Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост

На основание Заповед № 122/ 28.02.2022г.  на Кмета на Община Тополовград

 

     О Б Я В Я В А :

     Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост, за срок от 9 ( девет ) години, а именно:

 

  • Петно № 5, с площ 16 кв.м., павилион за фризьорски услуги, находящо се в кв. 80 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 27 / 14.01.2022г., при начална тръжна месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;
  • Петно № 1, с площ 11 кв.м. павилион за търговия и услуги, находящо се в кв. 78 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 28 / 14.01.2022г., при начална тръжна месечна наемна цена 17,60 лв. без ДДС, 21,12 лв. с ДДС;
  • Петно № 1, с площ 33,00 кв.м. павилион за търговия и услуги, находящо се в кв. 66 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 26 / 14.01.2022г., при начална тръжна месечна наемна цена 52,80 лв. без ДДС, 63,36 лв. с ДДС;
  • Петно № 3, с площ 4,00 кв.м. павилион за търговия с вестници и списания, находящо се в кв. 78 по ПУП на гр. Тополовград, Скица № 29 / 14.01.2022г., при начална тръжна месечна наемна цена 6,40 лв. без ДДС,  7,68 лв. с ДДС;

 

     Търгът да се проведе на: 17.03.2022 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 22.03.2022 г.  от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград

     Депозит в размер на 10 % от годишната наемна цена да се внесе в касата на ОбА.

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС за всяко едно от петната.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 16.03.2022 г, съответно до 16.00 ч. на 21.03.2022г.                       

                                

                                   За информация: тел. 0470 / 5-33-45