Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Търгове

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 485 / 29.08.2023г. и Заповед № 486 / 29.08.2023г. на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост, а именно:

По Заповед № 485 / 29.08.2023 г.:

    – УПИ VI- 17 в  кв.4 по ПУП  на с.Хлябово, представляващ жилищен имот, включващ: Дворно място с площ 1 266кв.м., двуетажна масивна сграда със застроена площ- 94 кв.м., постр.1946г., част от гараж със ЗП- 21 кв.м., АЧОС № 7276 / 20.07.2021г.  при  начална тръжна цена на имота  в размер на:

               -Дворно  място УПИ VI-17, кв.4 – 3 240,00 лв. без ДДС, 3 888,00лв. с ДДС.

               -Двуетажна масивна сграда – 2 530лв. без ДДС.

               -Сграда гараж – 80,00лв. без ДДС.

По заповед № 486 / 29.08.2023 г.:

     –Имот № 72761.54.411 с площ 3890 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”  в землището на гр. Тополовград, АОС № 5567 зз / 04.07.2014 г., при начална тръжна цена 3750,00 без ДДС.

Търговете ще се проведат на 13.09.2023 г., както следва:

 • по Заповед № 485 / 29.08.2023 г., от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград
 • по Заповед № 486 / 29.08.2023 г., от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград

При липса на кандидати, ще се проведат повторни търгове на 26.09.2023 г., както следва:

 • по Заповед № 485 / 29.08.2023 г., от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград
 • по Заповед № 486 / 29.08.2023 г., от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград

     Депозити в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота, да се внесе  в касата на ОбА Тополовград.

 • За имот УПИ VI- 17 в кв.4 по ПУП  на с.Хлябово – 585.00 лв.
 • За имот № 54.411 с площ 3890 кв.м. – 375.00 лв.

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- Тополовград, център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА- Тополовград, център за информация и услуги до 16.00 часа на  12.09.2023 г. , съответно до 16.00 ч. на 25.09.2023 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 16.00 часа на  12.09.2023г. , съответно до 16.00 часа на 25.09.2023г.                           

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

 

Търг с явно наддаване за  отдаване под наем на част от имоти- публична общинска собственост, за срок от  9/девет/ години, за разполагане на преместваеми обекти за търговска дейност – кафе автомати

На основание Заповед № 427/26.07.2023г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване за  отдаване под наем на част от имоти- публична общинска собственост, за срок от  9/девет/ години, за разполагане на преместваеми обекти за търговска дейност – кафе автомати, при начална месечна наемна цена в размер на  30,00лв. без ДДС и 36,00 лв. с ДДС.

     – Тротоарна площ на ул.“Варна“, пред северния вход на СУ „Д-р П.Берон“- гр.Тополовград, с  площ от 1 /един/ кв.м., Скица №283/22.05.23г.,

      – Тротоарна площ на ул.“Трети март“ №36, пред УПИ XVI- 310, кв.14- собствен/по ПУП на гр.Тополовград,с площ от 1/един/кв.м.,Скица №284/22.05.23г.,

      – Тротоарна площ на пл.“Шести септември“, УПИ XVI- 747, кв.79 по ПУП на гр.Тополовград, с площ от 1 /един/ кв.м., Скица №269/16.05.23г.,

      – Тротоарна площ пред Кметство- с.Срем, УПИ I, кв.19 по ПУП на с.Срем,  с  площ от 1 /един/ кв.м., Скица №237/28.04.23г.

     – Тротоарна площ , в дясно до автоспирка  на центъра /до Читалище, кв.22/ по  ПУП  на  с.Орлов дол, с  площ от 1 /един/ кв.м.,  Скица №239/28.04.23г.

     – Тротоарна площ  в ляво пред Кметство- с.Синапово, УПИ VII, кв.23/ по ПУП на с.Синапово,  с  площ от 1 /един/ кв.м., Скица №238/28.04.23г.

    Търгът да се проведе на 11.08.2023г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 17.08.2023г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна месечна наемна цена на имота да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  10.08.2023г ,съответно до 16.00 ч. на 16.08.2023г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 10.08.2023г., съответно до 16.08.2023г.

                           

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива”, за срок  10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2023 г., за имот, находящ се в землището на  гр. Тополовград,  общ. Тополовград

Търг с явно наддаване  за  продажба  на  имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 231 /25.04.2023 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 232 /25.04.2023 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

         1. УПИ III- 1533, кв. 139 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 395 кв.м., АЧОС № 336 / 05.06.2001г. с начална тръжна цена на имота в размер на 2600.00 лв. без ДДС,  3120.00 лв. с ДДС.

         2. ПИ с идентификатор 68583.100.769, земеделска земя, с начин на трайно ползване скали, с  площ  3159 кв.м. Категория на земята – нула, в  землището на с.Срем,  Община Тополовград – АОС № 7781 /31.01.2023г. с  начална  тръжна цена на имота  в размер на   2 610,00 лв. без ДДС.

         Търгът за имотите ще се проведе както  следва:

      – За УПИ III- 1533, кв. 139 по ПУП на гр. Тополовград,   на 15.05.2023г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 19.05.2023 г.   от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     – За УПИ с идентификатор 68583.100.769, земеделска земя, с начин на трайно ползване скали, с  площ  3159 кв.м., на 15.05.2023 г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 19.05.2023 г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  12.05.2023 г ,съответно до 16.00 ч. на 18.05.2023 г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 12.05.2023 г., съответно до 18.05.2023 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търгове с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, за отдаване под наем на терени-публична общинска собственост и за отдаване под наем на общински имот – частна  общинска собственост

 

На основание Заповед № 153 / 27.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 150 / 27.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 170 / 28.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

                                                                                    О Б Я В Я В А :

  1.Търг с явно наддаване  за  продажба  на следния имот – частна общинска собственост, а именно:

 • Имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, при начална тръжна цена на имота в размер на  2 140,00 лв. без ДДС.
 1.   Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваеми  обекти, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:
 • Петно № 2, с площ 15,00 кв.м. за търговия и услуги, находящо се в кв. 66 по ПУП на гр. Тополовград, при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;
 • Петно № 3, с площ 14,00 кв.м. за търговия и услуги, находящо се в кв. 66 по ПУП на гр. Тополовград, при начална тръжна месечна наемна цена 22,40 лв. без ДДС, 26,88 лв. с ДДС;
 1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна  общинска собственост , за срок от 9 ( девет ) години, а именно:
 • Паянтова едноетажна сграда находяща се  в с.Хлябово в ПИ – 444, кв.65 по  ПУП на с.Хлябово, със ЗП 15 кв.м., АЧОС № 7782/15.03.2023г., при начална  тръжна цена 7,50 лв. без ДДС и 9,00лв. с ДДС.

     Търговете  да  се проведат както следва:

   По т.1. Търг с явно наддаване  за  продажба  на имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м.– търгът да се проведе на: 24.04.2023 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.       

            Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА-Тополовград, в размер на  214,00лв.

   По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени:

   2.1. За Петно № 2, с площ 15,00 кв.м. –  търгът да се проведе на: 24.04.2023г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград. .

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  2,40 лв.

    2.2. За Петно № 3, с площ 14,00 кв.м. – търгът да се проведе на: 24.04.2023г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  2,24 лв.

    По т.3. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – паянтова сграда в с.Хлябово – търгът да се проведе на: 24.04.2023 г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г.  от 14:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.       

 • Депозит в размер на 5 /пет/ лева да се внесе в касата на ОбА-Тополовград.

     Тръжната документация  се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена  50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 23.04.2023 г,съответно до 16.00 ч. на 27.04.2023г.

     Оглед на обекта: всеки работен ден до деня, предхождащ датите на търговете.

                                     За информация: тел. 0470 / 5-33-45

Търг с явно наддаване за  отдаване    под наем на земеделски земи – частна общинска собственост  с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти  находящи се в землището на гр. Тополовград, с. Радовец, с. Каменна река, с. Светлина, Българска поляна, общ. Тополовград 

Търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост-имот № 72761.56.219 с площ 651кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград

На основание Заповед № 46/ 30.01.2023 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имот – частна общинска собственост, а именно:

 • Имот № 72761.56.219 с площ 651кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7458 / 12.05.2022г. при начална тръжна цена на имота в размер на  600.00 лв. без ДДС.   

   Търгът за имота да се проведе на: 16.02.2023 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 23.02.2023 г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

    Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбА, в размер на 60,00 лв.

    Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  15.02.2023 г., съответно до 16.00 ч. на 22.02.2023 г.

     Оглед на имотите: всеки работен ден до 15.02.2023 г., съответно до 22.02.2023 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на с. Орлов дол, с. Сакарци, с. Хлябово, с. Каменна река, с. Светлина , с. Българска поляна, общ. Тополовград

Търгове с явно наддаване за продажба на имоти- частна общинска собственост и за отдаване под наем на общински обекти-публична общинска собственост

   На основание Заповед № 729/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

   На основание Заповед № 730/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

         На основание Заповед № 732/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,         

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

 1. УПИ II, кв.146 по ПУП  на гр. Тополовград, общински  терен  с  площ  2 720 кв.м. – АЧОС № 500 / 24.08.2009г. при начална тръжна цена на имота в размер на 18 400,00 лв. без ДДС  и 22 080,00 лв. с ДДС.
 2. УПИ II- 274, кв.42 по ПУП на с.Орешник, общински терен с площ 454 кв.м., отреден за автосервиз и автомивка- АЧОС № 7643 / 03.10.2022г. при начална тръжна  цена на имота в размер на 1 360,00 лв. без ДДС и  1 632,00 лв. с ДДС.    

         Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на общински обекти– публична общинска собственост, а именно:

 1. Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение с площ 10 кв.м., находящо се на втори етаж  в сграда „Детски комбинат“ в с.Хлябово, за срок от девет години, при начална тръжна месечна наемна  цена  18,00лв. без ДДС и  21,60лв. с ДДС.
 2. Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение с площ 21 кв.м., находящо се в  „Дом на покойника“  към гробищен парк- гр.Тополовград, за срок от девет години, при начална тръжна месечна наемна  цена  33,60лв. без ДДС и  40,32лв. с ДДС.

        Търговете  за обявените имоти  ще се проведат  както  следва:

По т.1 Имот УПИ II, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград, общински  терен  с  площ  2 720 кв.м., търгът ще се проведе на: 08.12.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 13.30ч. в залата на ОбС-Тополовград. 

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

По т.2 УПИ II- 274, кв.42  по ПУП на с.Орешник, общински терен с площ 454 кв.м., търгът за имота да се проведе на: 08.12.2022г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

По т.3 Общински обектпублична общинска собственост, представляващ помещение  с площ 10 кв.м., находящо се на втори етаж  в сграда „Детски комбинат“ в с.Хлябово, търгът за имота да се проведе на: 08.12.2022г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

По т.4 Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение  с площ 21 кв.м., находящо се в  „Дом на покойника“, към гробищен парк – гр.Тополовград, търгът за имота да се проведе на  08.12.2022г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

 

      

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  07.12.2022г., съответно до 16.00 ч. на 13.12.2022г.

         Оглед на имота: всеки работен ден  до деня предхождащ датите на търговете.

                           

                                                   За информация: тел. 0470 / 5 33 45