Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Концесии

Концесия язовир “Гинчеви ниви”, землище с.Орлов дол, Община Тополовград

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ за услуга ,  „възстановяване , управление  И ПОДДЪРЖАНЕ обекта на концесия” НА ЯЗОВИР, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР  53895.125.193, МЕСТНОСТ „ГИНЧЕВИ НИВИ”, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. Орлов дол , ОБЩ. Тополовград

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

С Решение № 569/29.09.2023 г. на ВрИД  Кмет на община Тополовград е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за услуга, „възстановяване,управление и поддържане на обекта на концесия” представляващ поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 53895.125.193 /номер по предходен план –имот №000193/, по кадастралната  карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на, находящ се в землището на с. Орлов дол, община Тополовград,  с площ 141575 кв.м., начин на трайно ползване-„язовир”, при граници на имота: поземлени имоти  с идентификатор 53895.125.180, 53895.125.190, 53895.119.85, 53895.120.195, 53895.125.119, 53895.125.189, 53895.125.188, 53895.125.192, съгласно скица №15-89400-29.01.2022г. изд. от СГКК гр.Хасково   

 

 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида за процедурата в Националния концесионен регистър с № 122-243/02.06.2023 г., по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията от тук:


 

Концесия язовир “Ивалъка”, землище с.Орлов дол, Община Тополовград

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО  провеждане  на ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА За ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ за услуга, „възстановяване ,управление  И ПОДДЪРЖАНЕ обекта на концесия” НА ЯЗОВИР, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 53895.110.112 и 53895.110.108,НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. Орлов дол , МЕСТНОСТ „ИВАЛЪКА” ОБЩ. Тополовград

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   С Решение № 568/29.09.2023 г. на ВрИД  Кмет на община Тополовград е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за услуга, „възстановяване,управление и поддържане на обекта на концесия” представляващ поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 53895.110.112,  /номер по предходен план –имот №000112/, по кадастралната  карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. Орлов дол, Община Тополовград, с площ 106014 кв.м., начин на трайно ползване-„язовир”, при граници на имота: поземлени имоти  с идентификатор 53895.110.108, 53895.110.37, 53895.111.126, 53895.111.127, 53895.111.128, 53895.110.126, 53895.110.117, 65588.41.202, 53895.110.45, 53895.110.35, 53895.11.36, 65588.42.240, 65588.42.189.  и Поземлен имот с идентификатор 53895.110.108 /номер по предходен план –имот №000108/, по кадастралната  карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. Орлов дол, с площ 7625 кв.м. при граници на имота: поземлени имоти  с идентификатор  53895.111.129, 53895.110.37, 53895.110.112, 65588.42.189. съгласно скица №15-89402-29.01.2022г. и № 15-1292934-07.11.2022г. изд. от СГКК гр.Хасково   

 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида за процедурата в Националния концесионен регистър с № 122-244/05.06.2023 г., по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията от тук:


 

Концесия язовир “Гинчеви ниви”, землище с.Орлов дол, Община Тополовград

Концесия язовир “Ивалъка”, землище с.Орлов дол, Община Тополовград

Концесия язовир”Дивите каваци”, землище с.Капитан Петко войвода, община Тополовград

Концесия язовир “Ясена”, землище с.Орешник, община Тополовград