Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Notices

Заповед 590/25.11.2020 год.на Кмета на Община Тополовград

Image

З А П О В Е Д

№ 590

Тополовград, 25.11.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 ал. 6 от Закон за изменение и допълнение на закона за здравето, Заповед № РД-01-549/30.09.2020 на Министъра на здравеопазването и във връзка с регистриран положителен резултат на COVID-19 на служител от Общинска администрация Тополовград

НАРЕЖДАМ:

1.Да се преустанови дейността и достъпа в сградата на Общинска администрация Тополовград на служители от ОбА и граждани на общината от 26.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително.

2.Да се извърши цялостна дезинфекция на сградата на Общинска администрация Тополовград и прилежашите площи към нея.

3.Да се извърши дезинфекция на ДГ „Щастливо детство“ – Тополовград.

4.Дезинфекцията да се извърши с дезинфектанти, одобрени от Министерство на здравеопазването.

Настоящата заповед да се сведе до Радостина Дешлиева, в качеството и на заместваща Антоанета Димитрова – секретар на община Тополовград за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си.

БОЖИН БОЖИНОВ     /п/

Кмет на община Тополовград

Заповед № 478/ 24.09.2020 г.на Кмета на Община Тополовград за утвърждаване на бюджетен календар на Община Тополовград за 2021 г.

Image

З А П О В Е Д

№ 478

24.09.2020 г., Тополовград

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 82, ал. 2, чл. 84, ал. 1 и ал.2 от ЗПФ и чл. 25 и чл.32 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тополовград

УТВЪРЖДАВАМ:

                               Б Ю Д Ж Е Т Е Н   К А Л Е Н Д АР НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД за 2021 г.

                         Изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел „ФСДБМДТ” , а контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам. кмет Антоанета Палазова.

                         Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица за сведение и изпълнение.

БОЖИН БОЖИНОВ /ПП/

Кмет на Община Тополовград