Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Notices

Прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва

О Б Я В А

НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

 

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:

1. За военни формирования от състава на Сухопътни войски – 155 (сто петдесет и пет) вакантни длъжности за за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, като от тях:

– 6 длъжности в гарнизон Хасково;

– 35 длъжности в гарнизон Стара Загора;

– 14 длъжности в гарнизон Ямбол;

Срок за подаване на документите – 18.08.2021 г.

2За военни формирования от състава на СКС в Горна Малина

40 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища;

Срок за подаване на документите – до 16.07.2021 г.

3. За 29 вакантни длъжности във Военноморските сили и 115 длъжности във Военновъздушните сили за приемане на служба в

доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. От тях 44 за В.Ф.36150-

Стара Загора;

Срок за подаване на документите – до 29.10.2021 г.

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет и служител ОМП) или на телефон 0885945388.

Инвестиционно предложение от Община Тополовград “Проект за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 75191.43.11, землище с. Устрем, местност ,,Ходжеви ниви” по КК на с. Устрем от ,,Земеделска земя” с начин на трайно ползване ,,нива” в ,,Терен за обезвреждане на животински продукти на територията на Община Тополовград”

Инвестиционно предложение от Община Тополовград “Проект за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 72761.39.222, землище гр. Тополовград, местност ,,Низините” по КК на гр. Тополовград от ,,Земеделска земя” с начин на трайно ползване ,,изоставена нива” в ,,Терен за обезвреждане на животински продукти на територията на Община Тополовград”

Обява за прием на документи от кандидати за заемане на длъжност “Възпитател”, “Хигиенист” и “Шофьор”

О Б Я В А

 

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ

„ВЪЗПИТАТЕЛ“ , „ХИГИЕНИСТ“ И „ШОФЬОР“ 

Във връзка с подписан Договор № BG05M9OP001-1.096-0018-C01 за безвъзмездна финансова помощ между Община Тополовград и Министерство на труда и социалната политика в качеството на ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград “ по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ по Оперативна програма „ Развитие н човешките ресурси“ 2014-2020 г., Община Тополовград стартира процедура за набиране на заявления от кандидати за длъжност възпитател, хигиенист и шофьор.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбор за длъжност „Възпитател“, „Хигиенист“ и „Шофьор“:

  • Заявление-декларация (по образец)
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография;
  • Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование или професионална квалификация в сферата на образованието, социалните услуги за деца, здравеопазване или преминал обучение за полагане на грижи за деца (при наличие на такива).
  • Копие на шофьорска книжка / за длъжност шофьор/

Възможностите за участие и мотивацията ще бъдат оценявани чрез интервю.

Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите  могат да получат повече информация, да заявят своя интерес на тел. 0886422402, адрес: пл. „Освобождение” № 1, Общинска администрация, стая № 31, от 8:00 до 17:00 ч. в срок до 09.07.2021 г.

 


     

BG05M9OP001-1.096 “Детски кътове”

Проект:„Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград “

Договор№ BG05M9OP001-1.096-0018-C01

Търгове с явно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост и за отдаване под наем на общински терен-част от имот, публична общинска собственост

На основание Заповед № 349/24.06.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 350/24.06.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

 На основание Заповед № 351/24.06.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

  На основание Заповед № 352/24.06.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

       1.Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на общински терен – част от имот публична общинска собственост, за поставяне на слънцезащитно съоръжение за срок от 9 /девет/ години, а именно:

       1.1. Терен с площ 40 кв.м., находящ се до УПИ VII – 1687, кв. 21 по ПУП на гр. Тополовград, при начална тръжна цена 64.00 лв. без ДДС, 76.80 лв. с ДДС

       2. Търг с явно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, а именно:

      2.1. ПИ 72761.888.9905, с площ 611 кв.м. в местност „Низините“, в землището на общ.Тополовград- при начална тръжна цена 1970,00 лв. без ДДС и 2 364,00 лв. с ДДС.

       2.2. Сграда от 90 кв.м., дървено сглобяема конструкция, местонахождението на имота е в кв.57-а, „Автоспирка“ в с.Орлов дол, общ. Тополовград. с начална тръжна цена 5 000.00 лв. без ДДС, 6 000лв. с ДДС.

       2.3. – УПИ II, кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 2 720 кв.м. – при начална тръжна цена на имота 15 740 лв. без ДДС, 18 888 лв. с ДДС.

            – УПИ III, кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 748 кв.м. – при начална тръжна цена на имота 4 330 лв. без ДДС, 5 196 лв. с ДДС.

            – УПИ IV, кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 794 кв.м. – при начална тръжна цена на имота 4 600 лв. без ДДС, 5 520 лв. с ДДС.

           – УПИ V, кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 1008 кв.м. -при начална тръжна цена на имота 5 840 лв. без ДДС, 7 008 лв. с ДДС.

          – УПИ VI, кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 746 кв.м. – при начална тръжна цена на имота 4 320 лв. без ДДС, 5 184 лв. с ДДС.

        Търговете за имотите ще се проведат както следва:

     1.1. За отдаване под наем на терен с площ 40 кв.м., находящ се до УПИ VII – 1687, кв. 21 по ПУП на гр. Тополовград, на 13.07.2021 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 20.07.2021 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     2.1. За ПИ 72761.888.9905, с площ 611 кв.м. в местност „Низините“, на 13.07.2021 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 20.07.2021 г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     2.2. Сграда от 90 кв.м., в кв.57-а, на 13.07.2021 г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 20.07.2021 г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

   2.3. За УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI- кв.146 по ПУП на гр. Тополовград, търгът ще се проведе на 13.07.2021 г. от 15:00 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 20.07.2021 г.   от 15.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

   Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 12.07.2021 г ,съответно до 16.00 ч. на 19.07.2021 г.

Оглед на имота: всеки работен ден до 12.07.2021 г., съответно до 19.07.2021 г.                          

                                             За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терен – частна собственост,за разполагане на преместваеми обекти – гаражни клетки

На основание Заповед № 331 / 21.06.2021 г. на Кмета на Община Тополовград

 

    О Б Я В Я В А :

1.Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терен – частна собственост,за разполагане на преместваеми обекти – гаражни клетки, за срок от 3 ( три ) години, а именно:

I. УПИ I в кв.72 по ПУП на гр.Тополовград, скица № 202/07.05.2021г., АЧОС №7247/11.06.2021г., както следва:

1.Петно №1, размери 3/5,5м., квадратура 16,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 4,13 лв. без ДДС, 4,95 лв. с ДДС.

2.Петно №2, размери 3/5,5м., квадратура 16,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 4,13 лв. без ДДС, 4,95 лв. с ДДС.

  

II. УПИ I в кв.74 по ПУП на гр.Тополовград, скица № 248/30.07.2012г., АЧОС №512/01.09.2009г., както следва:

1.Петно №1, размери 2,8/5,5м., квадратура 15,40 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,85 лв. без ДДС, 4,62 лв. с ДДС.

2.Петно №2, размери 2,5/5,0м., квадратура 12,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,13 лв. без ДДС, 3,75 лв. с ДДС.

3.Петно №3, размери 2,5/5,0м., квадратура 12,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,13 лв. без ДДС, 3,75 лв. с ДДС.

4.Петно №4, размери 2,5/5,0м., квадратура 12,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,13 лв. без ДДС, 3,75 лв. с ДДС.

5.Петно №5, размери 2,5/5,0м., квадратура 12,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,13 лв. без ДДС, 3,75 лв. с ДДС.

6.Петно №6, размери 2,8/5,5м., квадратура 15,40 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,85 лв. без ДДС, 4,62 лв. с ДДС.

7.Петно №7, размери 2,8/5,5м., квадратура 15,40 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,85 лв. без ДДС, 4,62 лв. с ДДС.

 

Търгът да се проведе на 08.07.2021 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.07.2021 г. от 14:00 часа залата на ОбС- Тополовград.

   Депозит в размер на 10% от началната месечна наемна   цена да се внесе в касата на ОбА- Тополовград.

   Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена от 40.00 лв. без ДДС и 48.00 лв. с ДДС.

Документите за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги до 16:00 часа на 07.07.2021г., съответно до16:00 часа на 13.07.2021г.

Оглед на обектите: всеки работен ден до 07.07.2021г., съответно до 13.07.2021г.

    

                                    За информация: тел. 0470 / 5-33-45

Търг с явно наддаване за продажба на мпс-та-общинска собственост

На основание Заповед № 319 / 16.06.2021 г. на Зам.-кмета на Община Тополовград /съгласно Заповед № 706/18.11.2019 г./

 

О Б Я В Я В А

 

         Търг с явно наддаване за продажба на следните МПС – общинска собственост:        

         1. Автобус, “Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № СА 97 89 HH, гориво: дизел с начална тръжна цена 11 760.00 лева без ДДС, 14 112.00 лева с ДДС;

         2. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“ с рег.№ Х 00 09 ВХ, гориво: бензин / втечнен нефтен газ с начална тръжна цена 2400.00 лева без ДДС, 2880.00 лева с ДДС;

           Търгът да се проведе на 05.07.2021 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

         При липса на кандидати, повторни търгове да се проведат на: 12.07.2021г. и на 16.07.2021 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

         Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена с ДДС се внася в касата на Об.А Тополовград, гр.Тополовград , пл.”Освобождение” № 1.

         Тръжна документация се получава от стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги срещу цена 40.00 лв.без ДДС, 48.00 лв.с ДДС за всеки отделен автомобил.

         Документи за участие в търга да се приемат в стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги, гише ”Деловодство”до 16.00 часа на 02.07.2021 г.,съответно до 16.00 часа на 09.07. 2021 г.и на 15.07.2021 г.

Оглед на автобус “Исузу Евро Тюркоаз” ( в база „Пирин“ гр. Хасково) – всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

Оглед на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“ (в открит гараж в двора на Община Тополовград, гр.Тополовград – пл.”Освобождение” №1) – всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

 

         За информация : тел. 0885 305 256, стая № 24 в сградата на Об.А – Тополовград.

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” и „из. нива”, за имоти находящи се в землището на с. Българска поляна, с.Хлябово, общ. Тополовград