Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 7 от 31.01.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 7

31.01.2020 година

         Днес 31 .01 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 17.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Силвия Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Уважаема Госпожо Палазова, уважаеми общински съветници, уважаеми присъстващи в залата откривам седмото заседание на Общински съвет – Тополовград. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника. Имаме необходимия кворум за провеждане на днешното заседанието. Дневния ред ви е раздаден предварително който се състои от 13 точки. Допълнително в деловодството са постъпили допълнително материали които ще ви ги зачета. Първо, ДЗ с вх.№76/24.01.2020г., която ви е раздадена на постоянните комисии. Корекция по докладна с вх.№75/24.01.2020г., която също е разгледана на постоянните комисии. Допълнение на програма за управление на общинска собственост което е с вх.№83/30.01.2020г. И допълнение към докладна с вх.№85/30.01.2020г. Аз имам няколко предложение по формиране на дневния ред. Предлагам ДЗ с вх.№76/24.01.2020г.да влезе в дневния ред като т.12. Съответно „Контрол по изпълнение на взети решения“ да стане т.13 от дневния ред и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да влезе в дневния ред като т14.Общинските съветници имат ли отношение по дневния ред? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен ДЗ с вх.№76/24.01.2020г. да влезе в дневния ред като т.12, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 17 общински съветника. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Който е съгласен т.13 да стане в дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 17 общински съветника, 17 „за“ 0 „против“ и 0 „въздържал се“. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Който е съгласен т.14 да стане „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 17 общински съветника, 17 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма. Дневния ред се приема със 17 „за“.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладна записка с вх.№68/16.01.2020г. относно: Приемане на програма за управление на община Тополовград за мандат 2019 – 2020 година. Вносителя има ли да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, комисиите за становище? Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепяме предложението за решение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Н.Соянов: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници някой има ли нещо да добави? Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.44,ал.5 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.1 от дневния ред.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Докладна записка с вх.№70/20.01.2020г. Преди да преминем към обсъждане искам да кажа, че допълнителния материал с вх.№83/30.01.2020г.е към тази точка втора. Да се създаде раздел ХIIIДа стане – Имоти, които общината предлага за осъществяване инвестиционни намерения – след Решение на ОбС. И ХIV римско да стане: Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост за 2020г. Вносителя има ли да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, комисиите за становище? Първа комисия?

В.Сяров: Допускаме докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Считаме, че всички имоти които са предоставени по този начин за управление и разпореждане и ако има някаква промяна следва да…. /не се чува/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой има ли да добави нещо?

К.Спирова: Имам предложения в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, което във връзка с точка осем от дневния ред. Общината смята да кандидатства по проект…. Да не отварям да чета наименованието на програмата. При това положение предлагам да бъде разкрит осем, да стане: Имоти които общината има намерение да придобие за стопанисване от държавата, а именно. За да не допълваме програмата в движение, а да бъде вписано в програмата в самото начало. Археологическа недвижима културна ценност, „Укрепен владетелски дом от елинистическата епоха“, разположена в м.Татар маша, землището на с.Княжево, община Тополовград, област Хасково с териториален обхват, подробно описан в т.1.1.1 на Заповед № РД-9Р-35/24.08.2015г. на министъра на културата , обнародван в Държавен вестник, брой 78 от август 2015 година. И съответно да бъдат пренаредени останалите предложения в програмата за управление.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Това къде е?

К.Спирова: Във връзка с т.8 от дневния ред правя предложение в програмата…….

К.Стойчев: Разбрахме, но къде да бъде включена?

К.Спирова: Аз казах, да бъде римско осем да бъде: Имоти които общината има намерение да придобие от държавата за стопанисване и управление. Съответно римско осем да стане девет, девет да стане десет, десет , единадесет и така да край да се пренаредят останалите. Защото по т.8 разбирам, че това е желанието на вносителя общината да придобие за управление и стопанисване за срок от десет години за целите на проекта. А такова намерение за тази година в програмата за управление и стопанисване и разпореждане на общински имоти няма.

Пл.Минчев: То може и да не се приеме предложението по т.8.

К.Спирова: И аз мисля, че може да не се предложи, ние говорим за намеренията. После ще допълваме програмата.

Пл.Минчев: Закона го допуска, ако това се осъществи. Предполагам, че това е било намерението на общинска собственост за да не бъде включено в програмата. Защото там се прави предложение, а дали ще се приеме или не. Така, че не пречи ако бъде уважено искането да се промени програмата.

К.Спирова: Вносителя, ако иска да изрази становище.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да, казах съгласен съм макар, че не виждам то може да се промени винаги.

Пл.Минчев: Разбира се, тя е отворена.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Който е съгласен с направеното предложение на госпожа Спирова , моля да….

Пл.Минчев: Щом като е съгласен вносителя няма смисъл от гласуване. Вносителя се съгласи така, че е безпредметно.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други общински съветници имат ли нещо да допълнят? Няма. Преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.8,ал.9 и ал.10, чл.66а от ЗОС и чл.5,чл.6 и чл.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОбИ/ на Общински съвет – Тополовград, подлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.2 от дневния ред.

Който е съгласен със проекта за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 по Т.2 от дневния ред. Който е съгласен със проекта за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 по Т.2 от дневния ред. Който е съгласен със проекта за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 по Т.2 от дневния ред. Който е съгласен със проекта за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 по Т.2 от дневния ред. Който е съгласен със проекта за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 по Т.2 от дневния ред. Който е съгласен със проекта за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладна записка с вх.№71/20.01.2020г.относно: Проектобюджет на Община Тополовград за 2020 година.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Искам да допълня. Да отпадне ул.“Странджа“ в капиталови т.8 приложение №7, тъй като е упомената в т.11. Тези средства да отидат в с.Хлябово т.7. Там имаме от точка до точка за асфалтиране. Да се прехвърлят тези средства там. Също така в т.10 разбирам, че има несъгласие за детската площадка в Българска поляна и само за сведение искам да ви упомена, че там има 25 деца с настоящ адрес до 12 годишна възраст, като през летния период стават повече. Но за да удовлетворим всички предлагам да се направят две детски площадки едната в Българска поляна, а другата в Радовец. Като за да влезем в сумата няма да я направим с ударно-поемаща настилка, тази скъпата, а ще ги направим с тази мулч настилка която е също ударно-поемаща. Това е.

Пл.Минчев: Сумата се разделя така ли?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да. За две детски площадки.

Пл.Минчев: Тоест по 15.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, комисиите за становище? Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя бюджета и искам да направя едно предложение по същата програма капиталови разходи поименен списък. Т.8 Благоустрояване на ул.“Странджа“ гр.Тополовград, да стане ремонт на ул.“9 септември“ с.Синапово – 21 000лв. Т.10 Изграждане на детска площадка в с.Българска поляна, да отпадне и да стане ремонт на ул.“Трети март“ с.Устрем – 30 000лв. От III. Кърпежи на единични дупки, там бюджета е 120 000лв. От там да се вземат 20 000лв. за ул.Пенчо Дянков“ с.Орешник 20 000лв., това да стане като т.14 от II.строителство. Също така от тез 120 000лв.да се направи т.15 в строителство „Ремонт на покрив на кметство с.Орешник – 15 000лв. Т.16 пак в строителство от същите кърпежи на единични дупки да се вземат 15 000лв.за ремонт на покрив на кметството на с.Синапово пак 15 000лв. И т.17 Ремонт на старото училище на с.Радовец , залата – 20 000лв. III. 1.Кърпежи на единични дупки от 120 000лв. да стане 50 000лв. Сега тука капиталовите разходи тази година са с около 50,60 000лв. повече и една голяма част като се махне от предложението на вносителя 10 000лв. за ремонт на пенсионерския клуб в с.Хлябово и ремонт на покрива на сградата на ЦСРИ 2 800лв. и изграждане на чешма в с.Хлябово, другите всички са за асфалт. За асфалтиране на улици за ремонт на улици. Така, че според мене покрива в с.Орешник и с.Синапово след разговорите с кметовете са в окаяно състояние и имат нужда от ремонти. Също така залата в с.Радовец по предложение на кмета на с.Радовец има нужда от ремонт за да могат там да се провеждат мероприятия. И искам още нещо да допълня, това е към нали капиталовите разходи с поименния списък целеви средства. Също така бях задал един въпрос към господин Кмета за проекта във музея.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз ви отговорих писмено.

В.Сяров: Да вие ми отговорихте писмено. В първия отговор на господин Кълвачев директор на музея цитирам, той ми отговори “Ядохме попарата от некоректност, незнание, наши не предприети действия“ . От кое незнание господин Кълвачев и какви не предприети действия? И какви не предприети действия? Общината от следващите отговори има финансова корекция от около 30 000лв. после последствие пада в съда на 19 000лв.и за това още този проект не е приключил защото има дело в висшия административен съд. В бюджета са заложени, госпожо Семерджиева и господин Кмете към вас се обръщам „Подобряване привлекателността…..“ приложение №6 – 176 476,29лв., това са разходите, всъщност това е заема който Община Тополовград е отпуснала на музея. Ако съдът примерно реши финансовата корекция и дойдат от управляващият орган МРРБ, ако дойдат с 20 000лв. ,30 000лв. повече, госпожо Семерджиева как ще бъдат…

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Няма да дойдат повече, по-малко ще дойдат.

В.Сяров: Ако са по-малко какво ще правим тогава? Разликата кой ще я поеме?

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: За сметка на бюджета остава.

В.Сяров: От къде ще дойдат, от къде ще ги прехвърлим?

Кр.Иванов: Чакай, чакай. Ние сме докладват комисиите. Тука се разводниха нещата. После ако има някакви въпроси после ще говорим.

Пл.Минчев: Аз също искам да се изкажа, но аз спазвам процедурата.

Кр.Иванов: Това предложение, предложение на комисията ли е или лично ваше предложение? Да се разберем, защото тука въпроса беше да се изкажат комисиите.

Пл.Минчев: Аз също имам въпроси по бюджета.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Не, не първо комисиите.

Кр.Иванов: Комисията ли го докладва това нещо? Защото аз не си спомням да сме гласували тези предложения.

В.Сяров: Това са лично мой предложения.

Кр.Иванов: Това е друго. Това ще го изкажете когато са разискванията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия стигна единствено и само тъй като били специалисти само по спорта в разпределението на 23 000лв. Тъй като във втора комисия се оказа, че има специалисти само по спорта стигнахме до разпределението на субсидията от 23 000лв. Изразено становище от комисията по бюджета няма.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници имате думата. Да, имате думата господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз искам да направя също предложение по бюджета. Така приложение №8 позиция 9.3. Международен фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира 2019год. – 13 000лв. Прилагам да отпаднат 3 000лв. и да остане 10 000лв.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Искате да отпаднат 3 000лв. и да останат 10 000лв.?

Пл.Минчев: Така. Да отпаднат 3 000лв. като тези 3 000лв.да се разпределят по следния начин. В позиция 7- субсидия за спортните клубове, фактически 23 500лв.плюс 1 500лв. от тези 3 000лв. да станат 25 000лв.като другите 1 500лв.да се разпределят между дружество на инвалидите, субсидия на дружество на слепите и на диабетиците и като съответно добавим по 500лв.за трите дружества тоест да ги разпределим. Рамката си остава същата 166 400лв. Това са едно от моите предложения в приложение №8. Тези 3 000лв. които да ги разпределим. Като аргументи ми са следните, че театъра,че бюджета е много по-голям някъде около 60 000лв., 70 000лв. не знам там са изключително от спонсорство така, че мисля, че тези 3 000лв.няма да са фатални. И един вид да удовлетворим исканията и на съответно другите субекти. Така. Другото ми предложение. Не виждам в бюджета да имаме резерв за непредвидени разходи. Винаги е имало, но явно,че разходите наистина са доста и трябва да бъде разпределен бюджета, но аз ще направя в тази връзка едно предложение все пак да имаме един резерв за непредвидени разходи, а именно: В приложение №5а в позиция където е читалища субсидия 24 500лв. да отпадне в приложение №5а като съответно в приложение 5б да стане IХ. – функция Резерв за непредвидени разходи в размер на 24 500лв. Във връзка със това значи следва да се направят корекции и в проектите за решение за да бъдем максимално точни. Сега вече ако някъде сбъркам може да ме поправите икономистите. Първото което е в проектите за решение които са дадени и в позиция 1.1.1., тоест трябва да го намалим с 24 500лв. или от 6 409 688лв. трябва да стане, следва да се намали тази сума.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Това за параграф 97 ли?

Пл.Минчев: Значи в позиция 1.1.1. Да намаля се с 24 500лв. Така след това в позиция 1.1.2.- приходи за местни дейности в размер на 6 668 086лв. трябва да се добави тази сума 24 500лв., това е на страница 16. Съответно да стане 6 692 586лв. където се увеличава с тази сума. Като в позиция 1.1.1. трябва да се увеличи, просто не съм я сметнал трябва да я сметните. Така, но следващата трябва да се увеличи в позиция 1.1.2. След това след позиция 1.1.2.6. трябва да стане 1.1.2.7. – резерв за непредвидени разходи – 24 500лв. След това по разхода в размер на 13 077 774лв. минаваме на 1.2.1. Разходи за делегираните държавни дейности трябва да отпадне тази сума 24 500лв. да стане от 6 409 688лв. да стане 6 385 188лв., значи извадил съм тази сума. Така. Следващото е в точка 1.2.1.4. – дофинансиране – 24 500лв., следва да отпадне тази сума. След това в приложение – разходи за местни дейности в размер на 6 668 086лв., фактически трябва да се увеличи с тази сума от 24 500лв. като следва да има едно приложение 1.2.2.6. – 24 500лв., да е посочена сумата и съответно да се равнява в позиция 1.2. разходи за местни дейности следва да стане резерв за непредвидени разходи. Така и в последствие където пише „субсидия за читалища – 229 680лв. и дофинансиране – 24 500лв.“ трябва да отпадне тази сума 24 500лв. Аз така ги виждам нещата, ако вече има нещо допълнително което трябва да се добави от финансистите да ме поправят, тъй като не съм сигурен дали съм изчерпателен в тези проекти защото следва да се намали. Аргументите ми във връзка с това предложение, тъй като читалищата те се финансират изключително от държавата от министерството на културата и аз нееднократно съм посочвал и съм изисквал нали, не знам дали Председателя на читалището е тука и той не е представил на мен документи и много пъти съм го приканвал да иска от държавата чрез министерството. И до ден днешен поне в Общински съвет или на мен не ми е дадено нещо което да е искано и съответно да е постигната някаква сума. Другия момент който е в началото на годината да предвиждаме тази сума, ами ако тоест това което се дава от държавата тъй като то е изключително тази сума те са второстепенни разпоредители, в един момент достигне какво правим, защо ще бъде дадена тази субсидия. Не този декември, а миналия декември имаше внесена докладна с едни разходи пак една субсидия в която пак субсидия на читалищата в която аз така не ми се даде разбивка и за какво бяха изхарчени тези средства. Като в докладната пишеше едно, Председателя на читалището говореше за друго и от тази гледна точка след като няма яснота, а още повече, че ние това пак можем да решим да го дофинансираме, но за мен ако се наложи тоест ако има някаква нужда и тя да бъде мотивирана и обоснована. И с оглед и другия ми мотив, че нямаме резерв за непредвидени разходи. Все пак трябва да заложим на някаква сума която евентуално, пак казвам те са от местни приходи. Ако има приходи може да разпределяме, ако няма приходи няма какво да разпределяме. И тази сума да я оставим като непредвиден разход както аз предложих и се аргументирах и евентуално пак ако се наложи и наистина има необходимост пак можем тъй като е в местни дейности да дофинансираме. Така, че нямаме пречка във всеки един момент. Така, че на мен това ми са аргументите и така апелирам към вносителя, тоест към Кмета на Общината който той е изключително в неговите правомощия за бюджета да го приеме като да бъде това което аз го предложих да изхожда от вносителя това. Ако той не се съгласи просто да го предложим като проекти за решения това което аз го предложих.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ако вносителя е съгласен?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Знаете, че аз изпълнявам винаги решенията на Общински съвет. Така, че съгласен съм.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, господин Батчев.

Д.Батчев: Аз искам да се изкажа във връзка с нашата комисия по спорта. Заседавахме и излезнахме с решение в приложение №8. Колежката каза, че е далече от спорта тя каза, че е любител турист и е Председател на комисията. Нейното предложение беше да се вземат 10 000лв. от болницата от така предложената справка….

Кр.Иванов: Тя докладва, че всичко е там…..

М.Батчев: Чакай сега аз съм в комисията и искам да си кажа моето мнение да направя предложения. От така предложения проекто бюджет недостига за спортните клубове, говоря специално за спорта и образованието, защото ме изкараха че не разбирам малко от спорт, а тя е любител турист, така да бъде. Моето предложение е следното. Значи по така предложената справка дружеството на инвалидите имат 300лв.за диабетиците 700лв.за слепите 300лв.субсидия за спортните клубове тези клубове които извършват спортна дейност 23 500лв.където има недостиг около                         5 000лв.и накрая за туристическо дружество 500лв. Аз имам една идея, ако се приеме добре. Това не може да е окончателно, ако се приеме добре това е индивидуален акт и просто ще го споделя от къде можем до го допълним този бюджет така, че да има и за спортистите и за диабетиците и да не натоварваме бюджета излишно. Идеята е следната. Ние сме 17 общински съветника. Всеки знае, че подрастването на децата е номер едно. За да може да се осъществи тази спортна дейност спортните клубове да има още малко средства и за диабетици и за слепи и за болните и т.н. моето предложение е следното. Ние сме 17 общински съветника. Всеки общински съветник доброволно по 50лв. от това което ни се плаща като общински съветници всеки месец ще го заделяме. По някакъв фонд ще го внасяме. Тези пари които се събират са около 10 500лв., Председателя от себе си може и по 100лв., ако иска това са около 10 800лв. Недостига на спортните клубове от представената програма за изпълнение на спортните дейности и от участия от състезания излиза около 28 370лв. Недостига е около 5 000лв.От тези 10 800лв. събрани ако отделим 5 000лв. за допълнение на спортните календари за участие на състезания на децата, за тренировъчна дейност остават 5 000лв. Това са по 1 000лв. за инвалиди, за диабетици, за слепи, за спортните клубове казах и за туристическо дружество още 1 000лв. Това са по 1 000лв. отгоре които пари ще дойдат без да натоварваме бюджета и дейността ще бъде по-добра децата ще бъдат по-здрави и участниците в спорт ще бъдат повече. Това е моето предложение, това е чисто мой акт лично аз ще го правя всеки месец, под каква форма ще видим. Това е мое предложение към всички общински съветници. Ако се приеме добре. Не можем да го облечем в решение, просто една идея която искам да споделя с вас. Това е.

К.Спирова: На първо място искам да кажа, че бюджета е политика. Предните две точки които сме приели всъщност са финансово изражение на това което приемаме днес. Политиката която предприехме спрямо общинските съветници беше безкрайно грешна. Обсъждането на бюджета господин Кмет е с населението. Дали общинските съветници са били или не са били няма никакво значение. Мисля, че в този бюджет, така заложените разходи удовлетворяват само общинска администрация, направено е или екипа на кмета. Защото явно има разлика между екипа на Кмета и общинска администрация. Самият бюджет който предложихте за обсъждане ние просто нямахме какво да обсъдим. Качете се сега, отворете обявата и вижте. Вие сте ни предложили за обсъждане делегираните от държавата средства. Ние сме грамотни, четем ги в Държавен вестник и ги виждаме по функции и параграфи те са там. По-важната част която би следвало да обсъждаме която поражда спор е всъщност собствените приходи. Тези собствени приходи с които общината разполага в резултата на решението на общинските съветници. Аз бих казала, че единствено нашата комисия проведе едно стойностно обсъждане, именно тук в тази зала с представителите на неправителствените организации които и в момента пораждат най-голям спор. Разпределението на средства от бюджета за неправителствени организации, юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Искам да кажа, че тези организации са неравно поставени както забеляза за част от тях колегата Минчев. Другата част неравнопоставеност идва от отношението на общинските съветници и общинска администрация като предложение. Ще се аргументирам. Читалищата които в момента са голям проблем дали ще им дадем 24 000лв. или няма да им дадем са институция уникална писана в книгата на Юнеско като форма на съществуване в дадена общност. Скъпа администрация, жалко, че пишете глупости и не познавате общинската собственост. Не може по проект да сте провели среща и да каните на срещата читалище в с.Хлябово. Ако познавахте общинската собственост читалището в с.Хлябово няма сграда. И това е дейност която вие отчитате по проект.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Как да няма сграда?

Кр.Иванов: Има сграда построена на чужда земя.

К.Спирова: Сградата отдавна я няма.

Кр.Иванов: Сграда има.

К.Спирова: Така. Провели сте дейност в читалище в с.Орешник където тока е спрян, защото покрива на читалище тече върху таблото. Не знам какви са дейностите ви по проект, не знам разплатени ли са, но с това отношение към общинската собственост читалищата са публична общинска собственост и не виждам пречка поради която ние да не финансираме в тази собственост. Да не финансираме в дейността на хората които останаха да носят тази искрица. Читалищата са дейност на хората които живеят на територията на община Тополовград. Дейността е на тези хора които носят родолюбието в сърцата си. Всеки един състав от всяко село има поне по една награда от национален международен фестивал. Това е благодарение на техния огън в сърцата да запазят родолюбието. Искам да кажа, че читалищата в по-голямата част от населените места останаха освен кметствата единствените обществени сгради в които всички ние се събираме по един или друг повод. Искам да попитам Кмета колко пъти е изготвен проект в който общината по Закон ползва сградата на читалище „Св.Св.Кирил и Методий“ безплатно, но разходите остават за сметка на читалището. Ток, осветлението което е. Има ли такива мероприятия?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само да ви отговоря, аз и на господин Минчев ще отговоря. Аз до колкото разбрах господин Минчев,……, те са на делегиран бюджет.

Пл.Минчев: Не, нека тя да се изкаже.

К.Спирова: Ако ме оставите да довърша ще обясня. Делегирания бюджет включва единствено заплатите на библиотекарите. Делегиран бюджет за дейност каквато осъществяват хората в читалището няма.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: По тази логика кажете ми в кой Закон…..

К.Спирова: В същото време, момент не ме прекъсвайте, аз изслушах всички. Казах, че тези юридически лица с нестопанска цел обществено са привилегировани, нали? Държавата ги субсидира. Да се спрем на спорта не са 23 000лв., господин Батчев. Община Тополовград дава 190 000лв. при приключил проект за поддръжка на спортната база. Изрично поставих въпроса ангажиментите ни по проекта за спортната база приключиха ли. Изтече ли мониторинга? Отговора беше изтече. Десет души са за поддръжка на спортната база плюс двама или трима по временна заетост. Значи ние започваме в спорта 190 плюс. Не приемам вашето твърдение, че ние даваме 24 или 23 500лв. Ние даваме 190 000лв. общината за поддръжка на спортната база за да могат тези деца и жителите на община Тополовград и забележете дисбаланса. Ние даваме само в общинския център спорт в останалите населени места на общината ние не с изключение на Срем ние не финансираме. И отиваме на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза които са на самоиздръжка изцяло на 100%. Да, любител турист съм признавам. И ?

М.Батчев: Ще ви кажа като свършите.

К.Спирова: Аз не искам Вие да ми казвате. И казвам отиваме на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза които се справят на 100% сами. Единственото което е предоставено от общината е помещения. Нали господин Кмет, няма юридическо лице, нито дружество което да е оставено без помещение? Това е помощта която общината пряко и непосредствено предоставя на тези юридически лица които се справят сами. И забележете, тези юридически лица не са само в общинския център. Дружеството на диабетиците 170 човека е от територията на цялата община. Дружеството на инвалидите членовете му са от територията на цялата община, както на слепите, както и на диабетиците. Те съществуват въпреки държавата и въпреки общината и развиват дейност. Няма да защитавам туристическото както очаквате.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз не разбирам защо нападате постоянно общината?

К.Спирова: Не нападам общината.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:   Какво общината има, кога общината не е дала на …..

К.Спирова: Не нападам общината господин Кмет.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Кога общината, госпожо Ятакчиева …., кога общината подаръци ли не сме им вземали, цветя ли било или обяд? Кога не е било? Въпреки тези средства които им даваме. Кога е било това нещо?

К.Спирова: Аз прекъсвах ли ви?

Кр.Иванов: Аз забравих отначало как тръгнахте и за какво тръгнахте.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Какво предлагате да съкращаваме хора ли?

К.Спирова: Ще ви кажа какво предлагам. Във връзка с не изпълнението на Закона за публичните финанси да бъде допълнена справката за приходи от европейски проекти и програми. Не само, за да не кажете, че ние сме нарочили Корията, всички общински съветници, чл.82, ал.3,т.1 казва, че в бюджетната прогноза се включват прогнози и за общинските сметки за средства по европейския съюз по основни показатели. Аз няма да уча финансистите какво е основен показател. Както и динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга и гаранции от общината. Тук вие ни предлагате два записа на заповед, единия да удължим…. Аз казах, че голяма част от докладните са във връзка с бюджета. Защо следва да удължаваме срока на записа на заповед? Ако ние тука имахме представено нямаше да питаме. Изискването направено по чл.82 както е по Закона за публичните финанси. Питам тези 176 000лв. които са предоставени като вътрешен заем кога ще бъдат върнати? В Закона е казано общинските съветници……, не, не аз искам да кажа за какво става въпрос. За некоректното отношение на общинска администрация или на вашия екип което е различно към въпросите които ние задаваме. Искате подкрепа. За да има подкрепа трябва да има разговор. След като няма разговор хората започват да търсят истината в публичното пространство и с документите които разполага. Въпроса ми беше кратък, ясен по време на дебата в комисията. Защо не са отразени средствата от бюджета по трансгранично сътрудничество със Турция? Първи отговор. То е на историческия музей. Тези средства не влизат в бюджета на общината.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Глупости.

К.Спирова: Разбира се, че бяха глупости. Ти да не мислиш, че ти повярвах. При положение, че 2017, 2018, 2019 година има движение по сметки на общината по този проект, аз не виждам какво беше толкова страшно да кажат защо не е включен в справката. Точка шест е включена, точка шестнадесет не е включена. То няма ли да дойдат тези пари по средства в бюджета в общината. Така, приложение №6 е написано, но не е написано казах по изискванията на чл.82,ал.3. В тази връзка е първото ми предложение. Да отпадне като второстепенен разпоредител с бюджетни средства Историческия музей.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ама то няма как. Така го изисква законодателя, не го изискваме ние.

К.Спирова: Пише второстепенните разпоредители се определят от Общинския съвет.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: За да могат да кандидатстват, иначе няма как да кандидатстват.

К.Спирова: Така. Второто ми предложение.

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Каква е причината Спирова?

К.Спирова: Във връзка със решението на Административен съд Ямбол с наложената ни финансова корекция по проекта.

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Сега имаме дело във Висшия Административен съд и тогава ще бъдат изплатени всичките пари които дължи Министерството на МРРБ.

К.Спирова: Кой даде думата на….

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Ама извинявайте ама вие прекалявате.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Както вие се отнасяте така и те се отнасят с вас.

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Вашето вече граничи със….., хайде да не казвам да не прекалявам и аз.

К.Спирова: Предложението ми за разпределение…..

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Всяка година 30 000лв. спестявам на общината. Стотинката я правя на три.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Господин Кълвачев…

К.Спирова: Не се вижда във финансовите документи отразено.

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Гледай каквото искаш. Стотинката я правя на три.

К.Спирова: Браво!

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Да. Ето Семерджиева е тук може да каже.

К.Спирова: Вие не можете да ми забранявате да правя предложения. Правя предложение второстепенния разпоредител да отпадне.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Как ще кандидатстваме после не знам.

К.Спирова: Общината кандидатства. /шум в залата не се чува/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, за тишина в залата!

К.Спирова: Разпределението от 166 400лв. от спортните клубове да отпаднат 3 000лв. и да останат 20 500лв.Като конкретно на футболен клуб „Тунджа“ с. Срем да се намали субсидията на 5 000лв. Тениса на маса да бъде 4 000лв. Спортния клуб джудо 7 500лв.остава, борбата 2 000лв., Сакарски спортист 4 000лв……

Пл.Минчев: Това е т.8 сега в момента гласуваме само рамката.

К.Спирова: Нищо не гласуваме. Правя предложение…

Пл.Минчев: Това е по приложение №8. Аз също направих промяна, но там казах само каква ще бъде рамката, разпределението последствие.

К.Спирова: 166 400лв., рамката да остане същата…..

Пл.Минчев: Да, но вие започнахте да говорите конкретно за спортните клубове.

К.Спирова: Да бъда извинена.

Пл.Минчев: Това е последствие. Първо трябва да се приеме рамката и тогава разпределението.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев искаше думата.

Пл.Минчев: Да, аз исках думата да отговоря. Така. Както винаги пак не съм разбран правилно. Значи аз нямам нищо против читалищата, нищо нямам против финансирането и не финансирането. Ако сте ме слушали много-добре, аз много-добре казах, че това не означава, че ние няма да ги финансираме или пък съм против финансирането. Но, дадох пример с 2018 година когато госпожо Спирова вие не бяхте съветник когато тука аз също питах не ми беше отговорено и последствие не ми се предоставиха документи, защо имаше разминаване в докладната записка тогава за дофинансирането бяха посочени мотиви и основания. Председателя стана и каза съвсем други основания, а не знам в последствие за какво са изразходени тези пари. Когато съм говорил лично с госпожа Семерджиева и главния счетоводител, че нямаха не разплатени задължения. Така, че за мен, че аз съм се ……

К.Спирова: В тази връзка 2017,2018…….

Пл.Минчев: Не ме прекъсвай те де! Аз ви изслушах. Слушайте ме! Вие искате да ми обясните нещо на мен, или да ми сложите думи които аз не съм ги казал. Слушайте ме добре! Вие не ме слушате почвате да ме прекъсвате. Поне сте съветник стар и знаете Правилника. Виждате тук, че се изслушваме. Значи вие не искате да ме чуете. Вие твърдите, че аз съм против това. Не, не съм против това, но обяснявам защо и се аргументирах. И какво е направено, да. Казвате, че читалищната сграда са били публична общинска собственост ами как са предоставени, знаете ли по какъв начин. Както и болницата е изключително втъкнато на общината. А кой определя примерно правилата за болницата. Тука по същия начин общината трябва само да финансира. И общината е финансирала и подпомагала. Ако тука излязат представители на читалището или….,винаги аз съм бил свидетел двамата ми мандата като Председател, винаги е финансирано читалищната дейност. Така, че тука да се хвърлят някакви обвинения, че едва ли не някой не го интересува и т.н. Но вие не ме разбрахте, аз искам яснота по отношение разходване на средствата. Не са. Каква е нуждата в момента? Казах, че ние винаги можем да го направим тъй като е от местни дейности. Вие би трябвало да сте наясно, че в местни дейности винаги ние можем да променяме така приетата рамка когато е в местни дейности. Не трябва да чакаме определен срок ако е делегирана държавната дейност. Така, че недейте ми втъква думи които аз не съм ги казал! Това, че искам някаква яснота, това, че искам да се разбере за какво се дават и винаги общината е подкрепяла читалището, но къде е държавата. Държавата се ограничава с едни средства и иска всичко да втъкне на общината. Не може всичко да се втъква на общината. Не случайно дадох пример за здравеопазването. Те определят правилата компетентност и т.н. пък искат ние да финансираме като знаем много-добре знаят, че няма примерно специалисти. Ми тука същата работа. Държавата да, тя трябва да си влезе ролята държавата. Вие казвате това което го казахте, хубаво, че те наистина са будители и т.н. трябва да има, но само общината ли трябва да дава при този оскъден бюджет. Нека и държавата да се намеси. По отношение на комисиите, стойностни комисии, не стойностни комисии, какво имате предвид. Че нашата комисия примерно, аз съм член на четвърта комисия че не е стойността комисия. Значи имахте една статия лятото казахте там кои общински съветници имам една молба към вас. Просто не правете такива квалификации кой е стойностен и кой е нестойностен. Аз се чувствам, че съм стойностен човек в тази комисия общински съветник. Ами казахте, че те са били втора комисия стойностна е била и т.н. какво е направила. Ами ние според вас четвърта или първа или там трета какво сме правили. Молбата ми е това само към вас, мога да направя молба само към вас. Значи бъдете малко по така. Знам имахте една статия, казахте какви сме от предния мандат просто не продължавай те. Не е хубаво да се…. Или този не можел този не бил такъв. Пък за читалищата пак казвам аз не съм против. При ясни критерии и правила общината винаги е финансирала и ще финансира, но питам къде е държавата. Аз съм питал Председателя на читалището какво е направил той, искал ли е някакви средства от държавата. И тука може би и Кмета на общината ще ме подкрепи. В двата мандата които сме били той много добре знае и имаме тука началник отдел той също трябва да стане и да вземе отношение, че винаги общината е съдействала и давала на читалищата. Това е хубаво пак казвам, че наистина тези хора се нуждаят, тази частица която вие казахте, но въпроса пак опира до пари. В момента разпределяме пари. Въпроса е до парите. Аз не съм против, но нека държавата да влезе. Значи като прецени, че тази рамка която я дава финансовата държавата следва да я увеличи. Общината пак ще помага, но тя общината не е бездънна яма за да финансира. Няма лошо да се финансира, аз съм за финансиране, но при точни и ясни критерии, мотиви, основания и съответно представяне на Общинския съвет. Значи към този момент на мен тези пари които са 2018 година и пак ме обвиниха, че аз съм против някого. Не не съм против никого, но нека да имат ясни, точни критерии и правила и ние като съветници….

К.Спирова: Само читалището ли?

Пл.Минчев: Само за читалището. В момента обсъждаме читалището.

К.Спирова: Не, обсъждаме и спорта нали в тази част….

Пл.Минчев: Аз говоря за читалището където вземах отношение точно за тази субсидия. Да, принципа е такъв, че трябва да има ясна и точна отчетност няма, тука няма спор.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Госпожо Семерджиева да ви питам само, извинявайте господин Минчев….

Пл.Минчев: Аз приключих няма проблем.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: От кога бюджета в общината се вдигна в културния календар и в спортния? И преди това колко е бил и сега колко е? Културния календар от 2011 колко е бил и след 2011 колко е? И култура и спорт

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Към 90 000лв., а тази година стана вече 161 000лв.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: А колко беше в началото на 2011 ?

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: По-малко от 90 000лв.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ами какво да говорим повече това е показателно. /шум в залата/

К.Спирова: 100 000лв. е субсидията на болницата.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Всяка година се увеличава бе.

К.Спирова: Спорта и културата….

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Всяка година се увеличава и за това сме стигнали до това…

К.Спирова: Ама моля ви говорим 166 000лв. от които 100 000лв. отиват за болницата. Значи разпределяме 66 000лв.

М.Батчев: Точно в тази връзка защото точно към беше отправен въпроса точно към мен и упрека. Съжалявам за колегите който са дали да влезна в тази комисия, но ще кажа което обсъждахме на комисията. По нейно предложение трябваше да съкратим 10 000лв. от бюджета на болницата….., а сега ми говори за съкращение на работни места в залата и за намаляване на средствата за спортната база, а в същото време общината трябва да предоставя условия на тези спортни клубове да се занимават със спорт и гражданите. Не виждам как, аз просто неудобно ми е тука от колегите от които са и дали да е Председател тя е толкова далече от здравеопазване, образование, култура и спорт. Да, може да е любител турист съгласен съм и аз съм любител юрист ама не се напъвам. Сигурно няма да бъда по-лош юрист от вас де.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов искаше думата.

Кр.Иванов: Значи изслушах всички Председатели на комисии и всички подкрепяха бюджета. Така ли бе?

К.Спирова: Не ние нямаме становище.

Кр.Иванов: Как да нямате становище?

К.Спирова: Нямаме изработено становище…

Кр.Иванов: Нали питаха. Върни записа назад.

К.Спирова: Върни го! Казах нямаме изработено становище защото стигнахме до справката със разпределението на…

Кр.Иванов: Значи това са лични предложения като общински съветник където ги правите така ли?

К.Спирова: Да, да.

Кр.Иванов: Ами да продължаваме защото си отнемаме тука от времето и като дойде време да приемаме Правилника ще предложа време за изказване. Не може тука да слушаме двама човека със по…, аз забравих началото какво стана….

Пл.Минчев: Кого визираш?

Кр.Иванов: Няма значение. Ще си приемем време за изказване и ще го спазваме. Защото се разводняват нещата тука и тръгваме от едно нещо, зачеркваме друго и същността се губи някъде по средата.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, госпожо Гешева.

К.Гешева: Преди да преминем към гласуване искам тука да направя едно уточнение по т.2 Приема програма за капиталови разходи за 2020г. в размер на 2 817 315лв. като към приложение №7 което приложение дава информация за целевите средства и за собствените средства които са в размер на 780 100лв. В крайна сметка какво ще гласуваме, какво ще приемаме като размер за капиталови разходи?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Те са проект. Те ни задължиха да ги включим в бюджета така, че нека госпожа Семерджиева да отговори.

К.Гешева: Справка №6 дава информация, да за средства от европейския съюз. Там е в размер на 7 536 000лв. Мисля, че е редно в т.2 както има т.2.1. За целевата субсидия да се даде разяснение точно до 2 817 000лв. кое влиза тука в капиталовите разходи. Пробвахме да направим някаква математическа аритметика обаче не ни се получава и мисля, че е абсолютно не ясно така както е предложено.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Госпожо Семерджиева.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Капиталовите разходи съгласно решение 1.2.2. – 2  817 315лв.представляват поименния списък за капиталови разходи целева субсидия собствени приходи и 2 517……….. По въпроса на госпожа Спирова за разминаването между приложение №6 и №16 едното е годишен разчет на сметките по оперативни програми 2020г. където е включено, че тази година ние трябва да получим тези 176 000лв.които дължи още министерството за разплатени разходи по проекта за миналата година. Приложение №16 включва единствено програми които ще се осъществяват. Проекта България – Турция е приключил. Тази година такъв проект няма да се осъществява. Просто очакваме окончателното плащане. Също за вашия въпрос, че на читалището не се плащат пари за съвместни мероприятия това не отговаря на истината. Може да ги питате дали за проведени мероприятия общината не плаща.

К.Спирова: Аз само конкретика. На няколко пъти, не, не докато Ирина е там. Разпореждания на средства един път давате § 88-00 втори път втори път влиза § 88-03?

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Това е подпараграф. § 88-3 е подпараграф. Значи за държавните дейности 88 -3 това са оперативните програми на училищата и също по програми на местните дейности които са….

Ат.Анастасов: Ирина тъй и тъй си тука, аз питах на комисия в приложение 2 приходи от наеми на земя – 330 000лв. става 520 000лв. ти ми отговори, че имаме нови земи.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Договори нови. Да, дадени под наем говорим.

Ат.Атанасов: В смисъл? Тези земи не са били до сега отдавани под наем.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Не са били. Нови отдадени под наем.

Ат.Анастасов: А каква е била причината до сега да не са отдавани.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Ами няма кандидати. Няма желаещи да се явят.

В.Сяров: Госпожо Семерджиева 2 817 000лв. както казахте, че са 2 575 215лв. плюс 630…. Нали целевите средства са ….

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Нали имаме и собствени 120..

В.Сяров: Така, обаче плюс 2 500 000лв. стават малко повече.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Не може да са повече. Правилно е. Благодаря ви госпожо Гешева.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Председателя на читалището. Заповядайте на микрофона.

Тр.Ламбов-Председател на читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1894: Миналата година дами и господа по същото време се водиха точно същите разговори. Те се водиха 2018, водиха се 2019, водим ги и в 2020. Така ще бъде най-вероятно в 2021 година. Това което не достига и за това за което говорим искам предварително да кажа, че е дело на държавата, а не е на общината. Въпреки всичко усещам едно не разбиране на нещата. Директно бяхме обвинени от господин Минчев, че не предоставяме справки, това не е вярно. Справки се предоставят от изключително квалифициран счетоводител на читалището и на читалищата. Тези справки явно не се четат или се четат така както на нас ни отърва. Тука се говори изключително за читалището в Тополовград. 24 500лв. не са дефицит на читалището в Тополовград. Това са дефицит от средства които не достигат за селските читалища. Този дефицит изяжда издръжката на Тополовградското читалище. И миналата и по миналата година го коментирахме. Дадохме достатъчно справки които да докажат тези работи. Ето 2020 пак се говори, че ние не даваме справки. Справките са разбити и са разработени за всяко читалище по отделно. Средствата не достигат 24 500лв. съвсем лесно за обяснение. 10 000лв. дължим по кодекса на труда, две обезщетения едното е в Княжево другото е в Орешник. 14 500лв. не достигат разликата от минималната работна заплата, това което е по стандарт и това което го изисква държавата после да внасяме по обратно. 14 500лв. са разбити на девет читалища, на девет не на Тополовградското читалище. И не искам да се говори за тополовградското читалище. Ако тези нещо ги изоставя няма да искам помощ от никого за тополовградското читалище. Дайте да си определим приоритетите трябва ли да ги закрием или не. Разходите които тополовградското читалище дава за счетоводител, софтуер, банкови и съдебни такси, такси търговски регистър, пощенски и други, електронен подпис са горе долу около 2 460лв. Тези 2 460лв.ако всяко читалище има отделен бюджет какъвто ще моля Общински съвет в крайна сметка да вземе решение и да бъда освободен от това тегло това ще бъдат на всяко читалище по отделно. Тези разходи ще дойдат в месец март когато ние захвърлим документите на всички читалищата и си остане тополовградското. Нека да има разбиране по тези въпроси. Нека да има приоритети трябва ли тези читалища трябват ли или не трябват. Трябва ли да се само закрият ако ние ги оставим, защото те нямат капацитет ресурсен и ще могат ли сами да съществуват. Справките са дадени, ето готови сме да ги предоставим и за тази година. Така както и миналата година ги дадохме. Кой ги чете, кой не ги чете аз не знам. Града живее с мисълта, че цял живот е бил град на културата. Всички искаме да продължи в тази насока. В това, число и селските читалища имат достоен принос в областта на културата. Нека не ги лишаваме от елементарни неща. Аз знам, че е трудно, знам, че бюджета е малък, но нека така да си направим сметките в този град, че да има всичко. Не мога да бъда обвиняван, че ние отказваме справки и категорично възразявам да се спряга тополовградското читалище. Има едно мероприятие което носи авторитет в цяла България и почти в цяла Европа вече. Ами аз чувам, че и за него парите се намалят. Без пари не става бе господа тези работи. Хубаво трябват улици, трябват покриви, трябват това онова ама дайте да направим така дисциплината в една насока, че да стигнат за всичко. Който има желание, аз не знаех, че на 17 човека трябва да даваме по отделно справки, но и това ще направим ако трябва. В тополовградското читалище няма нужда от някаква особена помощ, а пък думата“ помощ“ е не правилна. Ние имаме съвместна задача читалище и община в областта на културата. Това е съвместна дейност. Сега госпожа Семерджиева ми каза, че…., да когато се помага аз винаги съм благодарял и винаги съм честен да кажа, че да помогнаха ми. Има такива случаи. Във всички мероприятия които стават в Тополовград те са в читалището. Както една парлива дума казва се средище на общността, така е. Всичко става в читалището. Училищата, детски градини, неправителствени организации всичко е там. За всичко ние носим юка за разходите. Аз много добре зная, че по Закон нито имам право, нито ще поискам някаква такса или не знам какво от общината. Но има неща които текат разходи , ни мога да ги скрия. Ток, отопление, останалите хора мръзнат. Има двеста човека самодейци които при минус двайсет градуса са работили. Някой да е казал нещо? В това което искаме никъде една стотинка не е заложено за дейност. Това настоятелство си бере гайлето и се съглася. Ние говорим за един санитарен минимум който трябва да обезпечи работата на тези читалища. Ако има някакви забележки, ако нещо сме излъгали разбирам. Всичко е предоставено просто трябва да се чете внимателно. Има Закон за народните читалища, този Закон трябва да се познава, има Закон за счетоводството и той трябва да се познава, а всичко останало е дейност на настоятелството. Благодаря ви…

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само да кажа в този ред на мисли, че в Княжево разговора ми с Янка на нея не и стига стаж и тя няма да се пенсионира.

Тр.Ламбов-Председател на читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1894: На този етап все още се събират документи. Онзи ден дадохме новото …..

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: На нея не и стигат и за не знам за нея дали …..

Тр.Ламбов-Председател на читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1894: Сега този момент може и да не дойде, но ще дойде. Аз съм сигурен, че в рамките на тази година, но както решите.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Господин Минчев искаше да каже, че….

Тр.Ламбов-Председател на читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1894: Само за секунда. Въпроса е, че държавата от там идват проблемите. Но наистина аз ще изпълня решението на настоятелството и в месец март ще оставим останалите читалища да се оправят.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Така. Значи първо да кажа, че не съм не ми са предоставени такива справки така, че господин Трифонов няма да кажа как съм чел или той поне не знае как съм чел и дали съм чел тази справка. Факт 2018 година, 2018 година декември месец когато ние разглеждахме субсидията. Също е факт да се върне записа аз не съм казал читалището Тополовград, говорих общо за читалищата. Това също е факт. 2018 година когато ни беше внесено от Общински съвет докладната с едни мотиви, той стана говори тука господин Трифонов и накрая аз попитах госпожа Семерджиева и счетоводството, тя не знам дали е тук, ако е тука да потвърди. Попитах има ли неразплатени и за какво се дават тези пари, който не можаха да ми ги обяснят, тогава 2018 година. Така, че господин Трифонов аз имам право да изразявам някакви съмнения или някакво мнение. Другото което е, няма да обяснявам вече, че не съм против читалища и т.н. то би следвало вече да е ясно. Явно искате да ми слагате някакви думи, но господин Трифонов ми каза аз съм го питал в продължение на две три години какво той направи, какво постигна от държавата. Да, разбирам трудно е, но вие сте Председател и вие сте мениджъра където се вика на тези читалища. Трябва да си правите сметката, трябват средства. Но какво вие направихте и какво даде държавата, министерството на културата? Аз също съм запознат, казвате четете Закона аз съм юрист запознат съм със Закона за читалищата, запознат съм със Закона за счетоводството. Така, че вие какво направихте? Общината, вие сте свикнали само от общината да искате и евентуално някой ако ви попита нещо вие почвате той е против. Ама не е така. Не е така. Аз ви казах, че не ми се предостави факт, 2018 година, ако искате да изкараме протокола и записа какво се говори, какво се направи и в крайна сметка какво се оказа. Така, че аз мога да поискам информация, мога да се изкажа това си е мое право. Също както беше вашето право вие да станете и да ни обяснявате тука какво е необходимо. Това което го казахте е хубаво, действително е така, но какво прави казвам общината съжалявам, че тука началник отдел култура не стана и не каза една дума в защита на общинска администрация, че общината е финансирала абсолютно и е подпомагала читалищата. Вие сте против мене, че аз съм бил против читалищата и ми казвате справки какви не съм чел и какви съм чел.

Тр.Ламбов-Председател на читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1894: Всяка година март месец се дава пълен финансов отчет. Ние ви го предоставяме. Утре има вероятност заместник Министъра на културата да бъде тук задайте директно тези въпроси.

Пл.Минчев: Ами поискайте пари , зададете ги тези въпроси.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Госпожо Председател, господин Кмет, дами и господа общински съветници, скъпи гости. За моя 12 годишен стаж като общински съветник за втори път ставам да говоря от катедрата, но да има по-голяма чуваемост. Днес сме се събрали да обсъждаме и приемем бюджета на община Тополовград. Най-напред искам да ви призова, тука разбирам от предложенията, от изказванията, че нямаме кой знае какви големи различия. Да не кажа, че това са много дребни неща. Най-напред искам да призова да приемем така предложения бюджет със промените от Кмета като имаме последствие възможности от местни приходи да правим разни промени. Тука става въпрос за различието в предложението на общинска администрация за няколко улици, за ремонта на няколко улици. Като искате по предложение на господин Сяров 21 000лв. за благоустрояване на ул.“Странджа“ да отиде в Синапово и други улици които да отидат в Устрем.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само за момент. Само, че тази улица хората я провериха тази улица е черен път което тези средства са пълно недостатъчни. Това исках да ви кажа. Нямам нищо против, но тези средства са недостатъчни за тази улица. Трябва да я оставим за догодина. За Синапово говоря. Значи различни улици сме гледали.

Т.Димитров-Кмета на с.Синапово: Улицата не е черен път. Направиха я черен път… те ни си я довършиха както трябва.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Сигурно ти си информиран. Другите са некадърни, а ти си кадърен. Това го знаем. За тебе знаем.

Кр.Иванов: Момент, аз имам думата. Това са може да говорите като вземете думата. И други предложения. Сега искам да ви кажа, конкретно за с.Хлябово има заложени част от улица да се направи, част от улица. Госпожа Спирова явно не е информирана, че в Хлябово има читалище. Сградата е общинска, част от земята на която е сградата е частна. И за това имаме съсобственост там, но имаме читалище. Но въпреки всичко село Хлябово е най-ощетеното село от всички по-големи села. Намира се на централен път, няма официална читалищна сграда и ние искаме, ние като кажа Хлябово да направим част от сградата пенсионерски клуб 10 000лв.Защото знаете, че преобладаващото население вече по селата повечето са пенсионери. И тука госпожа Спирова предлага да отпаднат тези 10 000лв. Госпожа Спирова говоря. За това призовавам да си остане това перо 10 000лв.както е предложението на общинска администрация и тези 21 000лв. които отпадат от ул.“Странджа“ да отиват в Хлябово на ул.“Панайот Волов“ да се доправи тази улица. Какво значи част от улица правим? Четири, пет години не е хвърлена една лопата асфалт в няколко села. Предлагам да се разберем така, няма всяка година да правим едни и същи. Устрем го направихме ларгото на София не е така и ще се прави. Дайте да направим и в други села. Разбирам, че защитавате кметовите си, ама няма лошо ама дай да видим какво е направено. Дай да се качим на колите и да видим какво е направено! Недейте така! Тука сме 17 човека на 17 акъла дърпаме. В интерес на истината много нещо се направи през тези години в общината. Не говоря само за общинския център Тополовград, тука малко хора могат да кажат, че не е така. Но ако продължаваме така разделени да вървим и да се дърлим за нищо няма да продължи на хубаво това нещо, няма да излезе на хубаво. Плюс това предстоят на партиите избори какво ще кажем сега като ходим по селата, че почваме да се делим, че ГЕРБ не дадоха така , БСП не дават така, Възраждане не дадоха. Така ли ще правим? Ние говорим тука за дребни неща. Ние имаме по-големи проблеми общината за решаване. Много по-големи проблеми. Демографския срив, откриване на работни места. Във връзка с читалището. Призовавам да подкрепим тоз проект за дофинансирането 24 000лв.Не съм запознат точно какво ще се случва, ако читалищата по селата минат към общината….

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не могат да минат към общината. Как ще минат към общината?

Кр.Иванов: Не съм сигурен какво ще се случи, но предлагам да ги подкрепим, дофинансиране 24 000лв. Така, че ….

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Той никой не е казал, че няма да се дофинансират. Оставяме ги в резерв защото те си имат самостоятелен бюджет.

Кр.Иванов: Няма да коментираме тези неща.

Пл.Минчев: Това ми беше да останат в резерв, пак можем да ги разходваме…..

Кр.Иванов: Добре да останат в резерв за дофинансиране тези пари. Изгубихме два часа. Дайте да си стиснем ръцете. Догодина ще правим това, това, по другата година. Единия дърпа, другия дърпа аз по-ваш оня не по-ваш. Не така! Това са неща много важни за хората на общината, много-са важни. Както дофинансирането на болницата, дофинансирането на читалищата и на спортните клубове. Абе дами и господа, ние останахме една шепа хора бе. Тука цялата община се познаваме поименно. Знаем се до девето коляно и почваме да се дърлим за неща които не си заслужават. Това са дадености, бюджета не мога да кажа, че е идеален, че е много-хубав, ако има повече пари да, но това са дадености. Няма от къде да дойдат пари. Държавата увеличава минималната работна заплата, увеличават се други разходи на общината и общината няма от къде да ги покрие.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Искам само да попитам нещо, Красе, извинявай, защото почнаха да излизат общински съветници. Да се гласува рамката и имаме ли споразумение за другото което искате и да продължаваме нататък.

Кр.Иванов: Няма смисъл да изнервяме нещата. Предлагам да се разберем. Всичко е въпрос на договорка. Още един път казвам. Това са дребни яжби, но трябва да бъдем и честни към някой населени места. Примерно Орлов дол, също не е направено нищо за Орлов дол. Не може да се наливат средства все в едни и същи села понеже аз съм от това село там сме имали някакви резултати там имаме и кмет. Дайте да се абстрахираме от това нещо и да видим реалност. Ако лъжа някой да ми каже.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз за това предложих за Синапово да остане за следващата година защото там сме инвестирали близо десет милиона. Никъде няма инвестирани толкова средства колкото има в Синапово. Нека да остане тази улица за следващата година, за следващия бюджет. Ще я направим.

Кр.Иванов: Надали има някой против от нас да каже няма да правим нищо.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Радовец нямаха асфалт, хората тепърва се радват на асфалт карат колите си. Там също има нужда от асфалт. На всякъде има нужда да се барне по-малко. Така, че ако искате почивка да вземе, ако искате да гласуваме рамката…

Кр.Иванов: Даже не ме и изслушахте. Повече няма да стана да говоря…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Продължаваме.

Пл.Минчев: Значи аз искам да кажа, че това което направих в приложение №8 ще го оттегля като предложение и това което направих като предложение по отношение на там 24 500лв., ако вносителя е съгласен тогава иначе….

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Сега, аз предлагам да гласуваме бюджета така както е даден, защото тези неща които вие искате да правим първо няма КСС-та, не са разглеждани в комисиите. Знаете много добре, че това е нарушение.

К.Стойчев: За капиталовите разходи?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: За капиталовите. Подкрепям господин Минчев 97-00 да останат, § 97-00 да останат тези 24 500лв.за читалището. Ако сте съгласни?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Спирова.

К.Спирова: Конкретни предложения по предложенията за решения по точката за бюджета. В т.10. Определя второстепенни разпоредители с бюджетни средства, да отпадне историческия музей. По отношение на капиталовите разходи за дейностите от държавата и от бюджета на общината да приемем общата рамка, но….. Повтарям предложенията. В т.10.Определя второстепенни разпоредители с бюджетни средства, да отпадне историческия музей.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Може ли само да ви кажа да ви отговоря, защо….

К.Спирова: Аз не искам да ми отговаряте господин Божинов.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не, защо не може. Искам да ви кажа защо не може.

К.Спирова: Може ли да не ме прекъсвате! Във връзка с предложението на Кмета. Тъй като действително трябва да имаме КСС-та моето предложение е да гласуваме средствата, а да вземем решение да отложим конкретния поименен списък и да бъде гласуван…..заседанието за поименния списък на делегираните от държавата суми и на приходите собствените. Следващо предложение което правя. Да отпадне правомощието на Кмета да се извършват вътрешно компенсирани промени. В т.16 да отпадне – Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители. Да отпадне т.17. Ще ни ги предложите на заседанието в четвъртък или когато решим. Това е моето предложение, може да не се приеме. Да отпадне правомощието на Кмета и да остане изцяло на разпореждане на Общинския съвет за предоставяне на временни безлихвени заеми. Други предложения нямам.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само за момент. По Закона за културното наследство музея трябва да е второстепенен разпоредител.

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Спирова, най-вероятно имаш лично отношение към мен щом като по този начин подхождате към казуса музей. Но няма да се спирам на това ваше отношение. Сега Закон за културното наследство чл.41, ал.1 Държавните и общинските музеи са юридически лица на бюджетна издръжка, второстепенни разпоредители с бюджет. Чл.41 Закон за културното наследство.

К.Спирова: Веднага отговарям. Значи вашата дейност не е подчинена на Закона, защото вие сте част от структурата на общинска администрация.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Не е вярно.

К.Спирова: Как да не е вярно? Юридическо лице…

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Всичко е изрядно по Закона.

К.Спирова: Какво е юридическо лице ми отговорете господин Кълвачев.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: С печат и с булстат.

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Аз съм си самостоятелно юридическо лице с булстат, с бюджет като второстепенен разпоредител на средства които се гласуват от общината. Които средства изразходвам най-целенасочено и най-стриктно. Така, че изобщо там няма за какво да ме атакувате.

К.Спирова: Второстепенните разпоредители се определят от Общинския съвет.

В.Кълвачев-Директор Общински музей: А Закона какво е? Закона е нищо така ли? Как да го разбирам. Явно вие имате някакво лично отношение, че започвате да се заяждате. Музея си е институция. Аз ще напусна, аз ще напусна щом ви преча.

К.Спирова: Ама защо да се заяждам?

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Ама добре бе. Сложете един по-нормален човек от мене, нека музея да си стои, нека да е второстепенен бюджетен разпоредител и работата да върви. Сега недейте разваля нещо което е направено с толкова труд и работите се вършат. Хайде моля ви се.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Така. Преди почивката се…

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само за момент. По въпроса за отдаване на безлихвения заем който е упоменато в бюджета, това е защото не винаги идват навреме заплатите от агенции, държавни институции. Как да знаем кога ще задържат… госпожа Семерджиева ще ви отговори по-добре.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Госпожо Спирова всеки месец до девето число по всичките оперативни програми общината е длъжна да се разплати. Това са…….., патронажна грижа и още новите проекти които са започнати. Ако до десето число ние не платим парите държавата налага санкции, финансова корекция това е всеки месец. Средствата се отчетат на три месеца или на четири месеца. През това време общината дава заем за да могат да бъдат изплатени средствата за да си ги искаме обратно да бъдат възстановени. Това което казвате следващия месец няма да им дадем заем, до десето число няма да ги платим няма да ги отчетем и след това не знам кой ще носи отговорност за това, че общината не си е свършила работата.

Д.Батчев: Тя това иска.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Три, четири най-малко.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да не казваме и повече. Една година даже и с година закъсняхме.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Няма проект който да е без кредит от общината да е започнат.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:   Така, че предлагам да гласуваме така предложения бюджет с тази промяна само за читалище „Св.Св. Кирил и Методий“ да влезе в § 97-00 като им се изплати при недостиг.

Пл.Минчев: То е резерв, винаги може да с решение на Общински съвет да се промени това обстоятелство. Това не означава, че не им го даваме. Аз пак за сетен път го повтарям.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг има ли нещо друго да добави или да преминем към гласуване.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:   Кмета на Орешник.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, госпожо Арнаудова.

Т.Арнаудова-Кмет на с. Орешник: Аз искам нещо да добавя към предложенията по поименния списък на капиталови разходи. Тъй като всяка година давам такъв списък със предложения за извършване на строително ремонтни дейности. И на първо място съм писала спешен ремонт на покрива на втория етаж на кметството. Поне на покрива защото няма капандура всичко тече на втория етаж имаме архивна документация и от три години вече комина на кметството ми е запушен, комините на кметството са запушени. И двата са запушени още по-рано и другия комин. Както и да е на стаята на кметството е запушен и пускам постоянно докладни. Значи поне за това. Спешния ремонт на кметството да се отделят някакви средства за да се направи. Не държа толкова на улици колкото на спешния ремонт на кметството и на читалището съм ги писала като с първа и втора точка.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:   Да, но по улиците ходят хора. Движат се автомобили.

Т.Арнаудова-Кмет на с. Орешник: Да, ходят и по улиците ходят не съм против, но тъй като няма толкова средства за всяко едно нещо, разбирам много ясно нали да се направят по няколко неща или по едно или по две във всичките села съгласна съм нямам против. Просто държа за този спешен ремонт на кметството поне. Читалището е също. Читалището пускам осем години за читалището някакъв ремонт да се направи не се отделят средства. Проекта който беше 2012 година не беше одобрен и от там насетне нищо не е направено. По стените мазилката се рони и по стените вярвайте ми има дупки и влизат животни вътре.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:   Съгласен съм.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Той не стигна до входиране за да беше одобрено.

Т.Арнаудова-Кмет на с. Орешник: Не, аз го нося проекта. Отказан е заради няколко нередности които трябваше да се отстранят в община Тополовград. И писмото и проекта всичко е тук.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:   Какви нередности не са отстранени от община Тополовград държа да знам.

Т.Арнаудова-Кмет на с. Орешник: Има то го пише от общинска администрация, писмото мога да ви го предоставя. Но това е за спешен ремонт поне на електрическата инсталация на читалището. Наистина не може да се пусне нито едно крушка няма ток. Защото ако се пусне и жената я е страх да не гръмне цялата ел. инсталация в читалището когато идват, а идват. Има читатели, идват и деца има си състави има си всичко пенсионери и т.н. За това държа да се отделят средства поне за това. Наистина е много фрапиращо.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:   Може да се помисли за Орешник за читалището. Кметството не съм сигурен, но за читалището най-вероятно ще …

Т.Арнаудова-Кмет на с. Орешник: Кметството поне покрива едната капандура и един комин да се направи. Поне това. Благодаря.

К.Стойчев: Какъв е проблема една капандура да се направи. Пускайте там работници да работят ще го направят. Това не е проблем.

В.Сяров: Минчев ,аз искам да уточним какво ще гласуваме по втора точка от проекта за решение. Едното е предложението на Кмета със поименния списък. Госпожа Спирова предлага да гласуваме само капиталовите разходи размер на капиталовите разходи без поименния списък по обекти и видове разходи и източници на финансиране. Така ли е госпожо Спирова?

К.Спирова: Да.

В.Сяров: Значи ще имаме две гласувания. По т.15.Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени след решение на Общински съвет. Така ли е госпожо Спирова? Вашето предложение и на Кмета предложението то си е дадено.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:   Аз ви казах, че хората ще останат без заплати.

В.Сяров: Искам само да уточним какво ще гласуваме.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:   Госпожо Семерджиева вие какво ще кажете ли нещо?

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: За т.15 съм съгласна. За т.17…

В.Сяров: Аз само искам да уточним какво ще гласуваме. Т.15 единия път предложението на вносителя, другия път предложението Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени след решение на Общински съвет. И за т.17 госпожо Спирова ?

К.Спирова: По т.17 това което подскача тука директора на музея…. Искам да видя условията при които е отпуснат 173 и  176 защото аз не допускам, че това което вие ми говорите поне една заповед която да има. Срок на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:   Би трябвало да има заповед.

К.Спирова: Представете поне една заповед, защото във връзка с решение на Общинския съвет общинската администрация е длъжна да връща в Общинския съвет всяка заповед която е издадена въз основа на взетите решения. При предоставяне на временни безлихвени заеми и временно свободни средства да се спазват изискванията на чл.126. Една заповед представете. За всички останали случаи…..

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Има докладни които

К.Спирова: Не разрешавам! Има условия при които се отпускат. Не разрешавам!

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Има докладни.

К.Спирова: Искам да видя точно тези 176 как преценихте, че средствата са свободни и ги прехвърлихте …, да остатъци

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Разбира се.

К.Спирова: Разбира се, че има бе Ирина ние имаме ли право да питаме.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Имате.

К.Спирова: Да и аз казвам конкретния казус.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Факт е, че накрая на годината…

К.Спирова: Ирина, конкретния казус беше, покажете заповедта въз основа на която е отпуснат заема.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Има докладна записка с която е разрешено.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, господин Стойчев.

К.Спирова: Договора на срока но погасяване, условията на финансиращата програма.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Това са общи неща които ги говорите.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев.

К.Стойчев: Аз искам да задам един въпрос към всички общински съветници. Защо тези данни и факти не ги искате по време на работата на комисиите?

К.Спирова: Искали сме ги.

К.Стойчев: Кога ги искахте тези данни и факти и тука в момента ще гласуваме бюджет и почваме пак да преливаме от пусто в празно, започваме пак дай тази докладна, дай това разпореждане, дай тази заповед. Какво правим на тези комисии?

К.Спирова: Ирина, на заседанието на комисията, втора комисия поисках ли заповедта с което е представено?

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Не, искахте на какво основание е….

К.Спирова: Основанието и заповедта която е издадена.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Отговорено е но господин Сяров и е приложено в….

К.Спирова: Аз съм член на комисията на господин Сяров, но аз ги поисках във втора комисия.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Има отговор писмено.

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Госпожо Председател, може ли да подскокна аз? Аз съм човека който най-много иска този проект да свърши. Борих се и изкарах рехабилитацията с две патерици, питайте има хора които бяха с мене. Мен ме боли. Една стотинка не е похарчена на вятъра. Сега, че министерството се забави с техните процедури ….,сега на 21 вие като адвокат може да дойдете с мен във висшия административен съд да чуете какво ще е решението на ВАС. След това ще ви дам телефона на госпожа Петкова, госпожа Овчарова МРРБ да чуйте и техните решения за възстановяването на парите. Виждам, че се заяждате, не е нужно. Мен ме боли за това нещо, мен ме боли за всичко тука където става, боли ме това, че вие се държите не като общински съветник.

К.Спирова: Решението на Административния съд е, че има замяна на гранитни плочи, знаете, не по установения ред. Вашия отговор които ни беше предоставен е….

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Мога ли да кажа по този казус? Спрете се малко. Имаше проверка от секритариата…. Водихме дело. Вещото лице дойде мерихме, с двете патерици съм мерил мерки там по алеи малеи. Произнесоха се в съда, санкцията беше намалена в съда около четири хиляди лева някъде не знам и сега МРРБ води ново дело във ВАС. Като приключи ще се възстановят нужните пари, на общината.

В.Сяров: Ако има финансова корекция 19 000лв. какво ще се възстанови?

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Ако има, със сигурност има.

В.Сяров: Кой ще я плаща?

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Сега, аз имам бюджет който…. /шум в залата/ не съм използвал, не съм похарчил на вятъра.

Ат.Анастасов: Ама този бюджет идва от данъците на хората. Имаш бюджет, ти нямаш бюджет…

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Аз съм двадесет и няколко хиляди …… значи аз ги пазя парите….

К.Спирова: Аз имам конкретен въпрос. При положение, че при трансграничното сътрудничество се възстановяват всички разходи заложени….. кой плати инвеститорския надзор.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Няма.

В.Кълвачев-Директор Общински музей: От закона за горите….. има само актове /шум в залата не се чува/

К.Спирова: Има хора които не са на трудови договори.

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Това е проблем на фирмата това не е мое задължение.

В.Сяров: Само госпожо Председател искам да уточня. Т.17 един път ще гласуваме Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни заеми…., както го е предложил вносителя и след това предложението на госпожа Спирова – Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства след решение на Общински съвет. Там ще има два проекта за решение.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз пак ви казвам. Окей вие може да си гласувате както си искате имате мнозинство няма проблеми, но трябва само да ви кажа, че общината ще бъде санкционирана нееднократно ако не си вземат заплатите навреме. Така, че както решите така да го направим.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Иванов, последно и преминаваме към гласуване.

Кр.Иванов: Така. Значи не сте разбрали нищо от моето изказване. Спирова не е виновна, тя излезе тогава не е чула какво съм казал. Тези дебати са излишни, ама направо са излишни. Един път говорим дай да гласуваме рамката после ще говорим за разбивките. Втори път не сме съгласни с това…. Дайте да си гласуваме бюджета в този вид с уговорката за селата които не са удовлетворени става въпрос за улиците, по-големите пера които не присъстват сега да ги запазим за догодина. Ако се дърлим догодина не се знае какви ще са реалностите и какви ще са даденостите и тогава може едни до други…. Призовавам Спирова предложението в т.17 да си го оттегли. Това е най-разумното до момента. Това е хубавото, че цялата сесия се заснема и се предава директно и се предава онлайн и ще остане някаква следа която можем да ходим по селата и да обясняваме на хората кой е причината да се стигне до това дериже, ако гласуваме тези предложения на госпожа Спирова. Още веднъж казвам. Не държа да претендирам, че бюджета… много бюджети съм изчел, че този бюджет е най-хубавия и най-задоволяващия от всички. Не е така. Ние нямаме друга възможност, това са реалност, просто това са дадености това са реалности. Държим една болница дофинансираме я всяка година много дейности дофинансираме въпреки някакви правила. До сега се сме съгласявали с това нещо. Спирова, обръщам се лично към тебе оттегли тази точка, дай да си гласуваме бюджета като цяло и да вървим напред.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Почваме с предложението на вносителя.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020г., ПМС №381/30.12.2019г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2020г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 по т.3 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проект за решение №2 по т.3 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 8“за”,

0”против” и 9“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

В.Сяров: Сега тука трябва да предложиш на госпожа Спирова предложението на гласуване.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, да. Само моля пак да бъде изчетено както е предложено.

К.Спирова: Приема програма, приема капиталови разходи за 2020г. в размер на 2 817 315лв. като поименния списък да бъде допълнително гласуван. Приема общия размер без разбивката по капиталови разходи. Предложих да направим заседанието в четвъртък има предложение от Кмета има предложения отсреща тука се направиха предложения не са уточнени…..

Пл.Минчев: Въпроса е да се приеме новия списък значи трябва да се прави КСС-та, трябва да се отиде на място да се огледа това е необходимо техническо време ако се приеме по този начин.

К.Стойчев: Ще го направите другия път.

Пл.Минчев: Ние другия четвъртък и да искаме не….

К.Спирова: Минчев, преминаваме в процедура на обсъждане.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: От сега мога да ви кажа, че няма как да стане цялото това нещо.

Кр.Иванов: Не бе Спирова е решила в четвъртък, но защо в четвъртък.

К.Спирова: Аз не държа…..

Кр.Иванов: Защо в четвъртък, дай утре да го направим. /шум в залата/

К.Спирова: В процедура на гласуване сме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към предложението на госпожа Спирова. Подлагам го на гласуване. Гласуваме предложението на госпожа Спирова. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

5”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да господин Стойчев:

К.Стойчев: Колеги искам само това да добавя съвсем накратко. Гласувах „против“ по простата причина, че тези предложения не са дадени още в работата на комисиите. Продължава в комисиите, хайде да го кажа направо, да си дъвчим езиците последствие валят предложения които достатъчно до голяма степен утежняват работата и на администрацията и на техническия екип на изготвяне на нови строително монтажни дейности и т.н. В същото време това на което се набляга на момента и което вече е почти готово по техническа дейност и изработване на документации го отхвърляме с лека ръка и изобщо не се съобразяваме с това какво е работено в комисиите. Аз продължавам да не доумявам защо се събираме на работа в тези комисии. Благодаря ви!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Госпожа Спирова, значи тука с тези вашите изказвания, с тези вашите речи прословути, ако искате да наберете някакви дивиденти малко избива на лична основа. Ако не е така извинявам се, но така ми прилича. Почнахте да се заяждате с този проект там… не знам някой да е бил против от нас този проект да се случи или няма. Търсите под вола теле. Дайте да гледаме на бюджета като цяло и да уважаваме работата на общинска администрация. Много съжалявам даже и другите които се водят по вашия акъл и тази странна симбиоза ГЕРБ БСП.

Ат.Анастасов: Само една секунда. Никой не се води по на някой акъла. Почваш да говориш много глупости.

Кр.Иванов: Не са ви дали думата. Като ви дадат думата говорете каквото искате. До сега никой не съм прекъсвал. И сега тука ще правим други събирания петък, събота когато е. Не знам какво целите с това нещо, нещо по-различно ли ще е, повече пари ли ще пристигнат през това време, повече пари ли ще разпределяме. Ако чакате някакви средства, аз коментирам отрицателен вот. Ако чакате някакви средства и ние не знаем трябва да ни кажете от там очаквам средства да ги разпределим допълнително.

К.Спирова: Право на отговор.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: Не знам според теб кое е лично, но туй да предоставиш нещо извън рамките които имаш право да дадеш не е лично. Средствата които са заложени освен асфалт, асфалт, асфалт по капиталовите разходи може ли…..

Кр.Иванов: Имах право на отрицателен вот. Аз не знам какъв отговор…

К.Спирова: Имам право на отговор, защото беше лично отправено към мен. При положение, че кметовете имат внесени докладни за спешни ремонти, при положение, че не е осъществено обществено обсъждане остава единствено на сесия да кажем това което мислим.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: А не е ли редно да дойдат при обсъждането на бюджета?

К.Стойчев: Комисиите госпожо Спирова. Комисиите да преработим документите и да ги пускаме готови на сесия. За това имах предвид /шум в залата не се чува/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме нататък към проекто решение №3 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената.

К.Стойчев: Извинявам се много, какво точно гласуваме точка 3

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекто решение №4 по т.3 от дневния ред.

В.Сяров: Само едно уточнение. Тука 24 500лв. остават

Пл.Минчев: Остават или не остават?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Остават §97-00 в резерв.

Пл.Минчев: А в резерв.

В.Сяров: Значи тука сега ще гласуваме дофинансирането без тези 24 500лв.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Те отиват в §97-00 в резерва. Тъй като те имат делегиран бюджет след като изразходват бюджета и ни дадат отчет след което ще им дадем тези средства.

В.Сяров: Сега ще ги дофинансираме ли или няма да ги дофинансираме. Маха ме ли от тук?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: От там ги махаме и ги слагаме в §97-00

Пл.Минчев: Аз нали казах, че си оттеглям първото предложение по приложение №8 и казах, че ако Кмета като вносител сподели това което аз предложих няма, не държа да се подлага за гласуване. Той каза, че го подкрепя. В смисъл излиза от вносителя. Аз така го разбрах, не знам. Така ли е?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да.

Пл.Минчев: Добре.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Вие приехте решение №1 по бюджета където там е указано бюджета на читалището…..

Пл.Минчев: Аз там посочих къде отпада, къде се променя и резерва и така. Това което аз го казах, което го предложих по-скоро и вносителя го възприе.

В.Сяров: Сега не им давате тези пари.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Сега в момента не. Те си имат делегиран бюджет които могат да разходват.

Пл.Минчев: Ама те на момента защо да им се даде. Те си имат приходи. Нали това ми беше идеята в последствие пак може да им ги дадем. Просто отива в резерв.

К.Спирова: Ама в точка първа ние гласувахме дофинансиране 24 500лв. В първа точка където гласувахме….

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да, но аз преди това оттеглих предложението.

Пл.Минчев: Да, аз това казах като започнахме след почивката аз това казах. Казах, че си оттеглям в приложение №8 и казах, че вносителя ако приеме моето становище от него да изходи така както го предложих и съответно отказвам да го подлагаме на отделно гласуване. Това беше моето предложение. Може да се върне записа и да се чуе. Да и Кмета го каза.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да, господин Трифонов кажете.

Тр.Ламбов-Председател на читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1894: При такова решение ясно е читалищата ще пият една студена вода. Моля, да се вземе решение читалището в Тополовград да отпадне като второстепенен разпоредител на бюджетни средства.

Пл.Минчев: Господин Трифонов, никой не е казал, че няма да ви ги дадем. Просто ги слагаме в резерв при необходимост да бъде гласувано и дадено. Това имахме предвид.

Тр.Ламбов-Председател на читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1894: Така не може да се работи.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ами както искате тогава господин Трифонов. Това си е ваше решение.

Пл.Минчев: Той не може да прави предложения и ние сме вече в процедура на гласуване. Давайте да преминаваме към гласуване, казваме….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №4 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 8“за”,

0”против” и 9“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №5 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената.

К.Спирова: Предложение може ли да четете предложенията да знаем какво гласуваме.

Пл.Минчев: Сега. Съгласно действащия Правилник много добре се подлагат решенията.Само просто трябва да се изслушваме да се чува. Но явно ние не се чуваме. Давайте ние сме в процедура на гласуване. Гласуваме и това е.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №6 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №7 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №8 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №9 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №10 по т.3 от дневния ред.

В.Сяров: Имаме пак два проекта за решение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Първо гласуваме на вносителя после другото предложение.

В.Сяров: Госпожо Спирова кажете си предложението. Нали тук ще имаме два проекта за решение.

К.Спирова: Да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:  Първо предложението на вносителя. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 8“за”,

3”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ  СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към предложението на госпожа Спирова.

Кр.Иванов: Какво беше това предложение ма Спирова? Много предложения е му изгубих края. Мажете ли да го повторите?

Пл.Минчев: Нека да го чуем, защото и на мен не ми стана много интересно какво ще бъде. Имаме приложение №17, нямаме приложения които да са гласувани и ми е интересно какво решение ще се вземе. И ако се вземе така както е предложено ще препоръчам на Кмета да обжалва защото то ще падне. Слушаме предложението за решение.

К.Спирова: Аз съм го предложила. Няма да го обсъждаме отново.

Пл.Минчев: Не да обсъждаме да го чуем.

К.Спирова: Нали го чухте!

Пл.Минчев: Определя второстепенните разпоредители с бюджет 2020г. какво е проекта на решение вашето, аз не го чух. Конкретно по т.10 където е. какво вие предлагате и определяме какво определяме. Ако правим промени в приложение 17 госпожо Спирова вие сте юрист трябва да стане преди това. Трябва да мине не на гласуване на основен проект за решение, а трябва да мине отделно да отпадне да речем от това приложение. Ние какво гласуваме сега? Сега в момента правим един абсурд.

К.Спирова: Да отпадне последното предложение историческия музей.

Пл.Минчев: Ама проекта за решение определя второстепенните разпоредители с бюджета….

К.Спирова: Те са общинска администрация – община Тополовград, звено „ОДГ“ община Тополовград, звено „социални услуги“ община Тополовград, ОУ „Иван Вазов“ с.Устрем, ОУ Синапово, ОУ Хлябово, Тополовград, НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ , читалище „Св.Св. Кирил и Методий“. Това е предложението за второстепенните разпоредители с бюджетни средства.

Кр.Иванов: Сега гласуваме да отпаднат всичките? Тука десета точка определя второстепенните разпоредители да отпаднат всички…..

К.Спирова: Изчетох тези които остават.

Пл.Минчев: Ама госпожо Спирова съгласно приложение №17 значи ние за да преминем към основен проект за гласуване трябва преди това вие да сте го предложили като проект за решение. Значи в момента ще правим един правен абсурд. Давайте, аз нямам нищо против. /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:  Гласуваме да отпадне музея. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

8”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:  Господин Минчев иска право на отрицателен вот.

Пл.Минчев: Значи в момента с това решение което ние направихме и предложението което беше ние нарушихме Закона. По тази причина ето аз съм юрист и не мога да си позволя да нарушавам Закона гласувах „против“. Препоръчвам на, не знам дали и другите контролни станции ще обжалват, но препоръчвам тъй като Кмета на общината съответно неговия екип да помислят как да обжалват точка честта в това което ние приемаме за бюджета точно в тази точка. Защото има, тука имаме нарушение драстично и Законово. Това е моя отрицателен вот.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:  Да господин Батчев.

М.Батчев: И моя отрицателен вот в тази връзка. Не съм юрист… /не се чува/

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Хлебарова.

К.Спирова: Ние сме в процедура на гласуване. Тука господин Кмет, думата я дава Председателя на Общински съвет. Ама ние сме в процедура на гласуване на бюджет.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №11 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №12 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №13 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №14 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №15 по т.3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 8“за”,

1”против” и 8“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Сега предложението на Спирова. Нека пак да го изчете.

Пл.Минчев: Нали т.15 гласувахме сега?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да.

Пл.Минчев: Аз не чух такова предложение по т.15. В т.16 имаше.

К.Стойчев: Имаше в т.15 с едно продължение – след решение на Общински съвет.

Кр.Иванов: Има предложение в т.15

К.Стойчев: Който го е внесъл да го прочете наново.

В.Сяров: Има бе. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени след решение на общински съвет.

Пл.Минчев: Тя каза, че няма има в т.16.    

К.Спирова: Предложението което направих е записано и за туй казах четете. Предложенията в т.15 има второ предложение. По 15 имам предложение, по 16 имам предложение за решение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Така. В момента гласувахме предложението на вносителя, то не се прие.

К.Спирова: По т.15 имам предложение. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени след решение на общински съвет.

Пл.Минчев: Ами аз това исках да го чуя. Аз питах три пъти.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Тогава гласуваме това предложение. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

1”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО    СЕ ПРИЕМА.

 

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Добре когато бъде санкционирана общината искам да питам

Пл.Минчев: Не това не е тази точка. Следващата.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Следващата ли беше? Добре.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №16 по т.3 от дневния ред. Първо предложението на вносителя.

В.Сяров: Сега по тази точка колко предложения имаме да гласуваме?

К.Спирова: Две предложения. Предложението на вносителя и моето. Възлага на Кмета на общината, без 16.1., съответно да се пренаредят 16.2. да стане 16.1., 16.2. да стане 16.3., 16.4. да стане 16.3. и 16.5. да стане 16.4.

Пл.Минчев: Измества се с едно. Да минаваме първо на вносителя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Първо на вносителя гласуваме. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 8“за”,

2”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Сега гласуваме предложението на Спирова. Да отпадне 16.1. и другите да се пренаредят с едно нагоре. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

5”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №17 по т.3 от дневния ред. Гласуваме предложението на вносителя. Започвам изчитане на имената.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Кой ще носи отговорност когато бъде санкционирана общината?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 8“за”,

2”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №18 по т.3 от дневния ред.

В.Сяров: По т.17 предложението на госпожа Спирова не сме гласували.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Да каже госпожа Спирова.

К.Спирова: Диктувала съм ги другите да кажат какво е .

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Тогава връщаме се към т.17 по т.3 от дневния ред предложението на госпожа Спирова.

К.СпироваУпълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет след решение на Общинския съвет.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към гласуване. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев: Само да кажа, че т.17 ще противоречи на т…….

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Аз това казах, но…..

Пл.Минчев: Не, не в процедура на гласуване сме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №18 по т.3 от дневния ред. Гласуваме предложението на вносителя. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекто решение №19 по т.3 от дневния ред. Гласуваме предложението на вносителя. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев: Аз искам думата въз основа на текст от Правилника който казва, че всеки общински съветник който не е член на дадена група може да се изказва един път на сесия извън дневния ред. Макар, че това е по дневния ред. Искам да обърна внимание на другите общински съветници какви проекти и какъв бюджет приехме. Едното изключва другото и не знам този бюджет изобщо как ще издържи. Значи аз съм от толкова години и съм приемал толкова бюджети, но…, значи все още не съм видял и предстои да видя още…… това е. Не няма нужда защото това последствие ще рефлектира само не знам върху общинска администрация, но и на хората от общината. Защото вижте какво имаме т.8 разпределяме там средствата за спортните клубове но ние не сме приели какво ще гласуваме. Не знам как ще дадем, аз за това казах, че е много странен този бюджет и за това си позволих на база на Правилника да взема думата и да кажа, че това е просто един много странен бюджет и не знам как ще се изпълнява.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Продължаваме към ,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Кворума към момента е 17 общински съветника. ДЗ с вх.№55/10.01.2020г.относно: Сключен договор за кредит с Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, с цел реализацията на проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България-Гърция“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020. Вносителя има ли да добави нещо?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, комисиите за становище? Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници. Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

В.Сяров: Другите комисии казаха ли си становището?

К.Спирова: Ние не сме я гледали нашата комисия.

В.Сяров: Само първа ли я е гледала?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да.

В.Сярав: Аз имам въпрос. Господин Кмет, искам да попитам кое налага това удължаване на срока на заема и има ли финансова корекция, има ли дело по тоз проект? И кое така налага

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Госпожо Атанасова.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Аз на комисията обясних. Беше ми зададен този въпрос. Още един път не ми пречи да повторя. По проекта който изпълняваме с една община от Гърция и община Струмяни има забавяне на плащанията. Имаме…. Плащане в размер на…., но действително докато дойдат до нас парите минава много време. Те ни ги превеждат първо на водещия партньор община Струмяни след това те след много време ги превеждат на нас. Именно това налага искането от наша страна на удължаване на кредита от фонд ФЛАГ. Относно финансово корекция да ли има или не отново отговорих. Имаме предложение за налагане на 10% финансова корекция по проекта, но ние обжалвахме решението на МРРБ и на първа инстанция в Ямболския окръжен съд се произнесоха в наша полза. МРРБ нямат мотиви за налагане на финансова корекция и се надяваме, че ще отпадне и на втора инстанция съответно ВАС. В тази връзка искам да кажа, че финансовите корекции нито една община, НПО, фирма която кандидатства не е застрахована от финансова корекция. Това е нещо наистина нормално. Въпросния управляващ орган да предложи финансова корекция, общината веднага реагира доказа своето, ако не може да докаже правотата тя остава, но това не е толкова страшно от колкото някакви го изкарват. Ако напишете в гугъл търсачката финансови корекции няма община без финансови корекции по проектите. Това е най- уязвимата точка по проектите. Не знам на какво се дължи, но за съжаление всичките проекти които изпълнихме през последните години почти сме се сблъсквали с тези финансови корекции. Но при СРС-тата които изпълняваме в случая и музея в случая и ние този проект България-Гърция е малко по-деликатно положението относно предлаганите финансови корекции. Буквално се хващат за запетаята за да ни наложат и да ни предложат 5% корекция. Фонд земеделие само да ви кажа предлагат 100% финансова корекция, ако нямаме поставен билборд който да презентира програмата. Ако дойдат на проверка и ние нямаме такъв билборд който струва 2 000лв. те са готови да ни наложат 100% финансова корекция тоест пет милиона примерно от проекта който изпълняваме за пътищата. И това си е разписано в указанията на фонд земеделие. По незнаещи от нас причини билборда който поставяме на пресечката за Сакарци два пъти е отрязан винила който е вътре в билборда. Просто ви давам пример. Ако дойдат фонда ще предложат, разбира се ние го правим веднага, но някой недоброжелател веднага след нас отново го реже. В момента се изготвя трети. И фонда са уведомени да нямаме неприятности. И ако те дойдат ще видят и ще предложат корекция. Така, че корекцията не е толкова страшна дума а пък и проектите крият тези рискове. И да остане някаква корекция за сметка на общината, да не е приятно, но е поносимо. Ама реализираме проекти за милиони и ако остане корекция в размер на 20 000лв.аз не мисля, че е нещо което ние няма да можем да прежалим. Ние, говоря като община и като непосилни средства една община да ги задели като бюджет. Все едно с финансовата корекция която се предлага на Кълвачев и на музея, приемете, че с тези 20 000лв. които предлагат за корекция сме възродили това място. Така, че не мисля, че има толкова драма във всичко което се случва. Уверявам ви с проекта с Гърция всичко е наред. Водещия партньор е община Струмяни, ако искате обадете им се, говорете с тях, Кмета им. Парите се бавят много от Гърция това е.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Благодаря!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Пламен Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз само искам да попитам тъй като ми попадна едно решение на Административния съд който отхвърли искането за финансова корекция. Съответно общината беше страна. За този проект ли става дума?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да.

Пл.Минчев: Имаме заведено административно дело в което административния съд е отхвърлил искането им.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Точно така.

Пл.Минчев: А имаме ли обжалване от страна…

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Да, разбира се.

Пл.Минчев: Това исках да разбера.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: А и самия проект е удължен с четири месеца заради забавяне на община Струмяни. Те имат проблем със строителството и не могат да го приключат. Така, че всичко си е в рамките на нормалното.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: Решението което предлагате около 2018година дава възможности за условията за погасяване 12 месеца, източници на погасяване на главницата. Начина на обезпечаване на кредита. Искам да знам във връзка със сключения договор със ФЛАГ какъв е начина на обезпечаване на кредита като поет ангажимент.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Петков.

К.Петков-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“: Има направен договор в централния регистър с особените залози. Договор за особен залог в полза на фонда.

К.Спирова: Особен залог върху какво?

К.Петков-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“: Върху вземанията по разплащателната сметка на общината. Вземанията по проекта.

К.Спирова: Само по вземанията на проекта, но не и на останалите постъпления по сметка на община Тополовград.

К.Петков-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“: Е, ако не се издължат тези постъпления от вземанията съответно отиваме на другите постъпления.

К.Спирова: Тоест върху всички постъпления. Така ли да го разбирам…

К.Петков-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“ С приоритет са първо вземанията от ….. да.

К.Спирова: Тоест и трите видове обезпечения върху вземанията и постъпления е в особения залог.

К.Петков-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“: Точно така в особения залог в регистъра.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: За информация общината за осем години няма една стотинка задължение към нито една институция.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:  На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на Община Тополовград относно поемане на общинския дълг, направено по реда на общинския дълг подлагам на гласуване проекто решение №1 по т.4 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултат от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекто решение №2 по т.4. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: ДЗ с вх.№56/10.01.2020г.относно: Издаване на запис на заповед от община Тополовград в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № ВG06RDNP001-7.005-0002-C01 за изпълнение на проект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II,кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград. Вносителя има ли да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, комисиите за становище? Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Не сме я гледали.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници нещо да добавят? Няма.. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и по чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка чл.14 от Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., и Договор за отпускане на финансова помощ № ВG06RDNP001-7.005-0002-C01 от 09.05.2019г, подлагам на гласуване проекто решение №1 по т.5 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекто решение №2 по т.5 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекто решение №3 по т.5 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: ДЗ с вх.№61/14.01.2020г.относно:  Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ за погребение.. Вносителя има ли да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз не знам като не е приет бюджета. Приложението не е прието.

Пл.Минчев: Ние нямаме приета рамка за обезщетения и помощи. Обезщетения и помощи в размер на 10 000лв. това не е прието. Как ще гласуваме?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Няма какво да гласуваш.

Пл.Минчев: Макар, че по Закон общината може с една дванадесета да разполага. Да кажат финансистите трябва ли да я гласуваме или не трябва да я гласуваме.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Не, приложение №8 не е прието.

Пл.Минчев: Тогава предлагам на Кмета да я оттегли.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Оттеглям я.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: ДЗ с вх.№64/15.01.2020г.относно: Преобразуване на Детска градина „Иглика“ – с. Синапово чрез вливане в детска градина „Щастливо детство“ – гр. Тополовград. Вносителя има ли да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, комисиите за становище? Първа комисия?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Тази докладна само искам да кажа, че е в следствие на разговори с директорите на детските градини. Те прецениха, че ще се справят със…. Нека госпожа Ятакчиева да отговори.

Кр.Ятакчиева нач.отдел“ХСД“: Уважаеми общински съветници, вие сте се запознали с докладната. По инициатива на Кмета на общината се проведоха няколко срещи с директорите на детските градини. На територията на нашата община има   две детски градини. Детска градина „Щастливо детство“ и детска градина „Иглика“ с.Синапово, които са с групи по селата. Очертава се недостиг финансов и в пред вид на това се обединихме около решението да предложим преобразуване на детска градина „Иглика“ чрез вливането и в детска градина „Щастливо Детство“. По този начин ще компенсираме част от недостига. От една страна от заплатата от директора на детската градина от друга страна от всички съпътстващи финансови и административно управление и обслужване на детска градина „Иглика“. По мое мнение това е един добър вариант който не променя статута на детска градина „Щастливо детство“ Ние вливаме групите на детска градина „Иглика“. Разбира се това се предлага от първи юни от една страна за да приключи учебната година от друга страна имаме предвид, че трябва да спазваме процедурата за да изпратим цялата документация в министерството на образованието и науката и да бъде публикувана Заповедта на Министъра в Държавен вестник. Ако имате други въпроси?

В.Сяров: Комисията подкрепя докладната, но имам и въпроси. Аз на комисията с госпожа Семерджиева обсъдихме докладната. Лично аз няма да подкрепя тази докладна и ще ви кажа защо. Всяка година гласуваме едни пари примерно 50,80, сега гледам 138 000лв.недостиг на детските градини. Искам да попитам господин Кмета от какво зависи този недостиг? Сега има необосновано висок непедагогически персонал в детските градини и ролята на кмета е да упражнява контрол върху начина на изразходване на средствата на общинските детски градини и училищата. Защо господин Кмет вие толкова години примерно не сте реагирали този персонал по някакъв начин да се оптимизира не педагогическия, педагогическия няма начин как да се и да се вземат отдавна мерки за това нещо. Плюс това със Заповед на Кмета се издава щатното на детските градини. Вие всяка година издавате Заповед и всяка година не достигат парите. Сега изведнъж дай сега ще преобразуваме детските градини. Лошо няма ама ще се…. детските градини в Радовец и Орешник по този начин.

Пл.Минчев: Става под една шапка винаги.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Бисера Стоева остава директор на всички. Където са директори няма да бъдат директори защото там

В.Сяров: Директора на детската градина в с.Синопово е пенсионер от септември месец. Нямам нищо лично против никой, но по скоро след като е пенсионерка защо тя стои на работа още и не е назначен някой млад човек.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Вие сте общински съветник, Председател на Общински съвет четири години така, че тези въпроси мисля, че…., тези въпроси защо сега ги задавате…

В.Сяров: Сега е докладната. Винаги сме ги дофинансирали сега изведнъж не можем да ги дофинансираме.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Това е в следствие както казах след разговор с двете директорки.

В.Сяров: И защо не стане от първи януари?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Сега от първи януари?

В.Сяров: Не, от догодина примерно.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ами защото от когато започва учебната година.

Пл.Минчев – общински съветник:  Действията следват учебната година.

В.Сяров –общински съветник: 138 000 лв. държавно финансиране г-жа Семерджиева каза, че те не са толкова, защото не е направена точната сметка.

И.Семерджиева-Началник отдел ФСДБМДТ: Именно. Не е, защото….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Недостига е в следствие на увеличение на работната заплата.

Пл.Минчев-общински съветник: Прогнозна стойност.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Висок клас имат. Увеличават се ….

В.Сяров-общински съветник: Субсидирането сигурно от държавата се увеличава?

И.Семерджиева – н-к отдел ФСДБМДТ: Не е вярно. Издръжката е абсолютно същата. При увеличение на заплатите не покрива сумата, която им е дадена.

Пл.Минчев – общински съветник: Точно така. Така както е за читалищата, държавата вдига заплатата, а общината трябва да финансира разликата в минималната работна заплата. За мен е изцяло неправилно.

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: Ако ми позволите само да кажа нещо? Броя на децата в детските градини, от справката се вижда, че е малък. Средствата, които са определени по стандарт от държавата не са достатъчни за покриването дори на заплати. И ако има дофинансиране, това дофинансиране трябва да засегне и държавната дейност. Аз лично смятам, че това е един оптимален вариант, но няма да засегне детските градини по селата. Там ще останат групите да съществуват, като тези групи ще бъдат групи към Детска градина „Щастливо детство“. Предвижда се след като бъде публикувана от Министъра, с решение на Общинския съвет разбира се, да се създаде второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство“. По този начин разпоредителят ще може вече сам да определя параметрите на персонала. Педагогическия персонал, вие знаете е че ние не можем да имаме образователна структура без педагогически персонал по нормативи. По отношение на непедагогическия персонал, който е допълнителен персонал, от 01.06 ако се създаде такъв второстепенен разпоредител, вече Директора на ДГ „Щастливо детство“ ще може да определя този персонал. Но винаги ще остане ангажимента на първостепенния разпоредител да определя със заповед числеността на персонала. В този случай Директорът ще се занимава вече с поименното щатно, но длъжностите и броя на персонала ще се определят от първостепенния разпоредител. Това е по нормативните документи на образованието по Закона за предучилищно и училищно образование. Имаме на предвид, че ако се направи това, ние няма да лишим децата в детски градини в селата от група на детската градина населеното място. Защото това наистина са малки деца и сутрин те да тръгват да пътуват в 6.00 часа. Знаете, че това няма как да се случи с транспорта. но сме имали предвид да запазим групите по места. По отношение на бюджета трябва наистина да започне цялата тази работа, след преобразуването да се разбере вече какъв ще бъде недостига. Но причината идва от намаляване на броя на децата. Това е проблем, който касае всички райони като нашия.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Както и училищата.

Пл.Минчев-общински съветник: Така .Аз така като слушах г-жа Ятакчиева….казахте, че разходите са се увеличили. В смисъл? Тъй като знаем в последно време, че за педагогическия персонал се вдигнаха възнагражденията. И искам да попитам: От страна на държавата имаме ли финансиране във връзка с тази разлика, която трябва. Нали трябва да се определят нормативите за възнаграждение. Говоря за педагогическия персонал. Има ли там финансиране в тази разлика? Или пак трябва общината да дофинансира, за да може да спази изискванията както е поставила държавата?

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: Съгласно това, което аз сега чета, в стандарта са включени процентите, с които се увеличава възнаграждението. Но тъй като броя на децата в нашата община е много малък, не достигат тези средства.

Пл.Минчев-общ. съветник: А допълнително финансиране имало ли е в тази насока?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: От нас да, но не и от държавата.

Пл.Минчев-общ. съветник: Аз се интересувам от държавата. То е ясно, че общината…

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: Допълнително финансиране Министерството на образованието може да осигури само за капиталовите разходи и за училищния автобус. Извън всичко това, ние с г-н Божинов бяхме на две срещи в Министерство на образованието, извън всичко това…

Пл.Минчев-общ. съветник: Тоест това е пак за сметка на община Тополовград.

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: Министерството не се ангажира допълнително. Същото и за читалищата се отнася. Читалищата могат да бъдат подпомагани в определени дейности, както е проекта за фестивала да кажем. Но не може да се осигуряват …такова е решението на държавата, допълнителни средства за дофинансиране за работни заплати.

Пл.Минчев-общ. съветник:: Тоест се оставят сами да се справят, така ли да го разбирам?

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: Да. Разберете, че не зависи от мен.

Пл.Минчев-общ. съветник:: Да, да.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Затова ние свиваме финансовия си ресурс като намалим директорския ресурс, тоест директора да бъде един, за да може да ….

А.Анастасов-общ.съветник: Аз за това исках да кажа, че на мен ми се струва това малко опасно. Защото този директор, който ще бъде тук, той ще има ли поглед в село Синапово и в село Устрем?

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: На този етап Директорката на ДГ“Иглика“ с.Устрем и с.Синапово,, както знаете.

А.Анастасов-общ.съветник: Как, тя и в Устрем и в Синапово?

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: Да и в с.Синапово. Тя изпълнява контролната си дейност съобразно изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование, спазвайки нормативни документи. Директорът на ДГ „Щастливо детство“ ще бъде задължен да осъществява тази контролна дейност.

Кр.Иванов-общ.съветник: Какво предлага те? Ще ги дофинансираме ли?

А.Анастасов-общ.съветник: Ще ги дофинансираме ами. Как няма да ги дофианнсираме. Само изчакай малко.

Кр.Иванов-общ.съветник: Какво да чакам?

А.Анастасов-общ.съветник: Кмете, това е опасно малко това нещо. Все пак това е отговорност. Това все пак са малки деца. Не знам.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ние така или иначе няма да закриване на групи.

А.Анастасов-общ.съветник: Аз не говоря за закриване. Аз говоря за контрола.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Така или иначе ние винаги дофианнсираме.

А.Анастасов-общ.съветник: То е ясно, че ще дофианнсираме.

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: На този етап другите две директорки също отговарят за по две детски градини.

/шум в залата/

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: Само да допълня. А добре, г-жо Спирова.

К.Спирова-общ.съветникАз имам питане. след като сега и после Кмета е този, който определя заетите, освобождаваме квалифициран персонал, това означава ли, че броя на заетите в тези длъжности, ще остане същия: домакини и какво е довело до …

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Всяка детска градина трябва да има домакин. Няма друг начин. Това е по закон.

К.Спирова-общ.съветникКакво освобождаваме тогава?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Освобождаваме директорския фонд.

К.Спирова-общ.съветникИ с него е изчислено, че ще покрием на 100% увеличението?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Не. Никой не е казал, че ще е на 100%. По-малко ще трябва да оптимизира общината.

К.Спирова-общ.съветникСтандарта на допълнителните бройки, заети е или е точно толкова, колкото в момента е необходимо, за да функционират тези детски градини. Или няма завишаване на непедагогическия персонал.

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: Той е малко редуциран по селата, защото…

А.Анастасов-общ.съветник: Ние за Тополовград говорим.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Тука са много децата.

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: За Тополовград, разбира се, децата са повече. Където има повече деца, потребността е по-голяма. За това може би изглежда така, че непедагогическия персонал е повече. Искам само да ви кажа, че там в нашата детска градина в Тополовград има и млечна кухня. Тя също се обслужва като част от средствата идват от други дейности по здравеопазването, но част от половината бройки са…..вие виждате физическите лица там, но всъщност средствата идват от други дейности по здравеопазването. Те са двама. Двама и половина са. Да.

К.Спирова-общ.съветникСъотношението между педагогически персонал и непедагогически персонал какво е. Имате разчети.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Не можем да го кажем в момента. Няма го при нас, така, че… Вчера на комисиите не се ли разбрахте?

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: Педагогическият персонал знаете, че е задължителен. Имаме двама учители. По отношение на непедагогическия персонал в голямата детска градина нещата са различни. По селата те са … при нас оптимизирането е намаляването в нашата община. Защото няма деца. Те са по половин бройки. Да кажем по половин бройка готвач, половин бройка домакин и две половини бройки помощник възпитател. Но децата при пребиваването си в детската градина не могат да останат никога без педагогически персонал, а непедагогическия – така сме обезпечили с помощник възпитател, защото знаете, че се налага понякога и да излезе, и да … Но те са по половина бройки по селата. Тоест в едно село в групите ние имаме 4 /четири/ : двама учители и другите две са разпределени на половин щат. В ДГ“Щастливо детство“ нещата при всички случаи са по-различи.

А.Анастасов-общ.съветник: А какво значи „по-различни“?

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: В такъв смисъл – повече деца и вече се изисква повече персонал.

/шум в залата/

 

А.Анастасов-общ.съветник: Да ги извикаме и тях тука директорите.

Коста Стойчев-общ.съветник: Можеше да ги извикаме и да разговаряме.

М.Батчев-общ.съветник: Защото докладната не е разгледана на комисията.

Коста Стойчев-общ.съветник: Аз имам един въпрос към г-жа Ятакчиева. Въпреки, че на комисията бяхте попитана, г-жо Ятакчиева, може би пак ще се повторите, но да се отговори съвсем накратко. Това, което е включено в докладната, по-добрия ли вариант е за тях в следствие на вашите срещи, които сте провели с тях.

Кр.Ятакчиева – н-к отдел ХСД: От срещите, които ние проведохме с г-н Божинов, аз считам, че това е оптималния вариант. И може да осъществява Директора на ДГ“Щастливо детство“ ефективно контролна дейност, защото и на този етап двамата директори всъщност са директори и на групи. ДГ“Щастливо детство“ на Орешник и на Хлябово и ДГ“Иглика“ на Радовец, Устрем и на Синапово.

Коста Стойчев-общ.съветник: Да, благодаря!

А.Анастасов-общ.съветник: Моето мнение е на друга сесия и на комисия да извикаме тези две директорки да разговаряме с тях, защото става въпрос за деца.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Аз няма да оттегля докладната. Подлагаме я на гласуване.

Кр.Иванов-общ.съветник: Защо създавате проблем? Питайте на комисията.

А.Анастасов-общ.съветник: Кой създава проблем?

Кр.Иванов-общ.съветник: Значи вие не ме слушате какво говоря. Значи аз за демографския срив говорих, че това е проблем на общината. По принцип на малките населени места. Да обръщаме повече внимание в тази връзка какво повече да направим, че да подпомагаме млади майки. Това е държавна политика, не е наша политика, ние се занимаваме тука с някакъв несъществуващ проблем. Дофинансираме. Ами ще дофинансираме. Няма деца по селата. Ами дайте да закриваме. Ако става въпрос за едно директорско място кажи кой искате и да го сложим този директор и край. Ще увеличим дофинансирането и …там въртим, сучим.

А.Анастасов-общ.съветник: Няма такова нещо. Ти не ме разбра. Аз никъде не съм казал за директорско място.

Кр.Иванов-общ.съветник: Тази докладна-елементарно без да се замисляме. Имаме пари, предвидени са. Ще съществуват детските градини. Това е най-важното.

А.Анастасов-общ.съветник: Ами най-важното е.

К.Спирова-общ.съветникТъй като г-н Батчев много държи да ми даде думата, аз съм категорично против за затварянето на детски градини.

Кр.Иванов-общ.съветник: Ама кой е казал?

Коста Стойчев-общ.съветник: Кой е казал, че ще се затварят детски градини?

А.Анастасов-общ.съветник: Е и аз казвам, ама ти говориш директорското място. Кой назначава директорите. Единствения човек, който назначава е Кмета. Нали така, г-н Кмете? Ами обясни му.

К.Спирова-общ.съветникКрасимире, може ли? Защото вливането създава едно юридическо лице.

Кр.Иванов-общ.съветник:: То съществува вече това юридическо лице.

К.Спирова-общ.съветникЕ как от три правим едно.

М.Батчев-общ.съветник: От две – едно. Някои смятат три.

К.Спирова-общ.съветникНякои смятат по-добре от теб.

/шум залата/

 

К.Спирова-общ.съветникМоже ли да довърша? Всяка една институция на територията на община Тополовград. Било училище, било читалище, било поделение на МВР, на пожарна, прокуратура, съд дава точки бонус по отношение на това, което провежда държавата като субсидия за община Тополовград.

 

/шум залата/

 

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от ЗПУО

подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 по т.7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 8“за”,

2“против” и 7“въздържал се”/

             /РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА/

 

/шум залата/

 

 

Преминаваме към

 

 

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Докладна записка с вх.№65/16.01.2020г. относно: Изменение и допълнение на Решение №572/26.09.2019 година на Общински съвет-Тополовград.

Вносителят има ли нещо да добави?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Не.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?:

В.Сяров-общ.съветник: Подкрепяме докладната.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова-общ.съветник: Гледахме спорт.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Общинските съветници, някой да добави нещо?

К.Спирова-общ.съветник: Аз имам какво да добавя, да. Правя предложение за решение. Тъй като указанието е да бъде индивидуализиран имота, правя следното предложение в т.1/първа/: Във връзка с изготвянето община Тополовград на проектно предложение за кандидатстване по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ Процедура: BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ и в изпълнение на предвижданите дейности по проекта, Общински съвет-Тополовград дава съгласие община Тополовград да приеме от държавата безвъзмездно за управление Археологически обект“Укрепен владетелски дом ….

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: От елинистическата епоха, така..

К.Спирова-общ.съветник: Исках да го прочета така както е записано в заповедта. „елинистическата епоха“, разположен в м.Татар маша“, землището на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасково, с класификация на единична археологическа културна ценност и с категория „национално значение“ така както е описано в Заповед № РД-9Р-35/24.08.2015г. за срок от 10 /десет/ години и при условие, че проектното предложение бъде прието за изпълнение, защото ако бъде предоставено без условие

Пл.Минчев-общ. съветник: И какво ще стане?

К.Спирова-общ.съветник: Ние няма да имаме възможност да стопанисваме и управляваме този обект от национално значение.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Аз мога да отговоря. За да е допуснато до кандидатстване по такъв проект е необходимо минимален срок 8 ли колко години беше.

К.Спирова-общ.съветник: Аз съм съгласна това.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Мисля, че Атанасова е по-запозната там.

К.Спирова: Аз всъщност на практика подкрепям изцяло предложението с уточнението така както е изписано в Заповедта на Министъра, защото виждам, че..

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Красимира Атанасова.

К.Спирова-общ.съветник: Само да довърша, защото виждам, че това, което искат като заповед е да бъде индивидуализиран имота. Индивидуализирането на имота е включено с точно това описание в заповедта, която да бъде неразделна част от настоящето решение.

Кр.Атанасова – н-к ППУТ: За да може да бъде изпълнено това проектно предложение, трябва да придобием имота, да имаме собственост. Ако нямаме собственост, ние не можем да входираме. Това е.

К.Спирова-общ.съветник: Искането ми е да бъде прехвърлено в собственост, за да бъде предоставено за управление. Това не е собственост. И аз, няма противоречие между моето предложение и вашето предложение ако не разбрахте. Уточнявам, това, което е казано в писмото. Опитвам се да помогна.

Кр.Атанасова – н-к ППУТ: Само да кажа, че текста по тази докладна е съгласувам с Министерството на културата. Уверявам ви в това.

К.Спирова-общ.съветник: Аз оттеглям предложението си до толкова до колкото пак казвам – подусловие е да бъде придобито единствено и за целите на кандидатстването.

Пл.Минчев-общ. съветник: Имам ли думата, спазвам Правилника. Така. Значи вижте, аз сега виждам писмото, но това което е писано в мотивите е посочено и е поискано така. Писмото нали не е предоставено към материалите, което би следвало да е. Да казва се, че да, така община Тополовград така да бъде индивидуализиран имота, да бъде изрично посочено правното основание и така…..аз виждам, че от проекта за решение това е направено г-жа Атанасова каза, че е съгласувано. Значи от там нататък каквито и интерпретации да се правят, считам, че е излишно. Така, че аз ще подкрепя.

К.Спирова-общ.съветник: Аз казах, че си оттеглям предложението.

Пл.Минчев-общ. съветник: Добре.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване.            

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.12, ал.4, т.1 от Закона за културното наследство, подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 по т.8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ няма „Въздържали се?“ няма. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0“против” и 0“въздържал се”/

           /РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА/

 

 

 

Преминаваме към

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: По т.9 мисля, че няма как да я гласуваме.

Пл.Минчев-общ. съветник: То какво остава на вносителя, освен да я оттегли. Утвърждава разчета на целеви разходи като ас включени спортните клубове. Ние какво ще гледаме. Нямаме гласувани средства. Ако искате пак да изпадаме в правни апсурди, дайте да го направим. Нямаме нищо против хората да им дадем парите. Само, че това трябва да стане по утвърдения по закон и ред начин. Тогава какво правим?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Оттеглям докладната.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Преминаваме към

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Докладна записка с вх.№72/22.01.2020г. относно: Удължаване срока за подаване на заявление за участие в процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Тополовград, мандат 2019г. – 2023г. и за Окръжен съд – Ямбол, мандат 2020г. – 2024 година.

Комисиите, моля за становище. Първа комисия?

В.Сяров-общ.съветник: подкрепяме докладната.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова-общ.съветник: Подкрепяме докладната.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Съветниците за становище? Няма. Преминаваме към гласуване.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, направено по реда на общинския дълг, подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 по т.10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ – няма „Въздържали се?“ – няма. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0“против” и 0“въздържал се”/

             /РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА/

 

Подлагам на гласуване проекто-решение под №2 по т.10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ – няма „Въздържали се?“ – един. Катя?

Катя Господинова- общински съветник: Да.

С.Георгиева: Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0“против” и 1“въздържал се”/

           /РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА/

 

Преминаваме към

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Докладна записка с вх.№73/23.01.2020г. относно: Насрочване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Хасково на 05.03.2020 година.

Към тази докладна са постъпили и допълнителни материали, които са ви раздадени и ще бъдат приложени към съответната докладна. Вносителят има ли нещо да добави?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Не.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Комиисите за становище. Първа комисия?

В.Сяров-общ.съветник: подкрепяме докладната.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Трета комисия?

Н.Стояновобщ.съветник: Подкрепяме докладната.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Общинските съветницц, някой има ли да добави нещо? Няма. Преминаваме към гласуване.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.198“в“, ал.4, т.9 и т.10 от Закона за водите, чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството и чл.9, ал.2 и чл.26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, подлагам на гласуване проекто-решение под №1 по т.11 от дневния ред. Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ – няма „Въздържали се?“ – няма. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0“против” и 0“въздържал се”/

           /РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА/

 

 

 

Преминаваме към гласуване на проекто-решение №2 по т.11 от дневния ред. Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ – няма „Въздържали се?“ – няма. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0“против” и 0“въздържал се”/

           /РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА/

 

 

Преминаваме към

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

Докладна записка с вх.№76/27.01.2020г. относно: Приемане на Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2019 г. и План за младежта за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 година.

Докладната записка ви беше раздадена допълнително на комисиите. Вносителят има ли нещо да добави?

А.Палазова-зам.-Кмет на общ.Тополовград: Не.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Втора комисия за становище?

К.Спирова-общ.съветникПодкрепяме становището.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Трета?

Н.Стоянов-общ.съветник: Подкрепяме.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Общинските съветницц, някой има ли да добави нещо? Няма. Преминаваме към гласуване

           На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, подлагам на гласуване проекто-решение под №1 по т.12 от дневния ред. Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ – няма „Въздържали се?“ – няма. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0“против” и 0“въздържал се”/

             /РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА/

 

Подлагам на гласуване на проекто-решение №2 по т.12 от дневния ред. Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ – няма „Въздържали се?“ – няма. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0“против” и 0“въздържал се”/

             /РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА/

 

 

Преминаваме към

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Контрол по изпълнение на взети решения. Кмета няма да докладва. Преминаваме към

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Да, г-жа Хлебарова иска думата.

Я.Хлебарова – юрист на общ.Тополовград: /говори, но не се чува поради шум в залата/

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Нищо не се чува.

Я.Хлебарова – юрист на общ.Тополовград: Просто искам да кажа на общинските съветници сами да предложите на прегласуване, не мога да си спомня номера на точката тъй като нямам точния ред. Става въпрос за отпадането на музея като второстепенен разпоредител в бюджета. Казвам ви, че това е подсъдимо законно и ще ви кажа защо. 2015 година Закона за културното наследство мл.41 беше променен като всички държавни и общински музеи трябваше да бъдат определени като второстепенни разпоредители с бюджет. До този момент музея беше звено към Общинска администрация. След началото на 2016-та, ако не се лъжа, получихме подробни указания за начина по който кой трябва да бъде отделен, както и реда по който да извършим конкурс за определяне на директор на музея. През цялото време сме контактували с Министерство на културата и получавахме подробни указания във връзка с тази промяна. За това Ви моля, по Ваше предложение прегласувайте го още веднъж защото тук газите закона.

Пл.Минчев-общ. съветник: Не всички.

Я.Хлебарова – юрист на общ.Тополовград: Променете го моля Ви по Ваше предложение и го прегласувайте. Нека музея си остане като второстепенен разпоредител. Разбира се имам и други аргументи, които няма да обяснявам в момента, но Ви казвам, че тук съм категорична. Гласувате против Закона. Разберете. Това е. Ако решите го направете. Ако – не, разбира се има други методи, но в случая просто не е необходимо, защото мисля, че достатъчно и добре може да ме разберете. Благодаря!

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Общинските съветници, някой иска ли да вземе думата? А.Анастасов.

А.Анастасов-общ.съветник: Въпросът ми е към зам. Кмета. Колко е преходния остатък от държавни и местни дейности към 31.12.2019 година. Ако може едно копие, заверено от банката.

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Г-жо Семерджиева.

И.Семерджиева-Началник отдел ФСДБМДТ: Може ли да допълня аз по тази част. Преди малко питахте, че тези 186 000 лева къде ще се върнат. Сега ще ви отговоря, че тези 186 няма да се върнат. С това ваше решение, че няма второстепенен разпоредител няма да има сметка където да постъпят средствата. Тези пари няма да дойдат. Ето казвам ви го отсега.

К.Стойчев-общ.съветник: Този, който гласува трябва да е информиран за какво точно става въпрос. Липсата на информация може да доведе до грешни решения.

Пл.Минчев-общ.съветник: Има два варианта. Аз мога да кажа, че вече сме приключили процедурата, но има два варианта: Единият вариант е да се внесе докладна записка, в която като се разгледа в детайли какво сме приели и какво не сме приели и да се направи уточняване с бюджета. Другият вариант е съответно Кмета на Общината има право да обжалва тази част в бюджета и мисля, че той ще падне в съда. Това са двата варианта. Единият вариант е докладна със съответните проекти за решение. Другият вариант е … Аз мисля, че нещо, което е утвърдено да го разваляме…

/шум в залата/

 

С.Георгиева-Председател ОбС-Тополовград: Закривам заседанието на Общински съвет-Тополовград

 

 

 

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС