Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 9 от 15.04.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 9

15.04.2020 година

          Днес 15 .04 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград и общинските  съветници.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Силвия  Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:  Уважаеми господин Божинов, уважаеми общински съветници откривам Заседанието на Общински съвет Тополовград. Днешното заседание на Общински съвет е свикано на основание чл.23,ал.4,т.2 от ЗМСМА и чл.12,ал.2,т.2 от ПОДОбСНКВОбА. Днешното заседание ще се проведе на закрити врати поради обстановката в страната и обявеното извънредно положение. Присъстват 16 общински съветници регистрирани в присъствената книга, отсъства един. Имаме законово основание за провеждане на днешното заседание. Преди да преминем към обсъждане на дневния ред искам да ви уведомя, че в деловодството на Общински съвет Тополовград е постъпил протокол с вх.№160/10.04.2020 година за създаване на група от двама общински съветника Митко Лазаров Батчев и Пламен Минчев Минчев. Като Председател на групата е Пламен Минчев. Наименованието на групата е „ЗАЕДНО ЗА ТОПОЛОВГРАД“. Преминаваме към обсъждане на дневния ред, който ви е раздаден предварително. Докладна записка с вх.№161/10.04.2020год. Вносителите, предложение по дневния ред? Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 16 общински съветника, „против“ и „въздържали се“ няма.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Преминаваме към Т.1 ДЗ с вх.№161. Преди това искам да направя едно процедурно предложение защото докладната не е гледана в постоянните комисии.

    На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка  включена  в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 16 общински съветника, 16 „за“ „против“ и „въздържали се“ няма.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

 

Преминаваме към гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, предлагам проекторешение №1. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против ?“ „Въздържал се ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по т.1 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.    „Против ?“ „Въздържал се ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 по т.1 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.    „Против ?“ „Въздържал се ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 по т.1 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.    „Против ?“ „Въздържал се ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания и становища от общинските съветници.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Искам да кажа само, че тази сесия днес беше безмислена. Същото решение може да се вземе и на  30, можеше да се вземе и на  една следваща сесия. Има много по-важни докладни  които днес трябваше да ги допуснете за да се разгледат. Така, че ние така или иначе бяхме говорили с общинска администрация да се отмени таксата и за това ви казвам, че можеше да се вземе на едно следващо заседание. За една точка се събираме, а има толкова важни неща които не ги разгледахме днеска. Бяхте помолени да допуснете тези две докладни. Не знам поради каква причина, може би си имате някаква причина. Благодаря ви!

М.Батчев: Аз искам само да кажа нещо. Аз не разбрах кой помоли за тези докладни и кой отказва да ги внесе тези докладни? Във връзка с въпроса който искам да задам не знам кой ми се обади…..

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  На 30.04. сега пак трябва да се съберем. В ситуация на пандемия трябва да имаме някаква дисциплина.

М.Батчев: Трябва.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Ами като трябва защо не допуснахте днес тези докладни да се гледат.

Н.Стоянов: Трябваше да се съберем на едно заседание и да ги вземем всичките, а пък…

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Какъв е проблема да го вземем и на майската или на следващата?

Н.Стоянов: Да се гледат на комисии и всичко да си мине без проблем щом са важни докладните.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Не, то има неща които дойдоха в понеделник. Аз говоря за днескашния случай не говоря за….

М.Батчев: В тази връзка искам да завърша мое мнение, не знам дали съм прав не се работи както трябва. Няма комуникации между нас, няма комуникации и между председатели на групи. Не знам имаме ли групи нямаме ли. Да се види има ли групи, председатели на групи. Събира се председателски съвет заседава си там. Аз не знам председателският  съвет двама председателя на „БСП“, Председателя и….. Говоря за Председателския съвет, за извънредното положение. Аз научавам от хората, че има въведено в общината  извънредно положение, вечерен час и други неща. Не знам нито кой е в щаба, нито кой е председател на щаба. Другите имат информация аз нямам.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  То ги има на страницата на общината вижте ги.

М.Батчев: Нямаме информация, нямаме комуникация между нас и не знам как работим.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Председателски съвет не е имало защото не е имало докладни за разглеждане.

М.Батчев: Разбрах, че е имало Председателски съвет. Председателя на ОбС, председателя на „ГЕРБ“ и двама от „БСП“ това е. Аз така разбрах.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Срещата беше с кризисния щаб, но не и председателски съвет още в началото.

М.Батчев: Не трябва ли да бъдат информирани общинските съветници или групата?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Това беше още преди двадесетина дни. Госпожа Спирова, нали така? Така, че вие нямахте още група тогава господин Батчев.

М.Батчев: Моля?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Тогава това не беше входирано още за група.

К.Спирова: Батчев, ти ще ми забраниш да искам среща с ръководството на общината ли?

М.Батчев: Не съм те прекъсвал не ме прекъсвай и ти!

К.Спирова: Ама не ти непрекъснато казваш някакви обвинения ….

М.Батчев: Момент, изказвам се не съм те прекъсвал. Аз не съм те прекъсвал нали? Искам просто да се видят групите, колко групи, председателите на комисии, да се събират да вземат решения. Аз специално не знам кои са в щаба как работи и какво е що е. Минавам по селата хората ме питат и аз не знам какво да им казвам.

Кр.Иванов: Кой те пита бе Батчев? Кажи хората какво те питат?

Пл.Минчев: Може да сме в извънредно положение, но имаме Правилник който трябва да се спазва. Нека да се изслушваме, който се изказва. Предполагам, че на всеки ще се даде думата.

М.Батчев: И още нещо на което искам да обърна специално внимание, че няма нормално отношение на общинска администрация към нас съветниците. Мога да ви дам и примери. Когато се издаде тази заповед на щаба влизам в общината и служител на вратата още „защо влизате, нямате право да влизате тука“. Аз помислих, че се объркал, че не е към мен. Обърнах се и след мен беше кмета на село Радовец, двамата влизаме в един и същи момент. Мерят ни температурата, това добре и влизам. „Защо влизате тука вие?“ моля, това за нас ли се отнася? Да, за вас. Аз като гледам само двамата сме. Значи ние сме избрани тука и сме служители на тази община тука ние нямаме право да влизаме. Убеден съм, че това не може да е  заповед на Кмета. /не се разбира/

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Вие в качеството си на гражданин ли или служебно лице?

М.Батчев: Служебно.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Как служебно?

М.Батчев: Като общински съветник. Имах среща с Кмета, със Заместник Кмета.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Видяхте ли се?

М.Батчев: Да, видяхме се.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  И?

М.Батчев: Нищо. Въпроса е отношението…..

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:   Въпроса е да го направим на проблем.

М.Батчев: Не, не…..

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Благодаря ти много!

М.Батчев: Казах, убеден съм, че това не може да бъде заповед на Кмета.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Моя е, хайде моя е. Аз няма да позволя служителите да носят вина. Аз ще нося вината.

М.Батчев: А, не защо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Защото аз съм свикнал да нося чужда вина. Сега събрахме се да гледаме господин Сяров да не плаща наем, фитнеса му да не плаща наем. Дайте да приключваме и да си ходим да не влизаме в други полемики.

В.Сяров: Има и други обекти.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Има и други, нали  това казах, че сме решили с анекс предни месеци да се направи да не ви взимаме пари. Знаете какво е финансовото положение на общината в момента.

Н.Стоянов: В тази връзка да питаме какво става с общината ще има ли актуализация на бюджета?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Най-вероятно ще имаме.

Н.Стоянов: Защото това са важните неща. Защото ей сега да ги кажем.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Разглеждат се в момента най-вероятно ще има. Шест лева на ден, сто лева, двадесет, двадесет и пет лева на ден. Няма пари за заплати……

Н.Стоянов: Дайте да видим тези неща сега, те другите са ясни няма какво да ги коментираме. Има наистина най вероятно такива неща. Ако искаме да сме коректни има наистина такова отношение от служители към общинските съветници, но това не е от сега.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Не съм сигурен, но ще го проверя.

Н.Стоянов: И то е от години дори и  преди вашето кметуване. Има служители с по-високи рангове. Идвали са при мен хора и са се оплаквали…..

Пл.Минчев: Аз искам думата, ако ми е дадена думата. Значи по отношение на отношението от февруарската  сесия, даже го имам документирано записано на  служители на общинска администрация към общински съветници. Няма какво да  го коментираме това е очеваден факт. Така, че да го коментираме е без мислено отношението явно, че нямаме промяна в тази насока.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Аз не знам вие да сте искали да влезете в общината и да не сте влезли.

Пл.Минчев: Не, не аз не говоря за влизане. Аз не съм идвал един месец в общината и служебно и като адвокат и т.н. По отношение на това което се казва за предния месец, значи искам да кажа ние от вънка коментирахме с някои от колегите, че заседание на общински съвет не може да го решава  Председател или не. Единствено може да го реши Председателския съвет който е помощен орган по отношение формиране на, говоря което е нормативно  определено и  прието. Може да реши да се свиква да се провежда или да не се провежда. Правото на председателя е да я свика тази сесия или да не я свика съответно.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   След като няма докладни.

Пл.Минчев: Така. Моля, да не бъда прекъсван! Пак апелирам да се спазват нещата и да се изслушваме .По Правилник и Общинския съвет може да реши дали да има или да няма сесия, но не и Председателя на Общински съвет. Пак казвам Председателя като помощен орган също може да излезе с някакво становище, но той категорично също не може да реши или да реши. И в тази връзка ние коментирахме за едно заседание което да се проведе и да го вземем както решение. Така. Няма пречка да го вземем като решение, но аз считам, че за провеждане на заседанието съответно трябва да има докладни записки които следва да бъдат внесени, от там нататък да се събере председателския съвет и да го реши. Ако нали в предвид на кратките срокове, аз за това предлагам със решение на Общинския съвет в тази точка да вземем решение за провеждане на сесия ако има съгласие. Ако няма съгласие аз ще го оттегля като предложение…..

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Нали казахме на 30.04..

Пл.Минчев: Да, но ние трябва да го облечем във форма защото пак може някой да си прави някакви интерпретации  на Правилника и да  го прилагат да може ли да не може ли, да свиква ли да не свиква сесия. След като имаме решение на общински съвет този който следва да я свика или да не я свика той е длъжен или пък съответно да откаже да изпълни това решение на общински съвет. И за това ние да влезем, говоря да влезем пак в определените правила които ние сме ги приемали с този Правилник аз за това предлагам да вземем ние едно такова решение да се проведе заседание на 30.04.и в който нали съответно да бъдат спазени сроковете и съответната процедура. Така, че това е моето предложение. Казах, че може и да не е като предложение, аз си го оттеглям.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Ако има докладни ще има заседание, ако няма докладни няма да има заседание на общински съвет.

В.Сяров: Ако има докладни то трябва да се свика Председателски съвет на който да се назначи дата на сесията и това е. След като има докладни нищо не ни пречи да има заседание.

Пл.Минчев: Ами нали преди малко се каза от Кмета на общината, че имало спешни докладни които трябвало да се разгледат. Аз така разбрах, ако съм разбрал правилно.

К.Спирова: Правилно си разбрал, защото едната докладна е със срок до 30.04. трябва да се вземе решение за социалните  програми които ще изпълнява общината 2021 година. Звънят от Министерство от областта за което е необходимо на 30.04 тази докладна да бъде разгледана. Друго докладна която е отложена и е спешна според мен е мерите и пасищата. Аз не виждам как със стари решения от миналата година ще чертаят тази година.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  На 30.04. ще я гледаме.

К.Спирова: Докладната по отношение на мери и пасища и Правилник за начина на разпределяне ние трябва да го вземем като решение. Утре започва чертането и хората не могат по никакъв начин да представят нормативен акт който да им даде право да чертаят. Така, че ние така или иначе сме извън срока. Кмета каза, че това което идва от госпожа Атанасова във връзка със финансовите инструменти,  прилагането нали така господин Божинов?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Абсолютно.

К.Спирова: За „Татар маша“. Всички сме изнервени и аз моля за един по-така толерантен тон и няма какво да се обвиняваме. Никой не е работил в извънредна ситуация.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Не, мисълта ми е, че можеше днеска да ги разгледаме.

К.Спирова: Извънредната ситуация не отменя нормалния закон. Извънредния закон казва….. могат ли да бъдат спазвани или няма да бъдат спазвани. След като това не се предвижда съкращаването на сроковете и нарушаване на реда не е редно в тази извънредна обстановка да го правим.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  А трябваше да се съберем за отпадане на наемите. Като можеше да го решим в един следващ момент.

К.Спирова: Най-малкото което трябваше да се съберем да ги изприказваме тези неща, защото всеки от нас има въпроси и към вас и към администрацията и към начина на предлагане на извънредните мерки. Дали ще бъде облечено и официално в сесия на общинския съвет или групите трябваше да се съберем нормално е да се кажат тези неща. Това което казва Батчев аз го подкрепям напълно. В крайна сметка колективния орган който взема решения са общинския съвет. Аз питам, защо като председател на комисията по здравеопазване не съм в щаба? Най-малкото което е… Изграждането на един такъв орган който действа извънредно би трябвало да включва, нека да не съм аз нека да е член на комисията по здравеопазване. Никой не е казал, че е проблем да се информираме от сайта.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Не само от сайта да дойдете и тука.

К.Спирова: Аз лично не се оплаквам от липсата на комуникация. Искам правилно да ме разберете. И не искам никого да обвинявам за нищо. Никой от нас не е работил в такава обстановка.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Е, тя не е сложна обстановката.

К.Спирова: Моят въпрос лично е….

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  На ден в България почиват по 1500 човек за тях някой нещо да казва. Почиват не от корона вирус, а от друго. Наистина неприятен момент ама….

К.Спирова: Аз имам няколко въпроса по Т.2 от дневния ред и те са свързани именно със транспорта на първо място, с организирането на транспорта на хората от селата до общинския център. На мен лично добре, че имаше разбиране от страна на превозвача. Възрастни хора които не могат да пътуват от Срем да отидат  за да им бъдат изписани лекарствата.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Когато кметовете на населените места се обадят ние изпращаме микробус който отива ги взема и ги връща.

К.Спирова: Така. Работят ли всички кметски наместници?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Работят без Княжево която има двустранна пневмония жената за втори път и …

К.Спирова: Тя каза, че проблема…. /говор без микрофон не се чува/

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Ами говорихме днеска, а за транспорта след сесията ще разговарям с господин Стоянов, ако нямате нищо против господин Стоянов?

Н.Стоянов: Не, нямам нищо напротив.

К.Спирова: По въпроса за бюджета аз на тази неформална среща която господин Батчев се възмущаваше, че сме провели, предложих актуализация на бюджета в частта местни данъци и такси и 10 000лв.горе долу са колкото ги изчислихме от предния път от общинския съвет да бъдат прехвърлени на разпореждане на за извънредната ситуация. За спорта и културата парите които са също могат да бъдат прехвърлени, тя половината година ще изтече, наполовина да бъдат прехвърлени във връзка със закупуването на дезинфектанти и маски и ръкавици и каквото е необходимо. Така, че  за 30.04.,ще ви помоля ако може в тази част с една докладна касаеща бюджета биха могли да подготвят в счетоводството.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Разговаряли сме.

В.Сяров: Колко са разходите на…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Батчев преди това.

М.Батчев: В тази връзка  където спомена госпожа Спирова, аз имам едно предложение да не се вземат парите от култура от спорт, спортните клубове и т.н. за спорт, а предлагам това заплащане което е за нас за един месец да не взимаме заплата всички съветници и тези пари да отидат в щаба за маски дезинфектанти и т.н. И това ще е хубаво като решение вместо да се взима от културата и спорта. Вместо да вземаме от спорта и културата да се лишим от нашите заплати за един месец всички и парите да отидат там.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Благодаря ви господин Батчев! Искам да ви кажа, че ако така продължава с този корона вирус три месеца ще издам заповед всички в местни дейности които не са на делегиран бюджет да преминат на 0,5 на четиричасов работен ден. Защото в момента каквото имахме почти свършва вече.

К.Спирова: 173 000лв. дадени неправомерно миналата година.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  173 000лв. това е проблема не е в общината проблема е в МРРБ.

К.Спирова: В смисъл от общината бяха дадени.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Няма значение то всеки проект се финансира от общината. Тя плаща общината след това ги връщат. Защо да са неправомерно? Сезирайте тогава необходимите органи щом мислите, че са неправомерно платени.

В.Сяров: Колко са разходите на общината до сега за извънредната ситуация?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Първата седмица бяха между седем и десет хиляди лева.

В.Сяров: На седмица? Сега долу горе около тридесет хиляди лева, че и малко повече сигурно.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Ами дано да не станат повече.

В.Сяров: А може ли другия път или там на комисиите когато имаме да ни дадете такава информация?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Да, разбира се.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг искали думата? Ако няма закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС