

Същите трябва да нямат данъчни задължения, както и задължения към държавен фонд “Земеделие”, държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд.

 От 1 до 10 март се подава заявление по образец, към което се прилагат документи,определени в правилника за прилагането на закона. Документите за кандидатстване  се получават в деловодството на община Тополовград /стая №1 – Информационен  център/, като такива са публикувани и на сайта на общината на следния линк: https://topolovgrad.bg/notices/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%81/

Заявленията се  подават лично и се регистрират в общинската администрация.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки “плащания за преминаване към биологично земеделие” и “плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

Списък на имотите с НТП “пасище, мера” и “ливада” определени за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 г. в Община Тополовград

Уведомление за ИП от Таня Великова Далакова за почистване  на дървесна и храстова растителност на имот в регулация на с.Устрем, УПИ XII-38, кв.8 по действащия ПУП на с.Устрем, Община Тополовград