Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Търгове

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

  На основание Заповед №263/27.04.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

  На основание Заповед №264/27.04.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

 На основание Заповед №265/27.04.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

       

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

 1. УПИ III, кв.27 по ПУП на с.Орешник, общинско празно място с площ 4744 кв.м., АОС № 7389 / 09.03.2022г., при начална тръжна цена на имота в размер на 14 500.00 лв. без ДДС и 17 400.00 лв. с ДДС.
 2. УПИ ХV-1744, кв.30 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 660 кв.м., АОС № 7388 / 07.03.2022г. при начална тръжна цена на имота в размер на 4 930.00 лв. без ДДС, 5 916.00 лв. с ДДС.
 3. УПИ XV, кв.93А по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 964 кв.м., АОС № 511 / 24.08.2009г.  при начална тръжна  цена на имота в размер на 7 830,00 лв. без ДДС и  9 396,00 лв. с ДДС.          

     Търговете за посочените имоти да се проведат на: 16.05.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 19.05.2022г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбА- Тополовград.

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС за всеки един от имотите поотделно.

    Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  13.05.2022г , съответно до 16.00 ч. на 18.05.2022г.

         Оглед на имота: всеки работен ден до 13.05.2022г., съответно до 18.05.2022г.

 

                           

                                          За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търгове с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост

На основание Заповед № 259 / 27.04.2022г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 260 / 27.04.2022г. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А :

      1.  Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваем обект, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

 • Петно с площ 21 кв.м., находящо се в двора на СУ „Д-р Петър Берон“- гр.Тополовград в УПИ X, кв.3 по ПУП на гр. Тополовград- за разполагане на преместваем обект  за търговия и услуги, при начална тръжна месечна наемна цена 33.60лв. без ДДС, 40,32 лв. с ДДС.

     2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

 • Петно № 2 с площ 15,00 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в  кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 33 / 09.02.2017г., при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС и  28,80 лв. с ДДС;
 • Петно № 1 с площ 15,00 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 33 / 09.02.2017г., при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;
 • Петно № 1 с площ 3 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в в кв. 77 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 29 / 09.02.2017 г., при начална тръжна месечна наемна цена 4,80 лв. без ДДС,  5,76 лв. с ДДС;
 • Петно № 1 с площ 34,44 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в кв. 75 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 237 / 27.09.2011г., при начална тръжна месечна наемна цена 55,10 лв. без ДДС, 66,12 лв. с ДДС;
 •  Тротоарна площ -6,12кв.м. на ул.“Т.Каблешков“ №2 пред УПИ VI-1306, кв.45 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 318 / 13.09.2016 г., при начална тръжна  месечна наемна цена 9,79 лв. без ДДС, 11,75 лв. с ДДС;

     Търговете  да  се проведат както следва:

По т.1. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект- търгът да се проведе на 13.05.22 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 17.05.22г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.        Депозит в размер на 10 % от  месечната  наемна цена на имота да се внесе в касата на ОбА-Тополовград.

По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваеми  обекти , търгът да се проведе на: 13.05.22 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 17.05.22г.  от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА- Тополовград.

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС за всяко едно от петната.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 12.05.2022 г, съответно до 16.00 ч. на 16.05.2022г.                     

                                   За информация: тел. 0470 / 5-33-45

Търг с явно наддаване, за продажба на МПС –та общинска собственост

На основание Заповед  № 227 / 07.04.2022 г. на Kмета на Община Тополовград

 

О Б Я В Я В А

 

          Да се  организира и проведе търг с явно наддаване, за продажба на следните МПС – общинска собственост:

 

 1. Мотоциклет „ЧЗ 350“, с рег № Х 16 60 В, рама № 36078, двигател: №37101, гориво : БЕНЗИН, мощност:13 kW, обем 350 куб.см, 1+ 1 местен. с  начална тръжна цена 60.00  лева без ДДС, 72.00  лева с ДДС;
 2. Лек автомобил, марка“Фолксваген” , модел: „Пасат”с рег.№ Х 32 00 ВА, рама: WWWZZZ3BZ3P207810, двигател :№ AWT103665, тип: СЕДАН, 4 + 1 местен, цвят: сив металик, мощност:110 kW, обем: 1800 куб.см, гориво: Бензин с  начална тръжна цена 1020.00  лева без ДДС, 1224. 00 лева с ДДС.

          Търгът да се проведе на 27.04.2022 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

          При липса на кандидати, повторен търг да се проведе на 04.05.2022г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

          Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена с ДДС се внася в касата на Об.А Тополовград, гр.Тополовград , пл.”Освобождение” № 1.

          Тръжна документация се получава от стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги  срещу цена  40.00 лв.без ДДС, 48.00 лв.с ДДС за всеки отделен автомобил.

Документи за участие в търга да се приемат в стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги, гише ”Деловодство” до 16.00 часа на  26.04.2022 г.,съответно до 16.00 часа на 03.05. 2022 г..

          Оглед на мотоциклет „ЧЗ 350“, с рег № Х 16 60 В (в открит гараж в двора на Община Тополовград, гр.Тополовград – пл.”Освобождение” №1)  –  всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

          Оглед на лек автомобил, марка“Фолксваген” , модел: „Пасат”с рег.№ Х 32 00 ВА (в открит гараж в двора на Община Тополовград, гр.Тополовград – пл.”Освобождение” №1)  –  всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

 

          За информация : тел. 0897584499, стая № 24 в сградата на Об.А – Тополовград.

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива”,“нива-училище” и „др. вид тр. насаждение”, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на гр. Тополовград, с. Княжево, с. Каменна река, с. Капитан Петко войвода, с. Мрамор, с. Срем, с. Орешник, с. Българска поляна, с.Орлов дол, с. Устрем, общ. Тополовград

Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имот – частна общинска собственост и за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти

На основание Заповед № 123 / 28 .02.2022 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 124 / 28.02.2022 г. на Кмета на Община Тополовград

На основание Заповед № 125 / 28.02.2022 г. на Кмета на Община Тополовград

  О Б Я В Я В А :

  1.Търг с явно наддаване  за  продажба  на следния имот – частна общинска собственост, а именно:

            – УПИ I-1746, общинско празно място с площ 356 кв.м.,  кв.32 по ПУП на гр. Тополовград- АЧОС № 7194 / 10.11.2020 г. при   начална тръжна цена  в размер на 2 680,00 лв. без ДДС,  3 216,00 лв. с ДДС.

 1.    Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост,за разполагане на преместваеми обекти, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

– Петно №4, с площ 15.08 кв.м., в кв.84 по ПУП  на гр.Тополовград,  при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 24.13лв. без ДДС и  28.95лв. с ДДС.

– Част от  имот публична общинска собственост, представляващ тротоарна площ пред Кметство с.Княжево, с площ от 1 /един/ кв.м.,за разполагане на автомат за топли напитки при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30.00лв. без ДДС, 36.00лв с ДДС.

     Търговете  да  се проведат както следва:

   По т.1. Търг с явно наддаване  за  продажба  на УПИ I-1746, общинско празно място с площ 356 кв.м.,   – търгът да се проведе на: 21.03.2022г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 24.03.2022г.  от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.     

            Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота да се внесе в касата на ОбА-Тополовград, в размер на  268,00лв.

   По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени:

   – За Петно № 4, с площ 15,08 кв.м. –  търгът да се проведе на: 21.03.2022г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 24.03.2022г. от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  2,41 лв.

    – За Петно  с площ 1,00 кв.м. – търгът да се проведе на: 21.03.20222г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 24.03.2022г. от 14:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от месечната  наемна цена да се внесе в касата на ОбА, в размер на  3,00 лв.

     Тръжната документация  се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена  50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 18.03.2022 г,съответно до 16.00 ч. на 23.03.2022г.

     Оглед на обекта: всеки работен ден до деня, предхождащ датите на търговете.

                                     За информация: тел. 0470 / 5-33-45

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост

На основание Заповед № 122/ 28.02.2022г.  на Кмета на Община Тополовград

 

     О Б Я В Я В А :

     Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

 

 • Петно № 5, с площ 16 кв.м., павилион за фризьорски услуги, находящо се в кв. 80 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 27 / 14.01.2022г., при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;
 • Петно № 1, с площ 11 кв.м. павилион за търговия и услуги, находящо се в кв. 78 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 28 / 14.01.2022г., при начална тръжна месечна наемна цена 17,60 лв. без ДДС, 21,12 лв. с ДДС;
 • Петно № 1, с площ 33,00 кв.м. павилион за търговия и услуги, находящо се в кв. 66 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 26 / 14.01.2022г., при начална тръжна месечна наемна цена 52,80 лв. без ДДС, 63,36 лв. с ДДС;
 • Петно № 3, с площ 4,00 кв.м. павилион за търговия с вестници и списания, находящо се в кв. 78 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 29 / 14.01.2022г., при начална тръжна месечна наемна цена 6,40 лв. без ДДС,  7,68 лв. с ДДС;

 

     Търгът да се проведе на: 17.03.2022 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 22.03.2022 г.  от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград

     Депозит в размер на 10 % от годишната наемна цена да се внесе в касата на ОбА.

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС за всяко едно от петната.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 16.03.2022 г, съответно до 16.00 ч. на 21.03.2022г.                       

                                

                                   За информация: тел. 0470 / 5-33-45

Търг с явно наддаване за продажба на МПС – общинска собственост

На основание Заповед № 88 / 07.02.2022 г. на Кмета на Община Тополовград

 

О Б Я В Я В А

 

          Търг с явно наддаване за продажба на следнoто МПС – общинска собственост:         

       1. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“ с рег.№ Х 00 09 ВХ, гориво: бензин / втечнен нефтен газ с  начална тръжна цена 00 лева без ДДС, 2448.00 лева с ДДС ;

          Търгът да се проведе на 23.02.2022 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

          При липса на кандидати, повторен търг да се проведе на 02.03.2022 г.  от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

          Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена с ДДС се внася в касата на Об.А Тополовград, гр.Тополовград , пл.”Освобождение” № 1.

          Тръжна документация се получава от стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги  срещу цена  40.00 лв.без ДДС, 48.00 лв.с ДДС.

           Документи за участие в търга да се приемат в стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги, гише ”Деловодство” до 16.00 часа на  22.02.2022 г.  и на            01.03.2022 г. 

Оглед на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“  (в открит гараж в двора на Община Тополовград, гр.Тополовград – пл.”Освобождение” №1) –  всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

 

          За информация : тел. 0897584499, стая № 24 в сградата на Об.А – Тополовград.

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински терен – част от имот публична общинска собственост, за разполагане на автомат за топли напитки и за продажба на имоти – частна общинска собственост

           На основание Заповед № 75/01.02.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

           На основание Заповед № 74/01.02.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

         1.Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем   на  общински терен  – част от имот  публична общинска собственост, за разполагане на автомат за топли напитки  за срок от 9 /девет/ години, а именно:

       – Терен  с площ 1 кв.м.- от фоаето на  първия етаж на триетажна масивна сграда- административна сграда на Община Тополовград, при начална тръжна  цена 30.00 лв. без ДДС, 36.00 лв. с ДДС

 1. Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

         – УПИ III- 1769, Промишлена зона „Изток“ по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1 731 кв.м., с начална тръжна  цена на имота в размер на 10 950 лв. без ДДС, 13 140 лв. с ДДС.

        – УПИ IV- 1769,  Промишлена зона „Изток“  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1 313 кв.м.,  с начална тръжна цена на имота в размер на 8 300 лв. без ДДС, 9 960 лв. с ДДС.

       –  УПИ V- 1769,  Промишлена зона „Изток“  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 6 004 кв.м., включващ хале със ЗП 594 кв.м., с начална тръжна  цена на имота в размер на 75 800 лв. без ДДС, 90 960 лв. с ДДС.

       –  УПИ VI- 1769,   Промишлена зона „Изток“ по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1 368 кв.м.,  с начална тръжна  цена на имота в размер на 8 650 лв. без ДДС, 10 380 лв. с ДДС.

         Търговете  за имотите ще се проведат  както  следва:

 1. За отдаване под наем на терен с площ 1 кв.м.- от фоаето на първия етаж на триетажна масивна сграда- административна сграда на Община Тополовград, 21.02.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 28.02.2022г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.
 2. За продажба на имоти частна общинска собственост – УПИ III-1769, УПИ IV-1769, УПИ V-1769, УПИ VI- кв.146-1769 по ПУП  на гр. Тополовград, търгът ще се проведе на 21.02.2022г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 28.02.2021 г.  от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград   

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  18.02.2022 г ,съответно до 16.00 ч. на 25.02.2022 г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 18.02.2022 г., съответно до 25.02.2022 г.                          

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост и за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

 
 

 На основание Заповед № 12/05.01.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 На основание Заповед № 13/05.01.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед  №14/05.01.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         1.Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост, за срок от 9 /девет/ години, а именно:

            1.1. Бюфет и склад към него с обща площ 13 кв. м.,  находящи се на първи етаж – корпус „В“  в сградата на СУ”Д-р Петър Берон”- гр.Тополовград, в УПИ Х, кв. 3  по плана на гр. Тополовград, АОС  № 79/ 19.03.1998 г., за срок от 01.09 до 30.06,  при начална тръжна месечна цена 26,00лв. без ДДС и 31,20лв. с ДДС.

 1. Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

       2.1.  УПИ I- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 650 кв.м. по ПУП  на с.Устрем, АЧОС №7201/26.01.21г. при начална тръжна цена на имота в размер на 4 100 лв. без ДДС, 4 920 лв. с ДДС.

      2.2. УПИ II- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 110 кв.м. по ПУП                           на с.Устрем, АЧОС №7202/26.01.21г. при начална тръжна цена на имота в размер на 2 760 лв. без ДДС, 3 312 лв. с ДДС.

      2.3. Имот № 72761.56.147 с площ 1834 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „изоставена нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, при начална тръжна цена на имота в размер на  1150.00 лв. без ДДС.

      2.4. Имот № 72761.56.165 с площ 3042,33 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград,  при начална тръжна цена на имота в размер на 1 900.00 лв. без ДДС.

         Търговете  за имотите ще се проведат  както  следва:

     1.1. За отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – Бюфет и склад към него с обща площ 13 кв.м.,  в сградата на СУ”Д-р Петър Берон”- гр.Тополовград на 24.01.2022г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 31.01.2022г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     2.1. За УПИ I- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 650 кв.м. , по ПУП на с.Устрем-  на 24.01.2022г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 31.01.2022г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      2.2. За УПИ II- 381, кв.27, общинско празно място с площ 1 110 кв.м. по ПУП                           на с.Устрем, на 24.01.2022г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 31.01.2022г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      2.3. За  Имот № 72761.56.147 с площ 1 834 кв.м., земеделска земя в м. „Градище”, търгът ще се проведе на 24.01.2022г. от 14:30 часа залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 31.01.2022г.  от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград

    2.4. За имот № 72761.56.165 с площ 3 042,33 кв.м., земеделска земя  в м. „Градище” , търгът ще се проведе на 24.01.2022г. от 14:30 часа залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 31.01.2022г.  от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград 

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  21.01.2022г ,съответно до 16.00 ч. на 28.01.2022г.

   Оглед на имота: всеки работен ден до 21.01.2022г., съответно до 28.01.2022г.            

   За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на общински терен– публична общинска собственост

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

На основание Заповед № 726/09.12.2021 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на общински терен– публична общинска собственост, а именно:

        Петно с площ 24 кв.м.  за разполагане на преместваем обект- тип павилион, върху общински терен, представляващ част от УПИ XVIII, кв. 17 по ПУП на с.Българска поляна,  за търговия и услуги, Скица № 337 / 22.07.2021г., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34.56лв. без ДДС, 41.47 лв. с ДДС;

      Търгът за имота да се проведе на: 06.01.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 12.01.2022г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА. 

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  05.01.2022г., съответно до 16.00 ч. на 11.01.2022г.

         Оглед на имота: всеки работен ден  до деня предхождащ датите на търговете.

                           

                                                   За информация: тел. 0470 / 5 33 45