Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: admin

Предоставянето на “Топъл обяд” за нуждаещите се от Община Тополовград се удължава до 09 септември 2022г.

Удължен е срокът на Проект  „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград“ до 09.09.2022 г. Финансирането е осигурено от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 г. – 2020 г., в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

От безплатен „Топъл обяд“ към момента се възползват 150 жители на община Тополовград от следните целеви групи:

  1. Лица, без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.
  3. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  4. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

На потребителите се предоставя всеки работен ден топъл обяд, който включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Доставката се извършва до домовете на потребителите. Гарантирана е топла и здравословна храна в условия на пандемията от COVID-19 на лица с висок риск на бедност, които не могат да си позволят пълноценна и разнообразна храна.

Стойността на проекта е в размер на 191 466,00 лева, като той стартира от 04.01.2021 г.

С удължаване на срока до 09 септември 2022 година операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в затруднение и в риск от социална изолация лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Продажба на имоти- земеделска земя §4.

ОБЛАСТ  ХАСКОВО

ОБЩИНА  ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. ”Освобождение” № 1, тел. 0470/ 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: obshtina@topolovgrad.bg;  www.topolovgrad.bg

На основание Заповед № 409/ 27.06.2022 г. на Кмета на Община Тополовград,

           На основание Заповед № 410 / 27.06.2022 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост, а именно:

– Имот № 72761.54.321 с площ 1782 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X –та категория, в м. „Плочест” в землището на гр.Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1260.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.324 с площ 1962 кв.м., земед. от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1400.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.326 с площ 1269 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 900.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1650.00 лв. без ДДС.

-Имот № 72761.54.726 с площ 2910 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест”,  при  начална тръжна цена на имота в размер на 2060.00 лв. без ДДС.

-Имот № 72761.58.66 с площ 560 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V  – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, при начална тръжна цена на имота в размер на 400.00 лв. без ДДС.

     Търгът за имотите да се проведе на: 13.07.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 20.07.2022 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

          Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за вкеки един от имотите поотделно.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги  до 16.00 часа на  12.07.2022 г., съответно  до 16.00 ч. на  19.07.2022 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 12.07.2022 г., съответно до  19.07.2022г.                           

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности определени за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани

  №  Наименование на вакантната длъжност  Военно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБ р о йОсновни изисквания на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация
1.Младши специалистРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви класНВУ “Васил Левски“ – гр. Велико Търново  120Основно образование  Не се изисква
2.Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана  Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви класФакултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен  30Основно образование  Не се изисква

Начало на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ – 07.09.2022г.

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие – Хасково, ул. „Ком“ № 3, в срок до 06.07.2022 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Тел: 038/60 45 50

Проведен конкурс за длъжността Директор на Общински Исторически музей – Тополовград

Съгласно протокол от 17.06.2022 год. на комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността Директор на Общински исторически музей – Тополовград, назначена със заповед № 389/14.06.2022 год. на Кмета на Община Тополовград, резултатите от проведения конкурс са следните:

  1. След защита на писмена концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей – Тополовград за период от пет години, подробно разработена за първата от тях и проведеното събеседване, комисията класира за успешно издържал конкурса: ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ КЪЛВАЧЕВ.
  2. Съгласно разпоредбите на чл. 96 от КТ, чл. 28, ал. 6 от ЗКН и Правилата за провеждане на конкурс за длъжността  Директор на Общински исторически музей – Тополовград, предстои възникване на трудово правоотношение.

Пръскане срещу комари в град Тополовград на 21.06.22г.

Община Тополовград уведомява жителите, че на 21.06.2022г. от 21:00 часа ще бъде извършено аерозолно третиране срещу популацията на комари. Подлежащи на третиране са площи, разположени в регулационните граници на град Тополовград.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат  променени.

  Общинска администрация Тополовград

За третиране на зелени площи /дезинсекция и дезакаризация/ в границите на гр. Тополовград

На 16.06.2022г. и 17.06.2022г. ще бъде извършено третиране на зелените площи в град Тополовград срещу бълхи, комари и кърлежи.

Третираните терени ще бъдат обозначени с информационни табели за вида на използвания препарат, противоотровата, карантинен период, фирмата извършваща третирането и телефон за контакт.

            Общинска администрация – Тополовград предупреждава в обработените площи да не влизат хора и животни преди да изтече обозначения карантинен период.

При неблагоприятни метеорологични условия дните за третиране ще бъдат променени.

            Общинска администрация Тополовград