Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търгове с явно наддаване  за  продажба на имоти- частна  общинска собственост По Заповед №499/26.06.2024г. по Заповед №499/26.06.2024г.

ОБЛАСТ  ХАСКОВО

ОБЩИНА  ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. ”Освобождение” № 1, тел. 0470/ 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: obshtina@topolovgrad.bg;  www.topolovgrad.bg

На основание Заповед № 499/26.06.2024г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 500/26.06.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

1.Търгове с явно наддаване  за  продажба на имоти- частна  общинска собственост, както следва:

1.1.По Заповед №499/26.06.2024г.

Административна сграда, бивша Здравна служба в с.Светлина, представляваща масивна двуетажна сграда със РЗП -164 кв.м., ведно с дворно място с площ от 2000 кв.м., находящи се в УПИ V-126, кв. 36  по ПУП на с. Светлина, община Тополовград, АОС № 8104/ 23.04.2024г., с начална тръжна цена в размер на 17 190.00 лв. без ДДС, от която:

– за дворното място УПИ V-126 в кв.36 -6 510 лв. без ДДС и 7 812.00 лв. с ДДС

– за двуетажната масивна сграда – 10 680 лв. без ДДС.

1.2. По Заповед №500/26.06.2024г.

– УПИ III, кв.34 с площ 660 кв.м., дворно място по ПУП на с.Синапово- АЧОС № 446 / 25.09.2007 г. с начална тръжна цена на имота  в размер на 2 600,00 лв. без ДДС, 3 120,00 лв. с ДДС

 – УПИ IV, кв.34 с площ 640 кв.м., дворно място по ПУП на с.Синапово- АЧОС № 447 / 25.09.2007 г. с начална тръжна  цена на  имота  в размер на  2 530,00 лв. без ДДС, 3 036,00 лв. с ДДС.

2. Търговете  за продажба на  имотите ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград както  следва:

2.1.По Заповед №499/26.06.2024г.-на 16.07.2024г. от 13.30ч., при липса на кандидати повторен търг на 23.07.2024г. от 13.30ч.

2.2.По Заповед №500/26.06.2024г.-на 16.07.2024г. от 13.00ч., при липса на кандидати повторен търг на 23.07.2024г. от 13.00ч.

3.Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

4.Тръжната документация се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС. за всеки имот по отделно.

5.Документи за участие в търга се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги, както следва:

-до 16.00 часа на  15.07.2024 г. ,съответно до 16.00 ч. на 22.07.2024 г.

 6.Оглед на имотите: всеки работен ден до деня предхождаш датата на търга.  

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45