Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол №52 от 05.07.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 52

0507. 2019 год.

 

           Днес 05 .07 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 15.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев –зам. Председател изпълняващ функциите и правомощията на Председател на Общински съвет Тополовград.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Уважаема госпожо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, дами и господа присъстващи в залата.   Присъстват 15 съветника регистрирани в присъствената книга, отсъстват двама съветника по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет. Предвид на разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗМСМА поради което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение на дневния ред, а именно предлагам първо. Като Т.1 от дневния ред да влезе докладна записка с вх.№ 1325/05.07.2019г. относно: Избор на Председател на Общински съвет – Тополовград. Предлагам Т.1 от проекто дневния ред ДЗ с вх.№1291/11.06.2019г. да стане съответно Т.9 от дневния ред. Предлагам ДЗ с вх.№ 1309/26.06.2019г. да влезе в дневния ред като Т.10. Предлагам ДЗ с вх.№1322/04.07.2019г.да влезе в дневния ред като Т.11. Предлагам ДЗ с вх.№1323/04.07.2019г. да влезе в дневния ред като Т.12. И съответно предлагам Т.9 и Т.10 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред. Има ли предложения по отношение на дневния ред на днешното заседание ? Да.

Р.Райчев: Имам предложение за смяна в Постоянната комисия по образование. На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА да освободим Атанас Димитров Анастасов и на негово място да назначим Васил Иванов Сяров.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Писмено имате ли го?

Р.Райчев:Не.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Нямате го в писмен вид. Това предложение по принцип за да го гледаме и да го включим като точка в дневния ред трябва да имаме писмен материал. Така, че съгласно чл.80,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград…., така, че аз ще го подложа на гласуване, но предлагам на следващото заседание да се внесе докладна записка тъй като сега имаме избор на Председател на ОбС и с оглед на с тази цел аз не съм внесъл нали да правим промени в постоянните комисии. Така, че за мене е редно тъй като няма и писмен материал това да бъде обсъдено на следващото заседание на Общински съвет.

Р.Райчев: Добре оттеглям го.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Други предложения? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение на формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по отношение формиране на дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване. И почвам да ги подлагам така както съм ги направил предложенията по отношение на дневния ред. Така, първото предложение. Предлагам като Т.1 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1325/05.07.2019г. относно: Избор на Председател на ОбС – Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 10 „за” 0 „против” и 5 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. Предлагам Т.1 от проекто дневния ред ДЗ с вх.№1291/11.06.2019г. да стане съответно Т.9 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 2 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№ 1309/26.06.2019г. да влезе в дневния ред като Т.10. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№1322/04.07.2019г.да влезе в дневния ред като Т.11. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№1323/04.07.2019г. да влезе в дневния ред като Т.12. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. И съответно предлагам следващото предложение Т.9 и Т.10 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. И в предвид на направените и приетите предложения по отношение на дневния ред, подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред от четиринадесет точки и общинските съветници които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред от четиринадесет точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: А именно това е за избор на Председател на Общински съвет – Тополовград. Тук ще имам няколко процедурни предложения по отношение на тази точка. Първо ако има изказвания по тази точка от дневния ред. Има ли желаещи по точка едно от дневния ред. Ако няма първо ще подложа….. Има ли?

Кр.Иванов: Предлагам за Председател на Общинския съвет господин Пламен Минчев.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така. Аз щях да дам малко на по-късен етап за предложения. Приемам го това предложение. Преди това искам процедурно да направя две, три предложения и ще преминем към…. ще го приемем за избора. Първо процедурно. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1325/05.07.2019год. включена като Т.1 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 10 „за” 0 „против” и 5 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Преминаваме към следващите процедурни решения, а имено. Трябва да изберем комисия. На основание чл.14, ал… от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация която да бъде от петима общински съветника. Първото ми предложение и второто ми предложение ще бъде за състав на комисията. Първото ми предложение е комисията да се състои от петима члена така както е предвидено в Правилника и второто ми предложение е комисията да бъде в състав – Коста Стойчев, Райчо Райчев, Николай Колев, Силвия Георгиева и Хараламби Мочев. Така, това ми е другото предложение и третото ми предложение е за Председател на комисията предлагам Коста Стойчев като представител на най-голямата група в Общинския съвет. От там нататък вече като минем през тези решения ще преминем и по нататък. Има ли други предложения? Господин Колев.

Н.Колев: Отвод искам да си направя.

Р.Райчев: Аз също.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: В този случай аз съм се съобразил да има представители на всички политически групи които са. В този случай предлагам то остана освен Господинка Панайотова от групата тя остана, ако тя желае…. Моля? И вие не желаете?

Г.Панайотова: Не.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така, добре. А от групата на „ГЕРБ“ има ли предложения?

Ат.Анастасов: Не.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: И вие нямате предложения за представител?

Ат.Анастасов: Аз мисля, че ние имахме достатъчно качествен човек който беше Председател на ОбС и да присъстваме на този цирк и да участваме в него това е недопустимо. Поне така си мисля аз.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така. Само да обясня нещо. Значи имаме предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на Общинския съвет което решение от 27 е влязло в сила…., да само да кажа. Влязло е в сила аз не знам защо това се определя като цирк, но тъй или иначе Общинския съвет трябва да избере Председател. Решението е влязло в сила което е вземато от 27.05. Другото решение което е от 25.04. той също там е влязло в сила така, че съгласно Правилника и Закона местното самоуправление и местната администрация Общинския съвет трябва да избере Председател на Общинския съвет. Така, че аз не бих го оприличил на цирк, но всеки си има право така както приема нещата. Така, аз съм се съобразил в тази комисия да има представител на всички политически партии и местни коалиции и в комисията. Така, че от тук нататък предлагам групата на „ГЕРБ“ вие казвате, че не желаете ваш представител да участва. Остава от групата Господинка Панайотова и тя си направи отвод. Тогава в такъв случай трябва от останалите общински съветници да посочим двама и те трябва да бъдат представители съответно пак на другите групи. Така, че ако имате предложения за някои от съветниците направете ги.

Кр.Иванов: Прочети ги пак да видим кои остават.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Значи Коста Стойчев, Николай Колев си направи отвод, Райчо Райчев си направи отвод, остават Силвия Георгиева и Хараламби Мочев. Трябва да изберем на мястото на Райчо Райчев един човек и съответно на Господинка тя отказва. Трябва да изберем други двама съветника.

Кр.Иванов: Петър Златев предлагам и Банко.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ами добре тогава съобразявам се. Мисля, че съм бил обективен във връзка с комисията. Ще ги предложа така и Петьо Златев. Ами така, предложението ми придобива следния вид. Комисията да се състои от следните съветници: Коста Стойчев, Банко Банков, Силвия Георгиева, Хараламби Мочев и Петьо Златев. Това е положението, ако някой няма други предложения преминаваме в процедура на гласуване. Първото предложение. Комисията……

Ат.Анастасов: Искам да кажа нещо.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да.

Ат.Анастасов: Когато се избира Председател на Общински съвет трябва да бъде достатъчно честен и качествен човек, защото тази позиция е важна позиция. Допускат се неща които не са толкова добри за общината. Имам предвид нещо което се случи предния мандат господин Минчев. Не знам по чия вина нещо което е законно, но не е морално това което стана с продажбата на земята….

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград:  Не, не съветника има право да се изказва дал съм думата.

Ат.Анастасов: Не трябва ли   да се избере човек който да има качества и да е достоен? Това искам да кажа.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Добре, това ли е? Добре. Така. Други желаещи да вземат отношение? Който е пожелал дал съм му думата, така, че мисля, че всичко е демократично. Добре няма други предложения, няма други изказвания. Преминаваме в процедура на гласуване на процедурните предложения. Първото предложение е комисията да състои от петима члена. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 11 „за” 0 „против” и 4 „въздържал се”. Решението се приема. Следващото предложение. Комисията да се състои от следните членове: Коста Стойчев, Банко Банков, Силвия Георгиева, Хараламби Мочев и Петьо Златев. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 10 „за” 0 „против” и 5 „въздържал се”. Решението се приема. И последното предложение, а именно: За Председател на тази комисия общинският съветник Коста Стойчев. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 10 „за” 0 „против” и 5 „въздържал се”. Решението се приема. С оглед приетите процедурни предложения давам думата на Председателя на комисията съответно да прочете правилата по които трябва да проведем избора съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград и взаимодействието му с неговите комисии.

К.Стойчев: Уважаеми общински съветници правилата за гласуване са ясни от самият Правилник, който сме приели от началото на мандата. Ще повторя някои основни от тях за да бъде всичко ясно. Комисията утвърждава образец на бюлетината и плик подпечатан с печата на общината и правилата за гласуване и в същото време предлага Общинския съвет да ги гласува. На основание чл.14,ал.-чл.16 от ПОДОбСНКВОбА всеки общински съветник, партия, коалиция или група представена в Общинския съвет могат да издигат кандидатура за Председател. Плика е бял и непрозрачен. Бюлетината е интегрална и в нея ще бъдат изписани имената на издигнатите кандидати по реда и предложенията. За сега има само едно предложение. Пред иманата на кандидата ще има квадратче където общинските съветници могат да отбележат със син химикал само със знак „Х“ или „V“ латинско за предпочитания кандидат, „за“, „против“ и „въздържал се“. Бюлетина с друг знак ще се счита за недействителна или ако е отбелязано извън квадратчето. Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една. Недействителни са бюлетините когато са намерени в избирателната кутия без плик. Избирателния плик се поставя две или повече бюлетини за различни кандидати върху тях са подписани различни знаци, думи не по установения образец и празните пликове се смятат и за недействителни бюлетини. Всеки общински съветник ще се извиква поименно следователно от Председателя на комисията като получава бюлетина и празен плик. Общинският съветник упражнява правото си на глас тайно, поставя бюлетината в плика след което пуска плика в урната за гласуване, след което се подписва в списъка за гласуване. Съответно на списъка ще има човек който да следи за разписването и на урната човек който да следи за поставянето на бюлетините. Председателя на комисията обявява публично резултатите от гласуването. За избран се смята кандидата получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Тоест в нашият случай са девет, девет и повече от девет. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство изборът се повтаря в същия ден като в него, това вече са подробности, като в него участват двамата кандидати получили най-много гласове. Това е основното.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Някой има ли, който да допълни нещо по правилата които следва да ги приемем за избора? Няма, поради което подлагам на гласуване предложените правила така както бяха изчетени от Председателя на комисията и който е съгласен с така направените и предложени правила за избор на Председател на Общинския съвет, който е съгласен от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

Кворума е 9 съветника ПРАВИЛАТА СЕ ПРИЕМАТ.

 

След като са приети правилата трябва да си направят съответно предложенията съответно за Председател на Общински съвет. Всеки съветник, всяка група, всяка политическа партия може да издига кандидат за Председател на Общински съвет. Господин Иванов вашето предложение….

Кр.Иванов: Да, да поддържам предложението си.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ами в този случай, аз пак ще дам време да помислите, но след като аз съм номиниран и с цел да не се създаде прецедент по несъвместимост евентуално при едно по-нататъшно избиране считам и като юрист, че следва да подам така малко както и да звучи оставка като Заместник Председател, защото да нямаме несъвместимост на две длъжности последствие. Така, че ако това остава предложението ето аз ще депозирам оставката си като Заместник Председател на Общински съвет и ще направя едно процедурно предложение съответно сесията да бъде продължена да се води от общинският съветник Красимир Иванов, тъй като той е така с най-дълъг стаж и е водил сесии. Само ще помоля един номер да се сложи на заявлението. Значи правя официално изявление, че подавам оставка като Заместник Председател на Общински съвет – Тополовград и ще помоля да сложат един номер и един час само да се сложи и подлагам на гласуване съответно предложението сесията да бъде водена от общинския съветник Красимир Иванов. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Само искам да кажа, че оставката съгласно Правилника не се подлага на гласуване, за това няма да подлагам самата оставка, тъй като това е личен акт. Така, че поканвам господин Иванов да продължи да води заседанието и съответно ако няма други предложения следва да се преминава към гласуване.

Кр.Иванов: Така, други предложения за Председател на Общински съвет има ли? Няма за това ще поканя Председателя на комисията да мине към провеждане на избора на Председател на Общинския съвет. Давам десет минути почивка за подготовка на техническата част на гласуването.

 

10 минути почивка.

 

Кр.Иванов: Моля, общинските съветници да си заемат местата. Предстои ни процедура на гласуване. Моля пребройте общинските съветници дали имаме кворум. Кворума е 11 общински съветника. Имаме кворум. Преминаваме към процедура на гласуване.

 

/ Следва процедура на тайно гласуване. Съветниците се извикват поименно, гласуват и се подписват в списъка. Председателя на комисията по избора обявява резултатите от избора, съгласно протокол на комисията/

 

К.Стойчев: Заповядайте комисията и общинските съветници.

Кр.Иванов: Прекратяваме процедурата за избор на Председател на Общински съвет. Председателя на комисията ще съобщи резултатите.

К.Стойчев: След проведеното гласуване резултатите са следните. Гласували 11 общински съветници. В урната комисията установи 11 плика подпечатани и подпечатани с печата на община Тополовград. Като резултатите са следните. 10 гласа „за“ господин Минчев и 1 глас „въздържал се“. Следствие на което комисията обявява избора господин Пламен Минчев, избора е в негова полза. Господин Минчев заповядайте! Чисто технически ще искам да припомня на техническите лица, молба когато се печата протокола направете още едно копие.

Кр.Иванов: Честито на господин Пламен Минчев, заповядайте да водите заседанието!

К.Стойчев: Комисията се саморазпуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Ами първо искам да благодаря на съветниците които подкрепиха кандидатурата ми и на тези които не я подкрепиха както съм работил миналите мандати ще работя с всички общински съветници независимо от техния избор който те направиха. Така, че благодаря! Докато дойде Зам.Кмета ние имаме едно процедурно решение това второто което е от докладната записка макар, че мисля, че не е толкова необходимо, но с оглед по-голяма правна сигурност за това съм го предложил в докладната.

   На основание чл.60,ал.1 от Административно Процесуалния Кодекс, допуска предварително изпълнение на взетото в т.1 решение, тъй като от една страна това се налага за да се защитят, особено важни обществени интереси, а от друга за да се избегне осуетяване или затрудняване изпълнението на решението, както и поради обстоятелството, че от закъснение на изпълнението, могат да последват значително или трудно поправими вреди.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение от ДЗ №1, а именно предложението второ. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора комисия кой ще докладва?

Г.Георгиев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма. Госпожо заместник Кмет ? Нямате, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма. Госпожо заместник Кмет ? Няма какво да добави. Приемам, че разискванията по т.4 са приключени, поради което прекратявам разискванията по т.4 и преминаваме в процедура на гласуване. Сега сме на Т.4, уточняваме: Отдаване под аренда на земеделски земи частна общинска собственост с цел, създаване и отглеждане на трайни насаждения. Има ли някаква неяснота? В момента сме на Т.4 вх.№1294/17.06.2019г. Отдаване под аренда на земеделски земи частна общинска собственост с цел, създаване и отглеждане на трайни насаждения. Има ли нещо неясно? Има ли желаещи по Т.4 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията са прекратени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост,чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието, чл.24а, ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017г. на ОбС – Тополовград, предлагам на ОбС да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Това е ДЗ с вх.№1297/18.06.2019г. относно: Издаване на запис на заповед от Община Тополовград в полза на ДФ „Земеделие“ и т.н. Комисиите за становище? Втора?

Г.Георгиев: Втора подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Тук да добавим като трети проект за решение – На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решенията.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Така, добре. Желаещи да вземат отношение по Т.5 от дневния ред ? Няма, , поради което приемам, че разискванията по Т.5 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и на основание договор за отпускане на финансова помощ №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., предлагам Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №5 от дневния ред, а именно: На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите решения. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Това е ДЗ с вх.№1298/18.06.2019г. относно: Възлагане на услугата „патронажна грижа“ на Община Тополовград в съответствие с чл.4 и т.н да не я изчитам. Комисиите за становище?

Г.Георгиев: Втора подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Желаещи да вземат отношение по Т.6 от дневния ред ? Няма, , поради което приемам, че разискванията по Т.6 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Това е ДЗ с вх.№1299/19.06.2019г. относно: Допълнение на Списък на имотите с н.т.п. „пасище, мера“ и „ливади“, определени за индивидуално ползване и т.н. Комисиите за становище?

Х.Мочев: Четвърта допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по Т.7 от дневния ред ? Няма, , поради което приемам, че разискванията по Т.7 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.3 и ал.12, чл.37“о“, ал.1,ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе предложеното проекто решение.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  На Т.8 сме сега ще ви кажа ДЗ е с вх.№1304/24.06.2019г., а докладната е отмяна на Решение №533 от 27.05.2019г. на ОбС – Тополовград. Комисиите за становище. Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Втора гледала ли е докладната? Не, добре. Четвърта допуска. Желаещи да вземат отношение по Т.8 от дневния ред има ли? Няма, , поради което приемам, че разискванията по Т.8 са приключени, прекратявам разискванията по Т.8 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 което е единствено от ДЗ №8, а именно: Отмяна на Решение №533 по Т.10 от Протокол №50 от 27.05.2019г. на Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Това е ДЗ с вх.№1291/11.06.2019г. Комисиите за становище?

Х.Мочев: Четвърта допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Втора?

Г.Георгиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Желаещи да вземат отношение по Т.9 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по Т.9 прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,т.11 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, предлагам Общинския съвет Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Това е ДЗ с вх.№1309/26.06.2019г. Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. Това е докладната записка по Т.10. Комисиите за становище? Втора комисия?

Г.Георгиев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Четвърта комисия?

Х.Мочев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Желаещи да вземат отношение по Т.10 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по Т.10 прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.10 преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Това е ДЗ с вх.№1322/04.07.2019г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Комисиите не са я разглеждали тази докладна, поради което правя едно процедурно предложение.

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1322/04.07.2019год. включена като Т.11 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Госпожо Заместник Кмет по Т.11 имате ли какво да добавите? Нямате. Желаещи да вземат отношение по Т.11 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по Т.11 прекратявам разискванията по Т.11 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Това е ДЗ с вх.№1323/04.07.2019г. Комисиите не са я разглеждали тази докладна, поради което правя едно процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1323/04.07.2019год. включена като Т.12 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Госпожо Заместник Кмет по Т.12 имате ли какво да добавите? Нямате. Желаещи да вземат отношение по Т.12 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по Т.12 прекратявам разискванията по Т.12 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.12,ал.3, чл.14,ал.7 от ЗОС и чл.15 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение от ДЗ №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на Т.12 преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  По тази точка имаме своевременно имаме предоставено писмено от Кмета на Общината, то е за сведение не се обсъжда, не се коментира. Евентуално в следващата точка ще има въпроси с което приемам, че Т.13 се изчерпва и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Като своевременно има постъпили, тука е представителя господин Попов. Имаме и едно предложение от господин Янко Янков. Аз съм ви ги дал своевременно. Господин Попов е тука, ако има нещо да добави към това което е дадено и евентуално съветниците имат нещо да вземат отношение по тези двата материала които са постъпили или пък съответно ако имат някакви други питания или пък нещо друго предложения и т.н. Да, господин Попов заповядайте на микрофона.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Уважаеми общински съветници, уважаеми граждани на община Тополовград. Наложи се няколко пъти да взимам отношение на сесията на Общински съвет поставените въпроси които съм направил са от важно значение, но оставам с убеждението, че те са само за тази зала. Резултат няма, действия никакви. В момента гражданско сдружение „Родолюбие“ с.Устрем на когото съм председател поставяме един много важен въпрос свързан със сигурността и спокойствието на жителите на село Устрем. Въпроса е във връзка с изготвянето на проект за корекция или канализация на река Манастирска, тъй като през дъждовете през есенно зимния период и пролетните сезони водата е в голямо количество залива дворните места, къщите на жителите и това допринася голямо неспокойствие, напрежение, смут и би трябвало да се направи необходимото за изготвянето и осъществяването на този проект. Тъй като това е една възможност с която ние да отчетем нашата дейност, нашата загриженост и напълно съвпада с това което даваме като обещания по време на клетвата когато сме избрани, тъй като там много добре си спомням се казва, че сме длъжни да осигурим спокойствието на гражданите. А именно този момент да запазим спокойствието на гражданите е да предотвратим опасността която може да се получи при едно наводнение, като се има предвид, че района на събиране на водите е целия източен склон на Сакар. Така, че при един силен пороен дъжд опасността е на лице и както знаете от опит и от народната мъдрост, че водата е по-опасна от огъня, тъй като при нея вече не може нищо да се направи. Ние не искаме да живеем със страха и последствията на село Бисер Хасковско. Не искаме да страдаме като община Камено Бургаско, не искаме да имаме и ужасите в град Каварна където едно сухо дере при силен пороен дъжд направи тези големи разрухи и възстановяването им се оценява двойно и тройно по-скъпо от това ако бяха взети предварително мерки по тези въпроси. Искам да ви информирам и това, че през 1957 година ние имаме дадена жертва, детето на Петър Христов Низамов се удави. Съвсем наскоро през 2016 година сина на Димитър Иванов Нейков също беше изваден в полумъртво състояние от гражданина Стефан Панайотов. Така, че проблемите ежедневно стоят пред нас. Ние трябва да намерим начин да намерим решение на този въпрос. Решение и възможности имаме в двадесет и първи век, защото по силата на програмата за развитие на селските райони, по силата на това, че се дава възможност да се ползват европейските там средства и трансгранични средства аз смятам, че е напълно възможно да се изготви и защити един такъв проект. Този въпрос сме го поставяли още през 2010 година, като сме адресирали писмата до общинска администрация Тополовград, Общински съвет – Тополовград и кметство Устрем, но за сега никакво отношение по този въпрос, никакво отношение. Това говори за нашето безразличие, за нашата безотговорност. И нека всеки помисли по този въпрос, защото най-ценното в живота е да се запази здравето и живота на дадена личност. Защо чакаме още, какво искаме още да стане за да проявяваме това бездействие ? Аз не мога да си го обясня и нямам думи. Ние сме семейства имаме деца имаме внуци и не дай боже от вашите деца и внуци някой пострада и се удави в реката какво ще си кажем на този въпрос. Ще кажем, че е голямо нещастие, че не сме доволни от себе си и не сме направили нищо в полза на това като общински съветници. За това аз ви моля откровено, откровено ви моля вслушайте се в нашия плач, вслушайте се в нашите тревоги и намерете начин да се реши този въпрос. Въпроса не е труден, изготвяне на проект, не е труден. След като се изготви проект ние вече имаме сили и възможности, право да защитаваме, да искаме и да поставяме този въпрос и пред горе стоящите институции. Моля ви обърнете сериозно внимание по този въпрос. И аз смятам в лицето на вас общинските съветници ще си вземете положително отношение по този въпрос. Вярвам също и в ръководството на Общински съвет, трябва да се вземе решение, необходимо е да се вземе това решение. Между другото аз искам да изразя и едно незадоволство от това, че нашия въпрос който разглеждаме в момента е поставен в точка 13 въпроси, запитвания на граждани. Не съм съгласен да се третира този въпрос по тази точка. Нашите въпроси, нашите искания сме ги поставили в писмена форма. Тази писмена форма трябва да бъде направена достояние на всички вас да се запознаете, да размислите по нея и да вземете решение. Надявам се, че ще бъдете активни във вземане на това решение и най-важното единодушие. И сигурен съм, че във вашите отношения, изказвания вие ще ме подкрепите, така , че заедно ние да решим този въпрос в полза и спокойствието на жителите на село Устрем, защото този въпрос както казах преди малко може да засегне лично и вас, вашите внуци и вашите деца. Благодаря за вниманието!

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Аз също ви благодаря!

Кр.Иванов: Имам въпрос към господин Попов. Значи искате Общинския съвет да вземе решение. Искам да кажете точно какво решение трябва да вземе Общинския съвет? Точно какво решение. Значи много добро и емоционално изказване което 50% не съм съгласен с това нещо. Каквото зависи от Общинския съвет такова решение ще вземем. Искам да формулирате точно какво решение трябва да вземе Общинския съвет. Да пишем до Народното събрание да отпусне примерно 10 000 000лв. за реката в село Устрем. Точно какво решение и веднага го взимаме. Значи не съм съгласен тука постоянно да обвинявате Общинския съвет, защото едни странни искания имате тука които не зависят от Общинския съвет. Някой който ви дава съвети изглежда доста се е объркал, доста се е объркал. Емоционално изказване, хубаво изказване обаче конкретика няма в него. Искам да кажете, искам да вземете такова решение и ние ще го вземем. Кажете какво решение трябва да вземем?

Ат.Анастасов: Ето това е въпроса вече.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Този въпрос искам да кажа следното. Изненадан съм от това което казахте преди малко, че някой ме съветва или някой ме насочва в тези моменти и много се извинявам от това, че искате конкретно предложение от мен. Конкретното е да се направи проект и се иска това да стане от службите които ги има в общината. Аз мисля, че има отдел….

Кр.Иванов: Кажете конкретно решение и ние ще го вземем.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Ами ето решение, натоварваме община Тополовград в лицето на еди коя си служба или еди кой си отдел или госпожа да задвижи този въпрос, да действа по този въпрос

Кр.Иванов: Кой въпрос? Как да го формулираме?

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Ами да изготви проект.

Кр.Иванов: Какъв проект? Знаете ли, че хиляда проекта се изготвят има специален отдел който работи постоянно. Специално за Устрем колко проекта има които работят в момента. Недейте сега така. Този който ви е казал за проекта за развитие на селските райони не е .Това е бедствия и аварии , има министерство. Аз за това ти казах, че който те е съветвал да обвиняваш Общинския съвет….

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Аз не обвинявам господин Иванов.

Кр.Иванов: Казвате взимаме го решението. Това е лошото, че не са 50, 100 000лв., да кажем да се търсят от някъде,а това са милиони.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: А един човешки живот колко струва?

Кр.Иванов: Съгласен съм с вас.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Колко струва един човешки живот?

Кр.Иванов: Емоционално изказване, съгласен съм….

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Може ли такова нещо да поставяте въпроса, не съм съгласен.

Кр.Иванов: Не може да се изправите и да обвинявате нас.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Аз не ви обвинявам, ние ви молим да изготвите проект да насочите действията си към службите които отговарят по този въпрос.

Кр.Иванов: Ние проект не можем да внасяме Общинския съвет.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Вие сте политиците на Община Тополовград. Вие имате правото да поставяте въпроса там където трябва.

Ат.Анастасов: Господин Минчев този въпрос е повече към вас. Вие трябваше да се обърнете към службата която изготвя проекти да се обърнете към тази служба и да видите дали може да се направи нещо в тази посока. И още нещо има нещо което е по-важно. Преди може би половин година бях поставил този въпрос за моста на каргон махала. Този мост аз мисля, че….

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Ние също посочихме……, но е необходимо да се прочете.

Ат.Анастасов: Само секунда. Кмета беше разпоредил проверка на моста да се види дали този мост е опасен. Това означава, че един цял район остава без, няма ….. При едно голямо наводнение и този мост се срути няма как хората да преминат от другата страна. Кмета беше казал, че там е направена проверка и че всичко е нормално. За мен не е така аз не знам какво твоето мнение, но мисля, че това е по-спешно от където трябва да започнем. А за въпроса за проекта мисля, че вие може да се обадите на началник отдела на службата да видите как може да се формулира това нещо и да ли може да се направи нещо. Това не е решение на Общински съвет, Общински съвет не може да изготвя проекти.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Аз не казвам, че вие решавате, аз казвам да съдействате, да предложите, да искате, защото вие сте политиците като цяло и друго нещо. Кой изготви проекта на синаповска река?

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Добре, благодаря ви. Накрая оставих да взема отношение. Първо на господин Попов ще отговоря защото е в тази точка. Да, да заповядайте седнете. Ще отговоря защо съм го включил в тази точка. Защото съгласно действащия Правилник единствено такива становища, предложения могат да бъдат разгледани по Правилника в тази точка и тя за това е тази точка направена там. Своевременно съм раздал материалите на съветниците да се запознаят така, че мисля, че това което е могло аз съм го отреагирал. По отношение на господин Анастасов искам да отговоря. Да, вие се обръщате към мене, но тепърва преди мене три години и половина е друг предшественик. Господин Попов е отправил също многократно, аз това което го казвам ще го направя, да с общинска администрация със съдействието. Но за минал период, че това не е направено при предишния Председател не е извикал и не е направил действия аз не мога да отговарям, но вие можете да ме питате примерно на следващото заседание аз какво съм направил, нали , но поне ми дайте малко време тепърва. Все пак съм от един месец, нали. Дайте ми малко време, пак ще се атакуваме нали….. Да, ще го направя.

Ат.Анастасов: Въпроса е, че този мост е опасен.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Ще го направим, ще поставим въпроса и на Кмета, да ще поставим въпроса имам го предвид точно за това е тази точка. И на следващото заседание съответно ще имате отговора. А между другото по това писмо което е в момента тъй като в момента госпожа Атанасова която пряко отговаря тя в момента отсъства, но съм говорил със заместничката и която е госпожа Бакалова ние сме започнали във връзка с това още когато сме получили материала и т.н. Аз съм започнал да действам. Така, че изчакайте малко, дайте ми малко време и после ме атакувайте нали. Да, господин Стойчев иска думата.

К.Стойчев: Хубаво е да се постави въпроса и хората трябва да се тревожат за тези съоръжения, но има и друго нещо, че за едни такива мостове и съоръжения, язовири, каскади, там отговарят специални служби. Даже в Министерството на регионалното развитие има такива специалисти където отговарят. Тука няма такива специалисти и хората с право са притеснени, защото сега какво значи моста бил проверен. Кой го проверява какъв капацитет го проверява, кой специалист го проверява. Кмета е до там до където му се простират правомощията и е направил нещо, но от там нататък това е ангажимент на държавата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Мостове и съоръжения те са изключително в правомощията на държавата. Евентуално това може да се изпрати към……..

Т.Бакалова,нач.отдел „ОСИР“Има комисия която ежегодно проверява опасни язовири, реки и т.н. След като нали органа който е на много по-високо ниво от нас е преценил, че това не е опасно. Междуведомствената комисия проверява точно ей такива язовири, реки където има опасност от наводнения, преливания и т.н. Официално опасен язовир е язовир „Луков дол“. Ежегодно той се проверява. От там нататък „Луков дол“…….. /шум в залата не се чува/ Да, такава проверка се направи наистина, но към този момент сега не знам това беше по назад във времето когато му правиха проверка нямаше опасности. Много е скъпо самото съоръжение да се направи, наистина е много-скъпо. И за съжаление както всичко в България всичко е една голяма бумащина. Предварително изследване, установяване така ли е не е ли така и после от там нататък проекти не съм чула дали има финансиране по някоя…

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Единствено междуведомствената комисия бедствия и аварии ако от там могат да се осигурят някакви средства.

Т.Бакалова,нач.отдел „ОСИР“: Да, ще разговаряме, ще го поставим на Замов този въпрос когато идва следващия път комисията да обърнат специално внимание на моста. И ако може от тяхна страна, с техни предписания вече да се задвижи нещо добре дошло. Няма да го откажем нали. Това е лошото, че тези съоръжения са много скъпи. Страшно трудно ще бъде на общината ако трябва със собствени средства да се направи това нещо. Хубаво би било ако наистина има някакъв проект…

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Да разбира се аз ще го взема предвид и нещо друго се сещам госпожо Бакалова. 2012 или 2013 година точно ние кандидатствахме пред ведомствената комисия бедствия и аварии и ни отпуснаха средства и се почистваха река манастирска и река поповска и синаповска мисля, че беше където отпуснаха средства във връзка с почистване на речното корито. Тогава бяха отпуснали средства. Аз пак ще го поставя на общинска администрация въпроса, евентуално ние какви средства могат да отпуснат там аз съм убеден, че имаме ли възможност да кандидатстваме, ако съответно да ние ще го направим. Така, че господин Попов аз ви уверявам, че тука ние всички сме на една страна. Каквото е необходимо и възможно ще го направим. Така, ако няма други, приемам, че Т.14 е приключена, с което се изчерпва дневния ред, поради което  закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

адв.ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС