Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Търгове

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на с. Орлов дол, с. Сакарци, с. Хлябово, с. Каменна река, с. Светлина , с. Българска поляна, общ. Тополовград

Търгове с явно наддаване за продажба на имоти- частна общинска собственост и за отдаване под наем на общински обекти-публична общинска собственост

   На основание Заповед № 729/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

   На основание Заповед № 730/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

         На основание Заповед № 732/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,         

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

 1. УПИ II, кв.146 по ПУП  на гр. Тополовград, общински  терен  с  площ  2 720 кв.м. – АЧОС № 500 / 24.08.2009г. при начална тръжна цена на имота в размер на 18 400,00 лв. без ДДС  и 22 080,00 лв. с ДДС.
 2. УПИ II- 274, кв.42 по ПУП на с.Орешник, общински терен с площ 454 кв.м., отреден за автосервиз и автомивка- АЧОС № 7643 / 03.10.2022г. при начална тръжна  цена на имота в размер на 1 360,00 лв. без ДДС и  1 632,00 лв. с ДДС.    

         Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на общински обекти– публична общинска собственост, а именно:

 1. Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение с площ 10 кв.м., находящо се на втори етаж  в сграда „Детски комбинат“ в с.Хлябово, за срок от девет години, при начална тръжна месечна наемна  цена  18,00лв. без ДДС и  21,60лв. с ДДС.
 2. Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение с площ 21 кв.м., находящо се в  „Дом на покойника“  към гробищен парк- гр.Тополовград, за срок от девет години, при начална тръжна месечна наемна  цена  33,60лв. без ДДС и  40,32лв. с ДДС.

        Търговете  за обявените имоти  ще се проведат  както  следва:

По т.1 Имот УПИ II, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград, общински  терен  с  площ  2 720 кв.м., търгът ще се проведе на: 08.12.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 13.30ч. в залата на ОбС-Тополовград. 

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

По т.2 УПИ II- 274, кв.42  по ПУП на с.Орешник, общински терен с площ 454 кв.м., търгът за имота да се проведе на: 08.12.2022г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

По т.3 Общински обектпублична общинска собственост, представляващ помещение  с площ 10 кв.м., находящо се на втори етаж  в сграда „Детски комбинат“ в с.Хлябово, търгът за имота да се проведе на: 08.12.2022г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

По т.4 Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение  с площ 21 кв.м., находящо се в  „Дом на покойника“, към гробищен парк – гр.Тополовград, търгът за имота да се проведе на  08.12.2022г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

 

      

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  07.12.2022г., съответно до 16.00 ч. на 13.12.2022г.

         Оглед на имота: всеки работен ден  до деня предхождащ датите на търговете.

                           

                                                   За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” , „из. нива“, „ друг вид нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на гр. Тополовград, с. Българска поляна, с. Орешник, с. Присадец, с. Филипово, с. Синапово, с. Срем, с. Устрем, с. Хлябово, с. Чукарово, общ. Тополовград

Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  имоти- земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“, „овощна градина“, „лозе“, за срок  10  /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., находящи се в  землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград

На основание Заповед № 583/19.09.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград

 

ОБЯВЯВАМ :

 

      Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  имоти- земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“, „овощна градина“, „лозе“, за срок  10  /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., находящи се в  землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград,  както следва:

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.25 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двадесет и пет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 10022 кв.м. /десет хиляди и двадесет и два кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7589/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.814, Имот №72761.52.531, Имот №72761.52.808, Имот №72761.52.14, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 40.09 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -4.01 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.28 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двадесет и осем/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 23366 кв.м. /двадесет и три хиляди  триста шестдесет и шест кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7586/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.532, Имот №72761.52.19, Имот №72761.52.528, Имот №72761.52.529, Имот №72761.52.29, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 93.46 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -9.35 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.31 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, тридесет и едно/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 9659 кв.м. /девет хиляди  шестстотин петдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7602/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.29, Имот №72761.52.22, Имот №72761.52.30, Имот №72761.52.49, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 38.64 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -3.86 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.34 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, тридесет и четири/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 7102 кв.м. /седем хиляди  сто и два кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7587/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.101, Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.537, Имот №72761.52.536, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 28.41 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.84 лв.
 2. Поземлен имот № 72761.52.46 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиридесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 13625 кв.м. /тринадесет хиляди  шестстотин двадесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7588/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.101, Имот №72761.52.546, Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.32, Имот №72761.52.544, Имот №72761.52.534, Имот №72761.52.33, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 54.50 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -5.45 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.127 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, сто двадесет и седем/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4655 кв.м. /четири хиляди шестстотин петдесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7600/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.612, Имот №72761.52.610, Имот №72761.52.604, Имот №72761.52.609, Имот №72761.52.89,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 18.62 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.86 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.139 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, сто тридесет и девет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 14824 кв.м. /четиринадесет хиляди  осемстотин двадесет и четири кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „др. вид земеделска земя“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7593/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.71, Имот №72761.52.97, Имот №72761.52.156, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 59.30 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -5.93 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.180 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, сто и осемдесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 6346 кв.м. /шест хиляди триста четиридесет и шест кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7584/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.71, Имот №72761.52.155, Имот №72761.52.241, Имот №72761.52.181, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 25.38 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.54 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.215 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста и петнадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4993 кв.м. /четири хиляди  деветстотин деветдесет и три кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7599/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.613, Имот №72761.52.614, Имот №72761.52.165, Имот №72761.52.612, Имот №72761.52.615, Имот №72761.52.127, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 19.97 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.00 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.218 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста и осемнадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2199 кв.м. /две хиляди  сто деветдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7608/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.623, Имот №72761.52.220, Имот №72761.52.194,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.80 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.88 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.266 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста шестдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 15803 кв.м. /петнадесет хиляди  осемстотин и три кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7585/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.630, Имот №72761.52.631, Имот №72761.52.632,  №72761.52.633,  №72761.52.336,  №72761.52.636, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 63.21 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -6.32 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.269 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста шестдесет и девет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2681 кв.м. /две хиляди  шестстотин осемдесет и един кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7604/22.07.2022 г., +при граници на имота: Имот №72761.52.627, Имот №72761.52.629, Имот №72761.52.628, Имот №72761.52.625,  №72761.52.626, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 10.72 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.07 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.395 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, триста деветдесет и пет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 941 кв.м. /деветстотин четиридесет и един кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7620/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.680, Имот №72761.52.681, Имот №72761.52.397,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 3.76 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.38 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.397 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, триста деветдесет и седем/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1519 кв.м. /хиляда петстотин деветнадесет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7619/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.681, Имот №72761.52.395, Имот №72761.52.685,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 6.08 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.61 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.417 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин и седемнадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5199 кв.м. /пет хиляди сто деветдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7594/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.642, Имот №72761.52.844, Имот №72761.52.421, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 20.80 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.08 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.433 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и три /, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3537 кв.м. /три хиляди петстотин тридесет и седем кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7591/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.644, Имот №72761.52.643, Имот №72761.52.434, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 14.15 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.41 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.434 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и четири /, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1497 кв.м. /хиляда четиристотин деветдесет и седем кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „овощна градина“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7590/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.433, Имот №72761.52.643, Имот №72761.52.645, Имот №72761.52.648, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 11.98 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.20 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.435 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и пет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2671 кв.м. /две хиляди шестстотин седемдесет и един кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7595/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.651, Имот №72761.52.661, Имот №72761.52.455, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 10.68 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.07 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.439 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и девет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5855 кв.м. /пет хиляди осемстотин петдесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7592/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.787, Имот №72761.52.786, Имот №72761.52.785, Имот №72761.52.420, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 23.42 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.34 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.471 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин седемдесет и едно/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5799 кв.м. /пет хиляди осемстотин деветдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7598/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.657, Имот №72761.52.487, Имот №72761.52.660, Имот №72761.52.656, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 23.20 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.32 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.486 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин осемдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5255 кв.м. /пет хиляди петстотин петдесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7601/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.655, Имот №72761.52.654, Имот №72761.52.469, Имот №72761.52.455,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 21.02 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.10 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.492 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин деветдесет и две/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3177 кв.м. /три хиляди сто седемдесет и седем кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7596/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.788, Имот №72761.52.793, Имот №72761.52.473,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 12.71 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.27 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.570 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, петстотин и седемдесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2077 кв.м. /две хиляди седемдесет и седем кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7605/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.569, Имот №72761.52.568, Имот №72761.52.571,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.31 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.83 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.571 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, петстотин седемдесет и едно/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4563 кв.м. /четири хиляди петстотин шестдесет и три кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7607/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.568, Имот №72761.52.570,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 18.25 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.83 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.613 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, шестстотин и тринадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3442 кв.м. /три хиляди четиристотин четиридесет и две кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7606/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.618, Имот №72761.52.215, Имот №72761.52.614,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 13.77 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.38 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.656 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, шестстотин петдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5277 кв.м. /пет хиляди двеста седемдесет и седем кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7603/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.487, Имот №72761.52.471, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 21.11 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.11 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.660 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2274 кв.м. /две хиляди двеста седемдесет и четири кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7621/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.661, Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.659, Имот №72761.52.658, Имот №72761.52.657, Имот №72761.52.471, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 9.10 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.91 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.752 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, седемстотин петдесет и два/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2131 кв.м. /две хиляди сто тридесет и един кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7597/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.350, Имот №72761.52.753, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.52 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.85 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.773 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, седемстотин седемдесет и три/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2185 кв.м. /две хиляди сто осемдесет и пет кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7622/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.774, Имот №72761.52.775, Имот №72761.52.776, Имот №72761.52.772, Имот №72761.52.441, Имот №72761.52.781, Имот №72761.52.780, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.74 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.87 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.776 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, седемстотин седемдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2851 кв.м. /две хиляди осемстотин петдесет и един кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „лозе“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7623/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.209, Имот №72761.52.775, Имот №72761.52.777, Имот №72761.52.773, Имот №72761.52.441,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 22.81 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.28 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.846 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, осемстотин четиридесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2332 кв.м. /две хиляди триста тридесет и два кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №6011/01.09.2015 г., при граници на имота: Имот №72761.52.847, Имот №72761.52.788, Имот №72761.52.492, Имот №72761.52.473,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 9.33 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.93 лв.

 

Забележка:

Наемодателят запазва правото си да продаде имота/ите на трети лица в срока на договора.

 

           Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение №

        241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017 г. на ОбС – Тополовград.

           Търгът  да се проведе на 10.10.2022 г. от 14:00 ч. в  залата на ОбС – Тополовград.

           При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 17.10.2022 г. от 14:00 ч.  в  залата

        на ОбС Тополовград.

           ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна  наемна цена за всеки поземлен имот,

        да   се внесе в касата на ОбА, преди  датата на провеждане на търга.

           ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува  от центъра за информация,

        гише № 1, срещу 30,00 лв. без ДДС  /36,00 лв. с ДДС/ .

           КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга–до 16:00    часа на 07.10.2022 г.  

        и  съответно до 16:00 часа на 14.10.2022 г.                                             

     

       СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:

         Към момента на сключване на ДОГОВОРА за НАЕМ, първата годишна  наемна вноска, да

     бъде изплатена изцяло .

  ОГЛЕД  на имотите, всеки работен ден до датата, предхождаща датата  на търговете. 

  За информация-тел. 0470/5-33-45

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива”, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на с.Орлов дол

  

Търг с явно наддаване  за  продажба  на  имоти – частна общинска собственост

 На основание Заповед № 525 /22.08.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 526/22.08.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед №527/22.08.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

          

О Б Я В Я В А:

      

    Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

 1. УПИ XVI, кв.37 по ПУП на с.Орешник, общинско празно място с площ 695 кв.м.,  с начална  тръжна  цена на имота в размер на 2 450,00 лв. без ДДС и  2 940,00 лв. с ДДС.
 2. Имот № 72761.56.332 с площ 165кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград,  при начална тръжна цена на имота в размер на 150.00 лв. без ДДС.
 3. УПИ VI , кв.52, общинско празно място с площ 1 014 кв.м. по ПУП  на с.Княжево,  АЧОС № 7576/ 11.07.2022г. при начална тръжна  цена на имота в размер на 2 950,00 лв. без ДДС, 3 540,00 лв. с ДДС.         

 

         Търговете  за имотите ще се проведат  както  следва:

 • За имот УПИ XVI, кв.37 по ПУП на с.Орешник – на: 07.09.2022г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.
 • За имот № 72761.56.332 с площ 165кв.м., земеделска земя- 07.09.2022г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.
 • За имот УПИ VI , кв.52, общинско празно място с площ 1 014 кв.м. – 07.09.2022г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 27.09. 2022г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  05.09.2022г ,съответно до 16.00 ч. на 26.09.2022г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 05.09.2022г., съответно до 26.09.2022г.                          

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти-земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“, за срок 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., в землището на гр.Тополовград, общ.Тополовград.

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр. Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

email: obshtina@topolovgrad.bg; www.topolovgrad.bg

На основание Заповед № 423/30.06.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград

ОБЯВЯВАМ :

      Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  имоти- земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“,  за срок  10  /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., в  землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград,  както следва:

1. Имот № 72761.52.339, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 10651 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „др. вид земеделска земя“,  местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7574/30.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 42.60 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 4.26 лв.

2. Имот № 72761.52.457, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1762 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7555/23.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.05 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.70 лв.

3. Имот № 72761.54.62, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1177 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7478/18.05.2022 г., с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  4.71  лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.47 лв.

4. Имот № 72761.54.240, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3494 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7522/25.05.2022 г., с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  13.98  лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 1.40 лв.

5. Имот № 72761.54.255, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1349 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7511/25.05.2022 г., с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  5.40 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.54 лв.

6. Имот № 72761.54.263, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1254 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7516/25.05.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  5.02 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.50 лв.

7. Имот № 72761.54.283, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1015 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7521/25.05.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  4.06 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.41 лв.

8. Имот № 72761.54.291, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1720 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7530/08.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 6.88 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.69 лв.

9. Имот № 72761.54.292, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1229 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7529/08.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 4.92 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.49 лв.

10. Имот № 72761.54.293, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1177 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7528/07.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 4.71 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.47 лв.

11. Имот № 72761.54.373, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1763 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7536/16.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.05 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.71 лв.

12. Имот № 72761.54.411, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3890 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“,  местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №5567 зз/04.07.2014 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 15.56 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 1.56 лв.

13. Имот № 72761.54.419, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2429 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7538/17.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 9.72 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.97 лв.

14. Имот № 72761.54.486, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1318 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7537/17.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 5.27 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.53 лв.

15. Имот № 72761.54.501, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1851 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7531/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.40 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.74 лв.

16. Имот № 72761.54.543, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1993 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7534/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.97 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.80 лв.

17. Имот № 72761.54.559, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1027 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7533/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 4.11 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.41 лв.

18. Имот № 72761.54.573, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4858 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7556/23.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 19.43 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 1.94 лв.

19. Имот № 72761.54.578, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1380 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7532/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 5.52 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.55 лв.

Забележка:

Наемодателят запазва правото си да продаде имота/ите на трети лица в срока на договора.

           Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение №

        241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017 г. на ОбС – Тополовград.

           Търгът  да се проведе на 18.07.2022 г. от 14:00 ч. в  залата на ОбС Тополовград.

           При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 25.07.2022 г. от 14:00 ч.  в  залата

        на ОбС Тополовград.

           ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна  наемна цена за всеки поземлен имот,

        да   се внесе в касата на ОбА, преди  датата на провеждане на търга.

           ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува  от центъра за информация,

        гише № 1, срещу 30,00 лв. без ДДС  /36,00 лв. с ДДС/ .

           КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга–до 16:00    часа на 15.07.2022 г.  

        и  съответно до 16:00 часа на 22.07.2022 г.                                             

       СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:

         Към момента на сключване на ДОГОВОРА за НАЕМ, първата годишна  наемна вноска, да

     бъде изплатена изцяло .

  ОГЛЕД  на имотите, всеки работен ден до датата, предхождаща датата  на търговете. 

  За информация-тел. 0470/5-33-45

Търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

ОБЛАСТ  ХАСКОВО

ОБЩИНА  ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. ”Освобождение” № 1, тел. 0470/ 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: obshtina@topolovgrad.bg;  www.topolovgrad.bg

На основание Заповед № 409/ 27.06.2022 г. на Кмета на Община Тополовград,

           На основание Заповед № 410 / 27.06.2022 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост, а именно:

– Имот № 72761.54.321 с площ 1782 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X –та категория, в м. „Плочест” в землището на гр.Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1260.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.324 с площ 1962 кв.м., земед. от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1400.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.326 с площ 1269 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 900.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1650.00 лв. без ДДС.

-Имот № 72761.54.726 с площ 2910 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест”,  при  начална тръжна цена на имота в размер на 2060.00 лв. без ДДС.

-Имот № 72761.58.66 с площ 560 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V  – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, при начална тръжна цена на имота в размер на 400.00 лв. без ДДС.

     Търгът за имотите да се проведе на: 13.07.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 20.07.2022 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

          Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за вкеки един от имотите поотделно.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги  до 16.00 часа на  12.07.2022 г., съответно  до 16.00 ч. на  19.07.2022 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 12.07.2022 г., съответно до  19.07.2022г.                           

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед №341/26.05.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед №342/26.05.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

 1. Търг с явно наддаване за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

      -УПИ VI, кв.136, с площ 380 кв.м., празно дворно място, по ПУП на гр. Тополовград- .  с начална тръжна цена на имота в размер на 2470,00 лв. без ДДС, 2964,00 лв. с ДДС.

      -Имот № 72761.54.765 с площ 0,363 дка, масив 54, земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Х – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград с начална тръжна цена на имота в размер на  1 248.70 лв. без ДДС.

       2.Търг с явно наддаване  за отдаване под наем  на общински терени – части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за срок от 9  ( девет ) години, а именно:

-Петно № 7 с площ 15,81 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в  кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград,  при начална тръжна цена 25,60 лв. без ДДС и  30,72 лв. с ДДС;

-Петно № 3 с площ 15,00 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград,  при начална тръжна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;

     Търговете  да  се проведат както следва:

По т.1. Търг с явно наддаване  за продажба на имоти частна общинска собственост търгът да се проведе на: 10.06.2022 г. от 10:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 21.06.22г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект- търгът да се проведе на 10.06.22 г. от 10:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 21.06.22г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

       Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна цена  на имотите  да се внесе в касата на ОбА-Тополовград.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  09.06.2022г ,съответно до 16.00 ч. на 20.06.2022 г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 09.06.2022 г., съответно до 20.06.2022г.                           

                                         За информация: тел. 0470 / 5 33 45