Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Развитие на селските райони

„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”


Публикувано: 17.08.2020г.

Проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, договор за БФП №26/07/2/0/00102, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Община Тополовград приключи строителните работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, договор за БФП №26/07/2/0/00102, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, като са изцяло реконструирани следните обекти:

1.Общински път HKV 1193, Ш-761, Княжево – Устрем – Срем;

2.Общински път HKV 2192, Ш-7602, Тополовград – Голям манастир – Доброселец;

3.Общински път HKV 2200, Ш-559, Светлина – Тополовград/ – Каменна река-I-етап;

4.Общински път HKV 3190, III-5505, Мъдрец – Орлов дол/ – Владимирово;

5.Общински път HKV 3197, ІІ-76, Тополовград – Българска поляна/ – Сакарци;

6.Общински път HKV 3198, III-559, Светлина – Тополовград- Устрем/- Устремски манастир „Света Троица”.

Към 17.08.2020 г. обектите, включени в обхвата на проекта, са въведени в експлоатация, с издадени Разрешения за ползване от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, „Дирекция за национален строителен контрол“.

По проекта е постигната основната цел: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилките и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 5 735 486.99 лв. без ДДС. Към 17.08.2019 г. е подадена заявка за окончателно разплащане на дейностите по проекта към ДФЗ – Разплащателна Агенция.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,подкрепена от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, договор за БФП №26/07/2/0/00102, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Община Тополовград изпълнява проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, договор за БФП №26/07/2/0/00102, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, като към момента са изцяло реконструирани следните обекти:

  1.Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект: HKV 1193, III-761, Княжево – Устрем – Срем.

  2.Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект: HKV 3190, III-5505, Мъдрец – Орлов дол- Владимирово.

На 13.03.2020 г. обектите са въведени в експлоатация, с издадени Разрешения за ползване от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, „Дирекция за национален строителен контрол“.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.,подкрепена от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, договор за БФП №26/07/2/0/00102, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Община Тополовград изпълнява проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, договор за БФП №26/07/2/0/00102, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, като към момента са напълно реконструирани следните обекти:

1.Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект: HKV 2192, Ш-7602, Тополовград – Голям манастир – Доброселец.

2.Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект: HKV 3198, III-559, Светлина – Тополовград- Устрем/- Устремски манастир „Света Троица”.

    На 18.02.2020 г. на място на обектите Държавна приемателна комисия провери изпълнението на строителните работи и съответствието им с одобрените инвестиционни проекти, както и с нормативната уредба, в резултат на което строежите за приети за експлоатация.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.,подкрепена от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Публикувано: 02.12.2019г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
 

В процес на изпълнение е проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, договор за БФП №26/07/2/0/00102, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Проектът има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

Основните дейности на проекта, предвидени за изпълнение са: Рехабилитация и реконструкция на следните общински пътища на територията на община Тополовград:

1. Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект HKV 1193, Ш-761, Княжево – Устрем – Срем.

2.Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект: HKV 2192, Ш-7602, Тополовград – Голям манастир – Доброселец.

3.Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект HKV 2200, Ш-559, Светлина – Тополовград/ – Каменна река-I-етап.

4.Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект HKV 3190, III-5505, Мъдрец – Орлов дол/ – Владимирово.

5.Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект HKV 3197, ІІ-76, Тополовград – Българска поляна/ – Сакарци.

6.Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект: HKV 3198, III-559, Светлина – Тополовград- Устрем/- Устремски манастир „Света Троица”.

Към настоящия момент, община Тополовград, е в процес на провеждане на тръжни процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители за предвидените дейности.

Общият размер на финансовата помощ е 5 735 486.99лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.,подкрепена от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково.

Публикувано: 28.11.2019г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
  На 20.11.2019 г. между Община Тополовград и Държавен фонд „Земеделие“ се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране дейности по проект: „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково, Договор № BG06RDNP001-7.008-0006-C01, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските район.
  Основните дейности, които ще се изпълняват са строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на „Сграда на Общинска администрация – гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград.
  Основна цел на проекта: изпълнение на мерки за постигане енергийна ефективност на сграда на общинска администрация Тополовград, идентифицирани с енергийно обследване за установяване на потенциалните възможности за намаляване на разходите за енергия и постигане на висока степен на опазване на околната среда и привеждане на сградата в съответствие с Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради ( на МРРБ).
  Строителните работи включват дейности за изпълнение на следните мерки за намаляване на разходите за енергия, отнасящи се до:
1. Подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата:
1.1 Подмяна на част от фасадна дограма с лоши топлотехнически характеристики на обекта с нова;
1.2 Полагане на топлоизолация от EPS по външните стени;
1.3 Топлинно изолиране на покрива – топлинно изолиране на таванската плоча, посредством полагане на топлинна изолация XPS;
1.4 Топлинно изолиране на под – предвижда се топлинно изолиране на пода, граничещ с неотопляем сутерен;
2. Подобряване на топло техническите характеристики на сградните системи, чрез изпълнение на eнергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и посистемите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление;
2.1 Подмяна на част от осветителни тела с LED – подмяна на осветителните тела от тип лампи с нажежаема спирала (ЛНЖ) и старите луминисцентни лампи, тъй като са силно амортизирани и високо енергоемки с нови осветителни тела тип LED осветител.
2.2 Подмяна стара отоплителна инсталация – подмяна на цялата вътрешна отоплителна инсталация, както и на котелна инсталация, която ще бъде водна.
2.3 Интегриране на високо-ефективна вентилация с рекуперация
 
  Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 368 754.35 без ДДС. Срок за изпълнение – 36 месеца.
 

  Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  подкрепена от  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

          На 09.04.2021 г., чрез подписване на Протокол образец 2А, бе дадено началото на изпълнението на строително – ремонтни работи на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково, Договор № BG06RDNP001-7.008-0006-C01, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските район.

         Основните дейности, които ще се изпълняват са строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на „Сграда на Общинска администрация – гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград.

        Основна цел на проекта: изпълнение на мерки за постигане енергийна ефективност на сграда на общинска администрация Тополовград, идентифицирани с енергийно обследване за установяване на потенциалните възможности за намаляване на разходите за енергия и постигане на висока степен на опазване на околната сред и привеждане на сградата в съответствие с Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради ( на МРРБ).

      Строителните работи включват дейности за изпълнение на следните мерки за   намаляване на разходите за енергия, отнасящи се до:

1. Подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата:

1.1 Подмяна на част от фасадна дограма с лоши топлотехнически характеристики на обекта с нова;

1.2 Полагане на топлоизолация от EPS по външните стени;

1.3 Топлинно изолиране на покрива – топлинно изолиране на таванската плоча, посредством полагане на топлинна изолация XPS;

1.4 Топлинно изолиране на под – предвижда се топлинно изолиране на пода, граничещ с неотопляем сутерен;

2. Подобряване на топло техническите характеристики на сградните системи, чрез изпълнение на eнергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и посистемите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление;

2.1 Подмяна на част от осветителни тела с LED – подмяна на осветителните тела от тип лампи с нажежаема спирала (ЛНЖ) и старите луминисцентни лампи, тъй като са силно амортизирани и високо енергоемки с нови осветителни тела тип LED осветител.

2.2 Подмяна стара отоплителна инсталация – подмяна на цялата вътрешна отоплителна инсталация, както и на котелна инсталация, която ще бъде водна.

2.3 Интегриране на високо-ефективна вентилация с рекуперация;

     Общият размер на финансовата помощ за реализиране на Проект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково, е 368 754.35 без ДДС.

                                                                                                                              

 


 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

  На 10.02.2022 г. е подписан Констативен акт – образец 15, с което се удостоверява годността за приемане на строежа на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково, по Договор № BG06RDNP001-7.008-0006-C01, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,  под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските район. Основните дейности, които са изпълнени по време на строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на „Сграда на Общинска администрация – гр. Тополовград“  в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, са следните:

1.Подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата:

1.1 Подмяна на част от фасадна дограма с лоши топлотехнически характеристики на обекта с нова;

1.2  Полагане на топлоизолация от EPS по външните стени;

1.3 Топлинно изолиране на покрива – топлинно изолиране на таванската плоча, посредством полагане на топлинна изолация XPS;

1.4 Топлинно изолиране на под  – предвижда се топлинно изолиране на пода, граничещ с неотопляем сутерен;

2.Подобряване на топло техническите характеристики на сградните системи, чрез изпълнение на eнергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и посистемите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление;

2.1 Подмяна на част от осветителни тела с LED – подмяна на осветителните тела от тип лампи с нажежаема спирала (ЛНЖ) и старите луминисцентни лампи, тъй като са силно амортизирани и високо енергоемки с нови осветителни тела тип LED осветител.

2.2 Подмяна стара отоплителна инсталация – подмяна на цялата вътрешна отоплителна инсталация, както и на котелна инсталация, която ще бъде водна.

2.3 Интегриране на високо-ефективна вентилация с рекуперация;

 

      Общият размер на финансовата помощ за реализиране на Проект  „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково,  е 368 754.35 без ДДС. 

 

   Към днешна дата предстои подаване на заявка за окончателно плащане по Договор № BG06RDNP001-7.008-0006-C01, финансиран от Програма за развитие на селските

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

подкрепена от  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград.

Публикувано:03.11.2020г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

  Приключи изпълнението на проект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ ІІ, кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград”, договор № BG06RDNP001-7.005-0002-C01, по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

  Към 02.11.2020 г., обектът е въведен в експлоатация, годен за използване от учениците на ОУ „Иван Вазов“, с. Устрем.

  Дейностите, които се изпълниха като резултат от изпълнението на проекта, са следните: преустройство на съществуващите помещения и реконструкция на съществуващата сграда за физкултурен салон. С преустройството се оформиха две зали за спорт – едната на комбинирано тренировъчно игрище за баскетбол, бадминтон и скуош, а другата зала за силови тренировки като шведска стена, халки, успоредка, занимания по спортна гимнастика, борба и бокс. Останалите помещения ще функционират като съблекални за спортуващите и за учителя по физкултура.

  Подменени са нарушените дървени носещи елементи от конструкцията на покрива, таванския гредоред и подовата настилка. Изпълнени са и нови вътрешни и външни ремонтни довършителни работи. Демонтирана е изцяло компрометираната дървена носеща конструкция на покрива и дървения тавански гредоред, както и изгнилата настилка на помещенията – подложения дървен гредоред и дървеното дюшеме. Стоманобетоновите пояси и греди са проверени и заздравени. Върху тях е изпълнен нов тавански гредоред с нови дървени греди, както и изцяло нова дървена конструкция на скатния покрив. Покритието е с нови керамични керемиди. Под дървения тавански гредоред е изпълнен нов окачен таван, а върху гредореда – обшивка с шперплатови плоскости. Между дървените греди на таванския гредоред е положена топлоизолация от минерална вата. Дървената покривна конструкция е покрита с дъсчена обшивка, върху която са монтирани контралетви и напречните летви, носещи керемидите. Последното осигурява вентилация на покритието и по-добра допълнителна топлоизолация на таванското пространство. По периферията на стрехите на покрива са изпълнени нови улуци от прахово боядисана ламарина и нови водосточни тръби от същата ламарина за външно водоотвеждане на водите от скатния покрив.

  Цялата дограма на сградата – прозоречна и врати е сменена с нова. Прозорците са с петкамерни, PVC профили и с двоен стъклопакет. Новите врати на помещенията са от МДФ, фолирани с дървесен фладер. Изпълнена е нова топлоизолация под подовите настилки, както следва: армирана бетонна настилка, изравнителна циментова замазка и специализирана подова настилка за спортни нужди. Нарушените участъци от вътрешните мазилки по стените са възстановени, съществуващите и новите мазилки са шпакловани, след което стените са боядисани с латекс.

  Възстановени са нарушени участъци от мазилката по тухлените зидове и каменната зидария на цокъла на сградата, като зидарията предварително е фугирана с водоплътен циментов фугопълнител. Върху възстановената външна мазилка над кота ±0,00 м е изпълнена топлоизолация с EPS плоскости и финишна оцветена силиконова мазилка с минерални пълнители. Върху цокъла на сградата е изпълнена топлоизолация с EPS плоскости и финишна водоплътна мозаечна мазилка.

  Около сградата е изпълнен тротоар от водоплътна бетонова настилка като минималната ширина е 1,50 м.

  За поддържане на нормативната температура от 15°С до 18°С в спортните зали са изпълнени климатизатори сплит система, инверторен тип термопомпа за отопление и охлаждане с Qox = 7,0 kW, Q0 = 7,2 kW, Ne = 2,4 kW. Съгласно нормативните изисквания за салони за спортуващи е изпълнена вентилация с осов вентилатор за прозоречен монтаж – 600m3/h, 150W, 44 dB. При работа на вентилатора в залите се осъществява четирикратен въздухообмен.

  В последната седмица на месец октомври, служители на ДФ „Земеделие“ – РА извършиха проверка на място за установяване съответствието на строежа, не са констатирани нарушения и пропуски.

  Новият физкултурен салон може да се използва по предназначение.

  Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 340 018,09 лв. без ДДС.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  подкрепена от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Община Тополовград изпълнява проекта: „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Устрем, община Тополовград“ , във връзка със сключен договор № BG06RDNP001-7.005-0002-C01 от 09.05.2019 г. между Община Тополовград и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

Проектът включва изпълнение на комплекс от дейности за изграждане на закрита спортна инфраструктура в ОУ “Иван Вазов”, с. Устрем, община Тополовград чрез преустройство и реконструкция на работилница, находяща се в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Устрем, община Тополовград: изпълнение на СМР, строителен и авторски надзор. Проектът е резултат от идентифицирани нужди на училището и община Тополовград по отношение осигуряване на закрита спортна инфраструктура за учениците от 1-8 и клас.

На 02.03.2020 г. е открита строителна площадка на обекта, съставен е Акт Образец 2 А за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, съгласно ЗУТ. Предстоят предвидените в инвестиционния проекта строително – ремонтни работи.

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 340 018,09 лв. без ДДС. Срок за изпълнение – 36 месеца.

 


Публикувано:19.02.2020г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

 Община Тополовград изпълнява проекта: „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Устрем, община Тополовград“ , във връзка със сключен договор № BG06RDNP001-7.005-0002-C01 от 09.05.2019 г. между Община Тополовград и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

 Към този момент са проведени всички процедури по ЗОП за избор на изпълнители за изпълнение на всички видове дейности за реализирането на проекта и са сключени договори.

 Проведени са съгласувателните процедури на основание чл. 20a, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, подточка 2.1.6. от точка 2 на Раздел II, буква А от утвърдените от Ръководителя на управляващия орган на програмата за всяка процедура насоки и/или друг документ, определящи условията за изпълнение на одобрените проекти по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и утвърдена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за одобрени разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Предстои откриване на строителна площадка и стартиране изпълнението на строително- монтажни работи, предвидени в проекта.


Публикувано: 02.12.2019г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

 В процес на изпълнение е проект Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ ІІ, кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград”, договор № BG06RDNP001-7.005-0002-C01, по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 Към 02.12.2019 г., Община Тополовград е провела процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изпълнение на строителните работи по проекта. Предстои подписване на договор с избраната фирма.

 Дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени са следните: преустройство на съществуващите помещения и реконструкция на съществуващата сграда за физкултурен салон. С преустройството ще се оформят две зали за спорт – едната на комбинирано тренировъчно игрище за баскетбол, бадминтон и скуош, а другата зала за силови тренировки като шведска стена, халки, успоредка, занимания по спортна гимнастика, борба и бокс. Останалите помещения ще се оформят като съблекални за спортуващите и за учителя по физкултура.

  Реконструкцията на съществуващата сграда ще обхване основно подмяна на нарушени дървени носещи елементи от конструкцията на покрива, таванския гредоред и подовата настилка. Трябва да се изпълнят и нови вътрешни и външни ремонтни довършителни работи. Необходимо е да се демонтира изцяло компрометираната дървена носеща конструкция на покрива и дървения тавански гредоред. Ще се демонтира и изгнилата настилка на помещенията – подложният дървен гредоред и дървеното дюшеме. Предварително трябва да се проверят и заздравят стоманобетоновите пояси и греди. Върху тях ще се изпълнят нов тавански гредоред с нови дървени греди, както и изцяло нова дървена конструкция на скатния покрив. Покритието ще е с нови керамични керемиди. Под дървения тавански гредоред да се изпълни нов монтажен окачен таван, а върху гредореда – обшивка с шперплатни плоскости, за да може да се ходи в таванското пространство. Между дървените греди на таванския гредоред ще се запълни с дюшечета минерална вата за топлоизолация. Дървената покривна конструкция ще се покрие предварително с дъсчена обшивка, върху която ще се приковат контралетви и напречните летви, носещи керемидите. Последното ще осигури вентилация на покритието и по-добра допълнителна топлоизолация на таванското пространство. По периферията на стрехите на покрива ще се изпълнят нови улуци от прахово боядисана ламарина и нови водосточни тръби от същата ламарина за външно водоотвеждане на водите от скатния покрив.

    Цялата дограма на сградата – прозоречна и врати ще бъде сменена с нова. Прозорците ще са с петкамерни РVС профили и с двоен стъклопакет. Новите врати на помещенията ще са от МДФ, фолирани с дървесен фладер. Ще се изпълни нова топлоизолация под подовите настилки, а те ще са: армирана бетонна настилка, изравнителна циментова замазка и специализирана подова настилка за спортни нужди. Нарушените участъци от вътрешните мазилки по стените ще се възстановят, съществуващите и новите мазилки ще се прешпакловат и стените ще се боядисат с латекс.

    След подписване на договор между Община Тополовград и избраната фирма, предстои одобрение на проведената процедура от ДФ „Земеделие“ – последващ контрол и съответно стартиране на гореописаните строителни работи по реда на ЗУТ.

  Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 340 018,09 лв. без ДДС. Срок за изпълнение на проекта – 36 месеца.

 Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  подкрепена от  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

          


Публикувано:03.06.2019г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

    На 09 май 2019 г. Община Тополовград подписа с Държавен фонд „Земеделие” Договор № BG06RDNP001-7.005-0002-C01 за 100 % безвъзмездна финансова помощ, за извършване на дейности по одобрен проект Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ ІІ, кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград”под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

    Проектът включва изпълнение на комплекс от дейности за изграждане на закрита спортна инфраструктура в ОУ “Иван Вазов”, с. Устрем, община Тополовград чрез преустройство и реконструкция на работилница, находяща се в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Устрем, община Тополовград: изпълнение на СМР, строителен и авторски надзор. Проектът е резултат от идентифицирани нужди на училището и община Тополовград по отношение осигуряване на закрита спортна инфраструктура за учениците от 1-8 и клас.

      Основната цел на проекта е да се създадат на условия за устойчиво социално-икономическо развитие и повишаване качеството на предлаганите услуги за населението в община Тополовград чрез осигуряване на физкултурен салон към ОУ “Иван Вазов” в с. Устрем.

       Специфичните цели на проекта са:

1. Да се осигурят условия за предоставяне на качествени и модерни образователни услуги в ОУ „Иван Вазов” в с. Устрем чрез преустройство и реконструкция на съществуваща работилница в закрита спортна инфраструктура към учебното заведение.

2. Да се осигури възможност за целодневна и целогодишна организация на учебния процес чрез изграждане на подходящо помещение – физкултурен салон – към ОУ “Иван Вазов” в с. Устрем – отговарящо на законовите изисквания закрито място за спорт, физическа подготовка, извънкласни занимания на учениците и за провеждане на спортни събития от различен характер.

3. Да се повиши привлекателността на общината, като добро място за живот чрез осигуряване на съвременни условия за обучение и спорт в селска образователната инфраструктура, намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и реализиране на спортни дейности, като превенция срещу заболявания или зависимости при учениците.

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 340 018,09 лв. без ДДС. Срок за изпълнение – 36 месеца.   

  Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  подкрепена от  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград

Публикувано: 20.09.2018г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Успешно приключи изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, договор за БФП №26/07/2/0/00024, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Като резултат от изпълнението на проекта бяха основно ремонтирани уличните платна и тротоарните настилки на няколко улици в гр. Тополовград. Нов облик придобиха:

  1. 1. ул. „Дебър” от о.т. 601-588 – в гр. Тополовград;
  2. 2. ул. ”Гюмюрджина” – от о.т. 448а – 472 в гр. Тополовград “;
  3. 3. ул. „Москва” – от о.т. 370-397 към 401 в гр. Тополовград “;
  4. 4. ул. „Отец Паисий” – от .о.т. 370-363-322-247-234 в гр. Тополовград “;
  5. 5. ул. „Рила” – от о.т. 132-114 в гр. Тополовград “;
  6. 6.ул. „Сакар планина”– от .о.т. 372-472-468а и от от -468а до от-486 в гр. Тополовград “.

По проекта е постигната основната цел: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилките и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 1 489 338.72 лв. без ДДС. Към 09.09.2019 г. е подадена заявка за окончателно разплащане на дейностите по проекта към ДФЗ – Разплащателна Агенция.


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

В изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, договор за БФП №26/07/2/0/00024, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, на 22.11.2018 г., бе открита строителна площадка и подписан Акт образец 2а, с който се даде началото на изпълнението на строително-ремонтите дейности по горецитирания проект.

Строителните работи по проекта, предвидени за изпълнение, са следните: реконструкция на пътните платна и възстановяване на тротоарни настилки, вкл. подмяна на бордюри на следните улици в гр. Тополовград:

1.Улица „Дебър” от о.т. 601-588 – (от км 0+014.09 до км 0+111.33) в гр. Тополовград;

2.Улица”Гюмюрджина” – от о.т. 448а – 472 в гр. Тополовград;

3.Улица „Москва” – от о.т. 370-397 към 401 в гр. Тополовград;

4.Улица „Отец Паисий” – от .о.т. 370-363-322-247-234 в гр. Тополовград;

5.Улица „Рила” – от о.т. 132-114 в гр. Тополовград;

6.Улица „Сакар планина”– от .о.т. 372-472-468а и от от -468а до от-486 в гр. Тополовград.

Общият размер на финансовата помощ е 1 489 338.72 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Проект “Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград”, договор за БФП №26/07/2/0/00024


Проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, договор за БФП №26/07/2/0/00024, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

В процес на изпълнение е проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, договор за БФП №26/07/2/0/00024, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Проектът има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

Основните дейности на проекта, предвидени за изпълнение са: реконструкция на улични платна и възстановяване на тротоарни настилки на следните улици в гр. Тополовград:

           1.„Рехабилитация на улица „Дебър” от о.т. 601-588 – (от км 0+014.09 до км 0+111.33) в гр. Тополовград;

           2.“Рехабилитация и реконструкция на ул.”Гюмюрджина” – от о.т. 448а – 472 в гр. Тополовград “;

          3.”Рехабилитация и реконструкция на ул. „Москва” – от о.т. 370-397 към 401 в гр. Тополовград “;

          4.”Рехабилитация и реконструкция на ул. „Отец Паисий” – от .о.т. 370-363-322-247-234 в гр. Тополовград “;

         5.”Рехабилитация и реконструкция на ул. „Рила” – от о.т. 132-114 в гр. Тополовград “;

        6.”Рехабилитация и реконструкция на ул. „Сакар планина”– от .о.т. 372-472-468а и от от -468а до от-486 в гр. Тополовград “.

След проведени процедури по реда на ЗОП, по проекта има избрани изпълнители за предвидените дейности.

Общият размер на финансовата помощ е 1 489 338.72 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.подкрепена от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ