Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект на  Докладна записка, относно определяне размера на такса битови отпадъци и приемане на План–сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събиране, извозване , депониране на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Тополовград за 2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Днес,  27 ноември 2023 г., Община Тополовград предоставя на вниманието на жителите на общината и заинтересованите страни

 

        Проект на:

 Докладна записка, относно определяне на размера на такса битови отпадъци и приемане на План–сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събиране, извозване , депониране на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Тополовград за 2024г.

 

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на следния електронен адрес: obshtina@topolovgrad.bg, или да се подават в Центъра за информация и услуги за гражданите при Община Тополовград  на адрес: гр. Тополовград,  пл. „Освобождение” №1  през работно време – от 08:00 часа до 17:00 часа в срок до 27 декември 2024 г. включително.

 

 Файлове за изтегляне: