Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Търгове

Търг с явно наддаване за продажба на имоти- частна общинска собственост. По заповед №515/04.07.2024г,№516/04.07.2024г

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40,5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

На основание Заповед № 515 / 04.07.2024 г. на Кмета на Община Тополовград;

На основание Заповед № 516 / 04.07.2024 г. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

   По заповед №515/04.07.2024г

 • Имот № 72761.54.328 с площ 934 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „изоставена орна нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7636 / 23.09.2022г., при начална тръжна цена -942,00лв.
 • Имот № 72761.54.329 с площ 898 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „изоставена орна  нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7637 / 26.09.22г., при начална тръжна цена – 906,00лв.

    По заповед №516/04.07.2024г

 • УПИ  XVI, кв,37 по ПУП на с. Орешник, общинско празно място с площ 695кв.м., АОС №7564/27.06.2022г., при начална тръжна цена -3100,00лв без ДДС и 3720,00лв. с ДДС.

    По заповед 515/04.07.2024г-  Търгът за имотите да се проведе на  22.07.2024г от    13:00 часа в залата на ОбС- Тополовград

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 29.07.2024 г. от 13:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

    Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата                     на  ОбА

 • За имот №72761.54.328 в размер на 94,20лв.
 •  За имот №72761.54.329 в размер на 90,60лв

   По заповед 516/04.07.2024г- Търгът за имота да се проведе на  22.07.2024г от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

   При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 29.07.2024 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

   Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА на стойност –310.00лв

   Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС.

    Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги до 16.00 часа на 19.07.2024 г., съответно до 16.00 ч. на  26.07.2024 г.

     Оглед на имотите: всеки работен ден до 19.07.2024 г., съответно до  26.07.2024 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търгове с явно наддаване  за  продажба на имоти- частна  общинска собственост По Заповед №499/26.06.2024г. по Заповед №499/26.06.2024г.

ОБЛАСТ  ХАСКОВО

ОБЩИНА  ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. ”Освобождение” № 1, тел. 0470/ 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: obshtina@topolovgrad.bg;  www.topolovgrad.bg

На основание Заповед № 499/26.06.2024г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 500/26.06.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

1.Търгове с явно наддаване  за  продажба на имоти- частна  общинска собственост, както следва:

1.1.По Заповед №499/26.06.2024г.

Административна сграда, бивша Здравна служба в с.Светлина, представляваща масивна двуетажна сграда със РЗП -164 кв.м., ведно с дворно място с площ от 2000 кв.м., находящи се в УПИ V-126, кв. 36  по ПУП на с. Светлина, община Тополовград, АОС № 8104/ 23.04.2024г., с начална тръжна цена в размер на 17 190.00 лв. без ДДС, от която:

– за дворното място УПИ V-126 в кв.36 -6 510 лв. без ДДС и 7 812.00 лв. с ДДС

– за двуетажната масивна сграда – 10 680 лв. без ДДС.

1.2. По Заповед №500/26.06.2024г.

– УПИ III, кв.34 с площ 660 кв.м., дворно място по ПУП на с.Синапово- АЧОС № 446 / 25.09.2007 г. с начална тръжна цена на имота  в размер на 2 600,00 лв. без ДДС, 3 120,00 лв. с ДДС

 – УПИ IV, кв.34 с площ 640 кв.м., дворно място по ПУП на с.Синапово- АЧОС № 447 / 25.09.2007 г. с начална тръжна  цена на  имота  в размер на  2 530,00 лв. без ДДС, 3 036,00 лв. с ДДС.

2. Търговете  за продажба на  имотите ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград както  следва:

2.1.По Заповед №499/26.06.2024г.-на 16.07.2024г. от 13.30ч., при липса на кандидати повторен търг на 23.07.2024г. от 13.30ч.

2.2.По Заповед №500/26.06.2024г.-на 16.07.2024г. от 13.00ч., при липса на кандидати повторен търг на 23.07.2024г. от 13.00ч.

3.Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

4.Тръжната документация се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС. за всеки имот по отделно.

5.Документи за участие в търга се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги, както следва:

-до 16.00 часа на  15.07.2024 г. ,съответно до 16.00 ч. на 22.07.2024 г.

 6.Оглед на имотите: всеки работен ден до деня предхождаш датата на търга.  

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост по заповед №495/26.06.2024г и по заповед №498/26.06.2024г

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40,5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

На основание Заповед № 495 / 26.06.2024 г. на Кмета на Община Тополовград;

На основание Заповед № 498 / 26.06.2024 г. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

   По заповед №495/26.06.2024г

 • Имот № 72761.54.328 с площ 934 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „изоставена орна нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7636 / 23.09.2022г.
 • Имот № 72761.54.329 с площ 898 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „изоставена орна  нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7637 / 26.09.22г

    По заповед №498/26.06.2024г

 • УПИ  XVI, кв,37 по ПУП на с. Орешник, общинско празно място с площ 695кв.м., АОС №7564/27.06.2022г.

    По заповед 495/26.06.2024г-  Търгът за имотите да се проведе на  15.07.2024г от    13:00 часа в залата на ОбС- Тополовград

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 22.07.2024 г. от 13:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

    Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата                     на  ОбА

 • За имот №72761.54.328 в размер на 94,20лв.
 •  За имот №72761.54.329 в размер на 90,60лв

   По заповед 498/26.06.2024г- Търгът за имота да се проведе на  15.07.2024г от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

   При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 22.07.2024 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

   Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА на стойност –310.00лв

   Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС.

    Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги до 16.00 часа на 12.07.2024 г., съответно до 16.00 ч. на  19.07.2024 г.

     Оглед на имотите: всеки работен ден до 12.07.2024 г., съответно до  19.07.2024 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имоти- частна  общинска собственост

На основание  Заповед № 407/03.06.2024г.  на  Кмета на Община Тополовград,

На основание  Заповед № 408/03.06.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

1.Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имоти- частна  общинска собственост, както следва:

1.1.По Заповед №407/03.06.2024г.

-ПИ с идентификатор 53802.17.5, земеделска земя с начин на трайно ползване „друг вид нива“, с площ 14230 кв.м., V-та категория, в местност „Ненкина поляна” по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Орешник,  Община Тополовград – АОС № 8079 /15.04.2024 г., при начална тръжна цена -15 000,00/петнадесет хиляди/ лв. без ДДС.

    С Решение № 315 по т.7 от Протокол № 27 / 31.08.2017 г.,  ОбС – гр. Тополовград  е разрешил продажба на горецитирания имот. На  08.02.2018 г. за същия е сключен договор за наем, за срок 10 години, поради което към датата на сключване на договора за продажба, договорът за наем ще бъде прекратен.

1.2. По Заповед №408/03.06.2024г.

-ПИ 72761.39.792, с площ 12 981 кв.м., местност „Низините“, гр. Тополовград- АЧОС № 7785 / 23.03.2023г., при пазарна цена в размер на 66 407,00 лв. без ДДС, и 79 688,40 лв. с ДДС.

 1. Търговете за продажба на имотите ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград, както  следва:

2.1.По Заповед №407/03.06.2024г.-на 20.06.2024г. от 14.00 ч., при липса на кандидати повторен търг на 27.06.2024г. от 14.00 ч.

2.2. По Заповед №408/03.06.2024г.-на 20.06.2024г. от 14.30 ч., при липса на кандидати повторен търг на 27.06.2024г. от 14.30 ч.

3.Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

4.Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги, както следва:

– По  Заповед № 407/03.06.2024г. и Заповед № 408/03.06.2024г.,  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС. за всеки имот по отделно.

5.Документи за участие в търговете ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  19.06.2024 г., съответно до 16.00 ч. на 26.06.2024 г.

 6.Оглед на имотите: всеки работен ден до деня предхождаш датата на търга.  

                       

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за  отдаване    под наем на земеделски земи – частна общинска собственост  с н.т.п. “нива” и „друг вид. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти  находящи се в землището на с. Мрамор и с. Орешник, общ. Тополовград

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 389 / 29.05.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 388 / 29.05.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

По заповед № 389 / 29.05.2024 г

            Имот № 72761.57.10 с площ 1613 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „ друг вид нива”, V  – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7394  / 06.04.2022 г. при начална тръжна цена 1840 лв. без ДДС.

По заповед № 388 / 29.05.2024 г

           Имот № 72761.58.37 с площ 545 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V  – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7418  / 19.04.2022г., начална тръжна цена на имота в размер на  620.00 лв.  без ДДС.

     Търгът за имотите да се проведе както следва:

  За Имот №72761.57.10  на  21.06.2024г от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.06.2024 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност – 184.00 лв.

  За Имот № 72761.58.37 на 21.06.2024г. от 14:00 ч. в залата на ОбС –Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.06.2024г.  от 14:00 ч.в залата на ОбС –Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност – 62.00 лв.

       Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги до 16.00 часа на 20.06.2024 г., съответно до 16.00 ч. на  27.06.2024 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 20.06.2024 г., съответно до  27.06.2024 г.

                         

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – частна собственост, за разполагане на преместваеми  обекти – гаражни клетки, за срок от 10 ( десет ) години и за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за  срок от 10 /десет/ години и с период от пет месеца в годината от 01 май до 30 септември

На основание Заповед № 386/28.05.2024г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 390/30.05.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

            1.По Заповед №386/28.05.2024г.

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – частна собственост, за разполагане на преместваеми  обекти – гаражни клетки, за срок от 10 ( десет ) години, а именно:

1.Петно №1, размери 3/5,5м., квадратура 16,50 кв.м. с начална месечна наемна цена  4,13 лв. без ДДС, 4,95 лв. с ДДС., находящо се в УПИ I в кв.72 по ПУП на гр.Тополовград, АЧОС №7247/11.06.2021г.

2.Петно №2, размери 3/5,5м., квадратура 16,50 кв.м. с начална месечна наемна цена  4,13 лв. без ДДС, 4,95 лв. с ДДС., находящо се в УПИ I в кв.72 по ПУП на гр.Тополовград, АЧОС №7247/11.06.2021г.

2.По Заповед №390/30.05.2024г.

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за  срок от 10 /десет/ години и с период от пет месеца в годината от 01 май до 30 септември а именно:

     -Общински терен с площ 60 кв.м. , находящо се в кв. 75 по ПУП на гр. Тополовград, за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – слънцезащитно съоръжение, при начална тръжна месечна  наемна цена 96.00 лв. без ДДС, 115.20лв.  с ДДС.

 1. 3. Търговете за отдаване под наем на общинските терени ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград както  следва:

3.1.По Заповед №386/28.05.2024г.-на 20.06.2024г. от 13.30ч., при липса на кандидати повторен търг на 25.06.2024г. от 13.30ч.

3.2.По Заповед №390/30.05.2024г.-на 20.06.2024г. от 15.00ч., при липса на кандидати повторен търг на 27.05.2024г. от 15.00ч.

4.Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

5.Тръжната документация  се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

 

6.Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги, както следва:

-до 16.00 часа на  19.06.2024 г. ,съответно до 16.00 ч. на 24.06.2024 г. за терените по Заповед №386/28.05.2024г.;

 –до 16.00ч. на 19.06.2024г., съответно до 16.00ч. на 26.06.2024г. за имотите по Заповед №390/30.05.2024г.

 

            7.Оглед на имотите: всеки работен ден до деня предхождаш датата на търга.  

                       

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 391 / 30.05.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 410 / 03.06.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

По заповед № 391 / 30.05.2024 г

      Масивна двуетажна сграда – бивш “Младежки клуб“, със застроена площ 77.47 кв.м., построена 1962г. – първи етаж, и 1980г. – втори етаж, находяща се в ПИ 461, кв. 10 по ПУП на с. Срем, Община Тополовград – АОС №196/06.03.2000г. при начална тръжна цена 12 000,00 лв. без ДДС и 14 400,00 лв. с ДДС.

 

По заповед № 410 / 03.06.2024 г

Търговска сграда-„Ресторант“, със застроена площ 250 кв.м., построена в  ПИ – 303, кв. 19 по ПУП на с. Срем, община Тополовград – АОС №8165/31.05.2024г., при начална тръжна цена 10 800,00 лв. без ДДС и 12 960,00 лв. с ДДС.

 

     Търговете да се проведaт както следва:

        По заповед № 391 / 30.05.2024 г. – бивш“Младежки клуб“, с. Срем

     на  24.06.2024г от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 01.07.2024 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност – 1 200.00 лв.

  Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

  По заповед №410/03.06.2024г. – Търговска сграда-Ресторант, с.Срем на 24.06.2024г. от 14:00 ч. в залата на ОбС –Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 01.07.2024г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС –Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност -1 080.00 лв.

       Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги до 16.00 часа на 21.06.2024 г., съответно до 16.00 ч. на  28.06.2024 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 21.06.2024 г., съответно до  28.06.2024 г.

                           

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

 

Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имоти- частна  общинска собственост и за  отдаване под наем на земеделски земи – частна  общинска собственост

На основание  Заповед № 303/22.04.2024г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание  Заповед № 304/22.04.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание  Заповед № 305/22.04.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание  Заповед № 306/22.04.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание  Заповед № 312/24.04.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

 

1.Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имоти- частна  общинска собственост, както следва:

 

1.1.По Заповед №303/22.04.2024г.

-ПИ с идентификатор 72761.39.236, земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ , с площ 1101 кв.м. , X-та категория, в  местност „Низините” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Тополовград,  Община Тополовград – АОС № 7833 /13.06.2023г., при начална тръжна цена -1600,00лв. без ДДС.

 

1.2. По Заповед №304/22.04.2024г.

-Имот № 72761.54.769 с площ 1140 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 5610зз / 10.11.2014г.,при начална тръжна цена на имота в размер на 1300.00 лв. без ДДС.

 

-Имот № 72761.54.768 с площ 51 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 5609зз / 10.11.2014г., при начална тръжна цена на имота в размер на 60.00 лв. без ДДС.

 

-Имот № 72761.54.602 с площ 320 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград –  АОС № 8042/ 29.02.2024г.,при начална тръжна цена на имота в размер на  345.00 лв. без ДДС.   

 

-Имот № 72761.56.192 с площ 1065 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 8041 / 22.02.2024г.,при начална тръжна цена на имота в размер на  1220.00 лв. без ДДС.

 

-Имот № 72761.57.20 с площ 568 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7398 / 07.04.2022г.,  при начална тръжна цена на имота в размер на 650.00 лв. без ДДС.

 

1.3. По Заповед №305/22.04.2024г.

– Първи етаж /бивша кухня към столова/ от масивна двуетажна сграда- „Столова“, находяща се в УПИ II, кв.65 по ПУП на гр.Тополовград, със застроена площ 182 кв.м., построена 1989г.- АЧОС №193/06.03.2000г.,  при начална тръжна цена 28 100,00 лв. без ДДС и 33 720,00 лв. с ДДС.

 

1.4.По Заповед №306/22.04.2024г.

– УПИ ХXVII, кв.30 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 351 кв.м., АЧОС № 370 / 02.09.2024г. при начална тръжна цена  в размер на 2 940.00 лв. без ДДС, 3 528.00 лв. с ДДС.               

 

Търгове с явно наддаване за  отдаване под наем на земеделски земи – частна  общинска собственост, както следва:

 

1.5.По Заповед №312/24.04.2024г.

– ПИ №   53802.13.29 по КККР, номер по предходен план: 013029, с площ 3333 кв.м., X-категория, с н.т.п. “друг вид нива“, местност „Ясена“, АОС № 5900 зз, за срок 10 /десет / години, за имот  находящ се в землището на с. Орешник, общ. Тополовград, с начална годишна тръжна наемна цена 33,33 лв., депозит 3,33 лв.

 

 1. Търговете за продажба на имотите ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград както  следва:

2.1.По Заповед №303/22.04.2024г.-на 16.05.2024г. от 14.30 ч., при липса на кандидати повторен търг на 23.05.2024г. от 14.30ч.

2.2.По Заповед №304/22.04.2024г.-на 16.05.2024г. от 13.30 ч., при липса на кандидати повторен търг на 23.05.2024г. от 13.30ч.

2.3.По Заповед №305/22.04.2024г.-на 15.05.2024г. от 14.00 ч., при липса на кандидати повторен търг на 22.05.2024г. от 14.00ч.

2.4.По Заповед №306/22.04.2024г.-на 15.05.2024г. от 13.30 ч., при липса на кандидати повторен търг на 22.05.2024г. от 13.30ч.

Търговете  за отдаване под наем на  имота ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград както  следва:

2.5.По Заповед №312/24.04.2024г.-на 13.05.2024г. от 14.00 ч., при липса на кандидати повторен търг на 20.05.2024г. от 14.00ч.

 

3.Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

 

4.Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги, както следва:

– По  Заповед № 303/22.04.2024г., Заповед № 304/22.04.2024г., Заповед № 305/22.04.2024г., Заповед № 306/22.04.2024 г. срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС. за всеки имот по отделно.

– По Заповед №312/24.04.2024г. срещу цена 30.00 лв. без ДДС, 36.00 лв. с ДДС.

 

5.Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги, както следва:

-до 16.00 часа на  15.05.2024 г., съответно до 16.00 ч. на 23.05.2024 г. за имотите по Заповед №303/22.04.2024г. и Заповед №304/22.04.2024г.,

 –до 16.00ч. на 14.05.2024г., съответно до 21.05.2024г. за имотите по Заповед №305/22.04.2024г. и Заповед №306/22.04.2024г.

до 16.00ч. на 10.05.2024г., съответно до 17.05.2024г. за имота по Заповед №312/24.04.2024г.

 

 6.Оглед на имотите: всеки работен ден до деня предхождаш датата на търга.  

                       

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45

 

Търгове с явно наддаване за  продажба  на имот – частна общинска собственост и за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост с н.т.п.  “гори и храсти в земеделска земя“, за срок  10 /десет/ години

          На основание Заповед № 253 / 02.04.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

          На основание  Заповед №256/03.04.2024  г. на Кмета на Община Тополовград

 

О Б Я В Я В А:

 1. Търг с явно наддаване за  продажба  на имот – частна общинска собственост, а именно:
 • Имот № 52.589 с площ 8308 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Старите лозя” в землището на гр. Тополовград,  АОС № 7787 / 19.04.2023 г. при начална тръжна цена  8 945.00 лв. без ДДС.

    Търга  да се проведе на: 22.04.2024 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 25.04.2024 г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота е да се внесе в касата на ОбА-гр.Тополовград, в размер на 894,50лв.

Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  19.04.2024 г., съответно до 16.00 ч. на 24.04.2024 г.

     Оглед на имотите: всеки работен ден до 19.04.2024 г., съответно до 24.04.2024 г.         

 

 1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п.  “гори и храсти в земеделска земя“, за срок  10 /десет/ години за имот, находящ се в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, именно:ПИ № 72761.12.836, № по предходен план: 000836, площ 13454 кв.м., местност „Черната чешма“, АОС № 6001 зз, начална годишна тръжна наемна цена 80,72 лв.,  депозит 8,07 лв.    

   Търгът ще се проведе на 22.04.2024 г. от 14,00 ч.  в залата на ОбС – Тополовград.

   При липса на кандидати ще се проведе последващ търг на 29.04.2024 г. от 14,00 ч. в залата на ОбС – Тополовград.

    ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена за всеки поземлен имот  се внася в касата на ОбА.

     ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот се закупува от Информационен център при ОбА- гр. Тополовград – стая № 1 срещу цена: 30,00 лв. без ДДС  /36,00 лв. с ДДС/ .

    Документи за участие в търга ще се приемат в стая №1 на ОбА-Център за информация и услуги до 16:00 часа на 19.04.2024 г., съответно до 16.00 ч. на 26.04.2024  г.

   ОГЛЕД  на имота, всеки работен ден до датата, предхождаща датата на търговете.

   За информация – тел. 0470/5-33-45, стая №1 в ОбА-Център за информация и услуги.