Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Търгове

Търгове с явно наддаване за  продажба  на имот – частна общинска собственост и за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост с н.т.п.  “гори и храсти в земеделска земя“, за срок  10 /десет/ години

          На основание Заповед № 253 / 02.04.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

          На основание  Заповед №256/03.04.2024  г. на Кмета на Община Тополовград

 

О Б Я В Я В А:

 1. Търг с явно наддаване за  продажба  на имот – частна общинска собственост, а именно:
 • Имот № 52.589 с площ 8308 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Старите лозя” в землището на гр. Тополовград,  АОС № 7787 / 19.04.2023 г. при начална тръжна цена  8 945.00 лв. без ДДС.

    Търга  да се проведе на: 22.04.2024 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 25.04.2024 г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота е да се внесе в касата на ОбА-гр.Тополовград, в размер на 894,50лв.

Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  19.04.2024 г., съответно до 16.00 ч. на 24.04.2024 г.

     Оглед на имотите: всеки работен ден до 19.04.2024 г., съответно до 24.04.2024 г.         

 

 1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п.  “гори и храсти в земеделска земя“, за срок  10 /десет/ години за имот, находящ се в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, именно:ПИ № 72761.12.836, № по предходен план: 000836, площ 13454 кв.м., местност „Черната чешма“, АОС № 6001 зз, начална годишна тръжна наемна цена 80,72 лв.,  депозит 8,07 лв.    

   Търгът ще се проведе на 22.04.2024 г. от 14,00 ч.  в залата на ОбС – Тополовград.

   При липса на кандидати ще се проведе последващ търг на 29.04.2024 г. от 14,00 ч. в залата на ОбС – Тополовград.

    ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена за всеки поземлен имот  се внася в касата на ОбА.

     ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот се закупува от Информационен център при ОбА- гр. Тополовград – стая № 1 срещу цена: 30,00 лв. без ДДС  /36,00 лв. с ДДС/ .

    Документи за участие в търга ще се приемат в стая №1 на ОбА-Център за информация и услуги до 16:00 часа на 19.04.2024 г., съответно до 16.00 ч. на 26.04.2024  г.

   ОГЛЕД  на имота, всеки работен ден до датата, предхождаща датата на търговете.

   За информация – тел. 0470/5-33-45, стая №1 в ОбА-Център за информация и услуги.

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински обект – част от имот частна общинска собственост, за срок от 9 (девет) години

На основание Заповед № 241 / 27.03.2024 г. на Кмета на Община Тополовград

 

                                              О Б Я В Я В А :

 

     Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински обект – част от имот частна общинска собственост, за срок от 9 (девет ) години, а именно:

 

 • Общински обект – помещение с площ 20 кв.м., находящо  се в УПИ VIII – 210, в кв.31 по ПУП на с.Радовец, общ.Тополовград, целия с площ 1203 кв.м., АОС №122/12.01.1999г., при начална месечна наемна цена в размер на 36,00 лв.без ДДС и и 43,20 лв. с ДДС.

 

            Търгът да се проведе на 17.04.2024 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

            При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 24.04.2024 г. от 13:30 часа залата на ОбС- Тополовград.

            Депозит в размер на 10%  от началната месечна  наемна   цена да се внесе в касата на ОбА- Тополовград  в размер на 3,60 лв.

            Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена от 50.00 лв. без ДДС и 60.00 лв. с ДДС.

            Документите за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги до 16:00 часа на 16.04.2024г., съответно до 16:00 часа на 23.04.2024г.

            Оглед на обекта: всеки работен ден до 16.04.2024г., съответно до 23.04.2024г.

           

                                 За информация: тел. 0470 / 5-33-45

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за срок от 9 /девет/ години-Терен за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – павилион за топли закуски с площ 50 кв.м., в УПИ I- 1188, кв.70 по ПУП на гр.Тополовград

На основание Заповед № 139 / 22.02.24 г. на Кмета на Община Тополовград


О Б Я В Я В А:  Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за срок от 9 /девет/ години, а именно:
– Терен за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – павилион за топли закуски с площ 50 кв.м., в УПИ I- 1188, кв.70 по ПУП на гр.Тополовград, в двора на бившето Помощно училище, в западната част на двора, на ул.“Св.СвКирил и Методий“ №6, съгласно схема за разполагане, при начална тръжна цена в размер на 80.00 лв. без ДДС и 96.00 лв.с ДДС.

  Търгът да се проведе на 12.03.2024 г. от 13.30 часа в залата на ОбС – Тополовград.
При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 19.03. 2024 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.


  Депозит в размер на 10 % от началната тръжна месечна наемна цена на имота да се внесе в касата на ОбА- Тополовград , в размер на 8.00 лв.


  Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.


  Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 11.03.2024 г., съответно до 16:00 часа на 18.03.2024 г.


  Оглед на имота- всеки работен ден до 11.03.2024г., съответно до 18.03.2024г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

 Търг с явно наддаване за  отдаване    под наем на земеделски земи – частна общинска собственост  с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 / десет / години,  за имоти  находящи се в землището  на гр. Тополовград, с. Срем, с.Орлов дол, с. Доброселец, с. Светлина, с. Присадец, общ. Тополовград

Търг с явно наддаване  за  продажба  на  имоти – частна общинска собственост

 

 

         На основание Заповед № 73 / 23.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

         На основание Заповед № 74 / 23.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

        

О Б Я В Я В А:

 

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

     1.УПИ VI- 13, кв.37 по ПУП на с.Орешник, общинско място с площ 790 кв.м,  АОС № 7965/24.11.2023г. при начална тръжна цена в размер на 3310,00лв. без ДДС и  3972,00лв. с ДДС.

     2.Имот № 72761.54.49 с площ 669 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, АОС № 7464 / 17.05.2022г. при начална тръжна  цена на имота в размер на 735.00 лв. без ДДС.

     3.Имот № 72761.54.50 с площ 664 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, АОС № 7463 / 17.05.2022г. при начална тръжна цена на имота в  размер на 730.00 лв. без ДДС.

            Търговете  за обявените имоти  ще се проведат  както  следва:

По т.1 УПИ VI- 13, кв.37 по ПУП на с.Орешник, общинско място с площ 790 кв.м-    търгът за имота да се проведе на: 09.02.2024г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 16.02.2024г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград. 

     Депозит в размер на 10 % от  общата началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбА , в размер на 331,00 лв.

По т.2 Имот № 72761.54.49 с площ 669 кв.м., земеделска земятъргът за имота да се проведе на: 09.02.2024г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 16.02.2024г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота  да се внесе в касата на ОбА, в размер на 73.50лв.

По т.3 Имот № 72761.54.50 с площ 664 кв.м., земеделска земятъргът за имота да се проведе на: 09.02.2024 г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 16.02.2024г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград. 

     Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбА  в размер на  73.00лв.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  08.02.2024г. , съответно до 16.00 ч. на 15.02.2024г.

         Оглед на имота: всеки работен ден предхождащ датите на търговете.                          

                                          За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

 

 На основание Заповед № 10/02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

  На основание Заповед № 11/02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

          На основание Заповед № 12/02.10.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,         

 

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

 1. УПИ XXV, кв. 30 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 331 кв.м., за индивидуално жилищно строителство, АЧОС № 368 / 02.09.2002г., скица № 276/19.05.2023г. с начална тръжна цена на имота в размер на 2 680.00 лв.  без ДДС  и  3 216.00 с ДДС.
 2. Общинско дворно място ПИ- 196, кв.15, с площ 2440 кв.м. по ПУП на с.Българска поляна, АЧОС № 273/24.08.2000г. с начална тръжна цена на имота в размер на   8 590.00 лв. без ДДС, 10 308.00 лв. с ДДС.
 3. 3. УПИ I- 1755, кв. 33 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 402 кв.м., АЧОС № 7728 / 11.11.2022г. с начална тръжна цена на имота  в размер на 3 770.00 лв. без ДДС,  4 524.00 лв. с ДДС.

        Търговете  за обявените имоти  ще се проведат  както  следва:

По т.1 Имот УПИ XXV, кв. 30 по ПУП на гр. Тополовград, търгът ще се проведе на: 24.01.2024 г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.    

По т.2 Общинско дворно място ПИ- 196, кв.15, с площ 2440 кв.м. по ПУП  на с.Българска поляна, търгът да се проведе на: 24.01.2024г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград. 

По т.3 УПИ I- 1755, кв. 33 по ПУП на гр. Тополовград, търгът да се проведе на: 24.01.2024г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

      При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 31.01.2024г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите  да се внесе в касата на ОбА- Тополовград.      

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  23.01.2024г., съответно до 16.00 ч. на 30.01.2024г.

         Оглед на имота: всеки работен ден  до деня предхождащ датите на търговете.                           

                                                   За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

 

На основание Заповед № 16/ 03.01.2024г. на Кмета на Община Тополовград,

          

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост, а именно:

 • Имот № 57.98 с площ 463 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V – та категория, в м. „Градище”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7402 / 11.04.2022г. с начална тръжна цена на имота в размер на  500.00 лв. без ДДС.
 • Имот № 52.535 с площ 16099кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Старите лозя”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7786  / 19.04.2023г.  с начална тръжна цена на имота в размер на 17 325.00 лв.  без ДДС.
 • Имот № 52.589 с площ 8308кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Старите лозя”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7787  / 19.04.2023г. с начална тръжна  цена на имота в размер на  8 945.00 лв.  без ДДС.
 • Имот № 56.196 с площ 384кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V – та категория, в м. „Градище”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7459 / 12.05.2022г. с начална тръжна цена на имота в размер на 415.00 лв.  без ДДС.
 • Имот № 56.197 с площ 386 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград,  АОС № 7788/19.04.2023г. с начална тръжна цена на имота в размер на  420.00 лв.  без ДДС.
 • Имот № 56.198 с площ 973кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V – та категория, в м. „Градище”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7789 19.04.2023г. с  начална тръжна цена на имота в размер на 1 050.00 лв.  без ДДС.

     Търгът за имотите да се проведе на: 25.01.2024 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 31.01.2024 г.  от 15.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите, да се внесе в касата на ОбА- Тополовград:

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС,  за всеки един от имотите.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги  до 16.00 часа на  24.01.2024 г., съответно  до 16.00 ч. на  30.01.2024 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 24.01.2024 г., съответно на  30.01.2024 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

 

На основание Заповед № 17/ 03.01.2024г. на Кмета на Община Тополовград,

          

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост, а именно:

 • Имот № 54.321 с площ 1782 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7393  / 05.04.2022г., начална тръжна цена на имота в размер на  1 920.00 лв.  без ДДС.
 • Имот № 54.322 с площ 297 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”,в землището на гр. Тополовград, АОС № 7651  / 18.10.2023г., начална тръжна цена на имота в размер на  320.00 лв.  без ДДС.
 • Имот № 54.323 с площ 186 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7652 / 18.10.2022г.,  начална тръжна цена на имота в размер на  200.00 лв.  без ДДС.
 • Имот № 54.324 с площ 1962 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”, в землището на гр. Тополовград,  АОС № 7391  / 05.04.2022г., начална тръжна цена на имота в размер на  2115.00 лв.  без ДДС.
 • Имот № 54.326 с площ 1269 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7872  / 15.08.2023г.,  начална тръжна цена на имота в размер на  1365.00 лв.  без ДДС.
 • Имот № 50.286 с площ 522 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, Х – та категория, в м. „Бекчи колиба” в землището на гр. Тополовград, АОС № 6893 / 09.11.2017г. с начална тръжна  цена на имота в размер на 565.00 лв. без ДДС.
 • Имот № 50.011 с площ 2 659 кв.м.,  земеделска з емя  от  Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, Х – та категория, в м. „Бекчи колиба”,  в землището на гр. Тополовград, АОС № 6894 / 09.11.2017г. с начална тръжна  цена на имота в размер на 2865.00 лв. без ДДС.
 • Имот № 54.51 с площ 455 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7460 / 13.05.2022г. с начална тръжна цена на имота в размер на 500.00 лв. без ДДС.
 • Имот № 57.62 с площ 560 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „изоставена нива”, V– та категория, в м. „Градище”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7407/ 12.04.2022г. с начална тръжна цена на имота в размер на 605.00 лв.  без ДДС.

     Търгът за имотите  да се проведе на: 26.01.2024 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 31.01.2024 г.   от 15.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбАТополовград.

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  25.01.2024г., съответно до 16.00 ч. на 30.01.2024г.

     Оглед на имотите: всеки работен ден до 25.01.2024 г., съответно до 30.01.2024г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

 

 

 

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – части от имоти публична общинска собственост, за срок от 9 (девет ) години

 

На основание Заповед № 06 / 02.01.2024 г. на Кмета на Община Тополовград

 

             О Б Я В Я В А :

 

     Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – части от имоти публична общинска собственост, за срок от 9 (девет ) години, а именно:

 • Част от имот публична общинска собственост представляващ плувен басейн със съблекалня със ЗП 300 кв.м. за търговия и услуги, находящ се в  УПИ I, кв.1 по ПУП на гр.Тополовград,  АОС №536/20.08.2012г., за периода от 01.06  до 30.09, за срок от 9/девет/ години, при начална тръжна месечна наемна цена 180.00 лв.  без ДДС и 216.00лв. с ДДС.
 • Масивна едноетажна сграда с площ 144 кв.м., представляваща бивш физкултурен салон към училище в с.Орешник, находящо се в парц.I, кв.14 по ПУП на с.Орешник, съгласно АОС № 100 / 06.04.1998г. за срок от девет години, при начална тръжна месечна наемна цена 259.20 лв. без ДДС  и  04лв. с ДДС.
 • Общински терен предвиден за разполагане на преместваем обект с обслужващо предназначение – гаражна клетка, с площ 15 кв.м., представляваща част от УПИ III, кв.14 по ПУП на гр.Тополовград,  за срок от 9/девет/ години, при начална тръжна месечна наемна цена 3.75лв. без ДДС,4.50 лв. с ДДС.

      Търгът да се проведе на 22.01.2024 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 29.01.2024 г. от 13:30                 часа залата на ОбС- Тополовград.

       Депозит в размер на 10%  от началната месечна  наемна   цена да се внесе в касата на ОбА- Тополовград  в размер на:

 • Част от имот публична общинска собственост представляващ плувен басейн със съблекалня със ЗП 300 кв.м. за търговия и услуги – 18,00 лв.
 • Масивна едноетажна сграда с площ 144 кв.м., представляваща бивш физкултурен салон към училище в с.Орешник – 25,92 лв.
 • Гаражна клетка, с площ  15 кв.м. – 3,75лв.

Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена от 50.00 лв. без ДДС и 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите.

     Документите за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги до 16:00 часа на 19.01.2024г., съответно до16:00 часа на 26.01.2024 г.

       Оглед на обектите: всеки работен ден до 19.01.2024г., съответно до 26.01.2024 г.

 

                                 За информация: тел. 0470 / 5-33-45

 

Търг с явно наддаване  за  продажба  на  имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 07 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 08 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 09 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

1.Съгласно  Заповед № 07 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград

        –  УПИ IX, кв.93А  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 612 кв.м., АЧОС № 505 / 24.08.2009г.  с начална тръжна цена на имота в размер на 4 700.00 лв. без ДДС, 5 640.00 лв. с ДДС.

       –  УПИ X, кв.93А  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1192 кв.м., АЧОС № 506 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота в  размер на  9170.00 лв. без ДДС,  11 004.00 лв. с ДДС.

       –  УПИ XI, кв.93А  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1024 кв.м., АЧОС № 507 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота в размер на 7 880.00 лв. без ДДС,  9 456.00 лв. с ДДС.

       –  УПИ XII, кв.93А  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 56 кв.м., АЧОС № 508 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота в  размер на 430.00 лв. без ДДС,  516.00 лв. с ДДС.

2.Съгласно Заповед № 08 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград

–  УПИ II- 116, кв.3  по ПУП на с.Радовец, общински терен с площ 1160 кв.м., съгласно АЧОС № 7897 / 07.09.2023г. с начална тръжна цена на имота в размер на 3650,00 лв. без ДДС и  4380,00 лв. с ДДС.

          3.Съгласно Заповед № 09 /02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград

        –  УПИ III, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 748 кв.м. – АЧОС № 501 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота в размер на  5 750.00 лв. без ДДС, 6 900.00 лв. с ДДС.

        –  УПИ IV, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 794 кв.м. – АЧОС № 502 / 24.08.2009г.с  начална тръжна цена на имота в размер на 6 100.00 лв. без ДДС, 7 320.00 лв. с ДДС.

       –  УПИ V, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 1008 кв.м. – АЧОС № 503 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота в размер на 7 750.00 лв. без ДДС, 9 300.00 лв. с ДДС.

       –  УПИ VI, кв.146  по ПУП  на гр. Тополовград,  общински  терен  с площ 746 кв.м. – АЧОС № 504 / 24.08.2009г. с начална тръжна цена на имота  в размер на  5 740.00 лв. без ДДС, 6 888.00 лв. с ДДС.           

         Търгът за имотите ще се проведе както  следва:

1.Съгласно Заповед №07/02.01.24г.- 23.01.24г. от 14.00ч. в  залата на ОбС-Тополовград.

2.Съгласно Заповед №08/02.01.24г.– 23.01.24г. от14.30ч. в  залата на ОбС-Тополовград.

3.Съгласно Заповед № 09 /02.01.24г.- 23.01.24г. от 13.30ч. в залата на ОбС-Тополовград.

       При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 30.01.2024 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

   Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  22.01.2024 г ,съответно до 16.00 ч. на 29.01.2024г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 22.01.2024 г., съответно до 29.01.2024г.

                           За информация: тел. 0470 / 5 33 45