Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от Община Тополовград на изработване на “ПУП-План за регулация и застрояване, в обхват ПИ с идентификатор 72761.39.251 по КККР на гр.Тополовград, в местност “Низините”