Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терен – частна собственост,за разполагане на преместваеми обекти – гаражни клетки

На основание Заповед № 331 / 21.06.2021 г. на Кмета на Община Тополовград

 

    О Б Я В Я В А :

1.Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терен – частна собственост,за разполагане на преместваеми обекти – гаражни клетки, за срок от 3 ( три ) години, а именно:

I. УПИ I в кв.72 по ПУП на гр.Тополовград, скица № 202/07.05.2021г., АЧОС №7247/11.06.2021г., както следва:

1.Петно №1, размери 3/5,5м., квадратура 16,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 4,13 лв. без ДДС, 4,95 лв. с ДДС.

2.Петно №2, размери 3/5,5м., квадратура 16,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 4,13 лв. без ДДС, 4,95 лв. с ДДС.

  

II. УПИ I в кв.74 по ПУП на гр.Тополовград, скица № 248/30.07.2012г., АЧОС №512/01.09.2009г., както следва:

1.Петно №1, размери 2,8/5,5м., квадратура 15,40 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,85 лв. без ДДС, 4,62 лв. с ДДС.

2.Петно №2, размери 2,5/5,0м., квадратура 12,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,13 лв. без ДДС, 3,75 лв. с ДДС.

3.Петно №3, размери 2,5/5,0м., квадратура 12,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,13 лв. без ДДС, 3,75 лв. с ДДС.

4.Петно №4, размери 2,5/5,0м., квадратура 12,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,13 лв. без ДДС, 3,75 лв. с ДДС.

5.Петно №5, размери 2,5/5,0м., квадратура 12,50 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,13 лв. без ДДС, 3,75 лв. с ДДС.

6.Петно №6, размери 2,8/5,5м., квадратура 15,40 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,85 лв. без ДДС, 4,62 лв. с ДДС.

7.Петно №7, размери 2,8/5,5м., квадратура 15,40 кв.м. с начална месечна наемна цена 3,85 лв. без ДДС, 4,62 лв. с ДДС.

 

Търгът да се проведе на 08.07.2021 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 14.07.2021 г. от 14:00 часа залата на ОбС- Тополовград.

   Депозит в размер на 10% от началната месечна наемна   цена да се внесе в касата на ОбА- Тополовград.

   Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена от 40.00 лв. без ДДС и 48.00 лв. с ДДС.

Документите за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги до 16:00 часа на 07.07.2021г., съответно до16:00 часа на 13.07.2021г.

Оглед на обектите: всеки работен ден до 07.07.2021г., съответно до 13.07.2021г.

    

                                    За информация: тел. 0470 / 5-33-45