Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 478/ 24.09.2020 г.на Кмета на Община Тополовград за утвърждаване на бюджетен календар на Община Тополовград за 2021 г.

Image

З А П О В Е Д

№ 478

24.09.2020 г., Тополовград

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 82, ал. 2, чл. 84, ал. 1 и ал.2 от ЗПФ и чл. 25 и чл.32 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тополовград

УТВЪРЖДАВАМ:

                               Б Ю Д Ж Е Т Е Н   К А Л Е Н Д АР НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД за 2021 г.

                         Изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел „ФСДБМДТ” , а контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам. кмет Антоанета Палазова.

                         Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица за сведение и изпълнение.

БОЖИН БОЖИНОВ /ПП/

Кмет на Община Тополовград