Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОбС-протоколи-заседания

Протокол №32 от 23.12.2021 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 32

23.12.2021 година

 

          Днес 23 .12 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 16.

          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъства Заместник Кмета  на Община Тополовград и  началник отдели.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Уважаеми господин Заместник Кмет,  колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини – Борис Борисов.  На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преди да пристъпим към обсъждане на дневния ред е постъпило уведомление от Кмета на Общината господин Божин Божинов с което ни уведомява, че поради поет ангажимент гостуване на Коледно тържество в Детска градина с. Радовец на 23.12.2021год. с г-н Данчо Трифонов – зам. Кмет на Община Тополовград няма да присъстват на Заседание на Общински съвет – Тополовград. Така. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение по дневния ред на днешното заседание на Общински съвет – Тополовград? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред на днешното заседание на ОбС са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. ред. Подлагам на гласуване  предложения дневен ред  от осем точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения  дневен ред от осем точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16 „за“, 0 „против“  и 0 „въздържали се“ 

 

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия приема за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

В.Сяров: Приема доклада за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Не виждам. Доклада е за сведение, поради което считам, че точката едно е изчерпана и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

В.Сяров: Трета също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Аз съм вносител на докладната. Това е отчета за посочения период. Това е чиста статистика какво е извършил Общински съвет за периода. Няма желаещи,  поради което приемам, че разискванията са приключени по т.2 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следното решение.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържали се“? Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед  изчерпване на т.2  преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.3 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.8,ал.1 от Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.4 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

с това се изчерпва т.4 от дневния ред и премиваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев:  2 „въздържали се“ и 1 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.5 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

М.Батчев: Трета допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? От страна на вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.6 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6  преминаваме към,

 

СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Контрол по изпълнение на взети решения“

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Там имаме отчет на Кмета. Да, Васил Сяров.

В.Сяров: Аз искам да попитам господин Мочев не си спомням кога или август или септември гласувахме продажба на дървесина чрез търг, гласувахме и цени за продажба на тази дървесина. Какво стана с това решение? Не го виждам в отчета. При Председателя преди месец може би дойде едно уведомление, че търга е минал,  фирмата е  спечелила търга. А подписан ли е договор с фирмата? Искам да качите договорът при Председателя да можем да се запознаем с договора, който е подписан с фирмата спечелила търга.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград: Да, добре.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други въпроси? Нещо към отчета който е представен от Кмета на Община Тополовград има ли? Или да приемам, че т.7 е изчерпана? Няма, поради което приемам, че т.7 е изчерпана  и преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Васил Сяров има думата.

В.Сяров: На миналата сесия поставих въпрос §76-00 от отчета на бюджета за 2020година…..

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Мария Николова отиде да му сложи изходящ номер долу и ще ви бъде предоставен.

В.Сяров: Добре.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Митко Батчев.

М.Батчев: Аз имам въпроси към Кмета, съжалявам, че той не е тука. Имам два въпроса и искам писмен отговор. Единият ми въпрос е във връзка с тази комисия за разпределянето на пасищата. Обърна се към мен един гражданин, който е заявил, но изпуснал срока за обжалване на решението на комисията, но просто направих една справка тука в началото има 60,70,100% това което са заявили и това което им е дадено, но това момче което ми зададе въпроса всъщност на него е осигурено 1% от това което е подал и то на място което е може би на 15,20км. от там където се намира животновъдния обект.  А на други хора които са на повече от 20км. е дадено същия…../не се разбира/. Искам да попитам за начина по който се разпределят пасищата…..

Т.Бакалова-нач.отдел СДИР“: Той няма право да заявява. Предоставят се площи, но не по желание на животновъда, а в зависимост от броя на животните…

М.Батчев: Именно. Той има  22,96…. и има право на 40 декара……

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Само две думи във връзка с комисията. Първо Протокола е публикуван. Разпределението на пасищата става във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. По реда на заявяване разпределяме пасищата като започваме от най-малкия брой животни по площта която се намира както и местонахождението на самия животновъден обект. Само, че в ал.8 ако не се лъжа изрично е записано, че предимство имат животновъди които имат сключени изтичащи договори. По-голяма част са такива. Сега, отделно от това искам да ви кажа, че този господин трета година или четвърта му отделяме различни пасища той нито веднъж не идва да сключи договор.

М.Батчев: Той казва, че не е информиран…

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Всичко сме качили на сайта, включително и решенията заради които се забавихме. Срока за обжалване е 14 дневен, така е записано и това е начина по който се разпределят пасищата.

М.Батчев: Това го разбрах, но от човешка гледна точка не може животновъдния обект да е тука, да му дадеш пасища тука……

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Морала е едно, Закона е друго. /шум в залата/

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Ние въобще не сме длъжни да ги разпределяме  тези пасища. Ако някой иска да дойде да се яви на търг и да си ги вземе. Такъв е Закона какво да направим. Значи комисията разпределя съобразно местонахождението ……

М.Батчев: Въпроса ми е следния. Ако има допусната грешка при първото разпределяне на пасищата и в зависимост от сключения договор…… когато пасището му е на 30км. от животновъдния обект……

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Вижте сега. Ние ги разпределяме, но може …..или пък след разпределянето ако някой се е отказал ние можем да сключим с друг, но сега това което е разпределено  ако кажете няма да го сключим. Такъв е Закона, аз не мога да…..

М.Батчев: Аз говоря на български език.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Добре, хайде обясни да видим какво можем да направим.

М.Батчев: Добре жителя е на точка А, даваме му пасище на точка Б която е на 20км. Има сключен договор същия клиент който има пасища там, а  на 30км. му е животновъдния обект. Значи допусната е грешка…. /не се разбира/

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Според мен това не е грешка. Това е право което ни го дава Закона. Да, не съм съгласна, но това е Закона.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община ТополовградАко може да допълня нещо само, господин Батчев. Има и нещо друго. В самото начало на отдаването на пасища много малко хора ги взеха. Другите не искаха. Тези които си взеха си ги почистиха, въведоха ги във вид, хвърлиха едни пари и сега вече на готово всеки се нарежда да вземе почистени, хубави. За това правилно обясни госпожа  Хлебарова. После имаше и друго, че на него в годините са му предлагани пасища , той ги е отказвал. Или едното не харесва или другото, все нещо не харесва.

Т.Бакалова-нач.отдел СДИР“:   Господин Батчев, ние в началото сме му давали когато никой е нямал желание в Сакарци да наема животни., но той никога не е идвал да сключи договор.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Така, други?

М.Батчев: Имам още един въпрос. Втория ми въпрос е във връзка с докладна записка  от директора на СУ „Д-р Петър Берон“ за 20 кубика дърва за отопление на  тази част на сградата  на УПК-то където е на техникума където е. Там са с печки и така се отопляват. Сега е студено и нямат дърва. Има едни 20кубика обещани от Общината  за отопление. Мисля, че преди две години още не са доставени. Значи от три години дърва изобщо не са доставяни за там.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Нещо ми се струва, че не е точно всичко това. Ще ви отговорим точно, но мисля, че има грешка там.

М.Батчев: Проблем има с дървата ли? Какво е точно там.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Вижте сега. По принцип учебните заведения имат право да си закупят. Те могат да си закупят, имат собствен бюджет. Ние правим всичко възможно където можем, нали когато се освободят някъде при почистване едно друго дърва да разнасяме по детски градини училища и по всичко. Мисля, по памет говоря, мисля, че там е закарано, но ще проверя точно и ще ви кажа.

М.Батчев: Не е закарано.

Хар.Мочев-зам. Кмет на Община Тополовград:  Добре, нека да проверя и ще ви отговоря.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре, ще ви отговорят писмено. Така, Васил Сяров.

В.Сяров: Госпожо Семерджиева, тука тази справка относно  §76-00 крайно салдо към  31.12.2020 година. Общински музей имат  53 000лв. това  финансовата корекция ли е?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Това е заема.

В.Сяров: Заеми. Предприятие за здравни грижи – 67 000лв. това пак заем?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Всичко е заеми.

В.Сяров: Искам тогава да ми напишете една справка тогава колко са финансовите корекции които няма да ги възстановят управляващия орган към музея и към дома в с. Радовец и ако има други финансови корекции към други проекти.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Това го искате писмено?

В.Сяров: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре, записва се в Протокола. Други въпроси? Да приемам, че т.8 е приключена. Преди да закрия заседанието, пожелавам на всички  да са най-вече здрави и весело посрещане на  Коледните и Новогодишни празници! Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

Протокол №31 от 30.11.2021 г.

П Р О Т О К О Л

№ 31

30.11.2021 година

          Днес 30 .11 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове  на Община Тополовград, Секретаря на Община Тополовград,  началник отдели.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи. Господин Кмет,  колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини – Катя Господинова.  На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. По отношение на дневния ред имам няколко предложения, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№887/24.11.2021год. относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019година, годишен отчет на капиталовите разходи за 2019година и годишен отчет на средства от ЕС за 2019г. КСФ, ДЕС и РА, да влезе в дневния ред като Т.9. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№877/16.11.2021год.включена като Т.9 от проекто дневния ред относно: Изпълнение бюджета на Община Тополовград към 31.12.2021година, съответно да стане Т.15 от дневния ред. Другото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№895/30.11.2021год. относно: Дофинансиране по бюджета за 2021г. на държавна дейност – ДГ „Щастливо детство“ Тополовград, да влезе като Т.16 от дневния ред. И в предвид направените предложения по отношение дневния ред предлагам Т.15 и Т.16 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред. Има ли други предложения по отношение на дневния ред?  Няма. Поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам първото предложение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№887/24.11.2021година да влезе като т.9. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№877/16.11.2021година включена като Т.9 от проекто дневния ред  да влезе като т.15. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№895/30.11.2021година да влезе като т.16. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. Предлагам т.15 и т.16 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред. Който е съгласен  от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува  с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването общо 16 общински съветника, 16 „за“,  „против“  и  „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на направените и приети предложения  за решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред  от осемнадесет точки и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от осемнадесет точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16 „за“, 0 „против“  и 0 „въздържали се“ 

 

 ПРИЕМА СЕ  ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия приема за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Приема доклада за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Не виждам. Доклада е за сведение, поради което считам, че точката едно е изчерпана и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.2 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед  изчерпване на т.2  преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.3 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед на изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета гледана ли е?

К.Спирова: Да. 2 „въздържали се“ и 1 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.4 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.198“б“,т.2, чл.198“ж“, чл.198“о“, ал.1 и ал.4 от Закона за водите и §9,ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 6 “за”,

0”против” и  9 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ  СЕ ПРИЕМА.

КВОРУМА Е 9 СЪВЕТНИКА.

 

С оглед неприемане на проект №1 другите проекти са свързани със проект №1.Към вносителя за мен е безсмислено да се гласуват следващите проекти. Вносителя също подкрепя така, че с това се изчерпва т.4 от дневния ред и премиваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета също.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.5 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и  1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета 2 „против“ и 1 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Против.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 2 „за“ и 3 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? От страна на вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.6 от дневния ред, поради което прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 6 “за”,

1”против” и  9 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ  СЕ ПРИЕМА.

КВОРУМА Е 9 СЪВЕТНИКА.

 

С оглед неприемане на проект №1 другите проекти са свързани със проект №1.Към вносителя за мен е безсмислено да се гласуват следващите проекти. Това е и становището на вносителя. С оглед на което преминаваме към,

 

СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? Да вносителя.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: В регистъра да отпадне язовир под №16 „Голяма Пладнище“ от списъка.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Да отпадне, така. Само този язовир?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  И да се пренаредят. Добре, това е от страна на вносителя. Желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? Няма. От страна на вносителя освен тази… Да, господин Стоянов имате думата.

Н.Стоянов: Какво налага да отпадне този язовир?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ами нищо не налага, просто мисля, че не е необходим да го поддържаме. Няма как да го поддържаме ние от тази гледна точка.

В.Сяров: Нали ще го даваме с тази докладна?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Аз предлагам да го изключим, не съм казал да го….

В.Сяров: Тука не става дума за поддържане.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: И за поддържане става.

Н.Стоянов: Просто няма да го поддържаме като го дадем.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Как няма да го поддържаме? Вие гласувате, вие си решавате.

В.Сяров: Аз предлагам да остане в този списък.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Тоест правите предложение да остане в списъка . Добре. Да, господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Моето предложение е също да остане, защото в смисъл като се отдаде ще докара някакви дивиденти. Да го отдадем под наем и да може да се взима някакви пари….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Добре, тогава оттеглям моето предложение. Остава.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Остава така ли?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Добре. Тогава ще имаме само едно гласуване, ако няма други предложения. Да, Красимир Иванов.

Кр.Иванов: То това като се предлагат за отдаване под наем не значи, че ще се юрнат значи всичките да имат по два три кандидата да го вземат. Ако не го вземат какво правим? Ако няма кандидати за него? Ако вие знаете, че има кандидати е друго.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Така, остава ли последно? Остава добре. Той е включен към списъка към регистъра. От там нататък дали ще се даде под наем или не, ако не се отдаде остава в това положение което е било към настоящия момент. Други желаещи да вземат отношение има ли? От страна на вносителя си оттегля и си остава така като е предложено в списъка? В смисъл не отпада, да направя уточнение. Друго има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.7 са приключени, прекратявам разискванията по т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, §4,ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, чл.14,ал.7 във връзка с чл.12,ал.4 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ – ОбС – Тополовград, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4  ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия 1 „против“ и 2 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Втора комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета  1 „за“, 1 „въздържал се“ и 1 „против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев:  4 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Кера Спирова има думата.

К.Спирова: Смятам, че изобщо не е грешка от страна на Общинска администрация, след като настоява толкова много да бъде променено искам да попитам нормално ли е да обясняват да се намаля концесионното възнаграждение, а в т.5 да ни предлагат да гласуваме да бъде отдадена за безвъзмездно право на ползване.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Това е техническа грешка.

К.Спирова: Аз лично не го приемам за техническа грешка. Ако беше техническа грешка щеше да бъде отстранено най-малкото което е на комисиите.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Не сте се обадили….

К.Спирова: Защо трябва да се обаждаме? Как може да внасяте такива докладни? Да ме убеждавате колко много е зле и в един момент да ми предлагате да гласувам за да го даваме безвъзмездно.

Кр.Иванов: това е техническа грешка!

К.Спирова: Разбира се, че така ще говорим.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Да се премахне само „Договор за безвъзмездно право“.

Кр.Иванов: Заличава си от вносителя и това е.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Тоест става „за възмездно“. Така ли? Защото имаше искане за почивка. Спирова имаш ли искане за почивка?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Имаш искане? Добре, почивка десет минути.

 

10 минути почивка.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Докладна записка с вх.№876/15.11.2021год. в проекта за решение е допусната техническа грешка „Договор за безвъзмездно“ да се направи „Договор за възмездно“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Други желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Няма. От страна на вносителя друго има ли да добави?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Не. Само да попитам гледана ли е на комисии?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Да, гледана е два пъти на комисии.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: А там защо не е коментирано, че има грешка?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:  Ами значи аз съм го коментирал преди това. Колежката знае. Да, говорихме, че най-вероятно се касае за техническа грешка. Аз съм говорил с колежката. Да, гледана е два пъти в комисиите. От страна на общинските съветници, от страна на присъстващите в залата желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? От страна на вносителя това което добави като техническа грешка има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 са приключени и прекратявам разискванията по т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,вр.ал.2 от ЗМСМА, §5,ал.2,вр.ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за концесиите, във връзка със разпоредбите на чл.138,ал.1 и чл.141,ал.1 и ал.2 от същия Закон, чл.306,ал.2 от ТЗ както и Заповед №РД-01-124/13.03.2020год., Заповед №РД-01-743/31.08.2021год. на Министъра на здравеопазването и Раздел V, т.12.6 от Договор за концесия №1-К/29.04.2011год., предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2  ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3  ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4  ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5  ДЗ №8 от дневния ред.  Тука Кмета на Общината направи промяна – Да сключи Договор за възмездно право на ползване по т.2. Изрично уточнявам. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище. Само да уточня, че се касае за годишния отчет за 2019 година така както бяха направени промените с приемането на дневния ред, тъй като считам, че следва да се гледа отчета за 2019 година и след това евентуално отчета за 2020 година.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Втора комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Трета  1 „за“, 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: „Против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев:  3 „за“ и 2 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли? Господин Сяров имате думата.

В.Сяров: В справката приложение 2 под №22-Временни безлихвени заеми §76-00 има 93707лв. Това какви са тези пари?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Временни безлихвени заеми.

В.Сяров: Какви са тези временни безлихвени заеми?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Вижте приложение №3.

В.Сяров: Приложение 3 е сметки и средства от ЕС.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:   Да, дадени точно за тези проекти.

В.Сяров: Тези финансови корекции проекта за музея и Радовец проекта който е отразени ли са някъде?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Тези проекти се изпълняваха през 2019 година…

В.Сяров: Кога са изпълнявани?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  През 2019 година.

В.Сяров: И ги няма в този отчет? Тя общината ги е дала като заем на проектите и те не са възстановени.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Ами не са възстановени, разплатени са 2020. През 2020 година даваме и други заеми.

В.Сяров: Как са възстановени?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Ами аз сега не мога да ви кажа от…./не се чува говор от място/

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Това ли е отговора? Други желаещи да вземат отношение по т.9 има ли или други въпроси? Да приема, че няма. От страна на вносителя? Няма. С оглед на това, че няма други желаещи за изказване, приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140,ал.1 и ал.5 от ЗПФ, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.34,ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Тополовград, приета с Решение №347/31.01.2018г., предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1  ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 6 “за”,

0”против” и  10 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ  СЕ ПРИЕМА.

КВОРУМА Е 9 СЪВЕТНИКА.

 

От там нататък вносителя, за Протокола, че с оглед на неприемане на проекта по Решение №1 е безсмислено да се гласува проект за Решение №2 и проект за Решение №3 от докладната. С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  3 „за“ .

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Приема представените програми на читалищата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.10 има ли? Няма. От страна на вносителя? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.10 са приключени и прекратявам разискванията по т.10 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а,ал.2 от Закона за народните читалища, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по докладна записка №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържали се“? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16  общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров:  2 „за“  и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев:  Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.11 има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.11 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №11  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15  общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не е гледана..

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.12  има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.12 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №12  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.12 преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  2 „против“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: 3 „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.13  има ли? Госпожо Спирова.

К.Спирова: Предполагам, че отново става въпрос за техническа грешка в проект №4- Увеличава поименния списък на капиталовите разходи било 20 000лв. става 35 000лв. Приложение №8а-   закупуване на преносими компютри било 15 000лв. става 36 000лв.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Това е за следващата 2022 година. Четете това е проект за 2022 година.

Кр.Иванов: Не, не има разлика….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Да, но това е проект за 2022година, бюджет 2022 година.

К.Спирова: Какво общо тогава има тази таблица със това което гласуваме в момента за 2021 година?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ние ви го даваме като проект да го видите това, да се запознаете.

К.Спирова: Ние приемаме приложение за 2021 година.

К.Киров-гл.счетоводител на Община Тополовград: 20 000лв. са в бюджета за  2021 година са приети като закупуване на компютри, 20 000лв. С увеличението 15 000лв. параграфа става 35 000лв.  Ние вече сме ги купили с предложението в бюджет 2021 година. И сега увеличаваме този параграф с тези 15 000лв. и параграфа става 35 000лв.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Така, уточнихме ли да няма допусната грешка? Други желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.13 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №13  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №13  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия трима „за“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: Не е гледана.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.14  има ли? Няма. От вносителя? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.14 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка със Решение №458 по т.1 от Протокол №44/30.11.2018год. на ОбС – Тополовград, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №14  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №14  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.14 преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Комисиите за становище. Това е докладната за „Изпълнение на бюджета на Община Тополовград към 31.12.2020година.“както беше първоначално преди Т.9.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Втора?

М.Батчев:  Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Трета?

К.Спирова: 1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Четвърта?

Н.Стоянов: 3 „Против“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Пета?

Я.Илиев: 4 „за“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.15  има ли? Да, Кмета на Общината.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Чувам, че има много „въздържали се“. Искам да попитам този бюджет когато го приемахме не е ли Общинският съвет го направи по свое усмотрение. Нали вие взехте Решение и го направихте както на вас ви беше угодно, а сега има много въздържали се. Искам да чуя защо има „въздържали се“?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Да, Васил Сяров.

В.Сяров: Да, ще кажа защо съм се „въздържал“. Имах едно питане към вас, съответно към госпожа Семерджиева и тя ми каза, че не може да ми каже къде са тези пари които са финансовите корекции, къде са отчетени в бюджета.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Какво значи финансови корекции?

В.Сяров: Ами примерно музея тез 40 000лв. там колко са вече където не са върнати към заема който е отпуснала общината към музея.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Общината е длъжна да се разплати. От там нататък това което държавата казва, че няма да ни даде остава за сметка на общината.

В.Сяров: Къде е отразено тука?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Пак повтарям. §76-00…/ не се чува говор от място/

Ат.Анастасов: Ти каза, че държавата ще върне всички пари до колкото си спомням.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Аз не мога да кажа……

Ат.Анастасов: Ама ти го казваше „аз съм сигурна“.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Аз не знам проект без финансова корекция.

Ат.Анастасов: Ти може да не знаеш, ама ние знаем.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Хайде бе! Коя община е без финансова корекция? Хайде като знаеш кажи!

Ат.Анастасов: До април месец миналата година ще бъдат върнати парите.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Бяхме в процес на дела.

Ат.Анастасов: Ама тя каза „да, ще бъдат възстановени“.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Не съм сигурен, че е казала това госпожа Семерджиева, но…… Даже мисля, че не са 40 000лв.мисля, че са по-малко ама както и да е.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Този параграф  остава тоест  за сметка на бюджета си стоят. Тоест не е….., там временни безлихвени заеми той нали  става окончателен не отива ли в друг параграф…

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Там си остава този параграф…

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Там си остават в този параграф

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Дали вече временен дали вече за сметка на общината там остава този параграф 76-00.

В.Сяров: В §76-00 където е дадено в отчета за 2020 година има 85 928лв.те какви са тези пари?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Вижте колко проекта осъществява общината!

В.Сяров: То е ясно колко проекта се осъществяват. Аз питам за финансовите корекции колко са.

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Има дадено заем който заем или в течение на годината или в началото на следващата година когато приключи проекта тези пари се възстановяват. Както вие вземахте решение да се даде безлихвен заем за последния проект който може да се отчете догодина и тогава да получим….

В.Сяров: Това ми е ясно, но въпроса е, че къде са отчетени. В дома в Радовец този проект как се казваше точно как му беше името, че забравих…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: България – Гърция.

В.Сяров: По тоз проект колко финансова корекция има? Проект „Повишаване туристическа привлекателност България – Турция“ и има още един проект ТГС България – Гърция. По тези двата проекта има ли финансови корекции? Примерно по единия има 30 000лв., по другия има 40 000лв.къде са отразени тези корекции точно?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: В §76-00.

В.Сяров: И колко са? По единия проект колко е финансова корекция и по другия колко е? Какво значи тази сума 85 928лв.?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Господин Сяров пак повтарям. В течение на годината се дават заеми. С течение на годината се възстановяват заемите. В края на годината това е салдото което е останало между дадените заеми и възстановените заеми.

В.Сяров: И кои са невъзстановените заеми?

Ир.Семерджива-нач.отдел „ФСДБМДТ“:  Не мога да ви кажа наизуст кои са невъзстановените заеми.

Ат.Анастасов: Какво може да ни кажеш тогава? Ние питаме ама никой не отговаря.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ти пък защото много разбираш.

Ат.Анастасов: Този човек винаги лъже на комисиите.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Други желаещи да се изкажат или въпроси по т.15 има ли? Няма. От страна на вносителя? Няма какво да добави.

В.Сяров: Само искам да добавя. Искам  за другия път да ми се даде писмено отговор какво има в този §76-00 и какви са тези пари, точно по кои проекти са? Остатъци или финансови корекции?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: В комисиите защо не искате?

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Писмено нали? Добре, записва се в Протокола. Други по тази точка има ли? Някой който  е искал да се изкаже или друго питане? Няма. От страна на вносителя? Също няма, поради което приемам, че разискванията по т.15 са приключени, прекратявам разискванията по т.15 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.140,ал.1 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград и във връзка с писмо №08-00-1987/29.10.2021г.на Министерство на финансите, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №15  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 6“за”,

0”против” и  10  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

КВОРУМА Е 9 СЪВЕТНИКА.

От тук нататък според мен е безсмислено да се гласуват следващите проекти решения.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Чета писмото от Заместник Министър Петкова, че община Тополовград винаги спазва определените срокове за представяне на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, сметките за средства от Европейския съюз и другата отчетна информация. Аз не знам вие какво не разбрахте какво ви е отговорила и по точно какви са…..на Министър Петкова.

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Само за Протокола следващите проекти от страна на вносителя също нямат смисъл да се гласуват. С изчерпване на т.15 преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Там комисиите не са гледали докладната. Аз ще направя едно процедурно предложение което считам, че е необходимо съгласно Правилника.

      На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград  неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам ДЗ с вх.№895/30.11.2021год. включена като т.16 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии на Общински съвет .

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Тука както посочих комисиите не са гледали докладната и желаещи да вземат отношение по т.16 от дневния ред има ли? Няма. Поради което приемам, че  разискванията по т.16 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №16  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №16  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №16  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №16  от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Контрол по изпълнение на взети решения“

Там няма да се докладва. И преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   Желаещи да вземат отношение по т.18? Само пак да напомня за снимките. Поне до края на седмицата да изпратите снимки.

Ат.Анастасов: Само да попитам нещо Кмета. То не е питане. Преди няколко сесии господин Кмете във връзка с дървесината, търга за дървесината, ти няма как да помниш и тогава ти се изказа малко по…, че общинските съветници ощетяват общината с около осемдесет хиляди лева. Търга мина. Общината не е ощетена…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Това беше когато не гласувахте докладната. Не знам кой има спомен и кой няма спомен. И на коя сесия гласувахте докладната?

В.Сяров: „Вдигате цената да не може да се продаде дървесината“ това ви бяха думите.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: На колко сесии….

Ат.Анастасов: На последната сесия.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Вие нямате памет. Искам да благодаря на всички отдели на Общинска администрация най-вече на финансовия отдел за прекрасното справяне в бюджета в приходната част, вече колко пари имаме в сметката .Благодаря ви много! Бъдете здрави!

Пл.Минчев – Председател на ОбС:   С изчерпване на Т.18 се изчерпва дневния ред, поради което  закривам заседанието на ОбС – Тополовград

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС