Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград

Публикувано: 20.09.2018г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Успешно приключи изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, договор за БФП №26/07/2/0/00024, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Като резултат от изпълнението на проекта бяха основно ремонтирани уличните платна и тротоарните настилки на няколко улици в гр. Тополовград. Нов облик придобиха:

  1. 1. ул. „Дебър” от о.т. 601-588 – в гр. Тополовград;
  2. 2. ул. ”Гюмюрджина” – от о.т. 448а – 472 в гр. Тополовград “;
  3. 3. ул. „Москва” – от о.т. 370-397 към 401 в гр. Тополовград “;
  4. 4. ул. „Отец Паисий” – от .о.т. 370-363-322-247-234 в гр. Тополовград “;
  5. 5. ул. „Рила” – от о.т. 132-114 в гр. Тополовград “;
  6. 6.ул. „Сакар планина”– от .о.т. 372-472-468а и от от -468а до от-486 в гр. Тополовград “.

По проекта е постигната основната цел: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилките и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 1 489 338.72 лв. без ДДС. Към 09.09.2019 г. е подадена заявка за окончателно разплащане на дейностите по проекта към ДФЗ – Разплащателна Агенция.


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

В изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, договор за БФП №26/07/2/0/00024, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, на 22.11.2018 г., бе открита строителна площадка и подписан Акт образец 2а, с който се даде началото на изпълнението на строително-ремонтите дейности по горецитирания проект.

Строителните работи по проекта, предвидени за изпълнение, са следните: реконструкция на пътните платна и възстановяване на тротоарни настилки, вкл. подмяна на бордюри на следните улици в гр. Тополовград:

1.Улица „Дебър” от о.т. 601-588 – (от км 0+014.09 до км 0+111.33) в гр. Тополовград;

2.Улица”Гюмюрджина” – от о.т. 448а – 472 в гр. Тополовград;

3.Улица „Москва” – от о.т. 370-397 към 401 в гр. Тополовград;

4.Улица „Отец Паисий” – от .о.т. 370-363-322-247-234 в гр. Тополовград;

5.Улица „Рила” – от о.т. 132-114 в гр. Тополовград;

6.Улица „Сакар планина”– от .о.т. 372-472-468а и от от -468а до от-486 в гр. Тополовград.

Общият размер на финансовата помощ е 1 489 338.72 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Проект “Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград”, договор за БФП №26/07/2/0/00024


Проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, договор за БФП №26/07/2/0/00024, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

В процес на изпълнение е проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, договор за БФП №26/07/2/0/00024, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Проектът има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

Основните дейности на проекта, предвидени за изпълнение са: реконструкция на улични платна и възстановяване на тротоарни настилки на следните улици в гр. Тополовград:

           1.„Рехабилитация на улица „Дебър” от о.т. 601-588 – (от км 0+014.09 до км 0+111.33) в гр. Тополовград;

           2.“Рехабилитация и реконструкция на ул.”Гюмюрджина” – от о.т. 448а – 472 в гр. Тополовград “;

          3.”Рехабилитация и реконструкция на ул. „Москва” – от о.т. 370-397 към 401 в гр. Тополовград “;

          4.”Рехабилитация и реконструкция на ул. „Отец Паисий” – от .о.т. 370-363-322-247-234 в гр. Тополовград “;

         5.”Рехабилитация и реконструкция на ул. „Рила” – от о.т. 132-114 в гр. Тополовград “;

        6.”Рехабилитация и реконструкция на ул. „Сакар планина”– от .о.т. 372-472-468а и от от -468а до от-486 в гр. Тополовград “.

След проведени процедури по реда на ЗОП, по проекта има избрани изпълнители за предвидените дейности.

Общият размер на финансовата помощ е 1 489 338.72 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.подкрепена от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ