Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заповеди на кмета

Заповед 590/25.11.2020 год.на Кмета на Община Тополовград

Image

З А П О В Е Д

№ 590

Тополовград, 25.11.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 ал. 6 от Закон за изменение и допълнение на закона за здравето, Заповед № РД-01-549/30.09.2020 на Министъра на здравеопазването и във връзка с регистриран положителен резултат на COVID-19 на служител от Общинска администрация Тополовград

НАРЕЖДАМ:

1.Да се преустанови дейността и достъпа в сградата на Общинска администрация Тополовград на служители от ОбА и граждани на общината от 26.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително.

2.Да се извърши цялостна дезинфекция на сградата на Общинска администрация Тополовград и прилежашите площи към нея.

3.Да се извърши дезинфекция на ДГ „Щастливо детство“ – Тополовград.

4.Дезинфекцията да се извърши с дезинфектанти, одобрени от Министерство на здравеопазването.

Настоящата заповед да се сведе до Радостина Дешлиева, в качеството и на заместваща Антоанета Димитрова – секретар на община Тополовград за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си.

БОЖИН БОЖИНОВ     /п/

Кмет на община Тополовград

Заповед № 478/ 24.09.2020 г.на Кмета на Община Тополовград за утвърждаване на бюджетен календар на Община Тополовград за 2021 г.

Image

З А П О В Е Д

№ 478

24.09.2020 г., Тополовград

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 82, ал. 2, чл. 84, ал. 1 и ал.2 от ЗПФ и чл. 25 и чл.32 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тополовград

УТВЪРЖДАВАМ:

                               Б Ю Д Ж Е Т Е Н   К А Л Е Н Д АР НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД за 2021 г.

                         Изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел „ФСДБМДТ” , а контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам. кмет Антоанета Палазова.

                         Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица за сведение и изпълнение.

БОЖИН БОЖИНОВ /ПП/

Кмет на Община Тополовград

Заповед №245/29.05.2020г. на Кмета на Община Тополовград за обявяване на пожароопасен сезон в земеделски земи и настъпване на етап”Восъчна зрялост”на посеви и житни култури

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg 

З А П О В Е Д

№ 245/29.05.2020г.

         На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 65 ал.1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, във връзка с настъпващата кампания по прибиране на житната реколта, съгласно чл.11 от Наредба № 8121з – 968 / 10.12.2014г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с чл.8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум вредните последствия и щетите от пожари през пожароопасния летен сезон

Н А Р Е Ж Д АМ:

 

1. Обявявам за пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на Община Тополовград периода от 01.06.2020г.до 31.10.2020г.

2. Определям настъпване на етап «Восъчна зрялост» на посевите от житни култури.

3. Да се организира провеждането на необходимата противопожарна агитационно-разяснителна дейност сред населението, с цел повишаване готовността му за предотвратяване и гасене на евентуално възникнали пожари на територията на общината.

4. Да се извърши обучение, инструктаж и занятия с изграденото в общината доброволно формирование «Сакар-12».

5. Да се поддържа постоянна повишена бдителност относно пожарната опасност на общинските гори. За целта Общинска администрация Тополовград съгласувано с Районна служба “ПБЗН” Тополовград, да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност.

6. Да се уточнят какви допълнителни сили и средства могат да бъдат привлечени от фирми – предимно техника с висока проходимост през пожароопасния сезон.

7. Звеното по ОМП да организира работата на кризисния щаб по взаимодействието на държавните органи при възникване на кризисни ситуации. 

Кметовете на населени места и кметските наместници

1. Да сформират гасачески групи към кметствата, които да оказват съдействие на органите на РС „ПБЗН” – Тополовград при изпълнение на правомощията им при гасене на битови, горски и полски пожари.

2. В началото на кампанията да се съберат и изпратят в РС „ПБЗН” Тополовград информация за:

a) Вида, количеството и собствеността на селскостопанската техника намираща се в населеното място.

б) Схема с разположение на житните масиви по кметства и техните собственици.

3. На основание чл.3 и чл.11 от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, да се вземат всички

необходими мерки за разгласяване, разясняване и спазването на изискванията на чл.12 от същата Наредба касаещи пълна забрана за паленето на стърнища, сухи треви и растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници по време на жътвената кампания както и през целия летен пожароопасен сезон.

4. Да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и населението с изискванията на настоящата Заповед и се информират, че санкциите за нарушение на закона са от 500 – 2000 лева.

 

           Ръководствата на всички земеделски кооперации, собственици, наематели,  арендатори и ползватели на земеделски земи:

1. Да изготвят планове с мероприятията за пожарна безопасност при подготовката и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата.

2. Да определят със Заповед отговорници по опазване на посевите, зърното и фуражите.

3. Да организират качествен ремонт, пожаро – обезопасяване и оборудване с противопожарни уреди на селскостопански машини.

4. Да сформират приемателни комисии от специалисти, за приемане на селскостопанските складове за зърно, зърносушилни и фуражни площадки с участието на служители от РС„ПБЗН”.

5. Да организират извършването на ежедневни прегледи за техническото и противопожарно състояние на машите и съоръженията .

6. При започване на жътвата:

  • Да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци за ежедневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и изораване на ивица с широчина най – малко 10м.
  • Да разжънат, изнесат сламата и заорат ивици, с ширина най-малко 6м., покрай пътищата от републиканската пътна мрежа, горски насаждения, пчелини, гробища и други най- малко 10м.

7. Да осигурят трактор с четерикорпусен плуг за всяка агрегатна група.

8. Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селско стопанската техника, която остава на полето след работа, оборудвани с необходимите съобщителни средства противопожарни уреди и съоръжения.

9. Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибиране на реколтата.

10. Да осигурят ограждане на фуражните площадки и сеновалите и изораване на ивици с ширина 5м. от външната страна на оградата.

11. Да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за пожарогасене.

12. Да поставят на видни места покрай посевите знаци за пожарна безопасност.

13. Да изпълняват указанията на органите на РС „ПБЗН” Тополовград и да оказват съдействие при изпълнение на задачи, свързани с пожарната безопасност.

Държавно ловно стопанство – Тополовград

1. Да разработят за изпълнение конкретни мероприятия по опазване на горския фонд от пожари.

2. През пожароопасния сезон да организират необходимите пожаронаблюдателни постове, оборудвани с ефективни съобщителни средства.

3. Да създадат оперативна група оборудвана с технически и транспортни средства, като създадат организация за нейното оповестяване и използване.

4. Съвместно с кметовете на населени места да съберат информация за собственици на житни масиви разположени покрай горски участъци.

5. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от служителите на ДЛС Тополовград.

Ръководството на електроснабдително предприятие “EVN”

1. Да извършат проверки на техническото състояние на електропроводите пресичащи житни и горски масиви и провеса на проводниците.

2. Да почистят трасетата и охранителните зони пресичащи горски масиви от храсти, изсъхнала трева и вършина.

           Настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметове и кметски наместници по населении места, длъжностните лица от общинска администрация Тополовград, Държавно ловно стопанство Тополовград, РС «ПБЗН» Тополовград, EVN и местната общност, чрез обявяването й на официалния сайт на Община Тополовград, както и на публични места на територията на цялата община.

             Контрол по Заповедта запазвам за себе си.

БОЖИН БОЖИНОВ /ПП/

Кмет на Община Тополовград