Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Notices

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности определени за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани

  №  Наименование на вакантната длъжност  Военно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБ р о йОсновни изисквания на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация
1.Младши специалистРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви класНВУ “Васил Левски“ – гр. Велико Търново  120Основно образование  Не се изисква
2.Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана  Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви класФакултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен  30Основно образование  Не се изисква

Начало на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ – 07.09.2022г.

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие – Хасково, ул. „Ком“ № 3, в срок до 06.07.2022 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Тел: 038/60 45 50

Проведен конкурс за длъжността Директор на Общински Исторически музей – Тополовград

Съгласно протокол от 17.06.2022 год. на комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността Директор на Общински исторически музей – Тополовград, назначена със заповед № 389/14.06.2022 год. на Кмета на Община Тополовград, резултатите от проведения конкурс са следните:

  1. След защита на писмена концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей – Тополовград за период от пет години, подробно разработена за първата от тях и проведеното събеседване, комисията класира за успешно издържал конкурса: ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ КЪЛВАЧЕВ.
  2. Съгласно разпоредбите на чл. 96 от КТ, чл. 28, ал. 6 от ЗКН и Правилата за провеждане на конкурс за длъжността  Директор на Общински исторически музей – Тополовград, предстои възникване на трудово правоотношение.

Пръскане срещу комари в град Тополовград на 21.06.22г.

Община Тополовград уведомява жителите, че на 21.06.2022г. от 21:00 часа ще бъде извършено аерозолно третиране срещу популацията на комари. Подлежащи на третиране са площи, разположени в регулационните граници на град Тополовград.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат  променени.

  Общинска администрация Тополовград

За третиране на зелени площи /дезинсекция и дезакаризация/ в границите на гр. Тополовград

На 16.06.2022г. и 17.06.2022г. ще бъде извършено третиране на зелените площи в град Тополовград срещу бълхи, комари и кърлежи.

Третираните терени ще бъдат обозначени с информационни табели за вида на използвания препарат, противоотровата, карантинен период, фирмата извършваща третирането и телефон за контакт.

            Общинска администрация – Тополовград предупреждава в обработените площи да не влизат хора и животни преди да изтече обозначения карантинен период.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат променени.

            Общинска администрация Тополовград

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от ,,Хелиас” ЕООД за ,,Инсталация за производство на компост от био разградими отпадъци, с местоположение имот с индентификатор 72761.14.517 по КК и КР на гр. Тополовград”

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебна сграда на СУ“Д-р Петър Берон“, находяща се в УПИ Х, в кв.3 по ПУП на гр.Тополовград

О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

ЕИК 000970464

със седалище: Област Хасково, Община Тополовград,

град Тополовград, пл.Освобождение №1

СЪОБЩАВА

на

Засегнатото население на град Тополовград, че Община Тополовград има следното инвестиционно предложение:

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебна сграда на СУ“Д-р Петър Берон“, находяща се в УПИ Х, в кв.3 по ПУП на гр.Тополовград

Основната цел проекта и подобряване техническите характеристики и условията на обитаване на сградата, намаляване разходите за отопление, осветление, текуща поддръжка  и  др.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр.Хасково, ул.”Стара планина” №2.

08.06.2022г.                                                                          

Гр.Тополовград                                                         Община Тополовград