Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Търгове

Търг с явно наддаване  за  продажба  на  имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 231 /25.04.2023 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 232 /25.04.2023 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

         1. УПИ III- 1533, кв. 139 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 395 кв.м., АЧОС № 336 / 05.06.2001г. с начална тръжна цена на имота в размер на 2600.00 лв. без ДДС,  3120.00 лв. с ДДС.

         2. ПИ с идентификатор 68583.100.769, земеделска земя, с начин на трайно ползване скали, с  площ  3159 кв.м. Категория на земята – нула, в  землището на с.Срем,  Община Тополовград – АОС № 7781 /31.01.2023г. с  начална  тръжна цена на имота  в размер на   2 610,00 лв. без ДДС.

         Търгът за имотите ще се проведе както  следва:

      – За УПИ III- 1533, кв. 139 по ПУП на гр. Тополовград,   на 15.05.2023г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 19.05.2023 г.   от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     – За УПИ с идентификатор 68583.100.769, земеделска земя, с начин на трайно ползване скали, с  площ  3159 кв.м., на 15.05.2023 г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 19.05.2023 г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  12.05.2023 г ,съответно до 16.00 ч. на 18.05.2023 г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 12.05.2023 г., съответно до 18.05.2023 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търгове с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, за отдаване под наем на терени-публична общинска собственост и за отдаване под наем на общински имот – частна  общинска собственост

 

На основание Заповед № 153 / 27.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 150 / 27.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 170 / 28.03.2023 г. на Кмета на Община Тополовград

                                                                                    О Б Я В Я В А :

  1.Търг с явно наддаване  за  продажба  на следния имот – частна общинска собственост, а именно:

 • Имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, при начална тръжна цена на имота в размер на  2 140,00 лв. без ДДС.
 1.   Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваеми  обекти, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:
 • Петно № 2, с площ 15,00 кв.м. за търговия и услуги, находящо се в кв. 66 по ПУП на гр. Тополовград, при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;
 • Петно № 3, с площ 14,00 кв.м. за търговия и услуги, находящо се в кв. 66 по ПУП на гр. Тополовград, при начална тръжна месечна наемна цена 22,40 лв. без ДДС, 26,88 лв. с ДДС;
 1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна  общинска собственост , за срок от 9 ( девет ) години, а именно:
 • Паянтова едноетажна сграда находяща се  в с.Хлябово в ПИ – 444, кв.65 по  ПУП на с.Хлябово, със ЗП 15 кв.м., АЧОС № 7782/15.03.2023г., при начална  тръжна цена 7,50 лв. без ДДС и 9,00лв. с ДДС.

     Търговете  да  се проведат както следва:

   По т.1. Търг с явно наддаване  за  продажба  на имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м.– търгът да се проведе на: 24.04.2023 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.       

            Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА-Тополовград, в размер на  214,00лв.

   По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени:

   2.1. За Петно № 2, с площ 15,00 кв.м. –  търгът да се проведе на: 24.04.2023г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград. .

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  2,40 лв.

    2.2. За Петно № 3, с площ 14,00 кв.м. – търгът да се проведе на: 24.04.2023г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  2,24 лв.

    По т.3. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – паянтова сграда в с.Хлябово – търгът да се проведе на: 24.04.2023 г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.04.2023г.  от 14:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.       

 • Депозит в размер на 5 /пет/ лева да се внесе в касата на ОбА-Тополовград.

     Тръжната документация  се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена  50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 23.04.2023 г,съответно до 16.00 ч. на 27.04.2023г.

     Оглед на обекта: всеки работен ден до деня, предхождащ датите на търговете.

                                     За информация: тел. 0470 / 5-33-45

Търг с явно наддаване за  отдаване    под наем на земеделски земи – частна общинска собственост  с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти  находящи се в землището на гр. Тополовград, с. Радовец, с. Каменна река, с. Светлина, Българска поляна, общ. Тополовград 

Търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост-имот № 72761.56.219 с площ 651кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград

На основание Заповед № 46/ 30.01.2023 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имот – частна общинска собственост, а именно:

 • Имот № 72761.56.219 с площ 651кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7458 / 12.05.2022г. при начална тръжна цена на имота в размер на  600.00 лв. без ДДС.   

   Търгът за имота да се проведе на: 16.02.2023 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 23.02.2023 г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

    Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбА, в размер на 60,00 лв.

    Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  15.02.2023 г., съответно до 16.00 ч. на 22.02.2023 г.

     Оглед на имотите: всеки работен ден до 15.02.2023 г., съответно до 22.02.2023 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на с. Орлов дол, с. Сакарци, с. Хлябово, с. Каменна река, с. Светлина , с. Българска поляна, общ. Тополовград

Търгове с явно наддаване за продажба на имоти- частна общинска собственост и за отдаване под наем на общински обекти-публична общинска собственост

   На основание Заповед № 729/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

   На основание Заповед № 730/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

         На основание Заповед № 732/22.11.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,         

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

 1. УПИ II, кв.146 по ПУП  на гр. Тополовград, общински  терен  с  площ  2 720 кв.м. – АЧОС № 500 / 24.08.2009г. при начална тръжна цена на имота в размер на 18 400,00 лв. без ДДС  и 22 080,00 лв. с ДДС.
 2. УПИ II- 274, кв.42 по ПУП на с.Орешник, общински терен с площ 454 кв.м., отреден за автосервиз и автомивка- АЧОС № 7643 / 03.10.2022г. при начална тръжна  цена на имота в размер на 1 360,00 лв. без ДДС и  1 632,00 лв. с ДДС.    

         Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на общински обекти– публична общинска собственост, а именно:

 1. Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение с площ 10 кв.м., находящо се на втори етаж  в сграда „Детски комбинат“ в с.Хлябово, за срок от девет години, при начална тръжна месечна наемна  цена  18,00лв. без ДДС и  21,60лв. с ДДС.
 2. Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение с площ 21 кв.м., находящо се в  „Дом на покойника“  към гробищен парк- гр.Тополовград, за срок от девет години, при начална тръжна месечна наемна  цена  33,60лв. без ДДС и  40,32лв. с ДДС.

        Търговете  за обявените имоти  ще се проведат  както  следва:

По т.1 Имот УПИ II, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград, общински  терен  с  площ  2 720 кв.м., търгът ще се проведе на: 08.12.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 13.30ч. в залата на ОбС-Тополовград. 

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

По т.2 УПИ II- 274, кв.42  по ПУП на с.Орешник, общински терен с площ 454 кв.м., търгът за имота да се проведе на: 08.12.2022г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

По т.3 Общински обектпублична общинска собственост, представляващ помещение  с площ 10 кв.м., находящо се на втори етаж  в сграда „Детски комбинат“ в с.Хлябово, търгът за имота да се проведе на: 08.12.2022г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

По т.4 Общински обект – публична общинска собственост, представляващ един брой помещение  с площ 21 кв.м., находящо се в  „Дом на покойника“, към гробищен парк – гр.Тополовград, търгът за имота да се проведе на  08.12.2022г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.12.2022г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА.

 

      

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  07.12.2022г., съответно до 16.00 ч. на 13.12.2022г.

         Оглед на имота: всеки работен ден  до деня предхождащ датите на търговете.

                           

                                                   За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” , „из. нива“, „ друг вид нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на гр. Тополовград, с. Българска поляна, с. Орешник, с. Присадец, с. Филипово, с. Синапово, с. Срем, с. Устрем, с. Хлябово, с. Чукарово, общ. Тополовград

Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  имоти- земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“, „овощна градина“, „лозе“, за срок  10  /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., находящи се в  землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград

На основание Заповед № 583/19.09.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград

 

ОБЯВЯВАМ :

 

      Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  имоти- земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“, „овощна градина“, „лозе“, за срок  10  /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., находящи се в  землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград,  както следва:

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.25 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двадесет и пет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 10022 кв.м. /десет хиляди и двадесет и два кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7589/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.814, Имот №72761.52.531, Имот №72761.52.808, Имот №72761.52.14, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 40.09 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -4.01 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.28 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двадесет и осем/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 23366 кв.м. /двадесет и три хиляди  триста шестдесет и шест кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7586/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.532, Имот №72761.52.19, Имот №72761.52.528, Имот №72761.52.529, Имот №72761.52.29, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 93.46 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -9.35 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.31 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, тридесет и едно/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 9659 кв.м. /девет хиляди  шестстотин петдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7602/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.29, Имот №72761.52.22, Имот №72761.52.30, Имот №72761.52.49, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 38.64 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -3.86 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.34 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, тридесет и четири/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 7102 кв.м. /седем хиляди  сто и два кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7587/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.101, Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.537, Имот №72761.52.536, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 28.41 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.84 лв.
 2. Поземлен имот № 72761.52.46 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиридесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 13625 кв.м. /тринадесет хиляди  шестстотин двадесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7588/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.101, Имот №72761.52.546, Имот №72761.52.533, Имот №72761.52.32, Имот №72761.52.544, Имот №72761.52.534, Имот №72761.52.33, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 54.50 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -5.45 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.127 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, сто двадесет и седем/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4655 кв.м. /четири хиляди шестстотин петдесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „ из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7600/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.612, Имот №72761.52.610, Имот №72761.52.604, Имот №72761.52.609, Имот №72761.52.89,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 18.62 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.86 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.139 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, сто тридесет и девет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 14824 кв.м. /четиринадесет хиляди  осемстотин двадесет и четири кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „др. вид земеделска земя“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7593/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.71, Имот №72761.52.97, Имот №72761.52.156, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 59.30 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -5.93 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.180 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, сто и осемдесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 6346 кв.м. /шест хиляди триста четиридесет и шест кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7584/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.71, Имот №72761.52.155, Имот №72761.52.241, Имот №72761.52.181, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 25.38 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.54 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.215 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста и петнадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4993 кв.м. /четири хиляди  деветстотин деветдесет и три кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7599/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.613, Имот №72761.52.614, Имот №72761.52.165, Имот №72761.52.612, Имот №72761.52.615, Имот №72761.52.127, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 19.97 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.00 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.218 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста и осемнадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2199 кв.м. /две хиляди  сто деветдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7608/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.623, Имот №72761.52.220, Имот №72761.52.194,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.80 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.88 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.266 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста шестдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 15803 кв.м. /петнадесет хиляди  осемстотин и три кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7585/21.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.630, Имот №72761.52.631, Имот №72761.52.632,  №72761.52.633,  №72761.52.336,  №72761.52.636, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 63.21 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -6.32 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.269 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, двеста шестдесет и девет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2681 кв.м. /две хиляди  шестстотин осемдесет и един кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7604/22.07.2022 г., +при граници на имота: Имот №72761.52.627, Имот №72761.52.629, Имот №72761.52.628, Имот №72761.52.625,  №72761.52.626, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 10.72 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.07 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.395 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, триста деветдесет и пет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 941 кв.м. /деветстотин четиридесет и един кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7620/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.680, Имот №72761.52.681, Имот №72761.52.397,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 3.76 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.38 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.397 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, триста деветдесет и седем/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1519 кв.м. /хиляда петстотин деветнадесет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7619/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.681, Имот №72761.52.395, Имот №72761.52.685,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 6.08 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.61 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.417 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин и седемнадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5199 кв.м. /пет хиляди сто деветдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7594/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.642, Имот №72761.52.844, Имот №72761.52.421, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 20.80 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.08 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.433 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и три /, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3537 кв.м. /три хиляди петстотин тридесет и седем кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7591/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.644, Имот №72761.52.643, Имот №72761.52.434, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 14.15 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.41 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.434 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и четири /, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1497 кв.м. /хиляда четиристотин деветдесет и седем кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „овощна градина“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7590/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.433, Имот №72761.52.643, Имот №72761.52.645, Имот №72761.52.648, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 11.98 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.20 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.435 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и пет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2671 кв.м. /две хиляди шестстотин седемдесет и един кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7595/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.651, Имот №72761.52.661, Имот №72761.52.455, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 10.68 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.07 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.439 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин тридесет и девет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5855 кв.м. /пет хиляди осемстотин петдесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7592/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.421, Имот №72761.52.787, Имот №72761.52.786, Имот №72761.52.785, Имот №72761.52.420, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 23.42 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.34 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.471 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин седемдесет и едно/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5799 кв.м. /пет хиляди осемстотин деветдесет и девет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7598/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.657, Имот №72761.52.487, Имот №72761.52.660, Имот №72761.52.656, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 23.20 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.32 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.486 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин осемдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5255 кв.м. /пет хиляди петстотин петдесет и пет кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7601/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.655, Имот №72761.52.654, Имот №72761.52.469, Имот №72761.52.455,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 21.02 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.10 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.492 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, четиристотин деветдесет и две/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3177 кв.м. /три хиляди сто седемдесет и седем кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7596/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.788, Имот №72761.52.793, Имот №72761.52.473,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 12.71 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.27 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.570 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, петстотин и седемдесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2077 кв.м. /две хиляди седемдесет и седем кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7605/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.569, Имот №72761.52.568, Имот №72761.52.571,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.31 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.83 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.571 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, петстотин седемдесет и едно/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4563 кв.м. /четири хиляди петстотин шестдесет и три кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7607/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.247, Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.568, Имот №72761.52.570,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 18.25 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.83 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.613 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, шестстотин и тринадесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3442 кв.м. /три хиляди четиристотин четиридесет и две кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7606/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.111, Имот №72761.52.618, Имот №72761.52.215, Имот №72761.52.614,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 13.77 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -1.38 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.656 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, шестстотин петдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 5277 кв.м. /пет хиляди двеста седемдесет и седем кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7603/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.487, Имот №72761.52.471, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 21.11 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.11 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.660 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2274 кв.м. /две хиляди двеста седемдесет и четири кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7621/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.661, Имот №72761.52.455, Имот №72761.52.659, Имот №72761.52.658, Имот №72761.52.657, Имот №72761.52.471, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 9.10 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.91 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.752 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, седемстотин петдесет и два/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2131 кв.м. /две хиляди сто тридесет и един кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7597/22.07.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.350, Имот №72761.52.753, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.52 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.85 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.773 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, седемстотин седемдесет и три/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2185 кв.м. /две хиляди сто осемдесет и пет кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7622/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.774, Имот №72761.52.775, Имот №72761.52.776, Имот №72761.52.772, Имот №72761.52.441, Имот №72761.52.781, Имот №72761.52.780, с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 8.74 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.87 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.776 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, седемстотин седемдесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2851 кв.м. /две хиляди осемстотин петдесет и един кв.м./, Х – та категория, с н.т.п. „лозе“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7623/08.09.2022 г., при граници на имота: Имот №72761.52.209, Имот №72761.52.775, Имот №72761.52.777, Имот №72761.52.773, Имот №72761.52.441,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 22.81 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -2.28 лв.

 

 1. Поземлен имот № 72761.52.846 /седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и едно, точка петдесет и две, точка, осемстотин четиридесет и шест/, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2332 кв.м. /две хиляди триста тридесет и два кв.м./,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №6011/01.09.2015 г., при граници на имота: Имот №72761.52.847, Имот №72761.52.788, Имот №72761.52.492, Имот №72761.52.473,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 9.33 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / -0.93 лв.

 

Забележка:

Наемодателят запазва правото си да продаде имота/ите на трети лица в срока на договора.

 

           Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение №

        241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017 г. на ОбС – Тополовград.

           Търгът  да се проведе на 10.10.2022 г. от 14:00 ч. в  залата на ОбС – Тополовград.

           При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 17.10.2022 г. от 14:00 ч.  в  залата

        на ОбС Тополовград.

           ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна  наемна цена за всеки поземлен имот,

        да   се внесе в касата на ОбА, преди  датата на провеждане на търга.

           ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува  от центъра за информация,

        гише № 1, срещу 30,00 лв. без ДДС  /36,00 лв. с ДДС/ .

           КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга–до 16:00    часа на 07.10.2022 г.  

        и  съответно до 16:00 часа на 14.10.2022 г.                                             

     

       СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:

         Към момента на сключване на ДОГОВОРА за НАЕМ, първата годишна  наемна вноска, да

     бъде изплатена изцяло .

  ОГЛЕД  на имотите, всеки работен ден до датата, предхождаща датата  на търговете. 

  За информация-тел. 0470/5-33-45

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива”, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на с.Орлов дол