Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ИП от “РАДИ ЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала 198 kWp за собствени нужди по чл.137, ал.1, т.3, буква “д” от ЗУТ, находяща се в ПИ 72761.50.14, кв.50 по плана на гр.Тополовград

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересовани лица, всеки работен ден в периода 24.02.2022г. – 09.03.2022г, в сградата на Община Тополовград, находяща се на адрес пл. “Освобождение“ № 1 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 26, ет.2.


Телефон за контакти: 0885305243