Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОбС-протоколи-заседания

Протокол №32 от 23.12.2021 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 32

23.12.2021 година

 

          Днес 23 .12 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 16.

          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъства Заместник Кмета  на Община Тополовград и  началник отдели.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Уважаеми господин Заместник Кмет,  колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини – Борис Борисов.  На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преди да пристъпим към обсъждане на дневния ред е постъпило уведомление от Кмета на Общината господин Божин Божинов с което ни уведомява, че поради поет ангажимент гостуване на Коледно тържество в Детска градина с. Радовец на 23.12.2021год. с г-н Данчо Трифонов – зам. Кмет на Община Тополовград няма да присъстват на Заседание на Общински съвет – Тополовград. Така. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение по дневния ред на днешното заседание на Общински съвет – Тополовград? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред на днешното заседание на ОбС са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. ред. Подлагам на гласуване  предложения дневен ред  от осем точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения  дневен ред от осем точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16 „за“, 0 „против“  и 0 „въздържали се“ 

 

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия приема за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

В.Сяров: Приема доклада за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Не виждам. Доклада е за сведение, поради което считам, че точката едно е изчерпана и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

В.Сяров: Трета също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Аз съм вносител на докладната. Това е отчета за посочения период. Това е чиста статистика какво е извършил Общински съвет за периода. Няма желаещи,  поради което приемам, че разискванията са приключени по т.2 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следното решение.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържали се“? Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед  изчерпване на т.2  преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.3 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.8,ал.1 от Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.4 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

с това се изчерпва т.4 от дневния ред и премиваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев:  2 „въздържали се“ и 1 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.5 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

М.Батчев: Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? От страна на вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.6 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6  преминаваме към,

 

СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Контрол по изпълнение на взети решения“

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Там имаме отчет на Кмета. Да, Васил Сяров.

В.Сяров: Аз искам да попитам господин Мочев не си спомням кога или август или септември гласувахме продажба на дървесина чрез търг, гласувахме и цени за продажба на тази дървесина. Какво стана с това решение? Не го виждам в отчета. При Председателя преди месец може би дойде едно уведомление, че търга е минал,  фирмата е  спечелила търга. А подписан ли е договор с фирмата? Искам да качите договорът при Председателя да можем да се запознаем с договора, който е подписан с фирмата спечелила търга.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград: Да, добре.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други въпроси? Нещо към отчета който е представен от Кмета на Община Тополовград има ли? Или да приемам, че т.7 е изчерпана? Няма, поради което приемам, че т.7 е изчерпана  и преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Васил Сяров има думата.

В.Сяров: На миналата сесия поставих въпрос §76-00 от отчета на бюджета за 2020година…..

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Мария Николова отиде да му сложи изходящ номер долу и ще ви бъде предоставен.

В.Сяров: Добре.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Митко Батчев.

М.Батчев: Аз имам въпроси към Кмета, съжалявам, че той не е тука. Имам два въпроса и искам писмен отговор. Единият ми въпрос е във връзка с тази комисия за разпределянето на пасищата. Обърна се към мен един гражданин, който е заявил, но изпуснал срока за обжалване на решението на комисията, но просто направих една справка тука в началото има 60,70,100% това което са заявили и това което им е дадено, но това момче което ми зададе въпроса всъщност на него е осигурено 1% от това което е подал и то на място което е може би на 15,20км. от там където се намира животновъдния обект.  А на други хора които са на повече от 20км. е дадено същия…../не се разбира/. Искам да попитам за начина по който се разпределят пасищата…..

Т.Бакалова-нач.отдел СДИР“: Той няма право да заявява. Предоставят се площи, но не по желание на животновъда, а в зависимост от броя на животните…

М.Батчев: Именно. Той има  22,96…. и има право на 40 декара……

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Само две думи във връзка с комисията. Първо Протокола е публикуван. Разпределението на пасищата става във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. По реда на заявяване разпределяме пасищата като започваме от най-малкия брой животни по площта която се намира както и местонахождението на самия животновъден обект. Само, че в ал.8 ако не се лъжа изрично е записано, че предимство имат животновъди които имат сключени изтичащи договори. По-голяма част са такива. Сега, отделно от това искам да ви кажа, че този господин трета година или четвърта му отделяме различни пасища той нито веднъж не идва да сключи договор.

М.Батчев: Той казва, че не е информиран…

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Всичко сме качили на сайта, включително и решенията заради които се забавихме. Срока за обжалване е 14 дневен, така е записано и това е начина по който се разпределят пасищата.

М.Батчев: Това го разбрах, но от човешка гледна точка не може животновъдния обект да е тука, да му дадеш пасища тука……

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Морала е едно, Закона е друго. /шум в залата/

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Ние въобще не сме длъжни да ги разпределяме  тези пасища. Ако някой иска да дойде да се яви на търг и да си ги вземе. Такъв е Закона какво да направим. Значи комисията разпределя съобразно местонахождението ……

М.Батчев: Въпроса ми е следния. Ако има допусната грешка при първото разпределяне на пасищата и в зависимост от сключения договор…… когато пасището му е на 30км. от животновъдния обект……

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Вижте сега. Ние ги разпределяме, но може …..или пък след разпределянето ако някой се е отказал ние можем да сключим с друг, но сега това което е разпределено  ако кажете няма да го сключим. Такъв е Закона, аз не мога да…..

М.Батчев: Аз говоря на български език.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Добре, хайде обясни да видим какво можем да направим.

М.Батчев: Добре жителя е на точка А, даваме му пасище на точка Б която е на 20км. Има сключен договор същия клиент който има пасища там, а  на 30км. му е животновъдния обект. Значи допусната е грешка…. /не се разбира/

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Според мен това не е грешка. Това е право което ни го дава Закона. Да, не съм съгласна, но това е Закона.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община ТополовградАко може да допълня нещо само, господин Батчев. Има и нещо друго. В самото начало на отдаването на пасища много малко хора ги взеха. Другите не искаха. Тези които си взеха си ги почистиха, въведоха ги във вид, хвърлиха едни пари и сега вече на готово всеки се нарежда да вземе почистени, хубави. За това правилно обясни госпожа  Хлебарова. После имаше и друго, че на него в годините са му предлагани пасища , той ги е отказвал. Или едното не харесва или другото, все нещо не харесва.

Т.Бакалова-нач.отдел СДИР“:   Господин Батчев, ние в началото сме му давали когато никой е нямал желание в Сакарци да наема животни., но той никога не е идвал да сключи договор.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Така, други?

М.Батчев: Имам още един въпрос. Втория ми въпрос е във връзка с докладна записка  от директора на СУ „Д-р Петър Берон“ за 20 кубика дърва за отопление на  тази част на сградата  на УПК-то където е на техникума където е. Там са с печки и така се отопляват. Сега е студено и нямат дърва. Има едни 20кубика обещани от Общината  за отопление. Мисля, че преди две години още не са доставени. Значи от три години дърва изобщо не са доставяни за там.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Нещо ми се струва, че не е точно всичко това. Ще ви отговорим точно, но мисля, че има грешка там.

М.Батчев: Проблем има с дървата ли? Какво е точно там.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Вижте сега. По принцип учебните заведения имат право да си закупят. Те могат да си закупят, имат собствен бюджет. Ние правим всичко възможно където можем, нали когато се освободят някъде при почистване едно друго дърва да разнасяме по детски градини училища и по всичко. Мисля, по памет говоря, мисля, че там е закарано, но ще проверя точно и ще ви кажа.

М.Батчев: Не е закарано.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Добре, нека да проверя и ще ви отговоря.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре, ще ви отговорят писмено. Така, Васил Сяров.

В.Сяров: Госпожо Семерджиева, тука тази справка относно  §76-00 крайно салдо към  31.12.2020 година. Общински музей имат  53 000лв. това  финансовата корекция ли е?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Това е заема.

В.Сяров: Заеми. Предприятие за здравни грижи – 67 000лв. това пак заем?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Всичко е заеми.

В.Сяров: Искам тогава да ми напишете една справка тогава колко са финансовите корекции които няма да ги възстановят управляващия орган към музея и към дома в с. Радовец и ако има други финансови корекции към други проекти.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Това го искате писмено?

В.Сяров: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре, записва се в Протокола. Други въпроси? Да приемам, че т.8 е приключена. Преди да закрия заседанието, пожелавам на всички  да са най-вече здрави и весело посрещане на  Коледните и Новогодишни празници! Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

Протокол №31 от 30.11.2021 г.

П Р О Т О К О Л

№ 31

30.11.2021 година

          Днес 30 .11 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове  на Община Тополовград, Секретаря на Община Тополовград,  началник отдели.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Господин Кмет,  колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини – Катя Господинова.  На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. По отношение на дневния ред имам няколко предложения, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№887/24.11.2021год. относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019година, годишен отчет на капиталовите разходи за 2019година и годишен отчет на средства от ЕС за 2019г. КСФ, ДЕС и РА, да влезе в дневния ред като Т.9. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№877/16.11.2021год.включена като Т.9 от проекто дневния ред относно: Изпълнение бюджета на Община Тополовград към 31.12.2021година, съответно да стане Т.15 от дневния ред. Другото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№895/30.11.2021год. относно: Дофинансиране по бюджета за 2021г. на държавна дейност – ДГ „Щастливо детство“ Тополовград, да влезе като Т.16 от дневния ред. И в предвид направените предложения по отношение дневния ред предлагам Т.15 и Т.16 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред. Има ли други предложения по отношение на дневния ред?  Няма. Поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам първото предложение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№887/24.11.2021година да влезе като т.9. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№877/16.11.2021година включена като Т.9 от проекто дневния ред  да влезе като т.15. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№895/30.11.2021година да влезе като т.16. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Предлагам т.15 и т.16 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на направените и приети предложения  за решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред  от осемнадесет точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от осемнадесет точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16 „за“, 0 „против“  и 0 „въздържали се“ 

 

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия приема за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Приема доклада за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Не виждам. Доклада е за сведение, поради което считам, че точката едно е изчерпана и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.2 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед  изчерпване на т.2  преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.3 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета гледана ли е?

К.Спирова: Да. 2 „въздържали се“ и 1 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.4 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.198“б“,т.2, чл.198“ж“, чл.198“о“, ал.1 и ал.4 от Закона за водите и §9,ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 6 “за”,

0”против” и  9 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ  СЕ ПРИЕМА.

КВОРУМА Е 9 СЪВЕТНИКА.

 

С оглед неприемане на проект №1 другите проекти са свързани със проект №1.Към вносителя за мен е безсмислено да се гласуват следващите проекти. Вносителя също подкрепя така, че с това се изчерпва т.4 от дневния ред и премиваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.5 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета 2 „против“ и 1 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Против.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? От страна на вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.6 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 6 “за”,

1”против” и  9 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ  СЕ ПРИЕМА.

КВОРУМА Е 9 СЪВЕТНИКА.

 

С оглед неприемане на проект №1 другите проекти са свързани със проект №1.Към вносителя за мен е безсмислено да се гласуват следващите проекти. Това е и становището на вносителя. С оглед на което преминаваме към,

 

СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? Да вносителя.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: В регистъра да отпадне язовир под №16 „Голяма Пладнище“ от списъка.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Да отпадне, така. Само този язовир?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  И да се пренаредят. Добре, това е от страна на вносителя. Желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? Няма. От страна на вносителя освен тази… Да, господин Стоянов имате думата.

Н.Стоянов: Какво налага да отпадне този язовир?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ами нищо не налага, просто мисля, че не е необходим да го поддържаме. Няма как да го поддържаме ние от тази гледна точка.

В.Сяров: Нали ще го даваме с тази докладна?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Аз предлагам да го изключим, не съм казал да го….

В.Сяров: Тука не става дума за поддържане.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: И за поддържане става.

Н.Стоянов: Просто няма да го поддържаме като го дадем.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Как няма да го поддържаме? Вие гласувате, вие си решавате.

В.Сяров: Аз предлагам да остане в този списък.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Тоест правите предложение да остане в списъка . Добре. Да, господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Моето предложение е също да остане, защото в смисъл като се отдаде ще докара някакви дивиденти. Да го отдадем под наем и да може да се взима някакви пари….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Добре, тогава оттеглям моето предложение. Остава.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Остава така ли?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре. Тогава ще имаме само едно гласуване, ако няма други предложения. Да, Красимир Иванов.

Кр.Иванов: То това като се предлагат за отдаване под наем не значи, че ще се юрнат значи всичките да имат по два три кандидата да го вземат. Ако не го вземат какво правим? Ако няма кандидати за него? Ако вие знаете, че има кандидати е друго.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, остава ли последно? Остава добре. Той е включен към списъка към регистъра. От там нататък дали ще се даде под наем или не, ако не се отдаде остава в това положение което е било към настоящия момент. Други желаещи да вземат отношение има ли? От страна на вносителя си оттегля и си остава така като е предложено в списъка? В смисъл не отпада, да направя уточнение. Друго има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.7 са приключени, прекратявам разискванията по т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, §4,ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, чл.14,ал.7 във връзка с чл.12,ал.4 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ – ОбС – Тополовград, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4  ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 1 „против“ и 2 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Втора комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета  1 „за“, 1 „въздържал се“ и 1 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев:  4 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Кера Спирова има думата.

К.Спирова: Смятам, че изобщо не е грешка от страна на Общинска администрация, след като настоява толкова много да бъде променено искам да попитам нормално ли е да обясняват да се намаля концесионното възнаграждение, а в т.5 да ни предлагат да гласуваме да бъде отдадена за безвъзмездно право на ползване.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Това е техническа грешка.

К.Спирова: Аз лично не го приемам за техническа грешка. Ако беше техническа грешка щеше да бъде отстранено най-малкото което е на комисиите.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Не сте се обадили….

К.Спирова: Защо трябва да се обаждаме? Как може да внасяте такива докладни? Да ме убеждавате колко много е зле и в един момент да ми предлагате да гласувам за да го даваме безвъзмездно.

Кр.Иванов: това е техническа грешка!

К.Спирова: Разбира се, че така ще говорим.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Да се премахне само „Договор за безвъзмездно право“.

Кр.Иванов: Заличава си от вносителя и това е.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Тоест става „за възмездно“. Така ли? Защото имаше искане за почивка. Спирова имаш ли искане за почивка?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Имаш искане? Добре, почивка десет минути.

 

10 минути почивка.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Докладна записка с вх.№876/15.11.2021год. в проекта за решение е допусната техническа грешка „Договор за безвъзмездно“ да се направи „Договор за възмездно“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Няма. От страна на вносителя друго има ли да добави?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Не. Само да попитам гледана ли е на комисии?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Да, гледана е два пъти на комисии.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: А там защо не е коментирано, че има грешка?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Ами значи аз съм го коментирал преди това. Колежката знае. Да, говорихме, че най-вероятно се касае за техническа грешка. Аз съм говорил с колежката. Да, гледана е два пъти в комисиите. От страна на общинските съветници, от страна на присъстващите в залата желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? От страна на вносителя това което добави като техническа грешка има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 са приключени и прекратявам разискванията по т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,вр.ал.2 от ЗМСМА, §5,ал.2,вр.ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за концесиите, във връзка със разпоредбите на чл.138,ал.1 и чл.141,ал.1 и ал.2 от същия Закон, чл.306,ал.2 от ТЗ както и Заповед №РД-01-124/13.03.2020год., Заповед №РД-01-743/31.08.2021год. на Министъра на здравеопазването и Раздел V, т.12.6 от Договор за концесия №1-К/29.04.2011год., предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4  ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5  ДЗ №8 от дневния ред.  Тука Кмета на Общината направи промяна – Да сключи Договор за възмездно право на ползване по т.2. Изрично уточнявам. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище. Само да уточня, че се касае за годишния отчет за 2019 година така както бяха направени промените с приемането на дневния ред, тъй като считам, че следва да се гледа отчета за 2019 година и след това евентуално отчета за 2020 година.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Втора комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета  1 „за“, 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: „Против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев:  3 „за“ и 2 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли? Господин Сяров имате думата.

В.Сяров: В справката приложение 2 под №22-Временни безлихвени заеми §76-00 има 93707лв. Това какви са тези пари?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Временни безлихвени заеми.

В.Сяров: Какви са тези временни безлихвени заеми?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Вижте приложение №3.

В.Сяров: Приложение 3 е сметки и средства от ЕС.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Да, дадени точно за тези проекти.

В.Сяров: Тези финансови корекции проекта за музея и Радовец проекта който е отразени ли са някъде?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Тези проекти се изпълняваха през 2019 година…

В.Сяров: Кога са изпълнявани?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  През 2019 година.

В.Сяров: И ги няма в този отчет? Тя общината ги е дала като заем на проектите и те не са възстановени.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Ами не са възстановени, разплатени са 2020. През 2020 година даваме и други заеми.

В.Сяров: Как са възстановени?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Ами аз сега не мога да ви кажа от…./не се чува говор от място/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Това ли е отговора? Други желаещи да вземат отношение по т.9 има ли или други въпроси? Да приема, че няма. От страна на вносителя? Няма. С оглед на това, че няма други желаещи за изказване, приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140,ал.1 и ал.5 от ЗПФ, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.34,ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Тополовград, приета с Решение №347/31.01.2018г., предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 6 “за”,

0”против” и  10 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ  СЕ ПРИЕМА.

КВОРУМА Е 9 СЪВЕТНИКА.

 

От там нататък вносителя, за Протокола, че с оглед на неприемане на проекта по Решение №1 е безсмислено да се гласува проект за Решение №2 и проект за Решение №3 от докладната. С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“ .

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Приема представените програми на читалищата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.10 има ли? Няма. От страна на вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.10 са приключени и прекратявам разискванията по т.10 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а,ал.2 от Закона за народните читалища, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържали се“? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  2 „за“  и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев:  Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.11 има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.11 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не е гледана..

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.12  има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.12 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.12 преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  2 „против“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.13  има ли? Госпожо Спирова.

К.Спирова: Предполагам, че отново става въпрос за техническа грешка в проект №4- Увеличава поименния списък на капиталовите разходи било 20 000лв. става 35 000лв. Приложение №8а-   закупуване на преносими компютри било 15 000лв. става 36 000лв.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Това е за следващата 2022 година. Четете това е проект за 2022 година.

Кр.Иванов: Не, не има разлика….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Да, но това е проект за 2022година, бюджет 2022 година.

К.Спирова: Какво общо тогава има тази таблица със това което гласуваме в момента за 2021 година?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ние ви го даваме като проект да го видите това, да се запознаете.

К.Спирова: Ние приемаме приложение за 2021 година.

К.Киров-гл.счетоводител на Община Тополовград: 20 000лв. са в бюджета за  2021 година са приети като закупуване на компютри, 20 000лв. С увеличението 15 000лв. параграфа става 35 000лв.  Ние вече сме ги купили с предложението в бюджет 2021 година. И сега увеличаваме този параграф с тези 15 000лв. и параграфа става 35 000лв.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Така, уточнихме ли да няма допусната грешка? Други желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.13 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №13  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №13  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.14  има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.14 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка със Решение №458 по т.1 от Протокол №44/30.11.2018год. на ОбС – Тополовград, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №14  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №14  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.14 преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище. Това е докладната за „Изпълнение на бюджета на Община Тополовград към 31.12.2020година.“както беше първоначално преди Т.9.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: 1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: 3 „Против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 4 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.15  има ли? Да, Кмета на Общината.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Чувам, че има много „въздържали се“. Искам да попитам този бюджет когато го приемахме не е ли Общинският съвет го направи по свое усмотрение. Нали вие взехте Решение и го направихте както на вас ви беше угодно, а сега има много въздържали се. Искам да чуя защо има „въздържали се“?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, Васил Сяров.

В.Сяров: Да, ще кажа защо съм се „въздържал“. Имах едно питане към вас, съответно към госпожа Семерджиева и тя ми каза, че не може да ми каже къде са тези пари които са финансовите корекции, къде са отчетени в бюджета.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Какво значи финансови корекции?

В.Сяров: Ами примерно музея тез 40 000лв. там колко са вече където не са върнати към заема който е отпуснала общината към музея.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Общината е длъжна да се разплати. От там нататък това което държавата казва, че няма да ни даде остава за сметка на общината.

В.Сяров: Къде е отразено тука?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Пак повтарям. §76-00…/ не се чува говор от място/

Ат.Анастасов: Ти каза, че държавата ще върне всички пари до колкото си спомням.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Аз не мога да кажа……

Ат.Анастасов: Ама ти го казваше „аз съм сигурна“.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Аз не знам проект без финансова корекция.

Ат.Анастасов: Ти може да не знаеш, ама ние знаем.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Хайде бе! Коя община е без финансова корекция? Хайде като знаеш кажи!

Ат.Анастасов: До април месец миналата година ще бъдат върнати парите.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Бяхме в процес на дела.

Ат.Анастасов: Ама тя каза „да, ще бъдат възстановени“.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Не съм сигурен, че е казала това госпожа Семерджиева, но…… Даже мисля, че не са 40 000лв.мисля, че са по-малко ама както и да е.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Този параграф  остава тоест  за сметка на бюджета си стоят. Тоест не е….., там временни безлихвени заеми той нали  става окончателен не отива ли в друг параграф…

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Там си остава този параграф…

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Там си остават в този параграф

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Дали вече временен дали вече за сметка на общината там остава този параграф 76-00.

В.Сяров: В §76-00 където е дадено в отчета за 2020 година има 85 928лв.те какви са тези пари?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Вижте колко проекта осъществява общината!

В.Сяров: То е ясно колко проекта се осъществяват. Аз питам за финансовите корекции колко са.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Има дадено заем който заем или в течение на годината или в началото на следващата година когато приключи проекта тези пари се възстановяват. Както вие вземахте решение да се даде безлихвен заем за последния проект който може да се отчете догодина и тогава да получим….

В.Сяров: Това ми е ясно, но въпроса е, че къде са отчетени. В дома в Радовец този проект как се казваше точно как му беше името, че забравих…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: България – Гърция.

В.Сяров: По тоз проект колко финансова корекция има? Проект „Повишаване туристическа привлекателност България – Турция“ и има още един проект ТГС България – Гърция. По тези двата проекта има ли финансови корекции? Примерно по единия има 30 000лв., по другия има 40 000лв.къде са отразени тези корекции точно?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: В §76-00.

В.Сяров: И колко са? По единия проект колко е финансова корекция и по другия колко е? Какво значи тази сума 85 928лв.?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Господин Сяров пак повтарям. В течение на годината се дават заеми. С течение на годината се възстановяват заемите. В края на годината това е салдото което е останало между дадените заеми и възстановените заеми.

В.Сяров: И кои са невъзстановените заеми?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Не мога да ви кажа наизуст кои са невъзстановените заеми.

Ат.Анастасов: Какво може да ни кажеш тогава? Ние питаме ама никой не отговаря.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ти пък защото много разбираш.

Ат.Анастасов: Този човек винаги лъже на комисиите.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други желаещи да се изкажат или въпроси по т.15 има ли? Няма. От страна на вносителя? Няма какво да добави.

В.Сяров: Само искам да добавя. Искам  за другия път да ми се даде писмено отговор какво има в този §76-00 и какви са тези пари, точно по кои проекти са? Остатъци или финансови корекции?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: В комисиите защо не искате?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Писмено нали? Добре, записва се в Протокола. Други по тази точка има ли? Някой който  е искал да се изкаже или друго питане? Няма. От страна на вносителя? Също няма, поради което приемам, че разискванията по т.15 са приключени, прекратявам разискванията по т.15 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.140,ал.1 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград и във връзка с писмо №08-00-1987/29.10.2021г.на Министерство на финансите, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №15  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 6“за”,

0”против” и  10  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

КВОРУМА Е 9 СЪВЕТНИКА.

От тук нататък според мен е безсмислено да се гласуват следващите проекти решения.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Чета писмото от Заместник Министър Петкова, че община Тополовград винаги спазва определените срокове за представяне на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, сметките за средства от Европейския съюз и другата отчетна информация. Аз не знам вие какво не разбрахте какво ви е отговорила и по точно какви са…..на Министър Петкова.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само за Протокола следващите проекти от страна на вносителя също нямат смисъл да се гласуват. С изчерпване на т.15 преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Там комисиите не са гледали докладната. Аз ще направя едно процедурно предложение което считам, че е необходимо съгласно Правилника.

      На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград  неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам ДЗ с вх.№895/30.11.2021год. включена като т.16 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии на Общински съвет .

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Тука както посочих комисиите не са гледали докладната и желаещи да вземат отношение по т.16 от дневния ред има ли? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.16 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №16  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №16  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №16  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №16  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Контрол по изпълнение на взети решения“

Там няма да се докладва. И преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.18? Само пак да напомня за снимките. Поне до края на седмицата да изпратите снимки.

Ат.Анастасов: Само да попитам нещо Кмета. То не е питане. Преди няколко сесии господин Кмете във връзка с дървесината, търга за дървесината, ти няма как да помниш и тогава ти се изказа малко по…, че общинските съветници ощетяват общината с около осемдесет хиляди лева. Търга мина. Общината не е ощетена…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Това беше когато не гласувахте докладната. Не знам кой има спомен и кой няма спомен. И на коя сесия гласувахте докладната?

В.Сяров: „Вдигате цената да не може да се продаде дървесината“ това ви бяха думите.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: На колко сесии….

Ат.Анастасов: На последната сесия.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Вие нямате памет. Искам да благодаря на всички отдели на Общинска администрация най-вече на финансовия отдел за прекрасното справяне в бюджета в приходната част, вече колко пари имаме в сметката .Благодаря ви много! Бъдете здрави!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   С изчерпване на Т.18 се изчерпва дневния ред, поради което  закривам заседанието на ОбС – Тополовград

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

Протокол №30 от 29.10.2021 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 30

29.10.2021 година

 

          Днес 29 .10 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 16.

          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове  на Община Тополовград, Секретаря на Община Тополовград,  началник отдели, кметове на кметства и граждани.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Господин Кмет,  колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини – Добромира Николова.  На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. В предвид на постъпилите докладни имам няколко предложения по отношение на дневния ред, а те са следните. Предлагам ДЗ с вх.№842/21.10.2021год. относно: Отдаване под наем на терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – слънцезащитно съоръжение, да влезе в дневния ред като т.11. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№844/21.10.2021год. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 11435.12.5 по КККР на землище с. Владимирово, общ. Тополовград, обл. Хасковска, с възложител: „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД – с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград и Кута Митева Трифонова от с. Полски градец, общ. Раднево, обл. Стара Загора, да влезе в дневния ред като т.12. И следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№850/29.10.2021год. относно: Безлихвен заем за изпълнение на дейности по проект: „Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство“, реф.№СВ005.2.21.083, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, ССI № 2014ТС1615СВ005, Договор за БФП № РД-02-29-274/20.11.2019година. В предвид на направените предложения, предлагам т.11 и т.12 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.14 и т.15 от дневния ред. Има ли други предложения по отношение на дневния ред? Да, госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз предлагам ДЗ с вх.№850/29.10.2021год. да отпадне от дневния ред с оглед разясненията дадени в предходното заседание на ОбС. Господин Делчев ясно обясни, че окончателното искане може да бъде направено след финализиране на проекта за което финала на проекта е 20.11.2021година. Да бъде внесена докладната след приключването на проекта като ни бъдат дадени подробно материали изпълнени ли са всички дейности? Ако има строителен надзор той да даде заключение, че всички дейности са изпълнени качествено и отговарят на дейностите предвидени в проекта. И съответно да ни бъде предложено решение в което тези средства да бъдат отнесени към § 76-00 от бюджета на общината.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Вашето предложение е да не бъде включвана така ли?

К.Спирова: Да не бъде включвана, да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, ще ги подложим така както са постъпили. Други предложения по отношение на дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Предлагам ДЗ с вх.№842/21.10.2021година да влезе като т.11. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам следващото предложение, а именно предлагам ДЗ с вх.№844/21.10.2021год. да влезе в дневния ред като т.12. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Предлагам ДЗ  с вх.№850/29.10.2021год. да влезе в дневния ред като т.13. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 9 „за“,  „против“ 0  и  „въздържали се“ 7. Решението се приема. Предлагам следващото предложение. Предлагам т.11и т.12 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.14 и т.15 от дневния ред. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на направените и приети предложения  за решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред  от петнадесет точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от петнадесет  точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 14 „за“, 0 „против“  и 2 „въздържали се“ 

 

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета комисия не е заседавала. Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.1 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета кой ще докладва? Спирова?

К.Спирова: Не сме заседавали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Заседавахте бяха трима съветника.  Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Пета не е заседавала. Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Митко Батчев има думата.

М.Батчев: Аз има следното предложение. Моето предложение е, направих сравнение със заплатата на Кмета на гр.Хасково, заплатата му е 2 700лв.Моето предложение е следното. Увеличава се заплатата на Кмета на общината с 50лв. и на всички останали Кметове които са посочени тука с по 80лв.и стават:

Божин Божинов – 2 800лв.

Христо Димитров Илчев – 1 598лв.

Стоян Николов Пильонов – 1 466лв.

Тодорка Севова Арнаудова – 1 400лв.

Надка Динева Динчева – 1 400лв.

Тенчо Янчев Димитров – 1 400лв.

Виолета Георгиева Георгиева – 1 400лв.

Това е моето предложение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре. Други предложения или изказвания по т.2 от дневния ред има ли? Няма. Вносителя? Няма. Поради което приемам, че разискванията по т.2 са приключени прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване. Съгласно Правилника така както са постъпили предложенията ще бъдат гласувани. Тоест първо ще бъде гласувано предложението на вносителя и от там нататък предложението по т.1 където го направи общинския съветник.

   На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №2 от дневния ред така както е предложено от вносителя Кмета на Общината. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  9 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

С оглед на това предлагам предложението за  решение което беше направено от общинския съветник, а именно:

   Определя размера на основните месечни заплати за длъжността Кмет на Община и Кмет на Кметство считано от 01.09.2021год., както следва, ще ви ги изчета тъй като имаме предложения:

Божин Петров Божинов – Кмет на община Тополовград – 2 800лв.

Христо Димитров Илчев – Кмет на кметство с.Устрем – 1 598лв.

Стоян Николов Пильонов – Кмет на кметство с. Радовец – 1 466лв.

Тодорка Севова Арнаудова – Кмет на кметство с. Орешник – 1 400лв.

Надка Динева Динчева – Кмет на кметство с. Хлябово – 1 400лв.

Тенчо Янчев Димитров – Кмет на кметство с. Синапово – 1 400лв.

Виолета Георгиева Георгиева – Кмет на кметство с. Орлов дол – 1 400лв.

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 9  “за”,

3 ”против” и  4 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №2 от дневния ред.  Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 11 “за”,

1 ”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №2 от дневния ред.  Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 14 “за”,

1 ”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №2 от дневния ред.  Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13 “за”,

0 ”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.2  преминаваме към,

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 13 “за”,

0 ”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 13 “за”,

0 ”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14  общински съветници, от които 14 “за”,

0 ”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? От вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка със Решение №212/09.04.2021година по т.24 от Протокол №22 на Общински съвет – Тополовград предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13  общински съветници, от които 13 “за”,

0 ”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13  общински съветници, от които 13 “за”,

0 ”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.4 преминаваме към,

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Не сме я разглеждали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? От вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.167в,ал.1,т.2 и ал.2 от Закона за движение по пътищата, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №5 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №5 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? От вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? От вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, господин Стоянов.

Н.Стоянов: Предложение за десет минути почивка да се проветри малко.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре.

10 минути почивка.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Продължава заседанието на Общински съвет Тополовград. Кворума е 13 общински съветника. Имаме законово основание да продължаваме да заседаваме. На т.8 сме от дневния ред. Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Кера Спирова има думата.

К.Спирова: Тъй като има предходен договор за който са гласували 17 общински съветника 2013 година с който са разрешили да бъде сключен договор с „РИНГО ИНВЕСТ“ ЕООД – гр. Ямбол с конкретни ангажименти към този договор които се изразяват в следното: Първите три години да бъдат извършени инвестиции в размер на деветстотин  хиляди лева като през този период бъдат назначени пет човека на постоянен трудов договор и за всяка стопанска година  за осем месеца двадесет сезонни работници от Община Тополовград. Като до края на инвестиционния период тази инвестиция да бъде в размер на три милиона лева, а броя на лицата заети по трудов договор петнадесет. Задължение на общината е в  договора е да бъде включено следното условие. Ако не са изпълнени инвестиционните предложения за първите три години общината да има право да развали договора едностранно. Та моя въпрос е. Виждам, че договора е развален поради не плащане на две последователни вноски. Това означава ли, че изчетеното от мен за първите три години е изпълнено? Ако не е изпълнено защо община Тополовград прекратява договора тази година. Ако е изпълнено защо в мотивите на решението което ни се предлага да ги отдаваме като лозя които са изоставени. Това първо. Второ. Ако не е изпълнено договореното има ли завадени дела за неизпълнение по договора? И от кога са заведени тези дела? Имам предложения за промяна на решенията във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи чл.24а, ал.9. Да отпадне преференцията за първите три години тъй като самия Закон за собствеността и ползването на земеделските земи казва, че ако това са имоти които не попадат в допустимия слой за подпомагане към момента на сключване на договора то арендатора не дължи плащане на първата годишна арендна вноска. Тоест самия Закон е предвидил облекчена процедура за арендатора. Въпроса е към момента на сключване на договора този имот попада или не попада. Та предложението ми за решение е да отпадне – за първите три години , необходими за възстановяване на лозови насаждения – което според мен при инвестиция там беше деветстотин хиляди  лева би трябвало да са изрядни. Да отпадне защото не са необходими възстановяване на лозови насаждения. И да бъде приложен съответно чл.24а, ал.9. В следващия ми въпрос е след като единия от желаещия да сключи договор по реда на чл.24а, ал.1 искането му е за десет години той няма ли да се откаже ако ние решим да му ги дадем за тридесет?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: А неговото искане е за десет.

К.Спирова: Да, неговото искане е за десет. Ако ние решим, че му ги даваме за тридесет той няма ли да се откаже?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Той не ги е искал за тридесет нали? Той ги иска за десет. Освен това господин Дянков първите години инвестира доста. За да се подпише договора беше взета проба от почвата. Идваха специалисти от Италия и казаха кои сортове трябва да се засадят. Инвестира в поливни системи, помпена станция, посадъчен материал, но след като му бяха спрели субсидиите той издържаше до известно време след което е нормално да се откаже.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, господин Батчев.

М.Батчев: Моят въпрос е във връзка с другите две искания няма упоменат срок. За какъв срок искат да ги наемат? Въпроса е дали да ги гласуваме за тридесет години след като те не са упоменали срок.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Бакалова?

Ант.Бакалова-мл.експерт „ССТ“ : Заложи ли сме максималния срок за отдаване…/говор от място не се чува/

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Господин Минчев е прав. Да не би да се ангажират за тридесет години.

К.Спирова: Искането е за десет на единия.

М.Батчев: Ако може да се направи връзка с тези арендатори …., ако може да се направи връзка с тях по телефона за какъв срок ги искат…

К.Спирова: Аз не считам, че на моя въпрос е отговорено. Има ли инвестиция в размер на деветстотин хиляди лева и как е установена в рамките на първите три години? Назначени ли са пет човека на постоянен трудов договор? Как е установено? И двадесет сезонни работника как са установени? Ако не са доказани защо не е прекратено на това основание което е предвидено в решението на Общинския съвет.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Трябва да извикаме предния арендатор….

К.Спирова: Не предния. Това трябва да са документи, това се доказва с документи пред общината.

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“: Ако може да отговоря. Значи нямаме официална информация подадена от Христо Дянков поради което поради неплащане  прекратихме договора.

К.Спирова: Ама то поради не плащане в последните две години. Вие имате задължение….

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“:  Имаме задължение, но той не си е представил такава информация.

К.Спирова: Въпроса е вие изисквали ли сте я?

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“:  Изисквали сме. Не официално сме говорили с него по телефона и писма сме му изпращали, но за съжаление нямаме официална информация.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Хлебарова?

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Така или иначе договора е прекратен. Той е прекратен по законен ред. Заповедта за прекратяване е вписана. Така, че от тук нататък тези земи са свободни и в момента ние ви предлагаме да ги предоставим под аренда на хора които желаят. Сега дали има или няма и какво е направил предния работодател мисля, че не е въпрос на днешното заседание. Представили сме достатъчно доказателства, че към този момент договора е прекратен по законен ред. Заповедта за прекратяване е вписана.

К.Спирова: Никой не оспорва заповедта за прекратяване. Става въпрос, че в мотивите пише, че лозята са изоставени. Такива ли са или не са? След като е имало арендатор…

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Да. Лозята дори и да са изоставени в момента ви казвам, че вашето решение следва да бъде да ги отдадем ли или не.

К.Спирова: Нашето решение зависи от това  дали ще гласуваме тези  три години да бъдат на минималната вноска или на максималната вноска.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Сега това си го предложете отделно, но не считам, че в момента следва да разследвате какво е правил предишния арендатор.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Той присаждаше. На три пъти присаждаше…

К.Спирова: Имаме ли информация какво е състоянието действително. Има ли направен протокол към момента на прекратяване на договора?

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: В момента лозята са изоставени тъй като две години не са работени. Тъй като две години не е внасяна вноската и  считам, че може да вземете решение….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Освен това няма 70% прихващане. Прихващането е много малко макар, че човека присаждаше и  даде всичко от себе си.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  То по-скоро, аз така го разбрах въпроса дали  евентуално това да отпадне или да остане защото ако действително лозята са в лошо състояние и следва необходимост три години да остане. Но ако са в добро състояние….. /шум в залата/  Тоест те са в лошо състояние и това предполага оставането на тези трите години които преференциалната цена.

В.Сяров: Само искам да допълня значи в първите искания на  Мара Чакалова и Веселин Герджиков няма упоменаване на срок, нали за какъв срок, обаче в искането на Стефан Стефанов има упоменат срок за десет години. Ето тука в проекта за решение където пише без провеждане на търг и конкурс в полза на Стефан Стефанов  нали в срок за тридесет години да се запише за срок за десет години. Специално на него защото той изрично човека си е упоменал, че иска 10 години да ги наеме.

Кр.Иванов: Под аренда имаме ли право да отдаваме за 30 години?

В.Сяров: Тука пише 30 години.  На Мара Чакалова и Веселин Герджиков да им оставим за 30 години , но на Стефан да си го направим за 10 години.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ама разбира се, добре както е упоменато така да го гласуваме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Значи има два варианта. Единия вариант да отпадне – разрешава отдаване под аренда за срок – да отпадне за срок за отглеждане на трайни насаждения. А тука където е посочено в полза на Стефан Динков Стефанов без провеждане на търг или конкурс за срок от 10 години в полза на Стефан Динков Стефанов. А тук долу без търг и конкурс за срок от 30 години в полза на Веселин Мирчев Герджиков. Аз така разбрах варианта. Да се упомене изрично за всеки от двамата.

К.Спирова: И моето предложение е да отпадне – за първите три години….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  И при двамата? Защото два пъти е посочено и след Стефан и след това след Веселин е посочено също. Там има два пъти този текст.

К.Спирова: И двата пъти да отпадне и да бъде приложен чл.24а, ал.9

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Той по Закон се прилага. Не е необходимо ние да го посочваме, той се прилага по Закон. Без решение той си е законова императивна норма, задължителна. Така, че това са вариантите. Имаме два варианта. Единия вариант е така както е предложен от Кмета, който се съгласи за срока и евентуално да отпаднат за първите три години или пък за първите три години остава. В зависимост как бъдат подложени нещата аз трябва да ги подложа на гласуване. Така, че от страна на вносителя

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Аз подкрепям моята докладна както съм я внесъл. Вие преценявайте дали ще се съгласите или….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  В смисъл за срока пак подкрепяте или…. За срока имаме корекция

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Както е записано тука.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  За 30 години.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Едните са за 10 години другите са за 30 години.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Не, не тука пише за 30 години. Ние говорихме, че да се упоменат за единия 10, а за другия 30 да остане.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ами за 30. Те като решат да се откажат пак могат да се откажат. Какъв е проблема?

К.Стойчев: Може ли? Искам само да добавя. Не може ли да се направи по такъв начин да се опише, че е максимален срок 30 години, а при подписването на всеки договор самия арендатор с общината да си подпише за 10 години, за ….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Те могат да го подновят след 10 години. Това са трайни насаждения.

К.Стойчев: Максимален срок 30 години. Да, до 30 години.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Да, така да го заложим.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Тоест корекцията от страна на вносителя е където пише 30 да бъде до 30. Така ли? Това е единия проект за решение. А на Кера Спирова проекта? Да отпадне за първите три години, така ли само това?

К.Спирова: Да, и при сключване на договора както си е записано, ако има наличие на условие да не плащат първите три години вноската да не я плащат.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Тоест това да отпадне?

К.Спирова: Да. За първите три години да отпадне….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  На двете места където е посочено за първите три години това е. За срока нещо предложението?

К.Спирова: Аз съм съгласна с това до 30. Вече там…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Така, добре. Единият вариант е така да останат за първите три години необходими за възстановяване на лозови насаждения – това е вносителя. Само прави корекция до 30 години. Предложението на вносителя е да остане така както е посочено за първите три години и на двете места, а вашето предложение е да отпадне. Така ли е? Добре. Да знам аз как да ги подложа. Други предложения по т.8 има ли? Разбрах имаме два проекта. Първо ще се гласува проекта на вносителя и от там нататък другите предложения. Няма. От страна на вносителя? Няма. С оглед на което приемам, че разискванията по т.8 са изчерпани, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.1 от Закона за аренда в земеделието, чл.24а,ал.6,т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017 година на ОбС – Тополовград, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам първо предложението на Кмета на общината така както е предложено в докладната, само една корекция направена „до 30 години“. Това е проекта за решение първия който го подлагам на гласуване.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

С оглед на което предложението на Кера Спирова отпада, тъй като е прието в първоначалния вариант.  Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Не е гледана. Пета не е заседавала. Втора и трета не е в тяхната компетенция. Желаещи да вземат отношение по т.9 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.8,ал.1 и ал.2, чл.11,ал.1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности, чл.56 от ЗУТ и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“ .

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.10 има ли? Митко Батчев има думата.

М.Батчев:  / не се разбира говор без микрофон/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други въпроси или изказвания? Няма. Приемам, че разискванията по т.10 са изчерпани, прекратявам разискванията по т.10 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №10 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

  

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №10 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 11 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

  

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №10 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12 “за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“ .

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета не е гледано. Желаещи да вземат отношение по т.11 има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.11 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2, ал.7  и ал.8 от ЗОС,  във връзка с чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.11,ал.1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

 За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“ .

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Други комисии не са гледали докладната.  Желаещи да вземат отношение по т.12  има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.12 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основани ечл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1,чл.124б,ал.1 от ЗУТ предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №12 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 14 “за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №12 от дневния Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 14 “за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.12 преминаваме към,

ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   По тази докладна записка по принцип не е гледана на заседанията на комисиите, но докладната е идентична с тази която е гледана на….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Не е точно така. Записано е от къде ще бъдат средствата §76 който разполага със свободни средства по §9507 „наличност в края на периода“ – собствени средства. От тази наличност общината може да отдели….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Аз го търсих в проектите за решения и за това….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   От тази наличност общината може да отдели средства, които да бъдат предоставени от §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС. Като от бюджета ще бъдат със знак  „-„, а по СЕС със знак „+

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, значи ще направя процедурно предложение. Добре няма да докладваме тука. В пред вид на това ще направя нали за да бъдем максимално точни  съгласно Правилника ще направя едно процедурно предложение за решение.

      На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград  неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам ДЗ с вх.№850/29.10.2021год. включена като т.13 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии на Общински съвет .

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Така господин Сяров искаше думата.

В.Сяров: Аз искам да направя едно предложение, ако го приеме господин Божинов да мине като предложение от вносителя. В проекта за решение както е написано: Дава съгласие за отпускане на временен безлихвен заем….., така, така след точката да се допълни – средствата ще бъдат отпуснати от §76-00. Просто да се изпише в проекта за решение и това да стане- дава съгласието си за отпускане на временен безлихвен заем в размер на 44 185,26 евро… Така както е изписана точката и после  – средствата ще бъдат отпуснати от §76-00…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само аз да го запиша. След  проекта за решение да бъде записано – средствата да бъдат отпуснати от §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС. Така нали?

В.Сяров: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре така ще го предложа. Други предложения? Това от страна на вносителя ли?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре. Други желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? Няма. От страна на вносителя? Няма с оглед на което приемам, че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка със Решение №368/30.03.2018год. , по т.4 на ОбС – Тополовград и Решение №184/26.02.2021год., т.18 и включените към нея подточки 18.1,18.2 и 18.3, Договор за БФП №РД-02-29-274/20.11.2019год., предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

 1. Дава съгласието си за отпускане на временен безлихвен заем в размер на 44 185,26 евро от бюджета на Община Тополовград, за разплащане на дейностите по проект “Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство”, реф. № CB005.2.21.083, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI No 2014TC16I5CB005, Договор за БФП № РД-02-29-274/20.11.2019, средствата да бъдат отпуснати от §76/00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №13  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №13  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Контрол по изпълнение на взети решения“

 

Там няма да се докладва. И преминаваме към,

ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Преди да ви дам думата, само тъй като има постъпило една молба от…., просто трябва да запозная Общинския съвет и ще ви дам думата. Имаше и питания които трябваше своевременно да са дадени. Значи има постъпила молба от Тодор Вълчев Стайков в качеството си на управител на  „Тракия Табак“ който иска да се разгледа, да се вземе решение с което да се определи заплащането на такса битови отпадъци в редуциран размер за 2021 година, съответстващ на размера  определен от предходната календарна година. Изпратил съм материалите съответно до Кмета на общината за писмено становище.  Кмета на общината съответно ми е отговорил като и е приложил документи с оглед това, че той е подал декларация към март месец и съгласно Наредбата която е приета от ОбС съгласно Закона на местните данъци и такси тоест там не може да бъде приложен този редуциран размер който е бил по-малък и следва да заплати тъй като е посочено действително, че нормата която чл.68,ал.1 от ЗМДТ е императивна, задължителна което няма как и ОбС и предвид неговите правомощия по някакъв начин да редуцира този размер. Но съгласно постъпилата молба, постъпилото становище аз съм длъжен да ви запозная точно в тази точка ОбС. Така, че материалите са при мен, ако някой от съветниците желае да се запознае ако има някакво друго противно или каквото и да е становище нали съответно там има процедури и начин който евентуално може да бъде разгледан. Това е от мен. Желаещи да вземат отношение? Да, господин Сяров.

В.Сяров: Господин Божинов имам към вас един въпрос. При мен дойдоха жители които живеят зад читалището. Там господин Мочев са разговаряли с него при дъждове водата влиза в къщите на хората. Какво смята общината да предприеме в случая?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Там до колкото имам някакъв спомен…

В.Сяров: Градската тоалетна през времето на мандата на господин Трифонов и беше направен ремонт. Защо таз тоалетна не работи, не функционира?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Не може да не функционира. Има човек който ги поддържа.

В.Сяров: Оплакват се, че постоянно е заключена тоалетната и не може да я ползват и там около…. А пък там за водата господин Мочев какво смятате да предприемете?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: В момента се работи. Почти са на привършване. Хваната е водата, намерено е къде е проблема. Днес ако не понеделник, вторник ще бъде приключено.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Там канала е запушен и за това е по-дълъг ремонта.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград:  Ако трябва да бъда по-конкретен предния канал има пропадане точно където влиза под читалището. Няма как да бъде от ремонтиран и за това сме направили ново трасе изведен е канала и е вкаран в централния. В момента работят там и са на приключване.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така. Кера Спирова.

К.Спирова: Възможно ли е общината да уведоми агенция пътна инфраструктура или който подържа, табела за с.Светлина от пътя за Хлябово отбивката…. Оплакват се шофьорите които изнасят зърно от Светлина и на стария разклон съответно табела не е поставена. Имам питане в Орешник покрай голямата чешма някъде около два месеца вече стои разкопан един голям трап. Общината разрешавала ли е по някакъв начин…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Не.

К.Спирова: И следващия ми въпрос е кой го изкопа? Има ли някакъв проект там, няма ли проект, какво ще става? Ние не сме учредявали до колкото имам спомен право на преминаване на когото и за каквото и да е било.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Господин Мочев знаете ли нещо?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград:  Не, не знам. Сега чувам.

К.Спирова: Ами аз сега казвам, че около два месеца има изкопана една голяма дупка с дължина около петдесет метра, дълбока около седемдесет. Разберете кой копае дупки на общинска собственост.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Е, сега това вземете, разберете. Нали кмета е за това, нали за това им увеличаваме заплатите. Нито един от кметовете не се е сетил да се обади, че ВиК копае или, че…

К.Спирова: Аз не съм казала, че ВиК копае.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Не, по принцип казвам. Никой не казва кой копае и кой прави тези дупки. Ние от къде да сме информирани?

Кр.Иванов: И много интересно няма нито един кмет тука от известно време.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Само за момент. Госпожо Михайлова към вас. Чувам, че казвате, че аз, господин Трифонов, господин Красимир Иванов и госпожица Силвия Георгиева сме направили път да ви освободим от работа. Аз ви декларирам нито ми е приоритет нито сте ми толкова значима за да ходя да искам вашето освобождаване. Извинявам се.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други въпроси или питания по тази точка има ли?

М.Батчев: Аз във връзка с този проект където гласувахме. Искам да знам дали са изплатени заплатите на работниците, защото имам информация, че не са.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Къде?

М.Батчев: За читалището където работят работниците имали неизплатени заплати.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Аз няма как да го знам това нещо. При мен не е дошъл никой да го каже.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, Климент нещо.

Климент Киров-гражданин на общ.Тополовград:  Аз имам едно предложение във връзка с комисията която създавате по безопасност. Преди две седмици пуснах за две пешеходни пътеки до будката и долу на Елена Узунова на републиканския път с искане до АПИ, с копие и до вас до Кмета, с копие до шефа на РПУ. Не е ли възможно като гражданин под някаква форма да участвам в комисията, тъй като, нали свободно на заседанията на обсъжданията нали ако има нещо направо там да се обсъжда. Аз се качих горе на блоковете и ще мина по цялото трасе да видя къде има пътеки и къде има знаци и къде липсват. Тоест на всички кръстовища, защото той е републикански не може да го направи общината. Трябва от …..

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   А тези които ги крадат по разклоните и по улиците? Тях какво да ги правим. Говоря за знаците, те пътеката не могат да я откраднат.

Климент Киров-гражданин на общ.Тополовград:  Ами пишат.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   И като пишем какво става?

Климент Киров-гражданин на общ.Тополовград:  Ами примерно пътя за Ямбол който беше пропаднал след разклона. Писах сега може и да е малко, но от сърце го закърпиха. Просто аз имах предложение под някаква форма да участвам в тази комисия.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Това е от компетенцията на комисията. Така, че ако те те допуснат аз нямам нищо против.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре. Други въпроси или питания? Или да приемам, че точката е изчерпана. Няма, поради което приемам, че т.15 е изчерпана и с това се изчерпва дневния ред на днешното заседание поради което закривам заседанието на ОбС – Тополовград.

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 Вярно,                                                    

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Протокол №29 от 12.10.2021 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 29

12.10.2021 година

          Днес 12 .10 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 9.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове  на Община Тополовград, Секретаря на Община Тополовград,  началник отдели, кметове на кметства и граждани.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Господин Кмет, колеги общински съветници. В присъствената книга са се регистрирали девет общински съветника. Отсъстват осем общински съветника по уважителни причини, а именно: Добромира Николова, Борис Борисов, Митко Батчев, Атанас Анастасов, Катя Господинова, Наско Стоянов, Тодор Коджаманов и Кера Спирова. На лице са законовите изисквания предвидени в разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието, поради което откривам заседанието на ОбС – Тополовград. Днешното заседание е свикано по искане на шестима общински съветника така, че от тяхна страна има ли искане за включване на допълнителни точки в дневния ред, които само те съгласно Правилника и ЗМСМА могат да правят предложения по отношение на дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложения проекто дневен ред така както е предложен от шестимата общински съветници, вносители на искането за свикване на сесията, а именно от една точка. Който е съгласен с така направеното предложение по отношение  формиране на дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 9 общински съветника, от който 9 „за“, 0 „против“  и 0 „въздържал се“

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   По отношение на комисията тази докладна записка, ще го впиша в Протокола така както е докладвано на предната, тъй като докладната е идентична  ще го впиша в съдържанието на Протокола тъй като докладната е гледана от предходното заседание. Докладната е абсолютно същата само, че вносителя е вече Кмета на Община Тополовград и съответно вече има нов номер, но съдържанието на  докладната е идентична. Така, че не е необходимо да се прави процедурно предложение при приемането на решенията и това ще се впише в протокола в последствие при изготвянето. Приемаме, че комисиите са докладвали и преминаваме съответно към обсъждане на  точката.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: 4 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 2 „въздържали се“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Кмета като вносител ако има да добави нещо? Няма какво да добави.

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградИзвинявам се, само  искам да кажа, че  решението си е ваше аз не  мога да решавам вместо вас ама ако не я гласувате тази точка  нанасяте вреда на населението на Община Тополовград  за стотици хиляди лева.  Заместник Кмета на  Бююккъръщаран е тука, общински съветници те също искаха да присъстват тъй като коментирахме във вчерашния ден и искат да знаят поради какви причини не се гласува това. Поканили сме и от управляващия орган господин Делчев моля да го изслушаме само за момент.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, ако имаме връзка нека да го чуем и после ще дам думата на съветниците който желае.

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Добър ден! Казвам се Иван Делчев и съм ръководител на местният секретариат на Трансграничното сътрудничество между България и Турция с офис в град Хасково. Бях помолен от екипа за управление на проект 83 който се изпълнява от читалището в Тополовград да разясня обстоятелства свързани със финалното плащане по проекта. Значи плащанията по принцип по нашата програма се осъществяват по следния начин. Първо бенефициента  прави разходите от своя сметка която е изрично отворена за нуждите на проекта и след като фактурира и плати по банков път и представи доказателствата за това ….и плащане на разходи, ако те са допустими прави се проверка пълна от контрол, от съвместния секретариат и след това се прави проверка и от……финансово управление и контрол в Министерството на регионалното развитие който е управляващ орган на програмата тогава разходите се възстановяват от програмата. Значи първо трябва да се осъществи плащане и след това разходите се възстановяват от програмата. Друга специфика от ……..по осъществяване на разходите при инвестиционните проекти е, че при тях се дава аванс в размер на 20% от целия проект. Той се превежда на водещия партньор какъвто във вашия случай е читалището в Тополовград и след това се разпределя по останалите партньори те са двама като от другата страна е Турция. Превеждат 10% от този 20% аванс когато се сключи договор с изпълнител на инвестиционната дейност се превеждат следните 10%. След това нали с този аванс се дава в евро на общината и тя може да го използва след това за плащане на част от дейностите по проекта. След това тя си изпълнява дейностите на проекта, по проекта като може да прави междинни искания за плащане. Тези междинни искания за плащания принципа е както ви казах. / разпадане на връзката/  Финалното плащане се осъществява след като в срока на изпълнение на проекта във вашият случай следващия месец свършва проекта, ноември месец. В рамките на срока на изпълнение на проекта разходите трябва да са фактурирани и да са приемо-предадени. Обекта на инвестиция да бъде пуснат също в експлоатация. Да има необходимите актове там 15 и т.н. и да бъде пуснат в експлоатация , да бъдат разходите приемо-предадени с необходимите актове по нашето строителство 19 и съответно с актовете по програмата и да бъдат фактурирани. А не по-късно от 45 календарни дни след приключване на проекта, това е правило което е за финалното плащане…., не по-късно от 45 календарни пак повтарям  дни трябва да бъде платено на под изпълнителите да бъдат платени разходите по финалното плащане за да могат да бъдат те искани за възстановяване. Ако бенефициента, в случая водещия партньор, Турския партньор от другата страна на границата извършат плащанията въпреки, че са фактурирали на време всичко в рамките на проекта, извършат плащането след 45 ден тогава тези разходи ще бъдат признати за недопустими и няма да бъдат възстановени от програмата. Има много такива е случаи бенефициентите са искали под различна форма от управляващия орган да прояви разбиране, но такова разбиране няма правно основание по което да бъде прието и остава за сметка на бенефициентите. В този смисъл ако имате някакви съмнения относно начина на плащане мога.., има сключен договор между управляващия орган Министерството и читалището мога да ви цитирам конкретните членове по този договор които водят до заключенията които са …../лоша връзка не се разбира/  Ако някой има въпроси допълнително ако възникнат мога да отговоря. Сега вече писмено становище, ако вие необходимо това може да го направи Министерството, но това ще отнеме време, защото трябва да бъде поискано и трябва да бъде дадено. Имайте предвид, че договора изтича през следващия месец така, че най-малкото всичко трябва да бъде фактурирано в рамките на следващия месец и платено не по-късно от 45 дни след приключване тоест някъде до края на декември, до края на календарната година трябва да бъде платено, тоест трябва да осигурите тези средства с които да се платят финалното плащане което не може да бъде по-малко от 20%. Може да бъде и по-голямо и ако е по-голямо тогава….. по банков път не го плати читалището извинявам се пак ще може нали да доведе до тези последствия разходите да останат за сметка на читалището. Което нали за една институция не е добър вариант най вероятно. Това е което казвам. Предварително ако има някакви въпроси мога да отговоря готов съм.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Въпроси има ли някой?

В.Сяров: Община Тополовград ли е бенефициент или читалището?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Община Тополовград е бенефициент. Той се обърка.

В.Сяров: Защото каза читалището ще понесе щетите.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Господин Делчев, може ли само да  поясните  на общинските съветници, че бенефициент  е Община Тополовград. В случая обекта ни е читалището понеже те малко се заблудиха. По 83 проект ….

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: А, да ще погледна само как беше, един момент. Само да погледна. Да, точно така е. Община Тополовград е водещ партньор , а обекта е читалището и общината Бююккъръщаран  от турска страна е втори партньор. Точно така е както казвате. Общината е водещ партньор не читалището. Защото сме имали случаи и читалищата, но в случая е Общината. Да така е права сте.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ами благодаря Ви много! Желаем Ви лек ден!

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Благодаря Ви, хубав ден и на вас!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Васил Сяров искаше думата.

В.Сяров: 2018 година след като сме взели Решение за участие на Община Тополовград в проекта никъде в решение №368 по т.4 от дневния ред от 30.03.2018 година не е записано, че Общината трябва да плати някакви пари от бюджета на общината или от свободните средства. Тази докладна ни е дадена вече на трета сесия предните два пъти не сме я приели. Имахме въпроси на комисиите да ни представят договора сключен между Общината и там управляващия орган на която комисия госпожа Спирова го изисква. Той ни беше предоставен на английски.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Той е на английски как да ви го представим на български?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Цялата програма е на английски…

В.Сяров: Да, и вие така като ви е на английски предоставен така го подписахте..

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Естествено.

В.Сяров: Да, добре. Ние нямаме нищо против тази докладна да я гласуваме, както и на предната сесия и на по-предната госпожа Спирова каза и господин Минчев също взе отношение. Иначе нашите съображения да не я гласуваме, че трябва да се направят промени по бюджета. Да се сложи параграф за европейски програми, да се каже от коя дейност ще се вземат примерно сто хиляди лева, в случая за този проект, да направим една промяна в бюджета тъй като има параграф с дейност, нали парите да се осигурят за участие на Общината в европейски програми. След като направим тази промяна в бюджета ние нямаме никакви проблеми и ще гласуваме тази докладна.

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградГоспожо Семерджиева.

В.Сяров: И от къде ще дойдат, от коя дейност ще дойдат тез свободни средства нали….

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Има в приходната част на бюджета в § 76-00 от който параграф се дават заеми и в този параграф се възстановяват заеми по бюджета. От собствени, както е записано и в Закона за публичните финанси от временно свободни собствени средства. Ние ви гарантираме, че имаме деветстотин хиляди остатък в края на предния месец. Свободни собствени средства които можем да използваме.

В.Сяров: Добре де защо не направим един параграф за сто хиляди лева, отделен параграф. Да прехвърлим тези деветстотин и колко хиляди лева…

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Но те се отчитат в §76-00, аз това ви казвам.

В.Сяров: Няма значение, ние ще си ги прехвърлим в друг параграф.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Няма друг параграф. Това е параграфа на заемите.

В.Сяров: Няма значение ще направим друг параграф.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Как ще направим нов параграф? Ще измислим нова бюджетна класификация? Хората са го измислили. По този параграф ви казвам от него отиват заемите в  ЦЕСА от него се връщат заемите от ЦЕСА.

В.Сяров: По другите проекти как се отчетат? Когато има финансова корекция….

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  По същия начин, аз ви казах, §76

В.Сяров: Да, ама къде са отчетени? На единия проект 40 000лв. липсват, а на другия 50 000 финансовата корекция които не са възстановени на общината…..

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Не са възстановени разбира се,  те си стоят. Има си крайно салдо, има си начално салдо

В.Сяров: В бюджета къде е отчетено това, че не са възстановени?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Те имат сметка по която се отчитат. §76 е нето параграф той се отчита година за година. Докато сметката показва, че има задължения от този проект, от другия проект, от този проект са възстановени повече, от този не са стигнали парите.

В.Сяров: Ам по този проект, ако дойдат на проверка и има примерно над 20 000лв. примерно финансова корекция, кой ще носи отговорност?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Кога да е имало финансова корекция?

В.Сяров: Как за музея нямаше ли финансова корекция?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   /говор от място не се чува/ Ето тука са партньорите всичките пари са преведени на тях.

В.Сяров: За музея нямаше ли финансова корекция? Кой носи отговорност за това? Фирмата изпълнител ли? Ръководителя на проекта ли?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Аз мисля, че това няма нищо общо с това, така, че…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   От гостите искаха думата.

 

/ говор от място не се чува/

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така. Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Така с интерес изслушах  господин Сяров. Сега в края на финансовата година  тези упражнения които ги предлага това са трудно осъществими неща защото изискват много време и до тогава срока ще бъде изтърван. За съжаление  в изказването за кой ли път тука прозират някакви  политически пристрастия които целят единствено да се провали управлението на Кмета на Общината. Но не разбираме ли, за съжаление не сме за първи мандат тука, че това ще ни донесе единствено  негативи за населението след като общината ще се наложи да се разплати с тези деветдесет хиляди лева, защото те  по някакъв начин трябва да се платят, трябва да се възстановят по проекта.  Аз не виждам значи каква е…, държавата ще ни ги възстанови не няма не искаме пари от държавата  ние ще ги платим. Това ли искаше да кажеш?

В.Сяров: Не. Искам да направим промени по бюджета……

Кр.Иванов: Това упражнение  ще отнеме време.

В.Сяров: Колко време. На една сесия …..

Кр.Иванов: Аз не знам това нещо защо не го предложихте в началото когато разглеждахме бюджета.

В.Сяров: Госпожа Спирова нали  го предложи.

Кр.Иванов: Кой го предложи?

В.Сяров: Госпожа Спирова.

Кр.Иванов: Оставете я тази госпожа Спирова. Половината и работи са лъжа. Тя ти е написала нещо там и ти го четеш. Моля ти се, неща да си вдигам кръвното. Много добре го знаеш, че е така.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Моля ви запазете добрия тон!

Кр.Иванов: Много добре говоря и един момент не съм приключил. Другото нещо. Тука цитираме по кой проект бяха музея. По други проекти имаме ли  не разплатени средства? Само музея?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Да.

В.Сяров: Радовец? Нямаме ама май имаме.

Кр.Иванов: За съжаление….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Добре, бе господин Сяров, нека да видим колко общини в Република България не са санкционирани. Нека да погледнем националния регистър и вижте колко общини са санкционирани.

В.Сяров: И кой носи отговорност за това нещо?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Нека да видим и другите общини. Не Кмета вие работите срещу хората на общината. Защото тези средства ще излязат от тях.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Красимир Иванов имаше думата нека да го изслушаме и ще ви дам думата.

Кр.Иванов: За съжаление моите наблюдения не само към община Тополовград, говоря за съседни общини които не са гербаджийски, подчертавам  има някаква  негласна директива издадена от ГЕРБ тези общини да са санкционират. И се търси под вола теле само и само да може по някакъв начин да навредят на тези общини, защото не са гербаджийски. Крайно време е да престане с това политизиране особено в такива райони като нашата община които съществуваме на изпарение където се казва. Демографски срив, липса на работни места никаква перспектива нямаме  такива общини и сега тука с лека ръка , ако наистина е допуснато , че не е вкарано в бюджета, следващия бюджет  да. С лека ръка да се откажем тука от едни пари които държавата ще ни ги възстанови, значи не мога да си го обясня. Освен някаква задявка политическа. Аз не виждам какви дивиденти  ще  ви донесе това нещо. Благодаря ви!

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  В смисъл дори и да има санкция двадесет хиляди лева както казвате  вие, по ли е добре  да е двадесет хиляди лева или петстотин и двадесет хиляди лева кое е по-добрия вариант?

В.Сяров: Няма да е петстотин и двадесет хиляди….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  А колко ще дойде? Ние ако не се разплатим на бенефициента за разхода връщаме парите и на  двете…..

В.Сяров: Човека каза, че връщаме само последното плащане.

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградНе, не, не. Вие не сте разбрали. И на  Бююккъръщаран парите връщаме  и на Община Тополовград връщаме. Нищо не е казал подобно. Ама добре, окей вие си решавате.

Кр.Иванов: Включи се да го питаме!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, потърсете го, ако трябва нека да отговори. Ами аз искам да попитам кой е ръководител на проекта? Дали е тука в залата?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Аз съм ръководител на проекта.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Вие сте ръководител на проекта, добре. Искам да попитам ако общината бъде санкционирана за чия сметка ще бъдат нали ако пак има нещо което не е изпълнено по самите дейности съответно от проверяващия орган? Защото тука се говори, че съветниците носят отговорност аз искам да попитам….

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Давате ли ми думата? Екипа по проекта е тук и от страна на Бююккъръщаран също. Аз съм от страна на община Тополовград. До тук проекта се изпълнява без нарушения, без индикации за финансови корекции и дано е така. Всички процедури които принципно са обект на финансови корекции преминаха. Избора за строителство премина, избора за надзор премина така, че искрено се надявам, че от тук нататък вече няма за какво да има финансова корекция. Най-уязвимите места са именно процедурите за избор на изпълнител. В повечето случаи управляващите органи налагат финансови корекции на самите процедури по ОПАК или по ЗОП. Пак казвам нашите процедури минаха одобрени, проверени. Така, че не смятам, че по проекта ще има корекции. Проекта се изпълнява по план, по график. Партньорите го изпълниха и са готови. Ние също сме готови и сме на финала на успешното приключване на проекта. Така, че аз не искам да мисля, че ще има финансови корекции да има никакви за да казваме кой ще носи отговорност. Ако има финансова корекция тя остава за сметка на общината на бенефициента. Ако партньора имат корекция тя остава за тяхна сметка и се отчита в бюджета за сметка на бенефициента на който е наложена корекцията. Изпълнили сме много проекти последните години, вие знаете, да имали сме и финансови корекции. Общината е имала една ДВПР в Радовец домът отново по трансграничен проект. Финансовата корекция беше за документацията по ЗОП. Бяхме упрекнати, че методиката не ни била правилна за което ни беше наложена. Аз ви дадох цялата преписка. С госпожа Хлебарова подготвихме всички становища и ви ги дадохме. Така, че вие сте запознати в детайли със ситуацията. Това е.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Момент, само за протокола влиза общинският съветник Кера Спирова. Така. Аз имам въпрос. Казахте, че има деветстотин хиляди свободни средства в момента ги имаме така ли?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Наличност към края на месец септември.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Свободни средства. Това са от преходен остатък  или са от

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Събрани от собствени приходи и преходен остатък.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Това е общо сумата. А има ли плащане от тези  осемдесет  хиляди които сега се иска де се гласуват. Има ли плащане предварително на дадена сума?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Към този момент няма. Сигурни сте?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Абсолютно, 100%.

В.Сяров: А може ли да се направи параграф да се направи промяна по бюджета…

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Не може да се направи! Става въпрос за две различни сметки пак ви казвам. Аз ще намаля от някъде пари, къде ще ги сложа тези пари?

В.Сяров: В параграф…..

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Не може , казвам ви това е §76… Ама винаги е бил §76. Вижте единната бюджетна класификация аз не си ги мисля тези неща. Това е. Излишно е записано  временно свободни собствени средства . Те са в приходната част на бюджета. От тях се взима  76-00 той е в приходната част от него се отразяват в  оперативната програма…. Ние не пипаме разходната чест , не правим корекция на разходната част говорим само за приходи.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Имаме ли връзка? Ако иска някой друг да се изкаже? Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз виждам, че тона вече е укротен. Първо искам да честитя празника на всички, 12.10 е ден на общините.  Да поздравим жителите на община Тополовград колкото и малко да са останали, да са ни живи и здрави. Всички в крайна сметка сме се заклели че ще работим в интерес на общината и надявам се това да е така. Тъй като за енти път провеждаме заседание за тази точка аз искам да се върнем малко назад от предния път и да кажа, че лесно е да се приказват неща които не са верни. Добре, че господин Трифонов не е водещ, защото аз съм стресната не мога да спа. Чакам специализираната Прокуратура да дойде всеки момент да ме пита защо гласувам и как гласувам. По отношение на въпроса „въздържал се“, че не е позиция и не се знае какво изразява има тълкувателно решение. Четете! „Въздържал се“ се приравнява на „против“ само, че дава възможност и на двете страни по-лесно да постигнат някакво разбирателство. Ако ни бъде дадена повече информация по-лесно да мине от „въздържал се“ в „да“ или да убедиш другия категорично да бъде „не“. Тоест знака който се опитвахме да дадем предния път с „въздържал се“ беше дайте ни отговори на въпросите които поставяме. Разбира се, че в договора нямаме задължения за съфинансиране. Това е в резултат на подписаната декларация от страна на Кмета, че общината е готова да изпълни със собствени средства проекта. Другаря Трифонов си спомня, че когато беше от другата страна, общински съветник , общинските съветници когато четяхме питахме общината трябваше да изгради, ако си спомняте, със собствени средства три пречиствателни станции.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Не бяха три! Беше една.

К.Спирова: Ами можеше и повечко да бъдат. Бяха няколко по всеки един проект трябваше да изградим със собствени….. Бяхте поели ангажимент със собствени средства … Така.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Не, не аз си спомням много добре….

К.Спирова: След което се стигна до задаване на въпрос в Народното събрание и се оказа…

Кр.Иванов: От кой?

К.Спирова: От Чавдар Георгиев…

Кр.Иванов: А, какво ли питам.

К.Спирова: Защото всички поставихме въпроса как общините със собствени средства ще изграждат пречиствателни станции въз основа на договор. Оказа се, че не е грешка, а че България изостава с усвояването на средствата по екологичните програми и го прехвърлят като ангажимент на общините. Не е чак толкова страшно, че общинските съветници четат и питат.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Да, разбира се.

Кр.Иванов: Ама какво общо има това сега със ланския сняг?

К.Спирова: Ще стегнем и до вас. Много е хубаво да даваш интервюта когато нямаш отсреща опонент.

Кр.Иванов: Вие за опоненти ли се мислите? Просто един дразнител тука и някакъв пиар…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Дал съм думата нека да се изслушваме!

Кр.Иванов: Абе няма да слушам бе…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Дадох думата на Кера Спирова, дадох и на вас нека да се изслушваме!

Кр.Иванов: Няма да я слушаме! Да е била дошла отначало човека като говореше. Човека отговаряше тука , тя я няма и сега  стихотворения тука да….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Няма значение какво е…. Така имате думата.

К.Спирова: Странно било как гласуваме  БСП , ГЕРБ. Ще ме извинят колегите и излезлите от „Възраждане“. Ми и на мен ми е срамно как от „Възраждане“, нали политическа партия „Възраждане“ имате представител като застъпник на „ДПС“ – Банко Банков. „Възраждане“ все пак  няма нищо лошо питам как има. /шум в залата/ А господин Иванов представлява „Има такъв народ“. /шум в залата/.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Вие лъжите хората.

К.Спирова: Кое, че вие не сте спечелили от ПП „Възраждане“? И лъжете хората, че имате местна предизборна коалиция „Възраждане“ и поднасяте……..

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:   Ние сме от ПП „Възраждане“ много преди това, още през 2011.

К.Спирова: Това нещо в правния мир не съществува. И за мен е интересно как  излизайки от ПП „Възраждане“ …./шум в залата/ Напротив точно е политически дебата ….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Тръгнахме за ланския сняг да говорим.

Кр.Иванов: Точно така политически е. Политически е!

К.Спирова: Политически е дебата.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Населението ще бъде обременено с това задължение  което вие ще им го…

К.Спирова: Не ние , защото в началото на годината когато питахме ще има ли проекти по Европейския съюз които трябва да бъдат разплащани казахте не. По същия начин….

Кр.Иванов: Това не е вярно! Пак лъжа. /шум в залата/ Няма да лъжеш!

К.Спирова: По същия начин ни заплашвахте, че ще бъдем отговорни когато ви отнемем правото да прехвърляте от сметка в сметка и, че ще дойдат едни на опашка да ме питат „какво се случва“.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Пак лъжите! Никога не съм казвал, че ще бъдете отговорни …..

Кр.Иванов: Ще бъдете ами. Ще носиш лична отговорност.

К.Спирова: Миналия път питахме какво става със средствата които трябваше да бъдат верифицирани по предишни проекти. Оказа се, че музея бил върнал пари. Как върнал музея пари като направили, какво беше, икономии. От какво направили икономии? От не увеличените заплати. Питам аз….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  До колкото си спомням при разговор с госпожа Райна  Йовчева и пое ангажимент да ни обясни, че няма община в Република България която да не е санкционирана по европейски проекти. Явно или  не искате да чуете или искате да се…..

К.Спирова: Минчев?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Ами аз казах да се изслушваме. Казах на всеки ще дам думата.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ако говорим по темата да говорим.

К.Спирова: Ние говорим по темата.

Кр.Иванов: Каква тема говориш? Къде е музея? Сега, ако мислиш, че ще направиш някакви дивиденти за предстоящите избори жестоко се лъжеш. /шум в залата/

К.Спирова: Минчев, какво става? Какво става Минчев, има ли ред в залата?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Вие сте се подписали, че ще работим за населението на тази община. Вие в случая не работите за тези хора, вие работите против тях.

К.Спирова: Кой има думата Минчев не разбрах?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Така, Кера Спирова има думата. Ще дам на всички думата.

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградКмета на общината може по всяко време да вземе думата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Да, ще ви я дам думата. Не съм ви отказал.  Само искам да уточня, че съгласно Правилника всеки един общински съветник може да вземе думата извън точка която е извън и която се обсъжда. Само това искам да поясня  и  продължавайте. Ще ви дам думата на всички.

К.Спирова: Да попитам икономията  дойде от не увеличените заплати на служителите в музея?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Къде не са увеличени заплатите?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   На всички са увеличени.

К.Спирова: Това е отговора предния път на  Ирина Семерджиева.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ето пак вие си го измисляте.

К.Спирова: Разбира се. През ума ми не може да дойде, че няма да увеличиш на някой работната заплата.

Кр.Иванов: Спирова ще престанеш със тези внушения и със тези лъжи! Ти явно сте вътре в заложено генетично да лъжеш и да правиш фалшиви внушения. Точно така е!  Взимай и думата! Няма един час да говори.

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградТе обичат да си комуникират. Всичко това е проиграно.

Кр.Иванов: Нека да е проиграно.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Така. Имате думата говорете!

Кр.Иванов: Аз разбирам, че се чувства обидена , че някой и е казал, че е гласувала с „ГЕРБ“ и сега тука пред някой органи на БСП да се оправдава.

К.Спирова: Това е втората тема. Първата е лъжата, втората е …..

Кр.Иванов: Ами да, точно така е. Твоите две теми.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, слушаме ви давайте!

К.Спирова: Та в тази връзка искам да попитам наясно ли са защо не е приет бюджета и наясно ли са тези пари от къде са икономия? И какво не е разплатено в момента за да имаме такъв преходен?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Кой бюджет не е приет?

К.Спирова: Отчета на бюджета и…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  А, това е друго.

К.Спирова: Да, разбира се, че е друго.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Отчета на бюджета не е приет, извинявам се, че бях болен, че се разболях извинявам се госпожо Спирова виновен съм за това, че се разболях.

К.Спирова: Вие ако не сте болен сте в отпуска.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Аз за това излязох в отпуска за да не взимам болнични. Извинявам се! За бюджета сте права, за отчета на бюджета сте права.

К.Спирова: Та средствата от къде са свободни? Защото това тука отпреде не е вярно което е написано за трети или четвърти път ни се поднася различна информация.

Кр.Иванов: Една и съща е бе. Каква е тази различна информация? Ти четеш май докладната  като….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Имаше въпрос ще отговорили някой?

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградГоспожо Семерджиева.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:    Не знам. Кои цифри не са верни? Не можах да  чуя въпроса.

К.Спирова: Попитах от къде са свободните средства, а не кои цифри не са верни.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Има отчет на бюджета към края на месец юни. За сведение ви е предоставен. Второ. Имаме преизпълнение по много параграфи по  приходната част на бюджета. Преизпълнение…

К.Спирова: Може ли поименно да ги кажете кои са?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Ами ще ви кажа като направя сега деветмесечието. Ще ви дам разпечатка на всичките отчета за деветмесечието къде е преизпълнен. Както виждате ….

Кр.Иванов: Какво бе Спирова? Отчета е публичен, че ти не го знаеш това …. Какво ни заблуждаваш тука.

К.Спирова: Да каже къде е преизпълнен?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  От къде е преизпълнението?

Кр.Иванов: Те го отговориха. От преходен остатък от мести ….

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   И от данъчни и не данъчни.

К.Спирова: Много трудно.

Кр.Иванов: Ами трудно ще е като идваш по средата на сесията, трудно ще е. Те отговориха на тези въпроси.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така. Други желаещи да вземат отношение  по точката има ли? Коста Стойчев.

К.Стойчев: Благодаря! Уважаеми колеги, проблемите с този проект произлизат от това, че не се слушат икономистите. Не знам всеки си има някаква собствена логика по въпроса, всеки си шири някакви теми по въпроса и най-лошото е когато тръгне да се прецизират нещата както и в случая за голямо съжаление. Аз не мисля, че  този проект е решението на  този проект трябва да включва някакво политизиране на нещата. Събра ли сме се за да решим, имахме представени данни и факти от икономическия отдел. Имахме данни представени от ръководителите на проекта. Какво друго ни трябва? Кой какво друго не разбра? В противен случай този проект ще мине на разплащане от общината, ще утежним финансово общината със половин милион лева и тогава ще ръкопляскаме. Всяка друга логика за мене е ненормална. Това искам да кажа и не мисля, че толкова много има да пресукваме, да прехвърляме да преливаме от пусто в празно. Дайте да си съберем акъла малко тук общинските съветници и ако все още на някой нещо не му е ясно икономическите представители от отдела са тука, да доизяснят, видео връзка има, да се доизясни и да гласуваме проекта тъй като проекта се финансира от европейски средства. Ще ги отхвърлим ли тези европейски средства или ще го разплащаме със собствени на общината половин милион лева.  Това е. Нищо сложно няма в този въпрос за  разрешение. И аз мисля, последно казвам, че ние сме тук за да решаваме проблеми, а не да създаваме проблеми.

В.Сяров: Може ли да направим връзка с господин Делчев?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ако имате телефонна връзка, нещо обадете се!

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Здравейте! Чуваме ли се?

В.Сяров: Колко пари ще се връщат, ако не се бенефициира  докладната?

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Плащането по вашия проект не може да е по-малко от 20% от целия проект. Сега това е въпрос на бенефициентите те как го разпределят по между си.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Не, не въпроса е друг. Красимира задай му въпроса.

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Искам само да погледна колко ви е цялата сума  по проекта. За това влезнах  в нашата информационна система за да погледна точно колко е сумата по целия проект.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Целия проект е четиристотин и четиридесет хиляди. На община Тополовград двеста и двадесет бюджет.

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Добре. Значи за водещия партньор общата сума е 220 925 ,а за втория партньор 198 907лв. Значи да кажем при общата сума  20%  биха били за целия проект биха били правилно ще ги сметна обаче  четиридесет и няколко хиляди евро някъде.

К.Спирова: А това само за община Тополовград ли е?

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: За вас като партньор ще са… тоест не за вас като партньор ще са двадесет хиляди  нали така…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Не, не.

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Около 40 000 евро би било финалното плащане ако обаче е на минимум. Сега, тъй като те са направени доста искания за плащания към момента и от турския партньор и от водещия партньор и им казвам, че минималното плащане общо минимума е 40 000 ако равномерно сте ги разпределили между вас. 80 000 евро  по четиридесет и няколко хиляди евро  на община Тополовград като финално плащане. Ако това финално плащане не бъде осигурено до 45 ден, обаче е по-добре да не се рискува нали всичко се случва, до 45 ден най-късно календарен след приключване на договора който във вашия случай приключва на 20.11., тоест смятайте го 20.11. 45 календарни дни и това е крайния срок за плащането. Ако в този срок общината не се е разплатила със подизпълнителите, ако няма платежни нареждания към  подизпълнителите няма да може да иска възстановяване. Тоест тя ще плати към подизпълнителите обаче сумата  им няма да  бъде възстановена и ще остане за нейна сметка.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Тя не може  да плати. Аз това искам да обясня на съветниците.

В.Сяров: Значи не е петстотин хиляди щетата на общината….

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Момент само.  Общината не може да извърши плащането….

К.Стойчев: Ама защо постоянно говориш за тази финансова щета като чели ….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Чакайте сега! Красимира, задай правилно въпроса. /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Моля за тишина! Имаше въпрос госпожо Атанасова задайте го!

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Господин Делчев, въпроса ми е следния. Вие казвате, ако платите след този срок от 45 дни. Тук проблема е, че ние или ще платим или изобщо няма да платим. Ако нямаме решение на Общински съвет ние и след 45 дни не можем да си платим към строителя. И тогава става какво?

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Вижте…., аз с това започнах. Аз разбирам спецификата на казуса….. Спецификата на казуса за общината от гледна точка на  общината защото съм работил с областна администрация нали тези неща се решават от Общинския съвет. Не разрешаването на суми да бъдат платени един вид да бъде наредено на Кмета да плати…..това е само  от Общинския съвет. Значи аз до колкото разбирам Общинския съвет предстои му да гласува дали да плаща или не, предстои му да вземе такова решение. Сега, ако той изобщо не  плати вече казуса остава на ниво взаимоотношения между община и подизпълнител. Тоест тогава вече подизпълнителите които и да са те нали там за финалното плащане ще си търсят правата по ред който е определен от българското законодателство. В този случай общината ще е длъжник към подизпълнителите. А пък за програмата в този последния случай, ако вие изобщо платите ще е важно дали са извършени…./ лоша връзка/  В смисъл да ве са платени към подизпълнителите ние ще приемем обекта обаче казуса между общината и подизпълнителя остава да стои да се решава в някакъв ред евентуално съдебен, не знам според мен е така. Но даже вече в  един много късен момент нали след 45  след някой други дебати, така бързо взето решение за плащане при това решение за плащане то ще си  остане за сметка на общината отново защото няма пък да бъде възстановено от програмата тъй като ще е платено след 45 ден. Това е казус. Плюс това и другата нередност като имиджова щета за програмата може да бъде бенефициента да се жалва пред програмата или пред Европейския съюз, а тоест не  бенефициента, а подизпълнителя да се жалва от бенефициента който не му е платил пред програмата и пред Европейския съюз може вече случая да бъде разглеждан до… и т.н.  но във всички случай ще има някаква нередност. В единия случай ако изобщо не платите  ще е нередност към подизпълнителя, ако платите след 45 дневен срок ще е нередност към програмата и парите няма да бъдат възстановени. И двата случая обаче ще останат за ваша сметка. Единствено ако не бъдете съдени от подизпълнителя тогава ….. нали аз не се изказвам по този казус защото той не е от компетенцията на програмата. Компетенцията на програмата е възстановяването след плащане. За това ние държим плащането да бъде извършено до 45 ден. Ако не вземете такова и остане не платено до 45 ден след това и да платите няма да бъдат възстановени. Това е което пише в договора за субсидия който е сключен …… Министерството.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Значи пак ние трябва да ги платим.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само аз да попитам ръководителя на проекта….

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Благодарим Ви, ако имаме нужда ще ви се обадим и ще ви потърсим отново. Благодарим Ви!

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Питай го само ако ние не се разплатим те ще се разплатят ли с другата страна Бююккъръщаран.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Господин Делчев, ако при нас все още продължи казуса и не успеем да се разплатим и съответно не си изпълним проекта партньора ще пострада ли от нашите действия?

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Вижте, аз не знам до колко е завършен обекта.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   На 100%

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Ами не , защото той е с  трансграничен ефект и примерно договора ако не се изпълни, част от него не бъде извършен може да повлече и турския партньор. Това вече е въпрос конкретно на оценката …./шум не се чува/

К.Спирова: Току що обясни човека, че е отделно плащането към турците.

Иван Делчев-ръководител на местния секретариат: Но контрольорите извършват от двете страни на границата …

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Добре господин Делчев Благодарим Ви!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Исках да попитам само ръководителя на проекта кога  е крайния срок за изпълнението на проекта?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   20.11.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Тази година?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Тоест това се е знаело в началото на  годината , 2021г. се е знаело в началото на годината. Нали така? Проекта трябва да приключи 2021 година.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Точно.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  До колкото разбрах от финансиста тука на общината преходен остатък сме имали сума сто. Тази сума след като знаете, че проекта ще се финализира и след като общината е поела ангажименти по договора пак който казвам, че този договор ние не сме запознати с него по никакъв начин. Даже да кажа  на китайски не ни е представен  не на английски в Общинския съвет ние да се запознаем с него, официално този договор не е влизал тука в Общински съвет. След като сте знаели, че са необходими тези пари, че проекта се финализира, че трябва да се платят, защо имало е преходен остатък  защо това не е залегнало в бюджета. Това което го предложиха и казаха колегите Европейски проекти и програми. Проблема е ако примерно проекта е предсрочно тоест не се предвижда да приключи тази година тогава вече ние в движение да го правим това нещо. А в началото на годината се е знаело. Защо не са били предвидени?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Господин Минчев, договора е подписан 2019 година  на 20.11. Има решение . Не виждам какъв е проблема да се финансира.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Не, аз това исках да попитам….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Значи там изрично пише …..

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Веднага ви отговарям. Преходния остатък  е един. Той е по бюджета на общината, преходния остатък. През годината се събират собствени приходи. Увеличава се или се намаля  преходния остатък. От преизпълнение на собствени приходи, от временно свободни собствени средства ние можем да дадем безлихвен заем.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Това го разбрахме, че можем.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Ама няма къде да отиде преходния остатък. Ама той си остава в сметката.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  За да не теглим от фонд „ФЛАГ“ ние имаме свободни средства. Ние в началото на годината не можем да знаем.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Ние в началото на годината знаем, че този проект трябва да го приключим и общината трябва да го разплати. Ами ако нямахте свободни средства?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ако нямахме фонд „ФЛАГ“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не е ли нещо което се знае предварително и да се планира. Аз това ми е въпроса.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Не, не става въпрос за две различни сметки.

Кр.Иванов: Минчев, по начина на водене ти като Председател на Общинския съвет трябва да водиш сесията, а не да ми правиш изказвания .

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Аз изказвания не правя. Зададох въпрос.

Кр.Иванов: Ако знаеш, че …., имаш право да се изказваш разбира се обаче знаеш какъв е реда. Ставаш зад това, дясната ти ръка сяда там замествате и т.н. и правиш изказване. Няма половин час да те слушаме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   По начина на изказване гледал си много Народното събрание. Аз зададох въпрос не съм се изказвал.

Кр.Иванов: Даже и въпрос да задаваш.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   А, добре.

Кр.Иванов: Ти водиш. Много добре ги знаеш тези работи.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами ако искаш да стана да те оставя ти да водиш.

Кр.Иванов: Няма. Имаш си дясна ръка има кой да те замества. Казваш ставам да се изказвам и…..

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да научиш Правилника и няма да….

Кр.Иванов: Научил съм Правилника и сме процедирали така.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не си го научил

Кр.Иванов: Научил съм го на изуст.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ако си го научил ще го знаеш

Б.Божинов-Кмет на община ТополовградИванов, нека да приключваме и да гласуваме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ти като го знаеш Правилника няма да прекъсваш съветниците когато говорят. Като го знаеш защо ги прекъсваш тогава?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Има въпрос.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Въпрос за какво?

Климент Киров-гражданин на община Тополовград:  Във връзка с караницата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Каква караница? Значи във връзка с караницата не. Ако имаш конкретно по дадения казус.

Климент Киров-гражданин на община Тополовград:  Имам конкретно предложение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   За?

Климент Киров-гражданин на община Тополовград:  За решаване на спора. Ами вие сега одобрили сте един проект който е изпълнен. Респективно нали минала е някаква тоест от общинска администрация са реши ли нали как това да бъде изпълнено. Тоест  какви ще бъдат нововъденията какви ще са нещата които ще са в читалището. И в момента тя е нали процедура европейска до колкото аз виждам нали от човека който ни обясни. Тоест тъй като вие имате съмнения евентуално нали тези осемдесет хиляди дали ще се платят, аз предлагам защо не се съберем да отидем да видим по договор това дали е изпълнено както трябва и след това да вземем решение. Например по договор някой да ни каже това е така, това трябваше да е така. Влизаме изпълнено е окей и ако нещо наистина не ни харесва да го отнесем към изпълнителите, защото със този акт който нали, че няма да се плати с него ще има някакви взаимоотношения. Защо човека трябва да страда с услугата, ако всичко е изпълнено. Да го направим чисто практично да отидем да видим направено ли е и ако е да да гласуваме, ако е не не гласуваме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, това е добро предложение само, че ръководител проект има, контрол който трябва да го осъществи …Така, че ние да отидем и да видим просто….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Чакаме и проверка в днешния ден така, че…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Контролните органи които трябва да си извършат там и те ще се изкажат мнението. Ние и да отидем…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Два дни ще има проверяващи..

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пак казвам. Ние нямаме договора официално  Общинския съвет макар и на английски….

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Дадохме го.

К.Спирова: Лично на мен, не на Общинския съвет.

Кр.Иванов: Ти като какъв поиска лично на теб да се даде?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Аз го дадох на госпожа Спирова.

К.Спирова: Като общински съветник имам право.

Кр.Иванов: Лично на тебе?

К.Спирова: Теб като не те интересува мен ме интересува.

Кр.Иванов: От къде знаеш, че го нямам аз.

 К.Спирова: Ти защо го имаш? На теб като какъв ти го дадоха?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Хлебарова искаше думата.

Кр.Иванов: Като общински съветник, а ти викаш лично на мен. Голяма личност си?

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Аз искам да се върна точно в казуса. Моля ви не разводнявайте нещата. Да, няколко пъти казах те, че договора е представен на английски. Имах предимството да го прочета повечето от вас знаете. Така. В този договор изрично първата клауза е той да бъде изцяло на английски съгласно една директива на Европейския съюз. Направих си труда и прочетох главата „плащания и начин на плащания“. Ще се опитам по някакъв по-обикновен начин да ви го обясня. Тоест когато стартира проекта ние получаваме авансово плащане от разплащателна агенция, от управляващия орган. Така. Това са междинни и авансови плащания. В договора има заложена клауза, не само една цяла глава в която е записано, че окончателното разплащане при приключване на проекта следва да бъде прието от бенефициента, тоест ние в момента и както каза човека наистина това плащане след като бъде извършено разходите по него ще бъдат проверени от управляващия орган. Ще бъдат верифицирани и ще бъде възстановена сумата. Сега, до този момент корекции няма. Вие много добре знаете, че ако има корекции нито един от проектите не сме оставили без да обжалваме. Но, ако вие не се съгласите на това разплащане, защото сме сключили договори съгласно ваше решение, поели сме задължения, имаме и права. Ако ние не изпълним задължението по окончателното разплащане тогава вече имаме санкция. Просто разберете, че наистина е необходимо да го платим. Това са осемдесет хиляди лева за да приключим проекта. Сега кой бил от ГЕРБ, кой бил от БСП няма значение. Това е важното.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само исках да кажа, че договора… Само ви задавам въпрос тъй като вие сте юрист на общината. Чл.41,ал.1, т.18, ако сте запозната какво гласи. Че след Решение на Общински съвет когато имаме решение следва да бъдат представени в Общинския съвет в три дневен срок след подписването им договори. Даже мога да твърдя имаше и комисия която казва, че към настоящия момент, нека и пресата е тука има представител, да чуе, че към настоящия момент по който и да е проект дали ще е на английски, дали ще е на френски или на какъвто и да е друг език ние нямаме представено, нямаме представен договор.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Господин Председател напълно ви разбирам, но мисля, че достатъчно съдействах там.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не е представен при нас официално нито един договор по нито един проект.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Говоря за този договор….

С.Георгиева: През другите мандати имаше ли представено?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   В кои мандати говорим?

С.Георгиева: Предишни мандати на Кмета.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Казвам, че към настоящия момент….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Нека да изслушаме господин Сяров и да преминаваме към гласуване.

В.Сяров: Господин Божинов каза, че договора е подписан в края на 2019 година. Госпожа Хлебарова каза, че в договора пише, че трябва да има някакъв процент който общината трябва да отдели за плащане със собствени средства. Нали така госпожа Хлебарова? Така го казахте нали?

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Извинявам се не чух.

В.Сяров: Господин Божинов каза, че договора е подписан в края на 2019 година. Вие казахте, че в договора след като сте го превели от английски пишело, че трябва да има някакви средства които да се отделят за……

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Не, не пише такива неща.

В.Сяров: Ами какво казахте преди малко?

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  В договора пише, че бенефициента е длъжен да осигури последното окончателно плащане.

В.Сяров: Добре, да осигури. Защо в 2020 година за бюджета не беше осигурено така един параграф и от там…   /шум в залата не се разбира/

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Сега, господин Сяров аз от параграфи не разбирам.  Трябва да  извършим това плащане защото по този начин и общината ще бъде  санкционирана и отделно ще имаме други неприятности. Не виждам нищо не редно в тази рамка разберете. Имате парите…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Кера Спирова искаше думата.

К.Спирова: Тук от това което обясни господин Делчев и това което се опитвате да ни обясните ние имаме горчивия опит от плащане и разплащане по проекта за корията. Ако изпълнителя пак е сменил вместо гнайс гранит и нещо друго ще остане ли пак за сметка на общината? Вие заведохте ли…, ние казахме, че предния път попитах заведени ли са дела за възстановяване на сумите от изпълнителя.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Заведени са.

К.Спирова: Заведено означава да видя входящ номер и всичко останало.

Кр.Иванов: Ти да видиш, специално.

К.Спирова: Дайте ги на господин Иванов!

К.Спирова: Така, в тази връзка…. Вие не можете да прекратявате има зададен конкретен въпрос…..

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Ако гласувайте, гласувайте!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други желаещи да вземат отношение по т.1 има ли? Господин Трифонов имате думата.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Лично обяснение понеже бях засегнат. Искам най-накрая да бъда и има го в Протоколите от миналата сесия да бъда безкрайно ясен и сега ще го повторя. Значи безумно е, ненормално е когато искаш една теза, когато виждаш  явно, че е губеща да докараш от девет дерета вода за да подкрепиш една теза която ще я бламираш и няма да я гласуваш. В тази връзка да използвам деня на общините както другарката Спирова каза и да честитя на общината с продължението. След малко гражданите  и ще бъдат одрусани с още двеста хиляди отгоре от техните средства. Защото аз казах глупаво е. Сега ще се върнем и на прокуратурата. Можете ли да ми посочите… / не се разбира/ Аз ще пусна докладна да го застреляте ли, да го обесите ли.  Само, че ще попитам като какви, като какъв Кмета ще го посочи този виновник. Аз твърдя, че си има органи за тази работа. Има си ред за тази работа. Никой не ви е спрял, пак ще повторя проверете го това което го казах от миналия път да се дават сигнали там са органите които ще кажат лично кой е, персонално кой е и тогава Общината в лицето на Кмета ще си вземе мерките. Дали дисциплинарни, това е въпрос какво ще кажат органите които имат право да го кажат. А тука непрекъснато се…., абе вие непрекъснато защо биете негрите…, извинявам се не съм коректен тука както и да е. И  си отиваме пак на тезата. Ние приемаме, че щом до сега са ни наказвали по един или два проекта и  този проект е обречен. Добре, защо не давате шанс да си свършат органите работата. Тоест да си минат приемателните комисии, да се види имали го този разход верифициран. Защо връзваме веднага вие предварително обричате този проект казвате той няма да бъде. Откъде, откъде? Кой ви е дал основание да мислите така? Дайте да оставим тези компетентни органи. Тука някой се вживяха и в строителен надзор, вживяха се и в прокуратура, вживяха се и в съд. Ако това е нормално кажете ми, а пък аз мисля, че е нормално защото сега пак ще се повторя. Не можете да надскочите личните си омрази и пристрастия и това го правите не за сметка на Данчо или на Божин. Така наказвате хората, защото аз сега ще ви кажа. Ще ги накажете защото аз съм сигурен и как ще гласувате. Край на коментара. Благодаря!

Кр.Иванов: Ще отиваш в Симеоновград член май.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други желаещи да вземат отношение по т.1. Дебатите бяха доста дълги. Има ли желаещи за изказване. Последно питам има ли желаещи? Не виждам никой в залата. С оглед на което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка с Решение №368/30.03.2018год., по т.4 на ОбС – Тополовград и Решение №184/26.02.2021год., т.18 и включените към нея подточки 18.1,18.2 и 18.3, Договор за БФП №РД-02-29-274/20.11.2019, предлагам Общински съвет гр. Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10  общински съветници, от които 7 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

 

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  Няма смисъл от другото.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами за Протокола вносителя…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград:  За пореден път се убеждавам, че декларациите които сте подписали като се кълнете трябва да ги подменим. Трябва да направим декларациите клуб по интереси. Защото вашия интерес е не да помагате и да мислите за хората, вашия интерес е да вредите и да пречите на развитието на Община Тополовград. А господин Сяров искам да си прочете, поне да си прочете  докладната и да види Договора кога е, а не да говори без да знае. Благодаря ви!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   С изчерпване на точката от дневния ред закривам Заседанието на ОбС – Тополовград.

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

Протокол №28 от 30.09.2021 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 28

30.09.2021 година

 

          Днес 30 .09 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 16.

          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кметове  на Община Тополовград, Секретаря на Община Тополовград началник отдели, кметове на кметства и граждани.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Уважаеми господин Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата в присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини – Добромира Николова.  На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам две предложения по отношение на дневния ред. Предлагам ДЗ с вх.№807/29.09.2021год., относно: Доклад на Временна комисия, която извърши проверка за периода от началото на мандат 2019-2023г. – 11.11.2019г.до 30.06.2021г.,Кмета на община Тополовград изпълнява ли задължението си по чл.44,ал.1,т.18 от ЗМСМА – и изпраща на ОбС – Тополовград административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им, да стане Т.14 от дневния ред. В предвид на направеното предложение предлагам т.14 и т.15 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.15 и т.16 от дневния ред. Това са двете предложения по отношение формиране на дневния ред на днешното заседание. Други предложения по отношение на дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Първото предложение  предлагам ДЗ с вх.№ 807/29.09.2021г. да влезе в дневния ред като Т.14. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 11 „за“,  „против“ 5 и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам следващото предложение Т.14 и Т.15  от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.15 и т.16 от дневния ред. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на направените и приети предложения  за решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред  от шестнадесет точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от шестнадесет  точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 14 „за“, 0 „против“  и 0 „въздържал се“ 

 

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.1 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.140,ал.1 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  11 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

С оглед на не приемане на решението аз считам, че следва да продължим гласуването по другите точки защото приемаме отчета за капиталови, приемаме отчета за средства от ДФ Земеделие до четвърта точка. Така, че това е моето становище. Вносителя? Няма. Добре, значи продължаваме с гласуването. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  11 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  11 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  11 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Така Т.5 след като не сме приели отчета тя е безсмислена няма как да го задължим така, че гласуването по Т.1 се изчерпва и преминаваме към ….

К.Киров- гл. счетоводител на Община Тополовград:  Пета точка е за внасянето на бюджета ……

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Пета точка – Задължава Кмета…

К.Киров- гл. счетоводител на Община Тополовград: Трябва да я гласувате.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Вносителя?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Казах да се гласува.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, да се гласува. Добре щом считате да се гласува ще го предложа. От вносителя са проектите за решения. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5  ДЗ №1 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  11 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Заместник Кмета иска да му дам думата по Т.1. Да, давам ви думата.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Искам изрично да благодаря на общинските съветници колкото и да ви изглежда саркастично и изкривено. Това не е за първи път до колкото съм запознат това е втори път където правим неприемане  на бюджета, но кое е хубавото на цялата работа. Аз мисля, че най-накрая Министерството на финансите, държавата ще си влезе във ролята, ще преразгледа начините на гласуване на Общинските съвети. Защото извинявайте за мен „въздържал се“ не е позиция. Позиция е когато кажеш и имаш някакви претенции за нещо. А когато гласуваш и без да претендираш за нещо това говори, че нещо със Закона куца. И аз мисля, че Закона в най-скоро време ще бъде решен и то за всички общини за което съм ви благодарен. Когато няма такива прецеденти естествено, че държавата няма да си свърши работата. Когато ги правим тя ще си свърши работата. Благодаря ви!

К.Киров- гл. счетоводител на Община Тополовград:  Да ви кажа и аз. Закона за публичните финанси 30.09. трябва да внесем…. По Закон ние трябва да внесем отчета дали е приет или не е приет ние трябва да го внесем. Сега какво ще правим, не знам.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, преминаваме към Т.2. Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: 4 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 2 „въздържали се“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.2 дневния ред има ли? Няма желаещи поради което приемам, че разискванията по т.2 приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка с Решение №368/30.03.2018год., по т.4 на ОбС – Тополовград и Решение №184/26.02.2021г., т.18 и включените към нея подточки 18.1,18.2 и 18.3, Договор за БФП №РД-02-29-274/20.11.2019г., предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните Решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  9 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  9 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Може ли пак да кажа нещо? Пак благодаря! Решенията които взимате  наистина са чудесни. По този начин сега искам да кажа на хората и на населението какво направихте с това ваше гласуване „въздържал се“. Има голяма вероятност и опасност, ако разбира се не се вземат мерки, ни е ще ги вземем ще ви кажа после и какви са. Не верифицираните  разходи които имаше възможност да бъдат да речем  в размера на 20% тоест което трябваше да бъде включено от наша страна да станат 100% понеже ние сме водещи в този проект който преди малко вие бламирахте. Така, че от вашата голяма грижа как да предпазите общината от разход може да я вкарате в безкрайно голям разход. И сега за да кажа на госпожа Спирова която гледам, че напира предварително за да не отговарям пак. Ние ще се възползваме от правото си този път не само съдебно което смятам, че ще докажем. Вие казвате да се търси отговорност, аз мисля, че е време и ние да си потърсим нашата отговорност което обещавам, че ще го направим. Само, че този път тя ще е по две писти. Едната ще бъде през съда втората ще бъде през специализираната прокуратура, защото ние също ще запазим правото както вие питате кой е виновен и ние да попитаме в момента когато бламирате този проект за стотици хиляди лева което ще е за населението за сметка на нашия бюджет кой е виновния. Благодаря!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, добре. Кера Спирова има думата.

К.Спирова: Право на отрицателен вот. На първо място докладните касаещи бюджета на общината се внасят само от Кмета на общината изрично е записано в Закона. До колкото знам господин Трифонов е Заместник Кмет. На второ място, ако те мислели за Общината би следвало когато приемахме бюджета на Общината зададохме въпрос необходими ли са средства за разплащане на проекти по Европейските проекти и програми, казаха не и не са предвидени средства в бюджета за такива проекти и програми. Ако са мислили да теглят заем или каквото и да е било друго, защото трети път по различен начин ни се представя разместване на бюджета щяхме съгласно Закона за публичните финанси да ни се представи искане със проекта за бюджет на общината и разрешение за теглене на заем. Ние такива решения в началото на 2021 година не сме взимали. Туй, че администрацията не умее да съставя проекти за бюджети не ни се представя до момента от къде идват тези средства като свободни тъй като те са разчетени няма как да подкрепим такава докладна и няма как вината да бъде прехвърлена на общинските съветници. А това за специализираната прокуратура винаги съм казвала, че съм знаела начина на гласуване за какво и как въобще не ме плаши. В тази връзка тъй като отново сме по бюджета на общината, мисля, че беше редно да се поиска от Общинския съвет да се задължи Кмета на Общината най напред да заведе дело срещу фирмата допуснала нарушенията по изпълнението на проекта за музея, защото замяната на гранитни плочки със гнайс не е това дали знаеш или не знаеш да изпълняваш. Наказанията които са предвидени по проекта и не възстановяването на сумите по проекта са в резултат от безотговорното отношение на някого. И не виждам месеци наред след като е приключило делото пред Върховен касационен съд да имаме заведено дело срещу изпълнителя допуснал тези грешки. Задължение на Кмета на общината или най-малко на Общински съвет след доклада от Държавен финансов контрол, че ще се произнесе по размера на щетата нанесена на Община Тополовград след завършване на делата би следвало някой да уведоми, че делата са завършени да се произнесат по размера на щетата и кой е виновен. А не да се плашат общинските съветници със Специализирана прокуратура.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Красимир Иванов искаше думата.

Кр.Иванов: Тука слушах, слушах на колежката Спирова половината са лъжи те си намират някакви доводи само и само да не гласуват. Учудваме странната коалиция между „БСП“ и „ГЕРБ“ и сляпо вярване на ГЕРБ на госпожа Спирова която се вживява като топ адвокат тука в  Общинския съвет, но с този ваш акт не гласуване на първите две точки вие целите да загробите Общината по един или друг начин. С цел евентуално на следващите избори да натрупате някакви дивиденти което няма да се случи. Значи Спирова я нямаше на комисиите. Защо на комисиите не дойдохте да изисквате тези ваши документи ли там претенции които имате, а сега тука предявявате някакви неща които…. Даже и в момента не искате някой да ви отговори на поставените от вас въпроси. Не е спирана общината да участва в проекти няма да доведе до нищо хубаво. Не за нас общинските съветници, а говоря за жителите на общината. Тука сме в тотален срив, като демографски срив, пълна безработица, предстояща безработица….

К.Спирова: Минчев, той гласува „въздържал се“ има ли….. Аз нито съм го цитирала, нито…..

Кр.Иванов: Спирова няма да ме прекъсваш! Няма да ме прекъсваш Спирова! Аз бях така добър да не те прекъсвам. Ама на теб никой не ти е дал думата сега, защо ме прекъсваш?

К.Спирова: Никой не ми е дал думата, аз към Председателя се обръщам. Начина на гласуване определя кой има право да се изказва.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Всеки ще има казах възможност да се изкаже. Изкажете се.

Кр.Иванов: Значи тука говорим за бюджета, говорим за Проекти.

К.Спирова: Той като е искал да говори имаше разисквания и дебати по докладната. Нямаше взети отношения по докладната. Имам право на отрицателен вот.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Имате, да така е.

Кр.Иванов: И ви го дадоха. Какво искате? Сега да не се изказвам.

К.Спирова: Няма да се изказваш!

Кр.Иванов: Ти ще кажеш, че няма да се изказвам. Каква си ти, че ще ми кажеш, че няма да се изказвам.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Заместник Кмета искаше да каже нещо.

Кр.Иванов: Аз не съм свършил бе! Сега какво искате да проваля заседанието ли?

А.Анастасов: А.

Кр.Иванов: Какво ми…., аз не разговарям с тебе бе! Аз взимам думата и не съм свършил той ми….

А.Анастасов: Няма да слушаме само тебе тука бе.

Кр.Иванов: Абе какъв си ти да ми кажеш бе? Няма да ме прекъсваш!

А.Анастасов: Няма да викаш!

Кр.Иванов: Най-редовно ме прекъсваш.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Запазете тишина! Дал съм думата на Красимир Иванов. Не се обръщайте така вербално към колегите!

Кр.Иванов: Няма вербално, няма да ме прекъсва! Както аз не си позволявам….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Дадох ви думата кажете си каквото имате да казвате и да продължаваме нататък.

Кр.Иванов: Казах с това държание на колегите от ГЕРБ и БСП само ще загробите общината.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Това ли е? Добре. Заместник Кмета и продължаваме нататък.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Значи искам да кажа, че най-тежко и подвеждащо е каквато е истината да речем, че наистина общината има не признати и не  верифицирани  разходи и използваш за да обосновеш теза която не е влязла в сила. Тоест един проект музея да го свържеш с друг проект който касае трансгранично сътрудничество който в момента гледаме. Госпожа Спирова преди малко каза, че  не бива да  ги смесваме тя самата преди малко ги смеси което ме учудва и за това искам да кажа, че е глупаво и смешно когато ние образно казано имаме нещо против Петър да се нахвърлим срещу Свети Петър. Което ще рече, че дайте сега понеже на един проект сме имали и не  верифицирани всички други  да ги отрежем. И ще ви кажа какво правим. Значи не аз погледнах направих си труда и съм взел решение проектите, сключването на проектите да става през Общинския съвет което е нормално и вие този проект сте го гласували. Нормално е както след това сте взели нормално според вас решението, че всички безлихвени заеми ще трябва Кмета който ще трябва да ги ползва ще трябва да минава през вашата санкция, а не е нормално, че се въртим в омагьосаният кръг като единия път сте решили, че разрешавате проекта, втори път сте разрешили, че могат да се взимат такива средства свободни, третия път казвате няма да стане след като проекта вече е пред финал. И аз питам къде е тука проблема? Следващото. Аз се удивявам когато леко се подвежда и примерно вкарват под един знаменател  не  верифициран разход и го пишат като синоним на престъпление, а то не е. То не е! И не е Общинския съвет този който доказва кое е престъпление и кое не е. Казах ви има специализирани органи. Аз до колкото четох Протокола където госпожа Спирова е казала там, че се занимава, ами нека да си свършат работата и ще се види кой е виновен. Иначе да сочим с пръст…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така…

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Не съм свършил…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само по-накратко…

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Ако искате по-накратко ще напусна и правете го вие го можете.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, слушаме ви!

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: И затова ето за това ви казвам аз смятам, че абсолютно отговорността за този проект ако бъде провалена си е изцяло и чисто ваша. Това исках да кажа, не да се плашим. Това е. А сега да ви кажа и за безлихвените. Там също е подвеждащо. Значи ще ви цитирам Закона за публичните финанси кое временно свободни средства. Временно свободни средства господа не са средства които вие така допълнително да гласувате или да вземете. Те са вътре и са гласувани от вас в този бюджет. Те са свободни до толкова до колкото да ги използваме за да се разплатим след което държавата ще ни ги възстанови и ще си отидат там за където вие сте ги разчели. Така, че ние нищо не искаме повече или по-малко. Казваме, че ги ползваме временно и ето ще ви чета бавничко  чл.126. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по този закон, като не се променя предназначението на средствата в края на годината. Ето това което правим, а вие говорите за „нероден Петко“ как няма да бъдат признати и за това ние ще влезем. Ами дайте хубаво да си влезем и пак ще ни дадете на Прокурор, имате право. Ама когато вие сте взели решение да гласувате проекта, вие сте взели решение кога да казвате на Кмета и накрая сами си го бламирате това нещо не го разбирам. Не го разбирам. Свърших благодаря!

В.Сяров: Накратко само. Ако има финансова корекция за тоз проект кой ще носи отговорност? Ако има примерно двадесет хиляди лева..

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Господин Сяров, явно не сте разбрали аз какво говорех…

В.Сяров: Ние гласуваме заеми, гласуваме да участваме в проекти и в един момент има една финансова корекция за която не ни връщат парите. Кой носи отговорност за тази финансова корекция?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Веднага отговарям може ли?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, отговорете на кратко, може.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Когато има щета, но пак казвам не прехвърляйте веднага щетата… Отговорността може да бъде административна, може да бъде наказателна. Каква ще е ако не стане господин Сяров за да …

В.Сяров: Примерно 20 000лв. не ги признаят.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Ако е петдесет хиляди може да е затвора, а сто хиляди там при бай Ставри, но може да е само административна. Аз ако пък кажа, че на 100% няма да има   верифицирани какво правим. Ето аз това ви казвам. В момента музея, преди малко госпожа Спирова каза върви процедура…/шум в залата не се разбира/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, приключихте ли? После в „Питания и отговори на питания….

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Госпожа Спирова много добре ви е разяснила …./шум в залата/  Това е нейно становище. А нека прокуратурата ако има престъпление да го докаже. Пак казвам не верифициран разход не е синоним на престъпление, а и то не е станало. Вие говорите за нещо което не е станало.

К.Спирова: Много е хубаво, че така се обединявате с господин Иванов да ме посочите като главния виновник. Вие не слушате какво говоря. Тези средства не е престъпление, че не се верифицират. Нарушението е, че не са предвидени средства от бюджета Общината. Казах нарушение….

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Искате ли отговор?

К.Спирова: Не, не искам. Средствата в размер на 40 000лв. до тука които не са предвидени за разплащане по този проект са за сметка на бюджета на общината и този бюджет е разпределен в началото на годината и няма предвидени средства за разплащане на не верифицирани разходи.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така. Само моля в залата по така да се запази тишина.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Може ли да отговоря?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами не. В „Питания и отговори на питания“…

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Защото все пак, ако искаме да достигнем до истината ще трябва малко повече да говорим и повече да слушаме. Ако искате да….., аз не казвам, че съм последната инстанция и мога да отговоря. Вие имате ли памет господин Минчев, ето сега вас ще питам защото не говорим тука за нападки лични. Когато аз, мисля, че бяхме вкарали по проект да кандидатстваме за залесяване. Знаете ли как се получи този проект? При гласуван бюджет на общината септември месец се оказва, че организацията тази която осигурява средства за залесяване, нали по мярката се оказва, че има свободни средства и казва „да“ даваме ви възможност на общините и това беше юли месец да кандидатстваме. Къде тука аз питам са заделените средства, къде са гласуваните предварително в бюджета средства, знаели ли сме, че ще го има и ще кандидатстваме. Но въпреки това ние кандидатствахме. Защо? Защо тогава се виждаше, че има средства? Отваря се отново мярката и кандидатстваме и то за това е дадена възможност на Общинските съвети да правят актуализация на бюджетите, може и движение.

В.Сяров: Тука няма актуализация.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Тука няма актуализация. Говоря за пример където госпожа Спирова казва защо не сте заложили средства по бюджета като сте знаели. Какво сме знаели? Когато имахме проекта за….

К.Спирова: Ама аз не казвам да сте знаели. Като знаете, че ще практиката е да се отварят по средата на годината…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.34,ал.1 от Закона за регионалното развитие /ЗРР/ и чл.26,ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРР /ППЗРР/ , предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.4 от  дневния ред има ли? Не виждам. Като вносител на докладната няма какво да добавя. Срока изтича на 30.09. Наложително е да вкараме да удължим срока със шест месеца. Това което мога аз да кажа като вносител. Други желаещи да вземат отношение по т.4 има ли? Няма. Паради което приемам, че разискванията по т.4 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.3 от Закона за съдебната власт, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.5 от  дневния ред има ли? Не виждам. Приемам, че разискванията по т.5 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,вр ал.2 от ЗМСМА, §5,ал.2,вр. ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за концесиите, във връзка със разпоредбите на чл.138,ал.1 и чл.141,ал.1 и ал.2 от същия Закон, чл.306,ал.2 от ТЗ, както и Заповеди №РД-01-124/13.03.2020г., Заповед №РД-01-743/31.08.2021г. на Министъра на здравеопазването и Раздел V, т.12.6 от Договор за концесия №1-К/29.04.2011г., предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  8 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  8 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  8 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и  8 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 5 “за”,

0”против” и  10 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.6 от  дневния ред има ли? Не виждам. Приемам, че разискванията по т.6 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.7 има ли? Няма. Приемам, че разискванията по т.7са изчерпани, прекратявам разискванията по т.7 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.8 има ли? Няма. Приемам, че разискванията по т.8 са изчерпани, прекратявам разискванията по т.8 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Само по тази точка искам да кажа, че горе в докладната и предлагам на вносителя тъй като няма правно основание правното основание да бъде чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, тъй като имаме разпореждане с бюджетни средства. Не е посочено правно основание.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Да, извинявам се.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    От ваша страна предлагам правното основание. Имаме съгласие от страна на вносителя. Само да попитам тъй като не знам дали има присъствал тука от общинска администрация, но от счетоводството казаха, че  тука може да претърпи трябвало да го съгласуват с Министерството на финансите или сметна палата. Идваше представител казаха, че е възможно да се променят проектите за решения до сесията. Има ли някаква промяна или така си остават проектите за решения така както е предложено?

К.Киров-гл. счетоводител на община Тополовград: Така остават.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Така остават, няма да има някаква промяна. Добре. Митко Батчев искаше думата.

М.Батчев: В тази връзка със разговори и с предложение от граждани да се изгради една алея може би метър и половина от Енергото до гробищния парк по която да се движат хората. Отиват до гробищата вървят по улицата неудобно и опасно. Просто като тротоар или алея да се изгради от плочки да може да има пътека за придвижване на гражданите в посока към гробищния парк.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Благодаря на господин Батчев, но тези средства са точно за тези неща. Ще го вземем това предвид и нашите хора ще го внесат като проект след това при планирането на гробищния парк.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Добре. Други въпроси или изказвания по т.9 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения. Основанието което се добави се изчете така, че по проектите няма промяна няма да ги изчитам.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Само за протокола влиза и общинския съветник Васил Сяров и кворума става 15.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  2 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.10 има ли? Няма. Приемам, че разискванията по т.10 са изчерпани, прекратявам разискванията по т.10 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.24а,ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.37,ал.3,т.2 и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017г. на ОбС – Тополовград , предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №10  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №10  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №10  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  1 „за“ , 1 „против“ и  1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.11 има ли? Да, господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Значи аз бях „против“ в комисията и ще ви кажа защо. Като гледах отчета 99 на 100 са поставяне на нови водомери и това го вкарват в инвестициите, а имало ли е нужда нямало ли е нужда, каква е причината не се знае. Като реално като някаква инвестиция остават четири хиляди лева като тука имаме около 10,15….10 метра ПВС веднъж, 10 метра втори път ПВС, 30 метра, някъде към 50 метра сме сменили  ПВС за цялата община. Не сме сменили те са го сменили. Общо инвестициите са 25 150лв. Това са крайно не достатъчни даже тука тези водомери… не знам. Но за цяла година 25 000лв. е инвестиции. И като се има предвид лошото състояние на ВиК системата на територията на общината това направо е смешна инвестиция. Лошото което е, че на нашето ВиК Тополовград, район Тополовград се гледа малко пренебрежително. Какво имам предвид. Липса на техника, липса на достатъчно работна ръка и много ниско заплащане на работещите в сферата на нашия район Тополовград. Тука на всяко заседание на Общинския съвет когато стане въпрос за ВиК говорим негативни неща, пращаме представители на общината, какви решения се взимат, какво става там никой нищо не знае, но  видно тука от представените инвестиции, че с нас не се съобразява никой. И сега ние сме длъжни да гласуваме тези смешни инвестиции. Аз съм „против“ и няма да гласувам.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Приключехте ли?

Кр.Иванов: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Други желаещи да вземат отношение по т.11 има ли? Няма. Приемам, че разискванията по т.11 са изчерпани, прекратявам разискванията по т.11 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.198“б“,т.2, чл.198“ж“, чл.198“о“, ал.1 и ал.4 от Закона за водите и §9,ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 6“за”,

1”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    От тук нататък, вносителя да продължаваме ли да гласуваме? Да продължим ли с гласуването?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Значи за Протокола Вносителя на докладната, становището му е, че следващите проекти с оглед на неприемане на проекта по т.1 който не е приет не следва да се гласуват другите проекти. Поради което считам, че е изчерпана т.11 и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Имаше предложение за почивка. Така ли е?

Кр.Иванов: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре, давам 10 минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Продължава заседанието на Общински съвет – Тополовград. В момента кворума е 15 общински съветника. Имаме законово основание да заседаваме. На т.12 сме от дневния ред. Комисиите за становище.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.12 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.12 преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Желаещи да вземат отношение по  т.13  има ли?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Можели аз?

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Да, да имате думата.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Искам да внеса уточнение. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа общински съветници. Понеже ми се наложи форсмажорно да заместя Кмета си позволих, след като се запознах с документите на тази докладна ми беше казано в последствие, че самия инвеститор се е отказал и е благодарил на Общината за „доверието“ , но аз рових и си направих труда и си помислих, че ако се издигнем малко над политическите си пристрастия и прочетем за каква инвестиция става въпрос, те са големи. За какви мощности става въпрос те са в пъти, говорим за мегавати и то зелена. Когато се направи сметка колко, че най-дребния проблем това е, че ще ангажира 23 човека. Тука говорим за преференциални цени което е наистина сериозно инвестиране. Такива не се срещат в път и над път които да ги подритваме. Направих си труда и да прочета едни протоколи които сте взимали на заседания където сме си позволявали, ето ще ви дам пример. Да кажем,  дайте да продадем детската градина ОДЗ „Щастливо детство“ на инвеститора. Там ни се казва не няма да я продадете търсете публично частния интерес. Търсете инвеститор. Дайте туристическото има интерес на  инвеститор частен. Не къде ви е публичното частното партньорство. В един момент виждам, че това наистина е една сериозна инвестиция с наистина един сериозен партньор идва си неговата инвестиция, с неговата добронамереност общината при евентуална реализация да ползва и то огромно население. Ние се явяваме нещастни 1%  от това , ако наистина тази инвестиция стане  консумация на ток. И хайде представете си ние какво му казваме защото също четох Протокола. Имаш ли си парите имам си ги. Имаш земя имаш си. Ами тогава какво искаш от нас? Ами да състезание за време искам за да мога да реализирам защото времето то също е пари. Ама оправи се! Нормално е след като влезнахме в опозиция да кажем да аз ще го правя, но ще дойде един момент, то вие ще дойдете, ние си отиваме така или иначе, но тези младите и този човек ще реализира. Хайде да се поставим на неговото място той какво ще ни каже.  Да помечтаем. Когато реализира или му кажем, слушай бе правиш там подстанция там едно 20 човека трябват от общината. Отделно за охрана , там не е да си пазиш тука на тоалетната солара това са 200дк. ще му трябват още 30 човека, дайте от общината. Искаме и преференциално ако може за детски градини, население да сключим договор защото сме на свободния пазар. Той най-елементарно ще пита абе аз мога ли да ви откажа. Ами ние какво ще отговорим да. Ето за това отношение говоря. Така, че моята молба е, аз за това и малко през главата му я вкарвам. Той човека каза, че от тук нататък за него е безсмислено нали каза си ще си търсим нормалния път, бавния път там пистата. Благодаря на Общината, но въпреки това аз реших да я вкарам, нали да подложа на изпитание това. Ние все пак Община ли сме, свързвали ни нещо или сме просто една хунта с която всеки си е взел политическите пристрастия под мишниците, омразите дребните и да оставим хората. Вие го помислете и за това аз си позволих да я вкарам. Ако не…. Благодаря ви!

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Други желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.13 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното  проекто решение от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 8 “за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  2 „за“ и 2 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 2 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли?  Няма поради което приемам, че разискванията по т.14 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23,т.24, във връзка с чл.44,ал.1,т.18 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 10“за”,

3”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 10“за”,

3”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Да, право на отрицателен вот Коста Стойчев.

К.Стойчев: Благодаря господин Председател. Искам само да кажа съвсем накратко, че няма нищо лошо в това, чрез докладна, чрез такава комисия да се внася елемент на дисциплина или някаква……, на работата на Общинска администрация и на Кмета, ако не прозира нещо друго зад това. Аз в дебати, евентуални дебати имах въпрос към госпожа Спирова, само, че видях, че я няма. Въпроса ми беше кога в тридневен срок при други Кметове които са управлявали тази община са се изисквали такива документи актове, заповеди. Кога е било? Господин Председател на тази комисия? Той не чува.

М.Батчев: Не съм бил преди съветник.

К.Стойчев: Аз ще ви кажа. Никога господин Батчев! Никога. Така, че няма проблем за  създадената от вас комисия която да разследва Кмета, но ориентирайте се малко във времето назад. Има си неща наистина от цялостната дисциплина които всеки трябва да ги спазва не само да изисквате това към  Кмета. Още повече въпроса ми е не само към вас като Председател, а и към членовете които са. Помислете малко по тази точка, защото  казах ако не прозира нещо друго зад това, а за мен прозира. Благодаря!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Само, тъй като колежката я няма като юрист, аз се намесвам като юрист. Само да посоча правно основание което е цитирано в докладната да ви го изчета. Чл.44,ал.1, т.18 какво пише – изпраща на Общинския съвет административните актове както и договорите и техните изменения и допълнения издадени в изпълнение на актовете приети от съвета в тридневен срок от издаването и подписването им. Значи този срок най-вероятно аз не мога да говоря от името на комисията, но най-вероятно този срок е взет от там тъй като на база на доклада който е не са представени всички в деловодството с оглед на контрола и законовите правомощия на Общинския съвет. Така, че тъй като има тука и медии да се знае ясно и точно нали във връзка с какво е. Това не е самоцел на комисията. Нали аз пак казвам няма да ставам адвокат на комисията, но тъй като колежката Спирова ми се обади имала просто имала неотложен ангажимент нали аз приветствам я, че единствено тя която може би знае Правилника и ми се обажда при напускане на залата, защото виждам, че и други съветници са напуснали, но даже не знам и какви са причините. Така, че това мога да кажа вече тя на другата сесия би могла да ви отговори. Няма я в момента, обади ми се както изисква Правилника и за това я няма, но аз просто ви казвам, че този текст е точно на основанието. Нали вече тя самата като юрист ще ви обясни,  но аз мисля, че това е обяснението логичното, защото не са представени. Комисията работи, заседаваха тука, извърши проверка задълбочено и установи това което е изпратено в деловодството на Общинския съвет. Беше им предоставена от моя страна като задължение цялата информация, цялата документация. Те се запознаха и на база на това което се стигнали нали и до това заключение. Така, че аз предполагам във връзка с проекта за решение е във връзка с това. Така, че….

К.Стойчев: Господин Минчев така е прав сте.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Говорим за принципни за принципни положения не говорим за някакви други обстоятелства.

К.Стойчев: Другите обстоятелства са много така влияещи, ако ме разбирате правилно. Защото аз попитах конкретно кога друг път, през друг мандат, при друг Кмет се е спазвал…, дори и при този Кмет ако не виждаме нещо тенденциозно в тази докладна. В тридневен срок.  Много  добре знаете на седмица, на двадесет дни, в края на месеца всичко се носи. Изведнъж тука става въпрос за тридневен срок. Разбирате ли за какво става въпрос? Господин Наско Стояно, бил си Заместник Кмет кажи нещо по въпроса! Много ми е така приятно да чуя твоето мнение.

Н.Стоянов: В крайна сметка то трябва да се сложи ред и това е.

К.Стойчев: Значи ти си работил без ред ли? Така ли да го разбирам? Тогава нямаше ли ред?

Н.Стоянов: Той Кмета е вече трети мандат. Трябва да е вече….

К.Стойчев: Съгласен съм, ама…. Ти когато беше Заместник Кмет нямаше ред ли? Те не се издават така…../шум не се разбира/  И да се обвинява който и да е, независимо дали става въпрос за Божин Божинов или за Иван Иванов или за Петър Петров. Тук става въпрос за системно  нарушение. Стига бе хора! Това са такива тенденциозни неща. Аз не съм адвокат на Божинов щом така сте решили няма проблем.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Нека да минем към т.16…, да минем към т.15 „Контрол по изпълнения на взети решения“. Там няма да се докладва. И преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Който иска ще му дам думата по какъвто и повод да се изкаже. Кой искаше думата? Митко Батчев иска думата.

М.Батчев: Във връзка с една Заповед издадена от Министерството на младежта и спорта по общините за информацията която трябва да подадат относно спортните клубове към……. тях работа с групи и т.н. поисках тази информация на Председателския съвет исках да ми бъде предоставена на комисиите вчера, тя не беше предоставена. Информация  която се изисква за клубовете колко клуба имаме, кои са треньори, с какви групи работят това което сме взели като Решение за финансиране. Искахме да видим……, но справка не беше предоставена.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Може ли да отговоря. Аз за пръв път чувам за такъв поставен въпрос това ми е ресора. Никой не ни е предоставил питането за да отговорим. Как да отговорим на нещо като никой не ни е запознал.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така значи той каза когато се проведе във вторника. Значи ние потърсихме първо вас потърсихме, после другия Заместник Кмет. После потърсихме представител на долу на съответния отдел казаха, че отсъстват всички. Накрая се спряхме на един ваш служител на който  показах ме  тази Заповед. Служителката каза да имаме я работим по нея и ние искахме за комисиите да бъдат предоставени във връзка с това.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Направете си писменото искане ще ви се отговори. Нали казахте да сме прецизни. Ето аз прецизирам дайте го черно на бяло да го видя да знам какво да ви отговоря.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами вас ви нямаше как да ви го дадем. То си има Правилник, добре. Значи ако кажете, че е през главата ви не сме ви изобщо потърсили, ние ви потърсихме. Случило се е нямало ви е в момента….

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община ТополовградТова е работата на Общинския съвет. Уведомете ни писмено за да можем да ви отговорим. Иначе казал, рекъл.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре от тук нататък Митко Батчев поставяте ли го като искане да ви се отговори писмено? Поставете го сега в Протокола да се запише…

М.Батчев: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Значи вие което го казвате не е нормално защото ние ви потърсихме. Така, че няма смисъл какво да коментираме. Искате го писмено, записва се в Протокола ще ви бъде изпратено щом държите така всичко писмено така ще минем на всичко писмено. Добре, разбрах. Следващото, господин Наско Стоянов искаше.

Н.Стоянов: Господин Трифонов, вие сте в качеството си Заместник Кмет отговарящ за хуманитарни и социални дейности и образование нали?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Да.

Н.Стоянов: Добре, защото аз останах с впечатление, че сте съдия в специализираната прокуратура одеве и идвам с този въпрос конкретен от миналата година като Председател на комисията по транспорт и го поставям. До кога ще продължаваме да угаждаме на разни фирми които имат спечелени процедури които са заложени в договора да бъдат изпълнявани с автобуси над 22 места, а ние в епидемична обстановка ще продължаваме с частни коли, с общински автобуси, с микробуси под 22 места да извозваме учениците, децата за които и преди малко пледирахте, че те ще останат след нас. Дай боже всичко да върви наред. Ето това е моя въпрос до кога ще продължаваме. Защото ние един път ощетяваме общината със средства въпреки, че те са от държавен бюджет за превозите. Ние разплащаме на автобуси над 22 места което е огромна разлика в същото време това е за сметка на децата и на всички в общината. Ето това е един сериозен проблем в момента който стои. Не дай си боже пък да се случи нещо тогава ще хъкаме и ще мъкаме. За това аз го поставям и ще го поставям от тук нататък на всяко заседание. Ето това наистина е един много сериозен, изключително сериозен проблем, защото сме свидетели на куп нещастия които се случват и все викаме „хайде да не сме ние“. Да не сме ние ама ние като предварително допуснем тези грешки значи не става. За това наистина искам писмен отговор да видим ще има ли някакво…. Миналия пат ми беше отговорено, че е направена проверка и всичко било наред. Сега това е…, лъжем себе си. Вие излъгахте себе си тогава с тази… Аз алармирах, нямам нищо против никой, всеки има право да работи, но не може при положение, защото това са заложени деца брой деца извозването трябва да стане по регламент, подписан с договор, всичко трябва да бъде както трябва. Въобще не ме интересува кой кара. Въпроса е да бъдат спазени правилата. Ние плащаме двойна цена да тъпчем децата  по микробуси и не дай си боже да се случи нещо. С коли с лични коли, с микробуси на общината. /шум в залата/ Добре искам писмен отговор точка.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Можем да отговорим, но за да сме прецизни отговора ще е писмен. Защото можем да питаме вие когато бяхте Заместник Кмет и като упражнявахте тази дейност как……… един мандат и я докарахме до там с обществения превоз……

Н.Стоянов: Какво докарахме? Сладкото отмъщение на някой, че бях опонент ли? Ако това е сладкото отмъщение за коя питам аз сметка е? Мен не ме мислете, аз съм ви го казал много отдавна специално на вас. За мен няма да мислите. Тука не става въпрос за мен. Аз като бях Заместник Кмет бях излезнал от фирми и не фигурирах никъде.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Така се прави.

Н.Стоянов: Дори и в момента даже не съм като управител или нещо. Разбирате ли? Тука не говорим за мене за тебе и за сладкото отмъщение на опонентите за изчегъртването. Еми точно за това говорим как. Защото искате да слезем на истината. Това е истината. Аз поставих чисто официално въпроса до кога ще продължаваме да разплащаме на автобуси над 22 места и за чия сметка е. Ето това винаги е било въпроса ми.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  И сме ви отговаряли и пак ще ви се отговори.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, Митко Батчев.

М.Батчев: Аз искам малко да разведря обстановката. Във връзка с тази инициатива която….. беше споменато, че общината нашата община може да кандидатства по тази инициатива „Община без корупция“. Даже щях да предложа да кандидатстваме по това „Община без корупция“. Искам само да знам има ли нещо такова или не или само блъф?

Кр.Иванов: Какъв е проблема да кандидатства общината аз не мога да разбера? Какъв е проблема да кандидатства? /шум в залата не се чува/

Ат.Анастасов: Ами давай да кандидатстваме!

Кр.Иванов: Защо да не кандидатства? Да има някой арестуван за корупция, да има някой обвинен за корупция?/шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Сега, други желаещи за изказвания има ли от страна на общинските съветници, ако не от страна на гражданите в залата? Да….

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Нека първо Радка да се изкаже.

Радка-гражданин на община Тополовград: Аз искам да минава автобус през Капитан Петко войвода, защото аз пътувам през два дена и се налага до Тополовград да пътувам. Детето ми е с увреждания, а няма автобус и трябва да плащаме на коли и ми излиза по-скъпо отколкото с автобус. Сега ако има един автобус сутрин и в два часа. Налага ми се през два дена да пътувам до Тополовград. Плащам на коли 10,15 лева на ден. Това къде ще му излезе края, ако си има автобус ще си хвана автобуса и никой няма да моля никой няма да…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Това ли е ? Добре, благодаря. Наско Стоянов.

Н.Стоянов: Ето за това говорим господин Трифонов, господа колеги общински съветници. Имаме случай действителен, ето една жена която е в трудно положение. Аз ми е известна  историята, защото в годините също съм се занимавал с тези дейности. Просто, имаме фирма спечелила възложена общинска транспортна схема. На времето това дете пътуваше със линията която пътува Мрамор –  Капитан Петко – Орешник  сутринта. И с това дете нямаше никакви проблеми изчаквахме го, настанявахме го на първата седалка и го карахме тогава на детска градина. Детето беше със запазено място на първата седалка и пътуваше по транспортна схема. Което и другия вариант което е добре. Което не е обхванато от специализираната пътува по транспортна. Ето къде е за това говоря…. Нищо не се смесва господин Мочев, вие явно не сте в час. Не сте в час!

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Жената зададе друг въпрос, че и са налага през два дена да кара детето…../не се чува говор от място/  Има запис, а вашия въпрос беше за 22 места в автобус…../шум в залата/

Радка-гражданин на община Тополовград: Редно ли е учителката да върви с колата си след автобуса?

Н.Стоянов:  Господин Трифонов много са пред вас въпросите днес.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Когато идва някой ей така подготвен нали с ей такава папка и после да пита искате от мен аз веднага да включа и да кажа. Ако влезе в тезата,  първо кой клас е това дете, на колко години е, на какъв транспорт има право? На градски ли ….. Ей сега ставаш и ми плескаш въпроса и ми казваш хайде отговаряй! Ами аз как да кажа като….. Нека госпожата да каже и там нейния подсказвач има ли подадена жалба или да видим в схема ли е не е ли или  да и е отказана тази информация и тогава да си търси правата. Аз сега го чувам и вие казвате, а сега да видим какво правите. От къде да знам какво сме правили.

Н.Стоянов: Господин Трифонов, тя за това е дошла жената. /шум в залата/

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Ще и се отговори ще мислим варианти, но трябва да видим къде попада тази жена, къде попада.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Господин Трифонов само нещо да кажа. Да спрем излишните дебати. Съгласно Правилника когато дойде да пита съветник и гражданин когато не може да отговори съответно специалиста или Заместник Кмета или Кмета на общинска администрация съгласно Правилника най-късно до следващото заседание следва да бъде отговорено на общински съветник или на гражданин. Така, че ние разбрахме какъв е проблема, разбрахме, че проблема е много сериозен във връзка с този транспорт. Така, че вие следва да отговорите на този гражданин. А, че е нямало жалба това вече…. Вие трябва да отговорите дали чрез мен или директно на самия гражданин вече вие ще си видите там правилата и ще прецените как да, в смисъл да дадете отговор. Така, че сега да дебатираме защо, сега и  как да стане, не. Значи когато не може да се отговори отговаря се най-късно до следващото заседание. Да спазваме Правилника! Ще ви бъде отговорено госпожо. Разбрахте каква е процедурата ще ви бъде отговорено. Явно когато поставя…, съжалявам, че излезе Наско Стоянов, но наистина вие говорихте, че тука нещо, че съветниците при …. се преплитат политически елементи, но явно и при вас има някакви елементи които се преплитат нали. Така да върнем нещата малко нещата  към вас, че не само общинските съветници. Само да кажа, че Общинския съвет е сбор от различни партии които са участвали на тези избори. Така, че там е нормално да има такъв политически елемент, но за мен не е нормално това да бъде в общинска администрация. Нали? Така, че да ви отговоря в началото, защото не исках да ви отговарям… А това което казвате, че ще дадете там което трябва на специализирани институции това си е ваше право. Разбира се.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община ТополовградТова не е заплаха, аз просто казах.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   То така прозвуча. Лично ще ви отговоря. Значи законодателя е предвидил така как да се гласува, защо да се гласува. Ако законодателя реши да промени законодателството това вече е съвсем друг въпрос. Това не е от нашата компетенция на Общинския съвет. Но това което вие го казахте аз съм длъжен да взема отношение в началото тъй като считах, че не следва да нарушавам реда на заседанието за това казах на последната точка кой каквото има да каже ще му дам думата. Аз ви казвам, че така както го казвате аз така го  приех поне лично за мен и ще отговоря от мое име и предполагам и от общинските съветници така, че едва ли не вие  не гласувате това или еди какво си. Значи имаше достатъчно аргументи в тази докладна, нека да се знае пред пресата, че не се вкарва за първи път. Имаше достатъчно дебати по тази докладна, имаше съответни съображения така, че вие да казвате „вие няма да гласувате ама ще видите ние ще ви дадем“ малко за мен първо не звучи сериозно и второ звучи като така леко да кажа като заплаха към общинските съветници. Така, че мога да кажа, че общинския съветник е свободен пак повтарям да вземе своите решения. А отговорността която ще я носи пред неговите избиратели и пред съответните институции каквито и да бъдат те. Така, че аз отправям такъв апел. Значи ако имате нещо което конкретно пишете, напишете, направете. От там нататък и пред хора и пред институции от тук нататък считам, че общинските съветници са доста отговорни. Пак казвам  вземам думата и от тях, ако искат ще им дам думата така, че те да си понесат каквато и да е имуществена, административна, политическа, гражданска каквато и да е била отговорност. Така, че аз това мога  да ви дам отговора който считам, че  съм длъжен да дам в началото. Да, ще ви дам думата само да приключим и с това което тука… Значи аз съм четвърти мандат общински съветник  такова чудо, такова нещо не съм чул от тука от трибуната нали, говоря от кметската институция, такива как да ги кажа такива изрази и т.н. Така, че ваше право е каквото вие прецените да направите спрямо общинските съветници и спрямо Общинския съвет. Аз като представляващ към този момент и към който момент ще бъда ще нося отговорността за това нещо и лично като съветник, предполагам , казвам и  съветниците ще си носят и те цялата отговорност ако ние нещо сме сбъркали или сме сгрешили. Така, че мога аз това да кажа в началото на вашето изказване.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  За това моята молба господин Минчев е не използвайте съдебна терминология, не използвайте внушения. Нищо такова не съм казал. Вие непрекъснато тука…..

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Съдебна терминология ще използвам в съда каквато ми е професията. Аз тука не използвам съдебна терминология да ви кажа. Съдебна терминология….., да вие не можете да ми кажете аз къде да ползвам и каква терминология. Значи аз каква професия упражнявам го знаят всички и аз не упражнявам съдебна терминология….

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Вие правите внушение….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не, не правя внушение! Има  запис който може да се види. Вие се опитахте да направите внушение. Имаме запис и мисля, че всички го чуха.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Изкарайте го!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Аз съм направил тука, има и съветник който все споменава определени професии и съм казал недейте да месим професиите. Пак казвам всеки си носи кръста дали в професията, дали е тук. А пък аз в каква терминология ще говоря мога да ви кажа в съдебна зала ще говоря със съдебна терминология. Тука не съм говорил и не  считам, че съм на съдебно заседание и моите действия се записват, виждат се така, че ще ви помоля и вас в тази насока недейте почвайте кой с каква професия е и какво може да се изкаже и с каква терминология. Бъдете коректни както виждате, че аз съм коректен спрямо вас лично  и спрямо общинска администрация и спрямо всичките си действия.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  А какво ви дава основание да казвате, че аз не съм коректен?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, не съм казал, че не сте коректен .Просто казах, че недейте внушава аз каква терминология използвам. Защото има медии, виждате, че има медии нека да го чуят и хората, че толкоз не са лоши тези общински съветници. Пък като считате, че сме толкова лоши общинските съветници пак ви казвам дайте ни там където трябва. Ние ще си носим отговорността. Ние за това сме избрани  ние съзнаваме тази отговорност. Има тука съветници които са с мен четвърти мандат. Знаем си отговорността ще си я носим, ако сме допуснали грешка ще отговаряме за нея. Така. Давам думата на гражданина който искаше да вземе думата. Приближете се да може да ви чуваме.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Позволете ми господа общински съветници най-напред се радвам, че за първи път присъствам на сесия. Едно да го гледаш друго е да се наблюдава на живо. Благодаря на всички които ме поканиха и които ми оказаха съдействие групата общински съветници. Не очаквах, че ще бъда тука. За първи път ми е и се смущавам и защото се записва. Първо ви поздравявам за вашата самостоятелност, не зависимост и  начетеност на всички вас. Поздравявам ви, че изразявате вашата гражданска позиция и, че не сте страхливци и мижитурки. Изразявате собственото си мнение. Радвам се, че живея и че работим аз и семейството ми в такава община. Позволете ми да направя кратко отклонение. Стана въпрос за транспорта и да внеса до уточнение. Радка иска да каже. Разгледах транспортната схема. Много искам да видя кой е тоз който е правил тази транспортна схема, много ми е интересно. Така. Три месеца разследвах тази транспортна схема. Тази тема не трябваше да бъде дебатирана от мен. Обаче понеже малко се получи, три месеца хората ме питаха абе Николай абе аджаба ние ли сме тъпи ти що годе имаш претенции, че що годе си умен, обясни ми тази транспортна схема …. Ей бога ми  Трифонов аз съм учил 11 години гимназия, учел съм 4 години техникум три месеца ми отне докато  анализирам тази транспортна схема. Ако я има тази транспортна схема тук нека, готов съм с всички да я дебатирам. Така, пише говоря по памет, цитирам може и да сбъркам – Тополовград – Радовец  р-л , Капитан Петко войвода – р-л. На всички има р-л, или р-н беше разклон. Разклон, разклон, разклон…… така. Вие казвате нерегламентиран превоз. Знаете ли какво е нерегламентиран превоз? Мога да ви организирам специално заседание защото съм чел, чел, чел….и мога да дебатирам това. Кой извършва нерегламентирана дейност и кога е споделено пътуване. Това е съвсем друга тема и няма да навлизам. Обръщам се към вас искам да знам конкретен, ясен, точен въпрос задавам. Искам да ми дадете графика в кои часове влизат автобуси в село за пътници? Защото на Радка точно това и е проблема. Живеем в едно село, споделям проблемите на хората. Ето такива хора трябват като мен, а не да стискат зъби и да не изразят гражданската си позиция за да не останат по-безработни. Ето такива хора трябват като мен които да живеят сред хората, да милеят за хората, а не прелетни птички които….. и т.н. Така, какъв е моя проблем. Моят проблем е с водата. Една година надувах свирката тука цялата община ме чу, целият свят ме чу и ме аплодира. Мисля, че има комисия за водата прав ли съм или не съм прав. Има към кого да се обърна…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   В Общинския съвет няма такава комисия.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Ама добре, добре защо дойдох до тук? Защото като си пееш Пенке ле кой ли те слуша. Татко където ми казва ти си петел който кукурига, и като кукуригам…. Петли където кукуригат влизат в тенджерата. Викам не петел който кукурига той ще събуди и другите петли. Така, тоз проблем. Добрева, обръщам се лично към теб. Казваш, че си го измислям, не не си го измислям аз. Аз си го измислям, баща ми си го измисля, цялото ми семейство го измисля, комшиите си го измисляме всичките лъжем Добрева само ти си най-честна. Къде е проблема? Елате да видите господа каква вода имам. Обаждал съм се на Атанасов в извънработно време и го приветствам не ми е повишил тон, шапка свалям. Обаждам се на госпожата  вместо да ми влезе…..ще те съдя за психически тормоз. Ох, бога ми. Така, след това следващата седмица щях да ходя в Хасково на новия Управител на ВиК дано вече да ме чуе и да ме види. Защото хората се сменят проблемите остават. За какво става въпрос. Елате да видите цвета на водата! Добрева, отново ти поставям въпроса. Какъв е цвета на водата? Физични свойства, химични свойства, начина на изследване на водата, какъв е вкуса на водата, какъв е цвета на водата? Ми, че това са най-елементарни бе Добрева. Господа мисля да организирам общоселско събрание за което ще подам съответната молба. Добрева, Закона го знам за митингите, събранията, стачките, манифестациите. Така, за пореден път се обръщам към теб. Ще подам молба искам общоселско събрание. Следващото ми което е. Обаче тогава жителите ще видите жителите и проблемите на тези хора с водата и наистина вода газим жадни ходим. Хората имат бахчи, хората имат дворни места, хората ходят по три дни кибичат като ненормални и се молят за глътка вода. Какъв е проблема. Водата е бяла, водата е гадна на вкус, водата щипе. Каня ви всички вас, поканих и …, елате да видите тоалетното казанче! Ей Добрева, я ми кажи защо водата ми ври, кипи и бълбука? На колко градуса водата ври, кипи и бълбука.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Само да обясниш коя е Добрева, защото не знаем.  Обяснете да знаем.

 Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Да, извинявам се. Много се извинявам защото аз като набера скорост като влак. Добрева е началник на ВиК Тополовград. Водата е бяла на цвят, водата щипе, водата е гадна. Няма вода в дворните места, Хари Мочев кака Златка ходи три дена и чака. Добрева какъв е Закона за водите? Ти предоставяш ли вода на населението? Така ли беше господа общински съветници? Според инженер Деков 85% загуба на ВиК. Къде отива тази вода? Вие представяте ли си? Според инженер Деков който е врял или кипял в тази област има вода от Доганово да захраниш 65 000 жители. Представяте ли си, 65 000 жители, а какво става тука? За какво имам бяла вода, за какво е гаден вкуса, за какво всеки петък следобед петък, събота, неделя аз вода нямам. Или ако имам вода въздух, въздух, вода. Знаете ли госпожи и господа общински съветници и Заместник Кметове, уважаема общинска администрация и гости за какво става въпрос? Започнах работа като питруп на селската черква. И понеже няма как изведнъж ми се начука петдесет кубика вода. Вие представяте ли си за какво свръх огромно количество става въпрос, петдесет кубика вода. Аз не мога да си представя. Петдесет кубика вода по три лева са сто и петдесет лева. Браво. Естествено, че попа ги плати, няма къде да мърда. На кого чете конско попа? На наш Николай. Опитах да получа информация, какво казва Добрева. Имам два документа и двата ще ги кача в интернет кълна се. Единия документ в момента се обработва и ще остане за вечни времена и ще го сложа в рамка. Два различни документа които взаимно си противоречат. Така, изпратих жалба до комисията до Омбуцмана на Републиката, две писма имам. Имам отразени и във вестниците, имам до началника на ВиК Хасково бившия инженер Марков. Ето го част от него. Знаете ли какво отговаря бившия инженер Марков. Имам го и другото обаче в момента се обработва когато станат готови за вечни времена ще ги сложа в рамка и тогава ще бъдат показани хубаво на населението. Взаимно изключващите се понятия- аз не съм лицето  на което да бъде дадена отговор на църквата. Аз искам да ви попитам господа зам. Кметове и общински съветници вие които стопанисвате и управлявате тази община водомерите на кого се водят и кой има право да поиска справка? Единствено Кметовете ли отговарят  за всичко в тази община. Той няма ли чиновници, няма ли подчинени, той няма ли служители. И какво се оказва Атанасов, значи аз когато подавам документите оказва се, че нямам право ако не съм собственик.  И изведнъж на другия документ който се обработва и сигурно е готов и ще остане за вечни времена. Така, идват ми на проверка вчера. Ах как искам да бъде записан разговора. Ами Добрева като искаш да запишеш разговора Атанасов идва много пъти защо се криеш, защо когато дойдохме при теб, когато те помолих да излезеш ей така публично, публично за да кажеш защо се скри като…, хайде да не кажа като какво. Ами не знам Атанасов ми казва да стана началник на ВиК. Ами за да стана началник на ВиК трябва да работя четири години. А иначе господа значи за да придобиеш някаква степен за да управляваш някаква функция трябва да имаш необходимото образование. А какво се оказва? Добрева, слагам ти червени точки не е необходимо да имаш необходимото образование, достатъчно е да си работил една портиерка, един чистач който върти метличката, който никога няма хал хабер от помпи, никога, никога. Добрева, какво образование имаш? Хайде да си видим дипломите, хайде да видим квалификациите! Нямам претенциите на тебе.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Въпроса да разберем какъв е?

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Добре въпроса. Аз моля за съдействие, аз изложих проблемите за да станат ясни на зрителите и на вас, защото не всички са запознати. Защото когато аз надувах свирката и получих разрешение никой от вас не дойде, не застана, не организира една среща. Хари Мочев, аз казах какво предлагам. Ще организирам общоселско събрание, ще подам молба и за общоградско събрание. Моля за вашата подкрепа и съдействие. Хари Мочев, аз един петък, събота и неделя не съм се изкъпал и изпрал нормално. Хари Мочев, ако наистина сте хора аз ви предизвиквам. Така. Аз намерих комисия, работя с доста хора, намерих материали които ще изследвам водата. Вчера щеше да ми Тидва човека, ще я изследвам знам къде е проблема. Добрева, какво става моето момиче, ако аз докажа, че са завишени? Ще го докажа, Добрева, Атанасов защо не предоставите на тук присъстващите резултатите от водата? Знаете, че когато се купи един продукт каквото и да е захар, колбаси всичко има  описано какво съдържа и какво количество. А ние пием вода цялата община без д знаем какво пием. Разбрахте ли къде отива водата 85% от загубата,  Атанасов като журналист?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само да въведа. Значи тука….само конкретно защото дадохме доста време, а тъй като сме на заседание. Само искам по конкретно. Какво искате от Общински съвет и от Общинска администрация?

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Моля за вашето съдействие, подкрепа искам лично да  събеседваме със пострадалите. Елате да видите каква ми е водата отново казвам. Елате да видим ще направим изследвания в цялата община. Аз такъв цвят това не е нормално елате да видите с очите си. Елате в извън работно време. Аз ще го документирам и ще го кача. Моля за вашето съдействие и да се произнесете прав ли съм. Да се допитате до другите хора. Има две семейства които в момента които бягат в Хасково са и ще се върнат пак именно заради водата. Аз не мога да се изкъпя, аз не мога да се изпера, аз не мога да сготвя. Това е проблема. Една година го бия четете вестници, гледате, аз мисля, че що годе сте навлезли в нещата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Искам да знам какво смятате да предприемете.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Значи аз мога да говоря от името на Общинския съвет. Това което го поставяте като въпрос, като проблем на селото. За това събрание което искате което е необходимо, значи аз можем да дойдем със съветници да видим това което вие го казвате и друго каквото мога аз да направя нали в качеството ми на Председател на Общински съвет съответно да разговарям с тъй като това е извън компетенцията на Общински съвет и на общинска администрация. Да разговарям с тука така началника на тъй наречения началник на ВиК Тополовград във връзка със поставения проблем защото вече той се поставя на сесия на Общински съвет и съответно не го познавам новия Директор, но ще поискам среща с новия Директор на ВиК Хасково, защото те са административно говорим за чисто законово, които упражняват тази дейност. Така, че аз мога да кажа от този от името на Общински съвет евентуално да се запозная, да поставя проблема който беше поставен сега и съответно ако имам отговор ще уведомя както Общинския съвет така ще уведомя и вас. Така, че това което мога да направя. Тука считам, че в най-скоро време ще бъде осъществено.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: И да видите и другите потърпевши като мен и да разговаряте и с тях и да видите водата и сами да прецените.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами за съжаление ние не сме специалисти…

Ат.Анастасов: Николай, за пътя щеше да казваш нещо.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Моля? Ами за пътя ще му дойде времето. До края на годината имало време.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Хари Мочев искаше думата.

Х.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград: Като и отговор на господин Вълчев. Тука имаше докладна за това е хубаво да слушате докладните които се решават, да имате вие представа. Имаше докладна т.11 – приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2020 година за район Тополовград. Тука една част от общинските съветници гласуваха „против“ приемането на…. Това е инвестициите от ВиК Хасково които са за общината. Една част бяха „против“ именно заради това друга част приеха. Проблема почва от тука. Не се смейте, проблема почва от тука.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Значи аз в отговор на заместник Кмета мога да кажа, че ако проблема е във водата да се реши ние ще гласуваме общинските съветници единодушно, ако това е проблема. Ако кажете ще направим извънредна веднага сесия ако искате още утре ще гласуваме единодушно ако това реши проблема на хората. Няма проблем ако проблема е Общински съвет. Значи пак да разясня, тъй като се излъчва и ще се даде пред медиите. Значи самите граждани съгласно точка която е включена в Правилника следва аз да я включа като Председател на Общински съвет „Питания, становища и предложения на граждани“. Дадох думата на съответния жител на общината да си постави въпроса. Той го постави въпроса и проблема е, че не зависи от компетенцията нито на Община Тополовград, Общински съвет или общинска администрация. Проблема е в други институции, но пак казах ние което е в нашите възможности говоря, ще разговарям ще се опитаме да разрешим проблема, нали ако може да бъде разрешен. По отношение на качеството на водата за мен има Закони достатъчно защото говорихме одеве. Има и законни институции които следва да се намесят и би следвало на този репортаж който ще се излъчи в медиите нали да си влезнат в техните функции. По отношение, че общинските съветници гласували едни „за“, други „против“ пак се връщаме в начало. Трябва да ви кажа, че ако проблема е, че ние трябва да гласуваме единодушно ви казвам още утре събирам Общински съвет и гласуваме единодушно да решим, ако това е решението на проблема.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Само момент, само момент за едно уточнение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не, нека да чуем Заместник Кмета. Имате думата.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Така, че аз искам да кажа когато говорим да кажем да това не е наша работа което не е вярно. Наша работа е. Наша работа е и аз мисля, че не можем да се срамуваме тука и да бягаме от отговорности да кажем, че не сме я свършили. Това което аз декларирам и казвам, че като общинска администрация вършим и сме го правили. Първата ми работа беше някой ако има спомен тука от администрацията когато дойдох е точно тази комисия която не е работа естествено на, можеше да кажем на общината и на администрацията която да направи обследване на всеки един кладенец, помпажа , хидрофори, подаване на вода, количества напускащи от водохващането, количества постъпващи. Ето на тази база и на тези данни ние стъпваме. Целия този анализ ние сме го пратили където трябва с всичките ни наши искания и забележки. Целите тези изводи които господин Вълчев ги цитира това са точно работа на тази комисия. Създадено от общинска администрация и не сме спрели само с това. Ние сме дали конкретни предложения към холдинга, защото там това можем да правим. Може да гласуваме „за“ или „против“ и можем да внасяме предложения. Нашето предложение е и някоя част от съветниците бяха и на тази среща която продължи и със среща при Президента. Всяка божа година ВиК холдинга на базата на постъпления на всяко едно населено място пропорционално да вкарва инвестиции по подмяна на ВиК мрежата. Предложението стои някой трябва да го реши. Точно ей този холдинг където и ние участваме и имаме там нашите представители. Ето за това е нужно някой път да се гласува „за“ или „против“. Така, че не трябва да се сърдим. Така, че аз твърдя, че това което трябва ние сме го направили. Въпрос вече е на държавата, защото вие знаете, че това не е наша отговорност. Да, беше наша когато дружеството беше към общината тогава носихме пряка отговорност, но сега ние…

Ат.Анастасов: Кой е представител?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград:  Беше господин Сяров до колкото си спомням, сега е господин Мочев.

Ат.Анастасов: Кой е представител на….

Х.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Аз съм представител на общината в холдинга. Многократно всичките тези въпроси които ги поставя господин Вълчев са поставени. Поставени са имаме и писмена документация и това което каза господин Трифонов, всичко е представено с нашите предложения. Всичко е представено, но никакъв ефект до сега. Ще ви дам всичко кореспонденцията, всичко е изпращано приемано връщано….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само на кратко, защото… Николай Вълчев, само накратко.

Н.Вълчев-гражданин на община Тополовград: Помпите се спират в петък към края на работния дан събота, неделя няма налягане въздух вода, въздух вода. Ако нашия селския помпер не спира помпите, ако резервоара е пълен проблем с водата няма да има. Трябва да се вкарва въздух за да се печели. Това е приоритета на ВиК, печалба, печалба, печалба.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Добре, разбрахме, чухме вашето становище съгласно изискванията на Правилника. Ако няма други предложения или становища, или изказвания считам, че точката е изчерпана, поради което с изчерпване на дневния ред на днешното заседание закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

 

Протокол №27 от 31.08.2021 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 27

31.08.2021 година

 

          Днес 31 .08 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 14.

          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград,   и началник отдели.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи.  В присъствената книга са се регистрирали 14 общински съветника. Отсъстват трима общински съветника по уважителни причини – Коста Стойчев, Янко Илиев и Петър Янчев.  На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение на дневния ред, а те са. С оглед оттегляне на ДЗ с вх.№757, включена ката т.5 от проекто дневния ред предлагам ДЗ с вх.№779/27.08.2021год., относно: Определяне на представител на Община Тополовград в Организацията за управление на туристически район „Тракия“, която е идентична с тази която беше оттеглена която има корекция само в основанието и да влезе като т.5. Предлагам ДЗ с вх.№776/24.08.2021год. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 24013.24.178 по КККР на землище с. Капитан Петко войвода, общ. Тополовград, обл. Хасковска, с възложител: Емил Атанасов Атанасов, съответно да влезе в дневния ред под т.16. В предвид на направените предложения предлагам т.16 и т.17 от проекто дневния ред „ Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред. Предложения по отношение на дневния ред? Кмета на Общината?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Само искам да кажа, че просто отстраняване на технически грешки в Докладни записки с вх.№760,762,763,764 и 765 е допусната техническа грешка, а именно след името на вносителя г-н Хараламби Мочев- зам.кмет на Община Тополовград е изписана Заповед №706/18.11.2019г., вместо Заповед №404/12.07.2021год., копие от която прилагаме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Да, входирано е в деловодството на Общински съвет  и е раздадено на общинските съветници. Други предложения по отношение обсъждане на дневния ред  има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение обсъждане на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и  преминаваме в процедура на гласуване. Предлагам с оглед оттегляне на  ДЗ с вх.№ 757/ 12.08.2021год., включена като т.5 от  проекто дневния ред, предлагам ДЗ с  вх.№779/27.08.2021год. да влезе като т.5 от дневния ред. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 14 общински съветника, 14 „за“,  „против“ и  „въздържали се“ няма. Решението се приема.  Предлагам ДЗ с вх.№776/24.08.2021год. да влезе в дневния ред като т.16. . Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 14 общински съветника, 14 „за“,  „против“ и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение т.16 и т.17 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 14 общински съветника, 14 „за“,  „против“ и  „въздържали се“ няма. Решението се приема.  И в предвид на направените и приети предложения  за решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред  от осемнадесет точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от осемнадесет точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 общински съветника, от който 14 „за“, 0 „против“  и 0 „въздържал се“ 

 

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: По първа точка 2 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Друга комисия? Втора? Не е гледана. Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Четвърта не е заседавала, нямаше кворум. Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.1 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.3 от ЗМСМА и чл.57,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Гласуването е с вдигане на ръка. Който е съгласен с така направеното предложение по ДЗ №1 моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Кр.Иванов: Право на отрицателен вот.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, право на отрицателен вот имате думата.

Кр.Иванов: Дами и господа общински съветници за пореден път сме свидетели на една  поредната глупост имам предвид колегите от ГЕРБ. Самия факт, че вчерашния ден не можаха да се проведат две комисии говори, че даже и четири комисии са ни повече. Сега тука да удисате на болните амбиции на един ваш върл поддръжник ще доведе до това, че много хора трябва да се ангажират с още една комисия като не виждам дали ще може да се запълни тази комисия и дали ще може да се извършва нормално дейността. За това гласувах „против“ и даже се учудвам тука уж се предполага тука, че сте умни хора, защо се връзвате на тези безумни идеи за един глас подкрепа.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, приключихте ли?

Кр.Иванов: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   По точка две, предвид промените в Правилника  ще предложа проекти за решения.

  На основание чл.21, ал.1, т.1 от  ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе  следните проекти за решения.

 1. Избира за членове на Постоянната комисия по образование, младежки дейности, вероизповедания и спорт, следните лица които ще дам възможност да направите предложения. Пет съветника следва да бъдат. След това следващия проект.
 2. Избира за Председател  и Секретар на постоянната комисия по образование, младежки дейности, вероизповедания и спорт. Това е следващото предложение. Пак ще дам възможност да направите предложения.
 3. Избира за членове на комисията по култура, здравеопазване, социална политика и туризъм, съответно пет члена и следващия проект за решение
 4. Избира за Председател и Секретар на постоянната комисия  по култура, здравеопазване, социална политика и туризъм, ще дам да се направят съответните предложения. Така, че имате думата за предложения за изказвания . Имате думата.

В.Сяров: Искам да направя следните предложения. По първия проект за решение за членове на комисията – Митко Батчев, Атанас Анастасов,  Борис Борисов, Васил Сяров, Тодор Коджаманов. По втория проект за решение Председател на комисията – Митко Батчев, Секретар – Тодор Коджаманов. По третия проект за решение членове в трета комисия – Кера Спирова, Петър Златев, Светла Михайлова, Митко Батчев, Наско Стоянов. Четвъртия проект за решение  – Председател на комисията – Кера Спирова и Секретар – Петър Златев.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, други предложения по отношение на  направените има ли?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Имате изявен спортист няма да го направите Председател на комисията, господин Борис Борисов , аз не мога да разбера  каква ви е логиката там. Може би сте прави нямам представа, него разбирам това, но… Редно е господин Борис Борисов да е Председател на  комисията по спорта.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други желаещи за изказване? Да приемам, че  разискванията по т.2  са приключени? Няма желаещи, поради което приемам, че  разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21, ал.1, т.1 от  ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе  следните  решения, а именно:

 1. Избира за членове на Постоянната комисия по образование, младежки дейности, вероизповедания и спорт, следните общински съветници:
 2. Митко Батчев
 3. Атанас Анастасов
 4. Борис Борисов
 5. Васил Сяров
 6. Тодор Коджаманов

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Според мен пак объркахте Председателя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   В процедура на гласуване сме. Гласуването е с вдигане на ръка. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно:

 1. Избира за Председател на постоянната комисия по образование, младежки дейности, вероизповедания и спорт – Митко Батчев и Секретар – Тодор Коджаманов.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно:

 1. Избира за членове на Постоянната комисията по култура, здравеопазване, социална политика и туризъм следните общински съветници:
 2. Кера Спирова
 3. Петър Златев
 4. Светла Михайлова
 5. Митко Батчев
 6. Наско Стоянов

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 9“за”,

3”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно:

 1. Избира за Председател на постоянната комисия по култура, здравеопазване, социална политика и туризъм общинския съветник Кера Спирова и Секретар на комисията Петър Златев.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 9“за”,

0 ”против” и  5 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б,ал.1 от ЗУТ, предлагам на  Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 4 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Трета комисия?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.4 от  дневния ред има ли? Не виждам. Приемам, че разискванията по т.4 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС,чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград,чл.56 от ЗУТ и Тарифа на базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I  към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  4 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други комисии не са я гледали.  Само аз искам тука да направя едно уточнение. Тъй като изкарах предното решение от 20.12., тогава сме освободили госпожа Маргарита Георгиева като представител на община Тополовград от учредителния комитет в организацията за управление на Туристически район „Тракия“ , а сега директно упълномощаваме господин Данчо Трифонов. Не е ли по-прецизно и по-правилно първо да освободим госпожа Антоанета Палазова и тогава да упълномощим Данчо Трифонов? Ако вносителя се съгласи първо да освободим Антоанета Палазова, като първи проект за решение и като втори тогава да упълномощим Данчо Трифонов. Мисля, че за по-голяма правна прецизност. Значи вносителя е съгласен. Аз ще ви го изчета първото решение. Значи по тази точка ще имаме проект за решение което ще стане този проект предложения ще стане проект №2. Аз ще ви го изчета. Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Не виждам, поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,т.15 от ЗМСМА и чл.17,ал.3 от Закона за туризма, предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №5, а именно:

 1. Освобождава госпожа Антоанета Палазова като представител на Община  Тополовград в учредителния комитет в Организацията за управление на туристически район „Тракия“.

Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №5 от дневния ред, а именно: Упълномощава г-н Данчо Трифонов – Зам.Кмет на Община Тополовград да представлява Община Тополовград в Организацията за управление на туристически район „Тракия“. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? Васил Сяров има думата.

В.Сяров: На предната сесия искахме да ни се даде анализ как са определени цените на  дървесината. Сега ни са дадени тука някакви анализи които примерно от община Тунджа от 2020 година и оценка от инженер Димитров за определяне стойността на  примерно черен бор за  село Орлов дол също от 2020 година. Аз искам да направя едно предложение което ако го приеме вносителя да влезе направо като проект за решение от вносителя, ако не господин Председател трябва да го подложите два пъти на гласуване проектите за решение в които ще направя промяна. В четвъртия проект за решение – Определя за дейността „маркиране на насаждения и дървета за сеч“ следните начални цени за плътен кубик дървесина едра, средна, дребна, дърва да стане от 4.00лв. на 2.00лв. на пл.куб. На всякъде. В проект 5. Т.5.1. – ЕСД /едра строителна дървесина/-I клас от 53лв. да стане на 56лв.без ДДС на плътен кубик, ЕСД-II клас от 43лв.без ДДС на плътен кубик да стане 46лв.без ДДС на плътен кубик. ССД / средна строителна дървесина/-III клас от 35лв.без ДДС на плътен кубик да стане 38лв.на плътен кубик. ССД-IV и V клас 32лв. без ДДС на плътен кубик да стане на 35лв. на плътен кубик без ДДС. ДСД/дребна строителна дървесина/ –VI клас 30лв. без ДДС на плътен кубик да стане 33лв.без ДДС на плътен кубик. Технологична дървесина от средна, дребна и дърва  и ОМЗ/обли занаятчийски материали/ от 27лв.без ДДС на плътен кубик да стане 30лв.на плътен кубик. Технологична  дървесина от едра 38лв.без ДДС на плътен кубик да стане 41лв.без ДДС на плътен кубик. Това е моето предложение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, вносителя?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Съгласен съм.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   С направените предложения? Добре, значи имаме един проект за гласуване. Да, господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Слушах цените на господата от ГЕРБ които предложиха искам да попитам как ги формирахте тези цени? Експерти ли ползвахте вие не цитирахте. Значи вие искате тука да се цитират някакви…., а пък вие не… Кажете на базата на това, това, мислим, че така, така е най-правилно.

Ат.Анастасов: Мислим, че така е правилно, че това е добро за общината.

Кр.Иванов: Аз не говоря кое е правилно и неправилно. Говоря как е формирано , как са формирани тези цени които ги предложи господин Сяров. Как ги формира на базата на какво на що? Да беше го цитирал!

Ат.Анастасов: На базата на нашето горско.

Кр.Иванов: На базата на нашето горско?

Ат.Анастасов: Мисля, че това е добре за общината.

Кр.Иванов: Много взе да мислиш за общината нещо.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Сега, имаме съгласие от вносителя. Имаше въпрос отговори се. Чух на база на цени на горско стопанство. Други въпроси, други изказвания по т.6 има ли?

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Дами и господа общински съветници искам да ви кажа само няколко неща. Това не са цени на нормалната цена първо. Второ по отношение на маркирането, вие казвате 2лв., добре, ама няма в България който да ви свърши тази работа за 2лв. При положение, че тя е направена цената низходяща към маркирането, възходяща към цената на дървесината. То се играе на търг. В случая може да се свали от тази цена и да се вдигне цената на дървесината. Така е направено. При тези цени за 2лв. на кубик не знам как ги сметнахте точно само разходите на фирмата която дойде това са 2лв., няма печалба. Никоя фирма няма да дойде да ви направи за 2лв. маркиране и подготвяне на документи. Нещо не се връзва.  Само цитирам на бързо услугата в частни и други практики на маркиране, изготвяне на документи и др. е 7лв.,8лв. на кубик. Това са пазарни цени.

Ат.Анастасов: Това говориш за маркирането ли?

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Да. Издаване на позволително за сеч, освидетелстване, маркиране с оптимизиране в частните практики това е цената. Значи съпоставете ги тези неща и дайте предложения да бъдат адекватни. Два лева на кубик не знам как ще се случи.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Тенев, може ли да ви задам един въпрос? На предната сесия беше ли гласувана докладната?

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Тази докладна? Не, не беше.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Какъв е подтекста на това което искат господата?

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Ами тогава нямаше…..

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Какъв е подтекста в момента те питам? Ти не се ли усещаш какво искат…

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Подтекста е да не мине.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не. Те позволяват обаче няма кой да дойде за тази дървесина която… И общината пак ще загуби ние ви  даваме право да режете ама няма кой да дойде и парите пак ще бъдат обречени. Давайте да продължаваме нататък. Общината не трябва да генерира приходи.

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград: Тези неща които са заложени са цени мисля, че са точно цени пазарни и адекватни цени и за едното и за другото. За това са направени тези цени да има за вдигане да има и за сваляне. Но при тази цена която беше предложена надявам се да дойде фирма да изработи….

Климент-гражданин на общ.Тополовград: Колко очаквания финансов резултат от продажбата на дървесина?

Инж.Т.Тенев-гл.лесничей на община Тополовград:  Около 100 000лв. някъде.

Климент-гражданин на общ.Тополовград: Ако тази дървесина не се оползотвори какво се случва с нея?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Пада, изгнива и не става за нищо.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: /не се разбира/ В частен разговор, лично аз съм свидетел човек който участва в този търг за тази дървесина е изявил желание и при тези цени ще участва. След като вносителя се съгласи с това нещо…/не се разбира/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други желаещи по точка шест има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.112,ал.1,т.1 от Закона за горите, чл.5,ал.1,т.1 и ал.3, чл.7,ал.1 и ал.5,чл.49,ал.3,чл.3а,ал.1,т.2,чл.71,ал.1,т.6 и ал.5,т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от  ДЗ №6 от дневния ред с направеното предложение и прието от вносителя. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от  ДЗ №6 от дневния ред с така направеното предложение и прието от вносителя. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12“за”,

1 ”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №6 от  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: По т.7, 4 „за“

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Така. Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия е за да бъде подкрепено предложението за включване на ДГ „Щастливо детство“ – Тополовград групата в село Синапово.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.7 има ли? Няма. Приемам, че разискванията по т.7са изчерпани, прекратявам разискванията по т.7 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с прилагането на чл.3,ал.1 от ПМС №128/29.06.2017год., предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 4 „за“ и 1 „против“. Госпожа Спирова направи забележка, че в натуралния акт пише, че имота е държавен.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по точка осем от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз има два въпроса. Кой е инициирал прекратяването на собствеността и как се установи, че сме в съсобственост при положение, че в приложения нотариален акт на Красимир Димитров Тодоров съдията изрично е подчертал, че имота е държавна собственост. Как на 16.07.2021 година се стигна до извода, че имота е общинска собственост и по силата на кой Закон, защото е написано чл.2,ал.1, т.1 е основанието за издаването на въпросния акт, а това е точно по силата на Закона. Аз питам по силата на кой Закон и по какъв начин общината стана собственик на държавен терен?

П.Минчева- мл.експерт“ОСИР“: Има подадено искане за прекратяване на съсобственост от Красимир Димитров Тодоров..

К.Спирова: На коя дата?

П.Минчева-мл.експерт“ОСИР“: На 07.07.2021 година. Последствие са извадени  данъчна оценка, акт за  общинска собственост и скица. На втората страница на скицата – собственици по данни – община Тополовград.

К Спирова: Аз питам по силата на кой Закон?

П.Минчева-мл.експерт“ОСИР“: Акта не съм го изкарала аз.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Там е посочено актосъставител, посочено е правно основание чл.2,ал.1,т.1 от ЗОС

П.Минчева-мл.експерт“ОСИР“: Изискала съм акта за да набера необходимия брой документи. Има акт за частна общинска собственост  като съсобственик в акта е посочен Красимир Димитров Тодоров.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Тука трябва да бъде посочен специален Закон когато е друго правно основание и мен ме притеснява като юрист. Въпроса е това което се изрази на постоянните комисии евентуално да не тръгнем да продадем държавен имот и да влезем в безконечни дела Тополовград, Общински съвет.    Така, че акта на който е придобит имота на така наречения наш съсобственик той е от 2005 година, поне така аз го виждам и тука наистина пише, че склад масивен и имота е държавна собственост и е посочено хвостохранилище и т.н. и съгласно Закона те са били държавна собственост терените които са държавен поземлен фонд.

К.Спирова: Можем ли тука да вземем решение, ако има данни, че имота е държавен да вземем решение да продадем държавен имот.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Аз точно това казах, че това ме притеснява да не се окаже държавен и да влезем в едни безконечни дела които няма да са в интерес на никои от страните. Значи по принцип акта за общинска собственост съгласно Закона и трайната практика има….. доказателствена сила до оспорване на самия акт. Това означава, че ако се приеме решението и в последствие областта атакува решението и заведе процесуално дело тоест да оспори акта и отпадне този акт тъй като той е констативна действие решението най вероятно сега не мога да кажа на 100%, но ще падне. Защото мен ме притеснява това правното основание чл.2,ал.1,т.1 от ЗОС. Това което е посочено в специален Закон тоест той трябва да бъде посочен в специален Закон за който общината придобива имота. Това което ме притеснява най-много защото ако не се докаже, че не е вписано в кой специален Закон там евентуално най-вероятно акта може и да падне. Така, че ако искате тъй като сме на осма точка преди да преминем към гласуване да дам почивка от пет до десет минути и да видим тъй като ние сме по средата и да видим какво ще правим защото в интерес е на всички да вземем едно правилно и законосъобразно решение. Така, че давам почивка десет минути да помислим заедно с общинска администрация да обмислим какво да направим в случая. Почивка 10 минути.

10 минути почивка.

 

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Оттегляме докладната до изясняване на…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Продължава заседанието на Общински съвет Тополовград. Кворума е 14 общински съветника. На точка осем сме от дневния ред. Тази точка изяснихме….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Оттегляме докладната до изясняване на случая.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Оттегля се докладната по т.8 поради което преминаваме към,

 

ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Точка девет 3 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по точка девет от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Има питане тъй като  обосновката на докладната е, че е неподходяща за земеделска дейност всъщност терена не е възстановен като земеделски, а урбанизирана територия и от приложения акт се вижда, че имаме урбанизирана площадка или друга сграда и към приложения проект за делба, към вносителя каква делба правим. Виждам право на преминаване…… на ББ – кубове за да се стига до тях. До колко е изгодно да минаваме на делба на имот където се намират преместваеми обекти и този имот който е точно за стопанска дейност, а не за земеделска до колко е изгодно да бъдат учредявани право на каквото и да е било…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не виждам какъв е проблема. Те са преместваеми от двадесет години.

К.Спирова: Аз не говоря дали са преместваеми или не. При положение, че имота не е земеделски да твърдите, че не може да бъде отдаван, не е  подходящ за земеделска дейност. Никой не твърди, че имота регулацията е подходяща за земеделска дейност.

 Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Бакалова!

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“:  В случая се възползваме от направеното искане от страна на заинтересован инвеститор и при предварителните разговори  стигнахме  до съгласие да се раздели имота за да може останалата част да се използва за  фотоволтаична централа. /говор от място не се чува/ Това е коментирано.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Други въпроси или желаещи за изказване по точка девет от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.2,т.4 от НРПУРОбИ  предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №9  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  3 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по точка десет от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: На какво основание на кой Закон общината става собственик на имота? Акта за общинска собственост е от 15.07.2021 година. По силата на кой Закон?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Госпожо Бакалова искате ли да кажете нещо?

Т.Бакалова- нач.отдел „ОСИР“: Ами имаме приложени документи

П.Минчева-мл.експерт „ОСИР“: Имаме издадена скица от община Тополовград по кадастралния план. Искането на фирмата е да се изработи предварително съгласие на ПУП. Целта е изграждане на фотоволтаичен парк по реда на чл.62,ал.1 и ал.2 по Закона за енергетиката. Инвестицията е заявена от….  Изработването на ПУП във връзка с инвестицията намерението е да се финансира от фирма „ЕМ ПИ ПИ ВИ“ ЕООД  няма да е за сметка на общината.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Благодаря ви много!

К.Спирова: Акта за общинска собственост е от 15.07.2021година. Аз питам какво е основанието за издаването на акта?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Същото правно основание чл.2, ал.1,т.1.

К.Спирова: В Закона специалния въз основа на……

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че няма драма. Все пак вие преценявате, вие решавате.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други желаещи по точка десет от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.10 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.37 от ЗОС, чл.180 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  12 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  4 „за“.

К.Спирова: Втора комисия 2 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по точка единадесет от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.11 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.11 преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  4 „за“.

К.Спирова: Втора комисия 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Желаещи да вземат отношение по  т.12  има ли?     Няма.  С оглед на това, че няма желаещи по т.12 да се изкажат прекратявам разискванията по т.12 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 от ЗОС предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0 ”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0 ”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0 ”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,

0 ”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.12 преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  4 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Желаещи да вземат отношение по  т.13  има ли? Катя Господинова искаше думата.

К.Господинова:  Моето мнение, че в първа и втора точка има….. /не се чува/

Пл.Минчев – Председател ОбС:   Така, съгласно Закона за обществените поръчки какъв вид процедура ще бъде?

К.Господинова: Да.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  И прогнозната стойност.

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“: Прогнозна стойност не знаем.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  А относно вида на…

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“: На този етап  не знаем защото не сме …. процедурата. Така или иначе ще бъде открит конкурс задължително, но прогнозна стойност не сме седнали да видим какво е. Като не знаем стойността няма как да предвидим каква ще бъде процедурата. В крайна сметка това ще бъде определено когато получим субсидията, но от години не сме  получавани субсидии и не мога да кажа как точно…../ не се чува/

Пл.Минчев – Председател ОбС:  А условията?

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“: Условията също ще бъдат определени в процедурата. На този етап съгласно промяната на Закона се изисква решение на Общинския съвет за даване на съгласие за провеждане на процедурата. Това е. Не е вид процедура.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Митко Батчев искаше думата.

М.Батчев: На базата на предната обществена поръчка може една прогноза да се направи. /не се разбира /

Кр.Атанасова: Процедурата е на база прогнозна стойност и на база проведени сходни обществени поръчки през последните дванадесет месеца. Събират се стойностите на проведените процедури със сходни дейности на предходните дванадесет месеца и се определя вида на поръчката. В случая този договор може да е на стойност 20 000лв.примерно и това не ни  дава основание да сключим директен договор. Сумирайки сумите от предходните дванадесет месеца дава правното основание…..за процедура. Тук категорично ще бъде голяма процедурата дали публично заседание или открито, но това ще стане ясно когато се изчисли пазарната стойност на договора.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Митко Батчев.

М.Батчев: Колко време е необходимо на общината  за да се изготви тази прогнозна стойност? Защото трябва да се търси положителен ефект за общината

 Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“: Трябва да излезе Закона за държавния бюджет както каза колежката, защото там са определят субсидиите на всяка една община която получава.

К.Господинова: Ще се вместите ли до януари 2022 година понеже виждам, че това ви притиска за обществена поръчка?

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“:  Да.

М.Батчев: Ако трябва да я отложим тази точка.

К.Господинова: Защо да я отлагаме? Те твърдят, че съгласно Наредбата е достатъчно само да обявим обществена поръчка.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  А по условията на процедурата?

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“:  Условията за обществените поръчки. Всичко е съгласно процедурата. Ние не сме седнали още да работим…..

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Тоест критериите ще бъдат съобразени със Закона за обществените поръчки.

Т.Бакалова – нач.отдел „ОСИР“: Значи навремето конкурсите по транспорта се определяха съгласно Наредба №2. Има изменение и вече тези конкурси по транспорт съобразени са нормативно.

Ат.Анастасов: Пет минути почивка…….

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Когато постъпи такова предложение аз съм длъжен да го, добре пет минути почивка.

5 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Продължава заседанието на Общински съвет – Тополовград. В момента кворума е 13 общински съветника. Имаме законово основание да заседаваме. На т.13 сме. Желаещи по т.13 да вземат отношение има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.16в,ал.1, Глава II от Наредба №2 от 15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси да вземе решения Общинския съвет.

За Протокола гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  1 „за“ и 3 „против“

К.Спирова: Втора 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Договор № РД-02-29-274/20.11.2019година с който общината на основание чл.9,т.2.8 от този договор е длъжна да осигури 20% от стойността на одобрения проект в размер на 220 925.13 евро за разплащане на окончателните дейности. Нищо подобно не пише във въпросната точка от този договор. Там пише, че предварително плащанията от видовете плащания в целия раздел авансово, междинно и крайно разплащане в т.2.8 се говори точно за междинното разплащане което може да бъде дадено 80% без да надхвърля максимума 100%. Задължение на общината да осигури тези средства няма.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Атанасова?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:  Ами текста е много ясен. До 80% могат да бъдат авансови плюс междинните плащания.

К.Спирова: Никъде не пише, че ние сме задължени да осигурим. Пише „може“.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   То няма друга логика.

К.Спирова: А вашата логика е различна от това което пише в договора?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Точно това пише. Управляващия орган осигурява до 80% за разплащане на дейностите по проекта. Останалите 20% от къде да дойдат? Разбира се, че бенефициента ги осигурява. Било общини, било частни земеделски стопани, животновъди. Всеки знае, че при изпълнението на даден проект има различни параметри за усвояване на сума. В случая трансграничните проекти предоставят до 80%. Ние имаме право да искаме на междинни плащания както го правим в момента до 80%. Останалите 20% трябва да ги разплатим за да поискаме окончателното плащане от управляващия орган. Няма как да не ги разплатим то ако не ги разплатим няма да има финал на проекта.

Ат.Анастасов: Не, защото имаме лоша практика с Корията, там знаем как е. /шум в залата/

 Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:  Хайде да не сравняваме! В случая имаме един нов проект който…..

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Посочете ми община, една малка община която да не е санкционирана от 7% до 10%?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Ако не разплатим проекта тогава да ще търпим загуби защото то е съгласно договора. Ако не разплатим сега окончателно плащане тези 20% тогава няма как да не търпим санкции. Ще върнем и тях. Тогава няма как да приключи проекта. Управляващия орган за тях няма значение общината от къде ще намери средствата за тези 20%. Какво по-добре от това общината да ги даде на проекта. Това е най-лесния начин. Другия вариант е ФЛАГ, но вече ФЛАГ знаете процедурата е много по-тежка и тромава, а октомври проекта приключва. В момента сме на финално плащане. Това е.

К.Спирова: След като сте знаели какви са дейностите които трябва да се изпълнят и сумата която трябва да платим защо при подготовката на бюджет 2021 в графата където трябва, параграфа трябваше да бъдат отделени средства стоеше нула? И възможно ли е изобщо да даваш сам на себе си заем?

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:  Възможно е.

К.Спирова: Разбира се, ако питам тебе е възможно. Ти си си дала. Това е факт. Отпускайки сама на себе си по проекта за „Корията“. От едната страна ти, от другата страна получателя и разпоредител пак ти. За това въпроса ми не е към теб. А питам в бюджета за 2021 година защо не беше предвидено тази сума и сега от кой параграф ще я вземем за да я прехвърлим? Защо не посочвате, че трябва да направим промяна в бюджета на общината…. Къде са тези пари които ще ги вземем?

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:  Свободни……

К.Спирова: Къде ги показвате, че ги има?

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:  В отчета където се прави всеки месец, остатъка….

К.Спирова: Ами напишете си докладната за да се види, че я има! Аз не съм видяла отчет в Общинския съвет да е внесен.

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:   Качен е на сайта на общината.

К.Спирова: Това, че е качен няма нищо общо с информацията. Разбира се….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Всеки може да го види отчета.

К.Спирова: Но не всеки може да ви даде разрешение да давате заеми сами на себе си. Трябва да убедите минимум 9 общински съветника.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Ние сме в обяснителен режим…

К.Спирова: Не нищо не обяснявате! Не може да ми обясни при противоречие с това което сочи като основание и го няма изобщо в договора. Буквално преведен текста който сочи госпожа Атанасова звучи – цялата сума от предварително финансиране или частични разноски не може да превишава повече от 80% от цялата сума на субсидирането. Въпреки това цялата сума от предварителното финансиране или частичните разноски по фирмата партньор не може да надвишава повече от 100% от предложената от същата уговорена предварително сума записана в договора. Къде пише, че общината е длъжна да даде тези 20% ?Ето тука искам да ми кажете къде общината е задължена в 2.8.?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:    В договора на всякъде има бенефициента. Кой да е  задължен?

К.Спирова: Вие ни сочите конкретно основание което не отговаря.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:   Точно това е основанието. Управляващия орган дава в договора до 80% и вие прекрасно го знаете. То няма друго основание…..

К.Спирова: Да, да при приемането на бюджета има там средства необходими за изпълнение на програми финансирани от ЕС.

 Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:    Първо процедурите са много кратки. Вие сами знаете, че не могат да продължат много дълго. Нямаше как да знаем кога ще финализираме процедурата за избор на строител за да предвид шест месеца след започването и. Договора на строителя завършва шест месеца след откриване на строителна площадка. Когато правихме бюджета още не бяхме обявили процедурата за строителство. Може да е два месеца, може да е шест месеца, ако има жалене. Тази сграда знаете ли, че две години вървя процедурата на тази административна сграда? Да приемем, че е пропуск, че не е вкаран в бюджета предварително. Нали за това сме тук за да работим….

К.Спирова: То и в момента нямаме промяна в бюджета.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Да, Катя Господинова.

К.Господинова: Имам само един въпрос. Този договор имате ли го на български език? Триезично ли е преведен?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“:     Не, само на английски. Програмата не работи на български език.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други желаещи да вземат отношение? Въпроси или желаещи за изказване? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.14 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 и във връзка с Решение №368/30.03.2018год. по т.4 на ОбС – Тополовград, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по   ДЗ №14  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 4 “за”,

1”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:   Уважаеми съветници, знаете ли какво направихте в момента? Двеста хиляди общината следва да върне по получените средства до момента за това, че проекта няма да се осъществи. Двеста хиляди, вие не давате петдесет хиляди за да приключим проекта, а сега ще трябва да върнем 200 000лв. Това направихте вие.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Ще ги върнем. Ще разясним защо ги връщаме.

Ир.Семерджиева – нач.отдел“ФСДБМДТ“:   Няма да приключи и проекта.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Е, какво да направя сега? Мога ли да направя нещо?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  С оглед изчерпване на т.14 преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия  4 „за“.

К.Спирова: Втора комисия 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.15 от дневния ред има ли? Господин Иванов.

Кр.Иванов: Тука на комисията вчера някои колеги от комисията изявиха желание някой да запознае по  конкретно за самия проект. Виждам, че има представител на „СПА ЕКО ТУР“, ако може тука да внесе някаква яснота.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Заповядайте!

Пл.Петков-представител на инвеститора: Здравейте Пламен Петков се казвам аз съм представител на инвеститора. Ако искате да ви обясня какво точно представлява този проект, какво може да се случи с него и какво е нали общото  между него проекта и реализацията. Значи един такъв парк, не знам дали до колкото сте запознати, по тези мащаби се присъединява в държавната компания ИСО, тъй като е над пет мегавата. За нуждите на парка имаме всички необходими документи които са издадени от държавата и единственото което следва да направим е да завършим процедурата по смяната на статута. Един такъв проект реализиран води след себе си, да ви обясня 24 часа работници които трябва да го обслужват. Извън охраната това са хора които ще работят в подстанция, тъй като се изгражда изцяло нова подстанция която ще бъде на територията на парцелите които са моя собственост и съответно втория етап на нашия проект е и пространство което да  съхранява произведената електроенергия което се казва балансиране на производството и се продава във вечерните часове. Грубо практиката до сега показва, тъй като имаме осем такива проекта три от които са работещи е, че за необходимо да работи са ни необходими осем човека на смяна за да може да се обслужва всички съоръжения и т.н. Което значи, че ще ни бъдат необходими между 20 и 30 човека от общината които да бъдат наети постоянно на работа. Другото което е за нуждите на строителството ще ни трябват още допълнително хора като работници и освен това ще ви възстановим всички пътища които до момента са неизползваеми до този терен. Вие ако имате някакви опасения, нали можете да ме питате и да ви отговоря на всичките въпроси. Другото което ние водим след себе си, във всяка една община в която има реализиран проект за зелена енергия с такива мащаби като нашия петнадесет мегавата, плюс имаме закупена земя за още десет или общо двадесет и пет. Това значи, че може да реализирате в общината всякакви видове проекти свързани със програми по зелената сделка, план за възстановяване или инвестиционната инициатива „Три морета“  където те са само енергийни проекти от всички общини на България и още няколко балкански страни. Ние сме готови да съдействаме от гледна точка на това, че всички персонали които в момента работят или работници  които в момента работят „Маришкия басейн“ ще имат нужда от преквалификация, не постоянно наети, а те трябва да се преквалифицират и един от вариантите да се преквалифицират в предприятие като нашето което позволява по отрасли които ще бъдат приоритетни за ЕС. Общо взето това са нещата. Вие ако имате някакви въпроси ще ви отговоря със радост.

Кр.Иванов: На каква стойност ще бъде инвестицията?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Инвестицията  е около двадесет милиона евро първия етап който включва и пространство за съхраняване на електроенергията, което е едно от изискванията на ИСО за да може да се балансира пазара, тъй като това са две отделни неща едното е производство другото е съхранение и след това продажба.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Въпроса не ми е точно към господина…… Взели сме не малко решения за фотоволтаици и моят въпрос е колко работни места са осигурили до момента тези за които сме гласували за фотоволтаици……..

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Дали сме разрешение за малки фотоволтаици които си ги поддържат сами.

М.Батчев: Тоест имаме ли работни места осигурени или нямаме?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи разликата ако смея да ви обясня е около тридесет киловата и петнадесет мегавата е хиляди пъти мощността. Значи ние го изграждаме на двеста декара на първия етап, а те го правят на двеста квадрата. Значи това е основната разлика нали. Плюс това те се присъединяват към ниско напрежение което значи 40 волта, 400 волта, а ние се присъединяваме високо напрежение 110 волта на магистрален далекопровод. Това са основно разликите нали. Значи представете си 200 декара в регулация, вие сте запознати със бюджета на общината, колко е данъка само на такъв тип парцел който ние ще плащаме в местни данъци и такси. Защото данъка се определя на базата на квадратурата в регулация и данъчната оценка на имотите как са заприходени. Вие сигурно можете да направите някаква преценка аз защото имам защото плащам. Колко ще е само данъка като приход в общинския бюджет, минимум 25 000лв.на година.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  А общината ще може ли да ползва тази електроенергия?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ние това предоставяме на всички общини с които работим. Ако сега сте забелязали нали примерно колко е цената на борсата и каква е тенденцията ние ви предоставяме без да има общината какъвто и да е било ангажимент да дава някакви пари предварително или авансово ние ви предлагаме да ви продаваме електроенергията на преференциална цена която е доста по-ниска от тази която вие в момента плащате. Плюс това мощността която ние имаме вие потребявате по-малко от 1% от това което ние ще произвеждаме на ден. Тоест може да си позволим да ви дадем цена която няма как вие да ползвате и да станете една от първите изцяло зелени общини, ако това нали имате интерес нали да постигнете нещо такова в общината. Отделно реализацията на един такъв проект не става с български инвестиции на 100%. Финансирането се извършва чрез инвестиционни фондове големи които едно такова решение значи, че вие сте отворени към реализацията или разширяването на този проект, защото държавата на нас ни е дала възможност да разширим проекта до 50 мегавата, ако успеем да купим толкова много земя нали в района в който в момента инвестираме. Това е относно което ме питате за работните места нали, трябва ли да се прави разлика между един проект който е на примерно 200 декара. Отделно такъв един проект не е само фотоволтаик, ние отглеждаме в площа която е между панелите 99% от случаите се отглеждат култури които се казват въглероден компенсатор за които също се получават средства. Тези култури са различни видове треви, растения които акумулират въглеродните емисии и ги преработват. И всеки един такъв проект се сертифицира от ООН за въглероден компенсатор. Говорим за проекти от този мащаб нали не по-малки за които няма смисъл да се прави подобна инвестиция. До момента всичко е собственост моя и финансирано с мои средства. Нямаме кредити или ипотеки върху терени което също можете да проверите така, че… И на този етап да финализирането на проекта няма да се наложи да се случва това нещо. След като проекта има разрешение за стоеж и издадени всички документи  вече от ИСО за присъединяване 

след това  може да се ползва ….финансиране, може да влезе партньор това са вече различни начини на реализация. Ние имаме право да продаваме на всеки един човек както е за свободния пазар. Ние предоставяме тази възможност на общината и на всички големи консуматори ако искат да се възползват. Да кажем примерно имаме такъв проект в Димитровград там всички големи производители като започнем от циментовите заводи и т.н. и други членове на „Тракия“ икономическа зона се води като цяло това нещо предпочитат в сертификата който те имат за продукцията  да пише, че е произведен със зелена енергия. Което е търсене. Примерно всеки един може да сключи договор за покупка, защото проект с такъв мащаб той върви и със лиценза за търговия с ток.

К.Господинова: …./не се чува:

Пл.Петков-представител на инвеститора: Зависи от сумата и от прага. Значи вие така или иначе всяка една фирма малка, голяма и т.н. в момента си избираш преференциален доставчик нали на ток вие всяка година може да изберете различен доставчик. Въпроса е….

К.Господинова: Видно е, че на 09.04. сме одобри ли с Решение изработването на ПУП  на два ваши имота. Току що днес направихме същото което означава, че ние подкрепяме това ваше намерение. Но не става ясно по повод докладната която е на дневен ред кое налага точно такова решение да излезе от Общинския съвет…. предното решение , че този проект ще обслужва нуждите на община Тополовград перифразирам днешна дата и гласи, че този проект се реализира за нуждите на община Тополовград и е приоритет за нея. Кое налага да излезе такова решение от Общинския съвет защото общинска администрация така и не можаха да ми обяснят и за това се влачим във времето.

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ами аз ще ви отговоря веднага. Ами значи примерно е едно да плащате на 0.20лв. друго е да плащате на 0.10лв. Мисля, че 0.10лв. разлика в цената на мегаватите които потребявате е ….

К.Господинова: Не, идеята ми беше друга. Кое изисква такова решение да мине през Общинския съвет?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ние изискваме това решение от общината тъй като то ни позволява съкратени срокове за всички държавни и административни процедури които искаме и за всяка една община това е знак, че всеки един инвеститор от този тип е добре дошъл.

К.Господинова: Защото в предните, когато беше на дневен ред тази предната докладна преди една сесия мисля, че беше ни беше обяснено, че по Закона за горите установено е, че в тази територия е имало пожар….

Пл.Петков-представител на инвеститора: Приложили сме документ…

К.Господинова: И по Закон се изисква ние как да кажа да утвърдим този проект тъй като е важен за общината на национално ниво когато е свързан…

Пл.Петков-представител на инвеститора: В момента отсъства, ако сте прочели…

К.Господинова: Да, отсъства и за това искам да попитам….

Пл.Петков-представител на инвеститора: Отпадна мотива тъй като сме ви предоставили документ от МВР, че имота няма нито едно засегнато растение вътре в него..

К.Господинова: Докладната е в този вид, аз нямам такова…

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ние сме го приложили и може да го видите за това, че така тези опасения които имат от горското или от някъде другаде просто вече не стоят на дневен ред. Ние сме отишли там на място на проверка…

К.Господинова: За това останахме  с впечатлението, че тогава отпада тази необходимост да даваме такова разрешение след като се оказа, че там не е горял пожар, този имот е ваш частна общинска собственост, разрешили сме ви ПУП с което мисля, че сме си свършили работата този проект да съществува. Остават неясноти защо е нужно отново да даваме такова Решение и ние да преценяваме примерно, че общината точно ще ползва може да ползва госпожа Атанасова така отговори ама може да ползваме, ама може да не ползваме то няма гаранция, че ще ползваме това беше на една комисия и с това се приключи и тази докладна в общи линии само се подмята от сесия на сесия. Ясно и точно да бъде казано къде ще послужи това Решение? Пред кого, пред коя инстанция, за какво е необходимо?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи във връзка със смяната на статута на нашия имот. Те са четири броя които вие сте направили допускане за ПУП. За да приемете обаче ПУП и той за да влезе в сила трябва да преминем през РИОСВ които да ни издадат екологичен доклад който може да трае два месеца може да трае и една година. Едно такова Решение съкращава сроковете на всички държавни и административни процедури. Това е цялата работа.

К.Господинова: Това ми беше въпроса и за първи път е обяснено.

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи за това умишлено сме извадили всякакви видове други неща които са свързани с пожари и т.н. и съм ви приложил официално становище на пожарната в гр.Хасково която идваха на проверка и на терен с което беше установено, че в имота няма засегнати каквито и да е било растения говорим не само за дървета, но и за храсти. Отделно по процедурата нали не сте запознати и ще ви обясня когато се смени статута трябва да направим една програма за премахване на дървесината. Ние сме заявили нашето желание въпросните дървета да ги дарим на общината за абсолютно всички нуждаещи се, защото нямаме търговски апетити към това нещо. Така, че мисля, че това още един знак, че ние нямаме интерес нито искаме да ви ползваме за нещо за да си свършим по някакъв начин работата. Въпроса е навреме, ако вие решите и кажете окей ще ви спестим някакво време окей, ако не ние ще си вървим по стандартната процедура която да кажем примерно може да ни забави. Това е единствено което искаме от вас. Вие преценявате от тук нататък всички опасения които сте имали ние сме ги игнорирали. Представили сме ви официален  документ който да ви го покаже това нещо.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Въпроса е, че  ако не се подкрепи това Решение вие пак нямате  пречка да си реализирате сами….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Само, че ще се забавят във времето.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Защото реално терените са ваши имате и с решенията които цитира колежката реално имате. Така по отношение на, аз си направих труда, по отношение на тези срокове говорих с колеги които са в министерството на земеделието и изпълнителна агенция по горите и те казаха да ама не. Това не е основание по някакъв начин да се ускорят или да се…, с такова ускорение да се направи самата процедура. Значи самата процедура при смяната на трайно ползване на една гора, вие трябва да сте запознат най-добре не че е толкова сложен като обем и като време то си е пак сложна процедура. И въпроса е, че реално говорих с колеги това ще е необходимо, евентуално като основание да се промени, макар, че аз не съм много съгласен в тази част, че това ще бъде основание да се промени начина на трайно ползване с това наше решение. Защото както вие казахте в предната докладна която ни беше дадена там нямаме опожаряване, тоест ние не влизаме в опожаряване където имаме забрана от Закона. Значи Закона там са дадени, аз ги проследих до колкото не се занимавам с тази материя като юрист, но видях, че там сроковете са месечни. И не видях някъде такива съкратени срокове…

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи само да ви обясня като пример от практиката. Февруари месец сме входирали за един парцел който 1 600 декара в съседна на вас община още не сме минали комисии. За това ви обяснявам, че има…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не знам защото сроковете са посочени месечни. Аз ги проследих и в Закона за горите там са посочени месечни срокове и говорих с колеги пак казвам там не е казано, че толкова ще се ускори тази процедура. Въпроса е дори и цялата документация която ще бъде налична нали съгласно изискванията на Закона. Значи единствено би забавило нещата, ако документацията има някакъв проблем по отношение смяна на статута, когато се касае за гора. Говорим за изпълнителна агенция по горите където е. ние сме ви дали предварително съгласие, нали което вие го използвате и вие си действате по процедура. Това имах предвид, че по никакъв начин ние не ви пречим или по някакъв начин лично за мен съм си го обяснил няма да се ускори процедурата.

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи единствено и само това….

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   И другото което го казвате преференциални цени и други неща които тука ги казвате за общината значи аз съм юрист и вярвам на документите. Тука има и друг юрист. По принцип аз ще попитам и Кмета имате ли някакъв предварителен договор нещо предварително споразумение което за това тука което го казвате. Защото хубаво е когато говорим нещо да бъде облечено в съответната форма.

Пл.Петков-представител на инвеститора: Значи вие сте достатъчно хора тука и юристи и ако решите и приемете, значи аз ако направя един предварителен договор вие може да кажете ама защо сте го направили без да ни питате.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Вие може да предложите, а вече дали ще бъде гласуван дали ще се приеме, дали ще се гласува, нали  Кмета съответно  трябва да има съответната санкция и правомощия да гласува такъв договор. Това имах предвид.

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ние сме съгласни да ви предложим всичко. Аз има следното предвид. Ако вие имате желание за това нещо да се случи ние сме готови вие да предложите значи начина на работа за да не кажете, че по някакъв начин искаме да ощетим общината.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ние сме ви дали предварително съгласие и с ваш терен аз не виждам някаква пречка с която ние да ви попречим. И не съм много съгласен тука, че по някакъв начин ще избързате, ако няма някаква друга причина която аз не мога да знам мога да предполагам за да се даде това съгласие.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Добре. Проблем ли е това което иска господина в момента като искане? Проблем ли е? Аз човека го виждам днес за първи път.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Ами не мога да кажа. Без нашето решение пак ще си реализира. Единствено за сроковете аз не съм съгласен пак казвам, защото…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Добре, проблем ли е да се гласува това с „да“? Проблем ли ще бъде? Ето питам ви.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Не мога да кажа защото с какво цел ще се използва. Ако се използва да се промени предназначението и това е основанието….

Климент Киров-гражданин на община Тополовград: Колко време ви отнема един такъв проект?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Ами в различните общини различно време отнема. Зависи от територията дали е урбанизирана дали не е урбанизирана. Например в община Ловеч сми направили един такъв проект за седем месеца. Тука това нещо

Климент Киров-гражданин на община Тополовград:  Колко е голям?

Пл.Петков-представител на инвеститора: Пет мегавата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Значи конкретно чл.72, ал. сега по памет там 2,3,4 ли беше от Закона там е посочено когато се подадат в едномесечен срок следва да се произнесе органа тоест изпълнителната агенция по горите и т.н. Аз по памет цитирам.

Пл.Петков-представител на инвеститора:  Напълно съм съгласен с вас…

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Нали за срока тъй, че аз не виждам този срок как може да бъде игнориран.

Пл.Петков-представител на инвеститора:  Значи казвам ви обяснявам ви. Имаме входирани такива проекти и в това, че има някакъв законов срок не значи, че се спазва от страна на администрацията и те казват, че …., аз мога да ви покажа и входящия номер ще го намеря в документите и ще го извадя дави го покажа който е към…..София в който ние сме входирали проекта февруари и още в момента не е разгледан. При няколко официални  запитвания които имаме към тях те казват, че нямат кворум да се съберат и да го направят. За нас е от значение защото когато имаме един документ с решение което е описано в Закона който сменяме статута те няма как да ни откажат това нещо да се случи и ние за това го искаме от вас. Вие ако решите да не го гласувате не го гласувайте.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Красимир Иванов искаше думата.

Кр.Иванов: Вие знаете ли инвеститора какво иска от нас? Нищо не иска от нас. Ама нищо не иска от нас. Чисто и просто да му помогнем с това наше решение по-бързо да си придвижи процедурата. Само това. Искам да попитам тука господата. Убедени ли сте, че ако случи тази инвестиция общината ще има полза? Към вас. Убедени ли сте, че тази инвестиция когато се случи общината…. Да, защото ти си основният опонент …

К.Спирова: С начина на гласуване, предлагам да прекратим разискванията.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Има процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Подлагам процедурното предложение за прекратяване на разискванията. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ . Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Разискванията са прекратени и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по  ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14  общински съветници, от които 7“за”,

0”против” и  7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 8 общински съветника.

С оглед изчерпване на т.15 преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Трета?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.16 има ли ? Няма поради което приемам, че разискванията по т.16 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

    На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.4,ал.1 от Наредба №19 от 25.10.2012 година, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение №1 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение №2 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13  общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Контрол по изпълнение на взети решения“

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  По нея имаме контрол. Кмета е докладвал. Тука ако има въпроси по отношение на самия отчет за изпълнение на Решенията от страна на Кмета. Има ли въпроси от страна на общинските съветници или да приема, че точката е изчерпана? Няма поради което приемам, че т.17 е изчерпана и преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Имат думата общинските съветници.  Васил Сяров има думата.

В.Сяров: Господин Кмет, защо тоалетните в парка не работят и вода няма на шадраванчето?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Защото постоянно ги чупят и на седмица две ги сменяме и пак ги чупят.

В.Сяров: То цяло лято няма.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Цяло лято не може да няма.

В.Сяров: Децата са жадни, възрастни хора поставят въпроса защо няма вода…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  За шадравана….

В.Сяров: Тоалетните не работят от изборите от последните избори и хората от комисията търсиха по хората да ходят до тоалетна.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Може и от по предните да не са работили не знам, вие знаете по-добре и сте запознат, но за шадравана за водата съм сигурен, че ако не всяка седмица на десет дена се кърти и се сменя.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Други желаещи? Само аз да попитам имаше една жалба от жители живеещи на улица „Васил Левски“ , защото запитаха в Общински съвет…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Предприети са мерки. Тази седмица господин Мочев пак ще разговаря с хората.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Добре. Други желаещи да вземат отношение по т.18 от дневния ред? Няма поради което приемам, че т.18 е приключена и с това се изчерпва дневния ред на днешното Заседание на Общински съвет – Тополовград. Закривам Заседанието на ОбС – Тополовград.

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 

 

 

 

 Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС