Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Новини

Стартира изпълнението на проект № BG-RRP-1.015-0433 Изграждане на училищна STEM среда в училище Основно училище „ Христо Ботев “ ,с.Хлябово, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.  финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост

  ОУ“Христо Ботев“ с. Хлябово, стартира изпълнението на проект № BG-RRP-1.015-0433 Изграждане на училищна STEM среда в училище Основно училище „Христо Ботев“,с.Хлябово, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU. финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост,процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда”.

ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е :

   Осигуряването на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за ОУ“ Христо Ботев“ с. Хлябово, Община Тополовград, област Хасково за изграждане на „Училищна STEM среда“, дава възможност за създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването.

   Изграждането на училищна СТЕМ среда има за цел да повиши интереса на учениците,да подобри техните постижения в областта на науките и технологиите.Чрез извършването на строително-ремонтни дейности, позволяващи изграждането на материална база, в която ще се реализират цялостни интериорни решения чрез закупуването на съвременно обзавеждане и високо технологично оборудване и учениците ще имат възможността да се обучават в среда и по методи близки до реалния живот.

Обща стойност: 60 600 лв., от които 60 600 лв. безвъзмездно финансиране

Начало: 05.06.2024 г.

Край: 31.05.2026 г.

Предупреждение за опасно време

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” –  ХАСКОВО

Рег. № 125700-925, екз. № единствен                                       ДО

27.06.2024 г.                                                                                 КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

                                                                                      КОПИЕ: ДО

                                                                                                     ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

                                                                                                     НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До кметовете на общини и населени места, във връзка с прогноза за екстремален риск от пожари на 28, 29 и 30 юни (петък, събота и неделя) за територията на цялата област Хасково, да се предприемат действия за предупреждение на граждани, земеделските стопани, работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, пътуващите по републиканската и общинска пътни мрежи и железопътните мрежи.

                  – да не се извършват дейности за почистване на дворове в населените места с открит огън;

– да не се изхвърлят незагасени цигари и други лесно запалими изделия;

– да не се приготвя на зимнина с използването на открит огън;

– при извършване на каквито и да е дейности на открито да се вземат максимални мерки за недопускане на запалвания и да се създадат възможности за погасяване на възникнали такива на място.

При възникване на пожар и не спазване на горните препоръки, НЕЗАБАВНО да се уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидиране на запалването.

            Общините да имат готовност да оказват съдействие при възникването на големи пожари.

ЗА ДИРЕКТОР:  /п/

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР                          

                                          ПЛАМЕН ПЕТКОВ

                                                                                 (Съгл. заповед № 1983 к-1167/11.06.2024 г.)

Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд

BG16FFPR003-4.001 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Подкрепа за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. за намаляване на енергийната бедност в най-силно засегнатите от климатичния преход области

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на Заявления за участие по процедура BG16FFPR003-4.001 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Община Тополовград обявява прием на документи за участие по BG16FFPR003-4.001 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност

Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради /с най-малко 4 самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик/, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Регистрираните по реда на ЗУЕС Сдружения на собствениците /СС/ подават документи в сградата на Община Тополовград, гише Информация /пл. Освобождение №1/, в срок най-късно до 31.07.2024 г., 17.00 ч.

  1. Заявление за участие /Приложение 5 към Насоките за кандидатстване/
  2. Приложения към Заявление за участие, както следва:

2.1. Справка за ССО /Приложение 5.1.5 към Насоките за кандидатстване/;

2.2. Покана за провеждане на общо събрание на Сдружението на собствениците и Покана за провеждане на общо събрание на етажната собственост – копие, заверено „Вярно с оригинала“ *; /Приложение 5.1.1 и Приложение 5.1.6 от Насоките за кандидатстване/

2.3. Протокол за поставяне на поканите по т. 2.2. – копие, заверено „Вярно с оригинала“*; /Приложение 5.1.2 и Приложение 5.1.7 от Насоките за кандидатстване/;

2.4. Протокол от общото събрание на Сдружението на собствениците и Протокол от общото събрание на етажната собственост, съдържащи решения за участие в настоящата процедура – копие, заверено „Вярно с оригинала“.* /Приложение 5.1.3 и Приложение 5.1.8 от Насоките за кандидатстване/

  • Копие от книгата на етажната собственост, съгласно ЗУЕС, от което да са видни всички живущи в сградата.
  • Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата, ако е приложимо, както и документи за удостоверяване на информацията по т. 3 на Приложение 4 относно живущите лица в МЖС (обект на интервенция), чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата обект на интервенция и са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност на база документи, издадени от съответните експертни лекарски комисии. За всяко посочено лице по т.3. на Приложение 4 се предоставя на общината копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
  • Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.** Същите следва да включват пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

** Задължение на СС е изпълнението на чл. 23 от Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност. Собственикът на сградата предоставя документацията в Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР / в срок до 7 дни от подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването. Начинът на окомплектоване и изпращане на документите е подробно описан в Наредбата. Собственикът на сградата може да упълномощи консултанта по енергийна ефективност да предостави в АУЕР изискуемите документи.

  • Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.*** Техническите обследвания трябва да установяват, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

***Техническият паспорт се подава след заверка в Община Тополовград. Задължение на СС е да представи за вписване изготвеният технически паспорт, като подаде Заявление за вписване в регистъра на технически паспорт на строеж. Заявлението се обработва и паспортът се вписва в срок от 7 дни от датата на подаването. Процедурата трябва да бъде извършена преди подаване на Заявление за участие в процедура BG16FFPR003-4.001 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност

  • Декларация за минимални и държавни помощи, ако е приложимо.****

****Съгласно Насоките за кандидатстване и във връзка със Закона за държавните помощи, декларации, Приложение 3 следва да бъдат подадени от собствениците на самостоятелни обекти в сградата, които ги използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии. Пълни указания за попълването им се съдържат в образеца на декларация – Приложение 3.

След приемане на гореописаните документи по т. 1 – т. 7, служители от Община Тополовград ще се свържат с председателите на УС на СС за подписване на Партньорско споразумение.

Линк към Насоки за кандидатстване и приложения към тях: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/regional-development-program-2021-2027/execution-prd-2021-2027/procedures-open-for-application-2021-2027/Proceduri-za-kandidatstvane

Забележка: Папка „Насоки за кандидатстване“ съдържа примерни образци на: протоколи от общи събрания, покани за събрания на СС и др. Същите са предоставени от програмата, с цел улеснение на гражданите при учредяване на сдружение и провеждане на общи събрания във връзка с процедурата и не е необходимо да се попълват всички документи от него, а само тези, които са приложими и необходими на съответната етажна собственост, така че да бъде изпълнен целият набор от документи изискуем при кандидатстване по процедурата.

За повече информация и въпроси: 0896/869095 – Кристина Георгиева

За пръскане срещу комари /дезинсекция и дезакаризация/ в регулационните границите на град Тополовград

На 25.06.2024г. (вторник) от 21:00 до 00:00 часа ще се извърши наземно аерозолно третиране против популацията на комари. Подлежащи на третиране са Зелените площи в Градски парк– гр. Тополовград. Пръскането ще се осъществи в съответствие със законово регламентираните правила за гарантиране здравето на хората. Третирането ще се извърши с препарат  ,,Стийл 25 ЕК‘‘

Необходимо е гражданите да вземат предпазни мерки по време на третирането- да няма движение по улиците, а прозорците да бъдат затворени. Пчеларите да вземат мерки за опазване на пчелните семейства.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат  променени.

  Общинска администрация Тополовград

Започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК

Общинска администрация гр. Тополовград уведомява, че от 14.06.2024 г. (петък) започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК на територията на община Тополовград от проведените избори за ЕП и НС на 09.06.2024 г.

Възнагражденията ще се изплащат срещу представяне на лична карта, в Информационен център на Общинска администрация, с адрес: гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 1, в работните дни от седмицата от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Допълнителните възнаграждения от 25.00 лв. по Решение № 3438-ЕП/НС/07.06. 2024 г. на ЦИК, полагащи се на членовете на СИК, които са представили протоколи без грешка, ще бъдат изплатени допълнително.

Пръскане срещу комари /дезинсекция и дезакаризация/ в регулационните границите на град Тополовград

На 12.06.2024г. (сряда) от 21:00 до 00:00 часа ще се извърши наземно аерозолно третиране против популацията на комари. Подлежащи на третиране са площи, разположени в регулационните граници на гр. Тополовград. Пръскането ще се осъществи в съответствие със законово регламентираните правила за гарантиране здравето на хората. Третирането ще се извърши с препарат  ,,Стийл 25 ЕК‘‘

Необходимо е гражданите да вземат предпазни мерки по време на третирането- да няма движение по улиците, а прозорците да бъдат затворени. Пчеларите да вземат мерки за опазване на пчелните семейства.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат  променени.

  Общинска администрация Тополовград