Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: admin

Въвеждат се нови противоепидемични мерки на територията на област Хасково

Във връзка с нарастване броя на заболели от COVID-19 на територията на област Хасково със Заповед № РД-01-160/20.07.2022г. на Директора на РЗИ-Хасково от 22 юли 2022г.  до 20.08.2022г. се въвеждат временни противоепидемични мерки за област Хасково.Заповедта може да разгледате от ТУК:

УДЪЛЖЕНО ДЕЙСТВИЕ НА ЕКСПЕРТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК И НЕЛК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

Съгласно § 20 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от Народното събрание и за преодоляване на последиците, обнародван  в Държавен вестник, брой 53 от 08 юли 2022 г. :

         Eкспертните решения (ЕР) за трайно намалена работоспособност на ТЕЛК/НЕЛК, на които срокът на валидност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до 30.06.2022 г. продължават своето действие, но не по-късно от 31.12.2022 г., при условие, че лицата са подали документи за извършване на преосвидетелстване, в срок до 15.07.2022 г.

Проектът по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Община Тополовград подписа допълнително споразумение към договор № BG05M9OP001-6.002-0001-С01 с МТСП чрез ГД „ЕФМПП“ по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, с което се продължават дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Тополовград“ – Компонент 3.

Дейностите по проекта се удължават с нови шест месеца – от 06.07.2022 год. до 06.01.2023 г.

Проектът се осъществява по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

С „Патронажна грижа + в община Тополовград“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Те могат да разчитат на екипът на „Патронажна грижа + в община Тополовград“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), съдействие за неотложни административни услуги, както и медицински услуги, недублиращи тези, предоставяни от НЗОК (мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.); психологическа подкрепа и др.

Проектът е на стойност 354 999л39 лв., разпределени, както следва:

  • Разходи по Компонент 1 – 208 099.54 лв.,
  • Разходи по Компонент 2 – 104 049.77 лв.,
  • Разходи по Компонент 3 – 42 850.08 лв.,

Основната дейност по проекта в новия период е Патронажна грижа.

При необходимост от включване, кандидат-потребителите могат да заявяват желание всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа, на телефон: 0888722798 – Божана Георгиева, Мариана Стоянова или на място в Център за активно включване, с адрес гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 3.

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти-земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“, за срок 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., в землището на гр.Тополовград, общ.Тополовград.

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр. Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

email: obshtina@topolovgrad.bg; www.topolovgrad.bg

На основание Заповед № 423/30.06.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград

ОБЯВЯВАМ :

      Търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  имоти- земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-частна общинска собственост, с н.т.п.”нива”, „из. нива“, „др. вид земеделска земя“,  за срок  10  /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г., в  землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград,  както следва:

1. Имот № 72761.52.339, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 10651 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „др. вид земеделска земя“,  местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7574/30.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 42.60 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 4.26 лв.

2. Имот № 72761.52.457, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1762 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед № РД-11-425/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7555/23.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.05 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.70 лв.

3. Имот № 72761.54.62, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1177 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7478/18.05.2022 г., с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  4.71  лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.47 лв.

4. Имот № 72761.54.240, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3494 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7522/25.05.2022 г., с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  13.98  лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 1.40 лв.

5. Имот № 72761.54.255, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1349 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7511/25.05.2022 г., с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  5.40 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.54 лв.

6. Имот № 72761.54.263, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1254 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7516/25.05.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  5.02 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.50 лв.

7. Имот № 72761.54.283, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1015 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7521/25.05.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на  4.06 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.41 лв.

8. Имот № 72761.54.291, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1720 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7530/08.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 6.88 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.69 лв.

9. Имот № 72761.54.292, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1229 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7529/08.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 4.92 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.49 лв.

10. Имот № 72761.54.293, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1177 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7528/07.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 4.71 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.47 лв.

11. Имот № 72761.54.373, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1763 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7536/16.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.05 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.71 лв.

12. Имот № 72761.54.411, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 3890 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“,  местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №5567 зз/04.07.2014 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 15.56 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 1.56 лв.

13. Имот № 72761.54.419, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 2429 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7538/17.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 9.72 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.97 лв.

14. Имот № 72761.54.486, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1318 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7537/17.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 5.27 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.53 лв.

15. Имот № 72761.54.501, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1851 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“,  местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7531/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.40 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.74 лв.

16. Имот № 72761.54.543, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1993 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7534/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 7.97 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.80 лв.

17. Имот № 72761.54.559, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1027 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7533/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 4.11 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.41 лв.

18. Имот № 72761.54.573, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 4858 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „из. нива“, местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7556/23.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 19.43 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 1.94 лв.

19. Имот № 72761.54.578, земеделска земя по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1380 кв.м.,  Х – та категория, с н.т.п. „нива“, местност  „Плочест”, одобрен със Заповед № РД-11-424/18.12.2006 г. на Областен управител на област Хасково,  в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград, АОС №7532/09.06.2022 г.,  с начална годишна тръжна наемна цена за имота в размер на 5.52 лв./г., депозит за участие в търг /10 % / – 0.55 лв.

Забележка:

Наемодателят запазва правото си да продаде имота/ите на трети лица в срока на договора.

           Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение №

        241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017 г. на ОбС – Тополовград.

           Търгът  да се проведе на 18.07.2022 г. от 14:00 ч. в  залата на ОбС Тополовград.

           При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 25.07.2022 г. от 14:00 ч.  в  залата

        на ОбС Тополовград.

           ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна  наемна цена за всеки поземлен имот,

        да   се внесе в касата на ОбА, преди  датата на провеждане на търга.

           ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува  от центъра за информация,

        гише № 1, срещу 30,00 лв. без ДДС  /36,00 лв. с ДДС/ .

           КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга–до 16:00    часа на 15.07.2022 г.  

        и  съответно до 16:00 часа на 22.07.2022 г.                                             

       СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:

         Към момента на сключване на ДОГОВОРА за НАЕМ, първата годишна  наемна вноска, да

     бъде изплатена изцяло .

  ОГЛЕД  на имотите, всеки работен ден до датата, предхождаща датата  на търговете. 

  За информация-тел. 0470/5-33-45

Търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

ОБЛАСТ  ХАСКОВО

ОБЩИНА  ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. ”Освобождение” № 1, тел. 0470/ 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: obshtina@topolovgrad.bg;  www.topolovgrad.bg

На основание Заповед № 409/ 27.06.2022 г. на Кмета на Община Тополовград,

           На основание Заповед № 410 / 27.06.2022 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост, а именно:

– Имот № 72761.54.321 с площ 1782 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X –та категория, в м. „Плочест” в землището на гр.Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1260.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.324 с площ 1962 кв.м., земед. от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1400.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.326 с площ 1269 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 900.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1650.00 лв. без ДДС.

-Имот № 72761.54.726 с площ 2910 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест”,  при  начална тръжна цена на имота в размер на 2060.00 лв. без ДДС.

-Имот № 72761.58.66 с площ 560 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V  – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, при начална тръжна цена на имота в размер на 400.00 лв. без ДДС.

     Търгът за имотите да се проведе на: 13.07.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 20.07.2022 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

          Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за вкеки един от имотите поотделно.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги  до 16.00 часа на  12.07.2022 г., съответно  до 16.00 ч. на  19.07.2022 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 12.07.2022 г., съответно до  19.07.2022г.                           

За информация: тел. 0470 / 5 33 45