Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 3 от 29.11.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 3

29.11.2019 година

         Днес 29 .11 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 17.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от общинския съветник Красимир Иванов.

Кр.Иванов-общински съветник: Уважаеми съграждани, госпожо Заместник Кмет, дами и господа общински съветници. Аз като най-възрастен откривам поредното заседание на Общински съвет – Тополовград. Предлагам да приемем…. Преди да минем към разглеждане на първа точка от дневния ред предлагам тука да се конкретизира защото е написано избор на ВрИД Председател на Общински съвет или избор на Председател на Общински съвет. Госпожо Спирова?

К.Спирова: Аз съм вносител на предложението за избор на Председател на Общински съвет и ще държа за избор на Председател на Общински съвет. Съображенията ми са следните. Общински съвет трети път под ред ставаме за смях. Ако ние самите не уважаваме институцията в която работим и сме избрани да работим не виждам как обществото ще уважава тази институция. Второто което искам да кажа е, че според мен в първите два случая комисията подходи неправилно по въпроса. Моля, да бъдат изработени правила от комисията която ако няма избран и на втория тур да открие отново предложения. Тоест първа точка от дневния ред следва да бъде изчерпана. Не да се саморазпуска. Мисълта ми е следната. Чувам на няколко пъти предложения, че се прилага изборния кодекс съгласно действащата Наредба в момента Правилник за организацията и дейността на Общински съвет. Не се прилага изборния кодекс в закона за местното самоуправление и местната администрация, изрично е записано половината плюс един от общия брой на общинските съветници. Тоест девет човека трябва да имаме за да се избере Председател на Общинския съвет. Моля, да приемете предложение за правила. Да не се саморазпуска комисията, да се даде правила за избор на Председател за комисията по избор които да утвърдят правила.

Кр.Иванов-общински съветник:: Благодаря Ви! Господин Коста Стойчев.

К.Стойчев: Ами няма проблем за това комисията да не се саморазпуска това е чисто технически акт, защото избора с приключване на изборната процедура избора е приключен, комисията се саморазпуска. Не знам защо госпожа Спирова остана с впечатление, че се…. и цитира изборния кодекс избор на Председател на Общински съвет става въз основа на чл.24,ал.1 от ЗМСМА и също така въз основа на правилника за организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии.

К.Спирова: В самият правилник отдолу пише, че за неуредените въпроси се прилага изборният кодекс.

К.Стойчев: Тука няма неуредени въпроси така, че твърдо минаваме към чл.24,ал.1 и чл.16,ал.6 от правилника за организацията на Общински съвет.

Кр.Иванов-общински съветник:: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи по отношение на… аз ще направя едно процедурно предложение, но преди това да кажа, че съгласно действащия правилник мисля, че двата избора са проведени по действащия правилник който е все още действащ за общинския съвет и там е казано какво, как и при какви обстоятелства може да се избира Председател, но освен това няма никаква пречка чисто процедурно Общинския съвет да реши и да приеме правила въз основа на тези които са приети и евентуално да до регламентира или да до развие тези правила тъй като правилника е вземат със решение на Общински съвет. Така, че спора дали как, защо е безсмислен, защото ние можем да се движим и по Правилника и можем да допълним и което предложи колежката. Така. Другото ми процедурно предложение. Аз по точка едно ще направя процедурно предложение да отпадне тази точка и ще се аргументирам защо. Тука се каза, че хората така какво щели да кажат, но искам да кажа, че преди да кажат хората на 27.10. когато се гласуваше за общински съветници, суверена, народа или хората са дали със своя вот никоя група или политически представена партия да няма категорично мнозинство. Така, че ние от тази гледна точка кой как може да каже от там трябва да тръгнем, че нямаме категорично мнозинство да се определи Председателя на Общинският съвет, но това, че ние не можем да изберем кой ще бъде пръв сред равни който ще води заседанията. Няма да сме първия или последния Общински съвет в който в смисъл това не е станало. Да, хубаво е да изберем Председател, но за това моето предложение се аргументира, че след като хората от общината които са гласували дали са по този начин вота си и нямаме категорично мнозинство явно трябва да отлежи във времето за да не минем пак в трети избор и евентуално пак да не изберем. Моето предложение мисля, че е най-разумно да отложим тази точка, да отпадне и евентуално на една нарочна сесия да се избере вече ако има такова съгласие за избиране за Председател на Общински съвет. Така, че моето процедурно предложение по отношение на дневния ред да отпадне точка едно от дневния ред и вместо нея да се включи една от допълнителните докладни. Мисля, че това е най-разумното на този етап за да не прибързваме пак, защото пак ви казах, че нямаме категорично мнозинство и явно, че не можем да формираме такова категорично мнозинство. Така, че моето предложение е следното. Да отпадне точка едно от дневния ред и вместо нея да влезне някоя от допълнителните докладни.

Кр.Иванов-общински съветник:: Други? Подлагам на гласуване предложенията по начина по реда по който бяха за т.1 става въпрос. Имаме две предложения на господин Минчев и на госпожа Спирова по реда на внасянето. Който е съгласен т.1 от дневния ред да се формулира „Избор на Председател на Общински съвет – Тополовград“моля да гласува с вдигане на ръка „за“9 „за“. При проведения избор….

Пл.Минчев: Чакай, „против“, „въздържал се“ Как ще гласуваме?

Кр.Иванов-общински съветник:: „Против?“ “Въздържали се? Предложението на госпожа Спирова за избор на Председател на Общински съвет, по първа точка за избор на Председател на Общински съвет – Тополовград се приема. В такъв случай няма смисъл да подлагам да се гласува предложението на господин Минчев. Процедурата ни е позната. Моето правомощие е до там да докладвам първа точка…

Пл.Минчев: Пак бъркаме процедурата. Значи нямаме само точка от дневния ред избор на Председател или не. Значи имаме и други точки. Ние нямаме в момента приет дневен ред, имахме едни процедурни предложения и нямаме приет дневен ред. Ама ако искате така да караме. Давайте да почваме да се избираме.

К.Спирова: Има внесен дневен ред от девет човека вносители и целия дневен ред трябва да бъде приет или отхвърлен.

Кр.Иванов: Извинявам се моя грешка е. Добре извинявам се моя грешка, не съм подготвен за….

К.Спирова: Ако мога да довърша само становището си. По допълнително внесените две докладни мисля, че не следва да бъдат приети тъй като вносителите са формирали дневния ред. Моето лично мнение е такова.

Кр.Иванов: Това като предложение ли да го…..

Пл.Минчев: Така. Само и аз да взема отношение. Явно почнахме по процедурата. По отношение на докладната записка която е внесена от Митко Лазаров Батчев, общински съветник мисля, че тя трябва да бъде по точка три тъй като имаме предвидено от вносителите…

К.Спирова: Аз говоря за ситуацията за допълнителните докладни които са не по това което е внесъл Батчев.

Пл.Минчев: Ако се реши да се прави да влезнат в дневния ред процедурата е друга. Не по този начин само да бъдат представени. Пак казвам, че ако се държи трябва съответно общинска администрация да направи съответната процедура да бъдат включени в дневния ред. Аз съм съгласен тука, че няма пречка в смисъл ….. тъй като сесията е свикана по реда на чл.23,ал.5 от ЗМСМА и там е казано по какъв начин е свикана. Не е свикана по инициатива на Председателя на Общински съвет.

Кр.Иванов: Така, благодаря ви. Някакви други въпроси по процедура? Пред вас е дневния ред. Госпожо Заместник Кмет имате ли други предложения?

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Така. ДЗ №13 от 26.11……, №16 от 28.11…..

Кр.Иванов: Така. ДЗ с №13 да влезе под точка номер 12 от дневния ред. Който е съгласен с така……

К.Стойчев: Чакай само да ги оправим. Казвайте само входящия номер.

Кр.Иванов: Тя каза входящия номер. Тя я има тази докладна с входящ номер 13 няма смисъл да я подлагаме.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Другата е под номер 16 от 28.11.

Кр.Иванов: Така. Под точка номер 12 да стане докладна номер 16. Който е съгласен с така предложеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“.

Пл.Минчев: Само процедурата пак. Така аз не случайно казах, че сесията е свикана по чл.23,ал.5 от ЗМСМА. По отношение формиране дневния ред следва да стане за мен писмено от деветимата общински съветници които са подписали, това имах предвид. Значи хубаво е да се чете както го цитирахме този Правилник. Това е единия вариант в който може да се приеме тези двете допълнителни докладни които могат по искане писмено от тези общински съветници които са свикали днешното заседание. Това е едно да не объркаме процедурата. Втория вариант който е като един от вносителите на свикването ще го направя това предложение на база на това което направи Заместник Кмета така, че да бъдем изцяло в рамките на Правилника и Закона. Така, че на база на това което направи от изявлението на Заместник Кмета държи да бъдат тези докладни включени в дневния ред и като един от вносителите на свикването го правя да го вземем с изрично решение като съответно приложението което се предложи ДЗ която е с вх.№16 от 28.11. да стане т.12 и ДЗ с вх.№17 от 28.11. да стане съответно т.13.

В.Сяров: Аз имам още едно предложение господин водещ. Искам да се включи т.14 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ в дневния ред.

Кр.Иванов: Благодаря! Обявявам десет минути почивка да бъдат подготвени и внесени допълнителните докладни.

Пл.Минчев: Не, не е необходимо ще го вземем като решение.

Кр.Иванов: Нали го искате в писмен вид?

П.Минчев: Не, не е необходимо. Ще го вземем с отделно решение от вносителите. Значи моите две предложения като вносители и на господин Сяров е също от вносителите който го е подписал. Така или иначе ние ако го вземем с отделно решение няма пречка и да не е писмено поискано преди началото на заседанието на Общинския съвет.

Кр.Иванов: Господин Стойчев.

К.Стойчев: Той го внася. Той е един от вносителите. Няма проблем.

Пл.Минчев: Аз го внасям на база на това което го е поискал Заместник Кмета. Значи държи на тези две докладни и на база аз на нейното гореизявление аз правя изявление от името на вносителите.

В.Сяров: И аз като вносител искам да се включи точка 14.

Кр.Иванов: Благодаря! Госпожо Заместник Кмет другата докладна.

Пл.Минчев: Ние ги съобщихме, 16 и 17.

Кр.Иванов: Така под т.13 моля да бъде записана докладна с вх.№17. Който е съгласен с така предложената докладна да влезе в дневния ред под №13 да гласува с вдигане на ръка „за“

В.Сяров: Първото предложение не сме гласували.

Кр.Иванов: Нали го гласувахме.

К.Спирова: Т.12 да стане ДЗ с вх.№16. Т.13 от дневния ред да стане ДЗ с вх.№17. Т.14 да бъде „Питания и отговори на питания“.

Кр.Иванов: Започвам отначало. Т.12 да стане ДЗ с вх.№16. Т.13 да стане ДЗ с вх.№17 и Т.14 да стане „Становища и питания на граждани и общински съветници“. Който е съгласен с така предложените предложения за дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“.

К.Спирова: По процедурата. Моля да ме извини най-възрастния водещ, но трите точки трябва да бъдат извънредно включени с отделно решение и после целия дневен ред.

Кр.Иванов: Значи, така отделно почнах да ги предлагам не можело, сега….., аааа

К.Спирова: Трите точки да бъдат включени с едно решение след което целия дневен ред да бъде гласуван.

К.Стойчев: Това са адвокати.

Пл.Минчев: Коста, какво имаш предвид за адвокатите?

Кр.Иванов: Целия дневен ред да го предложа на гласуване. Моля да бъде гласуван така формирания дневен ред с вдигане на ръка „за“. Който е съгласен моля да гласува. Какво искаш точка по точка да го гласуваме?

К.Спирова: Може ли аз да формулирам вместо водещия? Разрешавате ли? Допълнителните три точки ги приемаме като точки към основния дневен ред….

Кр.Иванов: Нали го предложих….

К.Спирова: И да гласуваме цялостния дневен ред.

Кр.Иванов: Така. „Против“, „въздържа ли се“ няма. Дневния ред се приема.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Само тука искам едно процедурно преди да започнем, тъй като все още действащия Правилник пак да се повтарям тука един от колегите общински съветници започна макар и на шега, тук да се шегува с една от професиите, за съжаление с една от професиите които той ги каза двама от общинските съветници я упражняваме. Така, че аз имам една молба нека да не се шегуваме кой с каква професия е или какво становище във връзка с професията правим. Аз не съм чул аз или колежката да прави някакво становище във връзка с това, че упражняваме някаква професия. Нека да запазим добрия тон и коректността макар не на шега или на шега.

К.Стойчев: Право на отговор може ли господин Иванов?

Кр.Иванов: Може.

К.Стойчев: Пошегувах се, че това са адвокати и трябва да ги слушаме. Господин Минчев как ме е разбрал не знам както и да е да продължаваме нататък.

Пл.Минчев: Да правя ли дуплика?

Кр.Иванов: Всичко може.

Пл.Минчев: Добре, дуплика. Съвсем господин Стойчев го каза, че в реда на нещата не точно така както го изразява сега го каза по съвсем друг начин. Стоя до вас и чух много добре какво казахте. Така, че казах, че имам една молба не съм казал да правим дебати. Както ние не обсъждаме другите професии.

Кр.Иванов: Така приключваме с реплики, дуплики и т.н. и предлагам да преминем към първа точка за избор на Председател на Общински съвет – Тополовград. Сега трябва да изберем комисия която да осъществи този избор. Преди това имаше някакво предложение от госпожа Спиров, формулирайте го.

К.Спирова: Нали го гласувахме. Комисията да създаде правила по които да бъде осъществен избора и да бъдат приети от Общинския съвет.

Кр.Иванов: Тука имаме правила в Правилника бе. Ако трябва да попълним нещо конкретно.

К.Спирова: Конкретно Да не спират процедурата и да се саморазпуска комисията ако няма избран на първите две гласувания. Да има следващи предложения.

К.Стойчев: Само да попитам госпожа Спирова това значили, че изборът трябва да продължи в същата сесия на същия ден.

К.Спирова: Това значи.

К.Стойчев: То може до вечерта, колко гласувания? Така не нарушаваме ли правилника? Иначе няма проблем да го направим.

К.Спирова: Законът пише избор на Председател. Мисля, че първа точка приехме да изработите правила. Ако искате препишете правилата…….

Пл.Минчев: Комисията може да бъде постоянно действаща до избора на Председател, но ние не можем да избираме три или четири пъти след като в Правилника е посочен два пъти.

К.Спирова: Предлагам да прекратим разискванията по точката, гласувана е. Предложения за комисия. Правя Янко Илиев като предложение.

В.Сяров: Аз предлагам същата комисия както и предния път.

Кр.Иванов: Само, че по този начин не нарушаваме ли Правилника? Мисля, че трябва да утвърдим по реда предложения, гласувания, избор на председател. Не знам да не нарушим Правилника и после да бъдем атакувани. Добре. От групата на „Възраждане“ като най-голяма двама и по един от останалите. Моля, предложения за членове на комисията по избора за Председател на Общински съвет. Заповядай те! Пак повтарям моля предложения.

Д.Батчев: Коста Стойчев и Добромира Николова.

Кр.Иванов: Добре благодаря!

В.Сяров: Катя Гешева.

Н.Стоянов: Тодор Коджаманов.

К.Спирова: Янко Илиев.

Кр.Иванов: Моля, да бъде гласуван състава на комисията. Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ Въздържа ли се няма. Състава на комисията е приет сега ако обичате да изберем председател на комисията по избор. Предложения?

С.Георгиева: Коста Стойчев.

Кр.Иванов: Имаме предложение за Коста Стойчев. Който е съгласен господин Стойчев да бъде председател на комисията моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?““Въздържал се?“ Един се е въздържал. Благодаря. Така имаме избрана комисия имаме избран и Председател на комисията. Давам думата на господин Коста Стойчев.

К.Стойчев: Уважаеми господа общински съветници гласувах „въздържал се“ по простата причина, че сега комисията създава и има някакъв натиск за създаване на нови правила. Аз съм против това. Правилата са ясно изписани в ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността. От тези правила няма да избяга комисията ако аз съм председател. Ако някой друг иска да създава нови правила да застава председател на комисията, аз мога да застана член, мога и да изляза от комисията, но други правила няма да създавам заедно с комисията. Правилата са ясно оказани.

Кр.Иванов: Благодаря Ви! Мисля, че госпожа Спирова не беше разбрана. Основното предложение на госпожа Спирова беше комисията да не се саморазпуска…..

К.Стойчев: За това няма никакъв проблем.

Кр.Иванов: това е основното предложение. Да не формираме постоянно комисии при не избран на съответната сесия Председател на Общински съвет. Така ли беше госпожа Спирова?

К.Спирова: Да, да не се саморазпуска.

Кр.Иванов: Благодаря Ви! Мисля, че тука проблем нямаме.

Пл.Минчев: Да не правим повече от два избора.

Кр.Иванов: Ние не говорим за нарушаване на правилника. Ние говорим, че комисията при не избран Председател на следващото заседание да продължава да си действа. Благодаря! Официално давам думата на Председателя на новоизбрана комисия господин Коста Стойчев да разясни как ще се проведе избора и през това време….. Хайде това през почивката ще се направи.

К.Стойчев: Правилата са абсолютно ясни.17 броя бюлетини, 17 плика които ще се връчват на всеки общински съветник подпечатани със кметския печат. Бюлетините са по образец. Кандидатурите и предложенията които са ще бъдат изписани по съответния ред и начин по който са постъпили по подредбата както е по тяхното постъпване. Нищо сложно няма в това, това занятие сме го играли много пъти. И да припомня част от текста на чл.16, ал.6 от Правилника на Общинския съвет, че печелившата кандидатура е тази която събере повече от половината гласове на общинските съветници. Нищо сложно. Благодаря! Членовете ако желаят сега след две минутки тука да се съберем. Предложенията могат да постъпят и към комисията. Можете и сега своевременно предложения, кандидатури също.

Кр.Иванов: Благодаря на господин Стойчев. Предложения най-напред от групата на „Възраждане“. Аз предлагам госпожица Силвия Георгиева. Други предложения?

Т.Коджаманов: Аз предлагам Наско Стоянов.

Кр.Иванов: Така имаме две предложения.

Ат.Анастасов: Аз предлагам Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Така, аз още от сега работата отива малко несериозно тука. Така, че аз си давам отвод. Благодаря ви все пак за доверието. Давам си отвод си правя, но все пак съм трогнат. Господин Стойчев записах те ли предложенията?

К.Стойчев: Да.

Кр.Иванов: Така давам почивка за да може администрацията да приведе нещата и да се подготви всичко. Господин Стойчев имате думата.

 

/10 минути почивка/

 

К.Стойчев: Моля, приканете съветниците да заповядат тука в залата и да започнем гласуването. Чакаме ли още някой? Не сме в пълен състав.

Кр.Иванов: Пламен Минчев го няма само.

К.Стойчев: Казвам, че не сме в пълен състав. Обявили сме 10 минутна пауза за техническа обработка. Ами смятам, че трябва да започваме. Още веднъж ще приканя господин Пламен Минчев ако е някъде тук да заповяда. В противен случай започваме гласуването. Уважаеми дами и господа общински съветници искам в рамките на едно две изречения съвсем кратко да отправя последни тука напътствия. Ето ви бюлетината с плика подпечатани по образец както е по правилник. Ще бъде раздадена на всеки общински съветник и можем да започваме гласуването. Комисията заповядайте това е действаща бюлетина прибавете я към общия брой 17 бюлетини. Общинските съветници ще бъдат повиквани по списък.

 

/ Следва процедура по тайно гласуване за избор на Председател на ОбС-Тополовград. Гласувалите се подписват в списъка./ 

 

Кр.Иванов: Приключихте ли господин Стойчев? Моля, общинските съветници да заемат местата си. Давам думата на председателя на комисията по избора да обяви резултата. Заповядайте господин Стойчев.

К.Стойчев: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми съграждани зачитам протокола за избор на Председател на Общински съвет – Тополовград. На основание чл.24,ал.1 от ЗМСМА и чл.16,ал.6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград днес 29.11.2019год. комисия в състав, Председател – Коста Стойчев, Членове – Добромира Николова, Катя Гешева, Тодор Коджаманов, Янко Илиев проведе избора при следните кандидатури. По реда на тяхното постъпване първа кандидатура Силвия Георгиева Георгиева , втора кандидатура Наско Ангелов Стоянов. След като отчете резултатите след изборната процедура резултата е следния. Кандидата Силвия Георгиева Георгиева – 9 гласа, кандидатът Наско Ангелов Стоянов – 7 гласа. Един брой бюлетина заедно с един плик не употребени. Общо в изборната урна бяха 16 бюлетини. Комисията излиза със становище, за избор на Председател с 3 гласа „за“ и 2 „против“ за Силвия Георгиева Георгиева. Искам да ви прочета възраженията на двамата общински съветници, на двама от общинските съветници които бяха „против“, това е за невалидност на един брой бюлетина, тъй като според тяхното мнение зачитам го така както е записано в протокола. Знака излиза от квадратчето.

К.Гешева: То не само, че излиза от квадратчето, но знака не е „Х“, не е V „…

К.Стойчев: Х със завъртяно долу. Ако желаете можем да я покажем бюлетината.

Пл.Минчев: Как ще е валидна.

К.Стойчев: Това е становището на комисията, 3 гласа „за“ и 2 „против“.

Ат.Анастасов: Може ли да я покажете?

Пл.Минчев: Тръгваме пак с фал старт.

Кр.Иванов: Така. Имаме избран нов Председател. Преди да му дам думата ще дам десет минути почивка за да може новия Председател да се подготви за първи път му е на момичето, за първи път ще води. Имаме да разглеждаме още 12 точки и който иска да се запознае с новия знак с който е зачеркната бюлетината.

Пл.Минчев: Може ли да видим знака в бюлетината?

К.Стойчев: Ето бюлетината.

Пл.Минчев: Абсолютно невалидна бюлетина. За мен няма избран Председател на Общински съвет. Това е невалидна бюлетина. Това няма такъв знак. Бюлетината е невалидна.

Д.Батчев: Бюлетината е моя. Понеже с ръката имам проблем и движението ми е трудно и с химикала…. Моя е бюлетината и аз съм я отбелязал това е „Х“. Сега извинявам се много…..

К.Стойчев: Господин Батчев, сега междудругото….

Пл.Минчев: Вота е таен. Не може да се каже значи ние разкриваме тайната на вота. Пак нарушение.

Д.Батчев: Какъв е проблема?

К.Стойчев: Самия общински съветник който казва, че той е попълнил тази бюлетина я   счита за валидна.

Д.Батчев: Разбира се.

Пл.Минчев: Не може той да ни каже, че е валидна. Не може да ни каже, че е негова, не пише името. Вота е таен. Вижте дайте да не правим панаири.

К.Стойчев: Комисията излиза с протокол 3 гласа „за“ и 2 „против“. Никакъв не е проблема комисията да направи отново избора.

Пл.Минчев: Аз ще сезирам прокуратурата.

Кр.Иванов: Комисията е излязла с протокол и решение.

Пл.Минчев: Заявявам, че ще сезирам прокуратурата и компетентните органи във връзка с обявяване на бюлетина която е недействителна.

К.Стойчев: Само комисията да дойде тука да запечатаме бюлетините.

Кр.Иванов: Преди да думата на новия избран Председател ще дам десет минути почивка за да може новия Председател да се подготви.

 

/10 минути почивка/

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Искам да благодаря на всички които ме подкрепиха и се надявам от тук нататък всички заедно да взимаме разумни решения за доброто на нашата община. Преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: ДЗ с вх.№13 от 26.11.2019 година. Някой има ли да добави нещо?

Пл.Минчев: Дава се думата на вносителя. Аз съм вносител и трябва да ми се даде думата преди другите съветници да се изкажат. Така е по процедура.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре, имате думата.

Пл.Минчев: Така. В предвид на това, че имаме избран макар и за мен с невалидна бюлетина Председател на ОбС аз оттеглям моята докладна записка с оглед на това, че следва който е пръв сред равни той следва да администрира и да движи деловодната работа на ОбС поради което аз си оттеглям моята докладна и считам, че е редно да така наречения Председател на ОбС, защото за мен няма избран законосъобразно следва той да си я внесе пък така пак казвам не е хубаво после пък да се преписват докладни. Така, че аз си оттеглям моята докладна записка.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре, който е съгласен с това моля, да гласува.

Пл.Минчев: какво да се подлага, аз си я оттеглям. След като си я оттеглям какво да се гласува.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре, преминаваме към, точка три.

Кр.Иванов: Един момент моля. Значи вносителя си оттегли докладната, а това е важна докладна предлагам пак десет минути почивка….

Ат.Анастасов: Стига, стига де…..

Кр.Иванов: Значи това е много важна докладна.

Пл.Минчев: Дневния ред е формиран и ние си преминаваме към гласувания дневен ред. Няма за какво да даваме почивка. Пак правим нарушения и е редно Председателя да си я напише. Аз нищо лично. Просто той трябва да си я напише. Преминаваме към следващите точки. Не може да се внасят, дневния ред е формиран вече, какво ще внасяме пак.

Кр.Иванов: Така не можем да работим господин Минчев заявявам ви най-отговорно.

К.Стойчев: Тогава защо не я оттегли по време на гласуване на дневния ред?

Пл.Минчев: Защото така съм преценил. Защото нямахме избран Председател.

Кр.Иванов: Аз ще я предложа.

Пл.Минчев: Не може ти да я предлагаш, защото аз съм вносител на тази докладна, аз съм я изготвил. Докладната е включена в дневния ред със съответния докладчик. Не може да се включва, дневния ред е приключен.

К.Стойчев: Така. Десет минути почивка напишем докладната и на нова я внасяме. Това е важна докладна.

Кр.Иванов: Ще гласуваме за промяна на дневния ред и я вкарваме на ново докладната.

К.Стойчев: Ще спъваме работата на общината заради глупости.

Кр.Иванов: Това е важна докладна, нямаме комисии….

Пл.Минчев: Защо не я написахте господин Иванов…/шум в залата не се чува/. Защо не я написахте вие като е важна докладна?

Кр.Иванов: Не присъствах когато хората присъствахте на уговорките

Ат.Анастасов: Дайте да вършим работа няма само почивки и да си губим времето. На другата сесия ще я вкараме.

К.Стойчев: Няма на друга сесия бе господин Анастасов. Това е изключително важна докладна за общината. В един момент господ Минчев решава, че е много важно и после решава, че не е важно.

Ат.Анастасов: Той е вносител има право да си я оттегли.

К.Стойчев: Ами като я оттегля, да си я оттегля. Някой да е казал нещо против да не я оттегля. Имаме ли почивка какво стана.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Десет минути почивка.

/10 минути почивка/

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници моля да заемат местата си. Преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: С вх.№18 от 28.11.2019 година.

Пл.Минчев: Какво стана с точка две?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Точка две отпада.

Пл.Минчев: Не бе нали щяхте да пишете докладна.

К.Спирова: Е, Пламене стига!

К.Стойчев: Разбрахме, че не е толкова важна.

Пл.Минчев: Коста аз имам право на мнение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой има ли въпроси или питания по точка три? Няма. Преминаваме към гласуване. Предлагам общинските съветници да вземат следните решения по точка едно от докладна с вх.№18 от 28.11.2019 година. Първо решение: Отменя решение №5 по т.2 от дневния ред на заседание, проведено на 30.11.2015 година на Общински съвет Тополовград. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“ 16 решението се приема.

Пл.Минчев: Против, въздържали се? Аз съм въздържал се. То се подлага против, въздържал се.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ето дойде и вашия ред. Който е против да гласува. Въздържа ли се? Преминаваме към точка две. Избира комисия в следния състав: Коста Ташев Стойчев, Васил Иванов Сяров, Тодор Димитров Коджаманов, Янко Атанасов Илиев, Добромира Димитрова Николова. Който е съгласен с предложената комисия моля, да гласува с вдигане на ръка. Против? Въздържа ли се? Преминаваме към точка три. Избира Коста Ташев Стойчев за Председател на комисията. Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка. Против? Въздържа ли се? Преминаваме към,

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Това е ДЗ с вх.№3 от 13.11.2019 година. Някой има ли да добави нещо? Заповядайте.

Пл.Минчев: Така. Видно от самата докладна записка значи относно: Допълнение, и отдолу уважаеми общински съветници на основание и директно основанието. За мене в тази докладна записка няма обстоятелствена част които следва да бъдат приети за мотиви. Абсолютно нищо не е аргументирано не е мотивирано защо ние правим допълнение на това решение. И тази докладна записка съгласно закона за….., административно процесуалния кодекс, съгласно закона за нормативните актове за мене е абсолютно незаконосъобразна ако ние я приемем в този вид защото тя реално трябва всяко решение както е нашия акт, решението или дадения административен акт ще бъде изцяло незаконосъобразно тъй като няма съответното изложено обстоятелствена част които да ги приемем за мотиви. И аз в тази връзка няма да я подкрепя докладната, защото ако приемем ние решението в този вид с тази докладната записка ще приемем едно незаконосъобразна решение. Другия момент който е, на основание чл.60,ал.1 ат АПК допуска предварително изпълнение като изобщо не е посочено защо се допуска и кои важни обстоятелства, важни интереси обществени абсолютно също не е аргументирано съгласно…. съдебна практика на административните съдилища и на административен съд на това основание следва да бъдат изложени мотиви по отношение защо се допуска предварително изпълнение на решението, който пак казвам, че е едно…..

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов:

Кр.Иванов: Благодаря. Сега тука не правим никакви изменения по тази докладна, просто допълваме то даже си пише, допълваме т.1 към решение така, така. Знаете много добре, че винаги кандидатства общината по програми в движение, изменят се изискванията, изменят се процедури и за това мисля, че тук няма никакво нарушение на общинската администрация. Второ пише на основание за допускане на предварително изпълнение, основанието си го пише и за това моля, да гласуваме докладната така както е внесена от вносителя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой от общинска администрация?

Кр.Атанасова- нач.отдел „ППУТ“.: Аз искам само да кажа нещо, че при изготвянето на докладната ….

К.Спирова: Един момент ние все още нямаме питания към вносителя разискваме.

Кр.Атанасова- нач.отдел „ППУТ“Само да спомена

К.Спирова: Правим разисквания все още. Седнете моля ви се. Аз искам да допълня това което каза колегата. Наистина няма мотиви поради което предлагам да бъде извадена старата докладна, няма изменение в мотивите от старата докладна и да бъдат присъединени към мотивите от внесената докладна. Ние не можем с нашите знания и опит да вредим на администрацията да кандидатства в сроковете предвидени от Закона. Да се подават мотивирани предложения за кандидатстване по проекти и програми. Подкрепям обаче напълно становището на чл.60,ал.1. Чл.60 има един куп изисквания и не попада в никой от вариантите нито застрашаваме здравето и живота на някого, нито спасяваме живот.Чл.60 е една наложена практика години наред от предишния Общински съвет без обоснования никакви. Дори и в предходната докладна няма наложени основания за чл.60. Нищо не пречи без чл.60 да си върви процедурата. Предложението ми е служителките в Общински съвет да извадят старата докладна и мотивите да бъдат присъединени към точка първа.

Кр.Иванов: Тя е тука бе.

К.Спирова: Това е само взетото решение, но не и докладната. Пишем на коя сесия предлагам да приемем, че мотивите внесени с първата докладна да са мотиви към днешната докладна и да отпадне…….

Пл.Минчев: Аз исках само право на реплика. Значи във връзка с, моето изказване беше в тази насока, че говорим за това решение, да. Предното решение което е вземато август месец там е имало съответните мотиви, но сега към този момент ние реално видно…

К.Спирова: Има две предложения Пламене, или да отпадне докладната или да приемем мотивите. Така, че….

Пл.Минчев: Трябваше де изчакаш да си изкажа репликата, но спирам до тук и каквото решите.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Нека общинска администрация да отговори.

Кр.Атанасова- нач.отдел „ППУТ“: Само исках да кажа, че при изготвянето на докладната е взета практика от предна сесия на Общински съвет на която е председателствал господин Пламен Минчев. Направена е абсолютно по същия начин без основание понеже променяме само точка едно, нищо повече не променяме. В предходната докладна има достатъчно описания на обстоятелствата. Сега единствено ако виждате променяме и вмъкваме оперативната програма и номера на процедурата нищо повече. А относно необходимостта от предварително изпълнение това го налагат други обстоятелства. Това е. Тогава не беше незаконосъобразно сега е незаконосъобразно.

К.Спирова: За да спрем заяжданията ми беше предложението да присъединим докладната с мотивите от август месец като решение на въпроса, че е мотивирана докладната. Предишния Общински съвет е изчерпал дейността си.

Пл.Минчев: Аз също искам да взема отношение тъй като беше цитирано моето име. Да, колежката тя в случая говори от мое име . Да, това което е било докладната която е била сме я приели в този вид, но той вече е изчерпал дейността си и имаме сега вече нов Общински съвет който следва да го взема това решение. Така, че аз съм си изразил едно мнение нищо повече.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Така, продължаваме към гласуване тогава.

К.Спирова: Формулирам предложение за решение тогава. Да бъде предоставена във връзка с изказването….., не да бъде прикрепена, а да бъде предложена на нашето внимание и да приемем мотивите по приемането на докладната ……Нямаме формирани групи, ако Председателя иска да дава почивки няма никакъв проблем, движим се по Правилник.

Пл.Минчев: Това, че нямаме формирани групи има текст в Правилника който всеки един общински съветник който участва в група може да прави съответните предложения, това искам да дам като уточнения.

К.Спирова: Правя предложение за пет минути почивка докато ни донесат момичетата по една докладна.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Пет минути почивка.

 

5 минути почивка.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Имате вече допълнителните материали да преминаваме към гласуване.

Пл.Минчев: И пак не е посочено защо се налага това допълнение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Разгледахте ли допълнителните материали? Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.

К.Спирова: Ако разрешите? Първо имам предложение за решение. Да бъде присъединено като мотиви докладната от август месец като мотиви към настоящата докладна.

Кр.Иванов: Момент. Значи тука гледам отпаднала е чл.60,ал.1. До колкото разбрах от вносителя ни притискат срокове. Втора точка да бъде на основание чл.60,ал.1 допуска предварително изпълнение и после трета точка да остане упълномощава Кмета на Община Тополовград така, така. Правя предложение процедурно. Много се извинявам, че така още ще затрудним…

Пл.Минчев: То е посочено.

Кр.Иванов: Къде е посочено.

Пл.Минчев: Вносителя го е посочил по точка две. На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение.

Кр.Иванов: Това в новата ли бе? /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно по т.1 от докладна записка с вх.№3 от 13.11.2019 година.

К.Спирова: Точка първа става точка втора от решението.

Пл.Минчев: Сега кое гласувахме?

К.Спирова: Първото което аз предложих

Пл.Минчев: Нали твоето беше процедурно?

К.Спирова: Моето беше процедурно.

Пл.Минчев: Значи правя предложение процедурно за възобновяване на разискванията. И правя следното предложение. Подкрепям това което каза колежката Спирова процедурно да вземем, че прикрепяме мотивите към докладната записка. Това е като процедурно предложение преди да се гласуват решенията, защото почнахме то се взема с обикновено мнозинство не се взема с поименно. И после вече да преминем към гласуване. Така, че правя процедурно предложение за възобновяване на разискванията и да го направим както трябва, защото минахме в процедура…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Който е съгласен с това предложение да гласува с вдигане на ръка „за“. „Въздържа ли се?“ „Против?“ Няма. Решението се приема.

К.Спирова: И уточняваме след като гласувахме възобновяване на разискванията. Правя предложение за точка едно. Присъединяваме мотивите от докладна с вх.№3 от 13.11.2019 година по което е взето решение… по т.1 от решение №560 по т.6 от дневния ред от 02.08.2019 година. Предлагам предложеното решение №1 да стане 2, а предложеното решение 2 да бъде решение №3.Това са моите предложения за решения.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Подлагам на гласуване предложението на госпожа Спирова.

Пл.Минчев: Ама то не е нейно предложение. Тя го предлага и вносителя трябва да се съгласи.

К.Спирова: Госпожо Заместник Кмет съгласни ли сте с така направеното предложение?

Ант.Палазова-Зам.Кмет на община ТополовградДа.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Сега вече преминаваме към гласуване.

Пл.Минчев: Какъв е резултата от гласуването?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: 16 „за“

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към второто решение от докладна записка с вх.№3 от 13.11.2019 година.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към трета точка от решението към същата докладна. Гласуването пак е поименно.

/Поради технически причини аудио записът който се води по време на заседанието е прекъснат и гласуването е отразено по писмени записки от Веселина Андонова – специалист Общински съвет – Тополовград/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 13“за”,

2”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Който е съгласен да се приеме решението, предложеното проекто решение по докладна записка №5 с вх.№4 от 14.11.2019 година моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ Няма. „Въздържал се?“ Няма.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Това е докладна записка с вх.№5 от 14.11.2019 година. Гласуването е поименно. Който е съгласен с т.1 от докладна записка №6 моля да гласува. / Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към т.2 от същата докладна. / Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към т.3 от същата докладна. / Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към т.4 от същата докладна. / Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 13“за”,

2”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой има ли да добави нещо?

К.Спирова: Аз имам питане. Да ми се разясни изречението, явно не разбирам. Постъпила е докладна от Директора на основно училище с.Хлябово.

В.Сяров: Това не е тази точка.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладната е с вх.№9 от 19.11.2019 година. Има ли някакви въпроси? Ако няма да преминаваме към гласуване. Моля който е съгласен да гласува с вдигане на ръка по точка едно от докладна записка с вх.№9 от 19.11.2019 година. /Гласува се с вдигане на ръка/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Точка две от същата докладна. Който е съгласен със състава на комисията моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Точка три от същата докладна. Който е съгласен със състава на комисията моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Точка четири от същата докладна. Който е съгласен със състава на комисията моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладната е с вх.№10 от 19.11.2019 година. Гласуването е поименно. Който е съгласен да преминаваме към гласуване по точка едно. / Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към точка две. / Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към точка три. / Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 13“за”,

2”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладната е с вх.№12 от 25.11.2019 година. Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: Имам въпрос към вносителя. Какво означава, че е постъпила докладна за дофинансиране на училището за отдадените под наем имоти? Какво означа това? След като са отдадени под наем би следвало да имат приходи, а пък ние дофинансираме дейност заради това защото те са отдали под наем нещо. Питам като са отдали под наем имат ли приходи или ние финансираме вместо този който е наемател? Аз мога да чета.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на община Тополовград: Моля, да отговори госпожа Семерджиева.

Ир.Семерджиева-н-к отдел „ФСДБМДТ“: Училищата имат училищни настоятелства, договорите за наем на земя се сключват от настоятелствата. Парите отиват при настоятелствата. Тези две училища нямат училищни настоятелства и договорът се сключва с общината. След като се сключва от общината парите постъпват по приходната сметка на общината. Тези средства са постъпили. Средствата могат да се дават на училищата единствено чрез дофинансиране .

К.Спирова: Тоест средствата са събрани като наем и сега им се дават. Приемам обяснението. Нямам повече въпроси.

Пл.Минчев: Аз искам да взема отношение. То ние приемаме обяснението обаче пак като се върнем по отношение на мотивацията и обстоятелствената част съгласен съм с колежката Спирова наистина не става ясно, но сега това обяснение би следвало това което обясни госпожа Семерджиева да се присъедини като мотиви към докладната за да можем ние да стъпим наистина на правно основание и съответно на правни мотиви за извършване на съответните дейности за вземане на решение. Така, че моето предложение това което каза госпожа Семерджиева да се присъедини към мотивите. Мисля, че не е необходимо да вземаме пак процедурното решение просто това, тъй като протокола също е писмен акт, аз за това казвам и вносителя ако е съгласен съответно, тъй като заместник Кмета е тука това което го каза госпожа Семерджиева да бъдат присъединени към мотивите. И той протокола пак казвам е неразделна част от решението, така, че там се приема да бъде мотивиран изцяло и ясно да стане за какво иде реч. Имаме ли съгласие?

Ант.Палазова-Зам.Кмет на община Тополовград: Да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към гласуване на докладната. Който е съгласен с точка едно от решението да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Няма. Решението се приема. Преминаваме към точка две с предложението. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ 16 „за“. Точка три. Значи трябва да гласуваме отново защото гласуването е поименно. Преминаваме към гласуване.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към точка две от ДЗ с вх.№12 от 25.11.2019 година.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към точка три от ДЗ с вх.№12 от 25.11.2019 година.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към точка четири от ДЗ с вх.№12 от 25.11.2019 година.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 12“за”,

2”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

/ При обявяване на резултата от гласуването Председателя на Общинския съвет е допуснал лапсус. В поименното гласуване и при проверка със записа се установи, че общия брой на гласувалите съветници е 15 от които 12 „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“/

Преминаваме към,

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладната е с вх.№14 от 26.11.2019 година. Някой ако иска да добави нещо. Решенията са шест. Преминаваме към точка едно.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към втора точка.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към точка три.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към точка четири.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към точка пет от същата докладна.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към точка шест.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 13“за”,

2”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладната е с вх.№15 от 26.11.2019 година. Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: Първо правя предложение за допълнение към точка осем от пълномощията. Предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират охраната на полските имоти, като осъществяват функциите на актосъставители за нарушение по закона за опазване на селскостопанските имущества.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Това да бъде включено?

К.Спирова: Да. Актосъставители при установяване на нарушения по закона за опазване на селскостопанските имущества на територията на кметството. Искам да попитам вносителя няколко неща. Точка десет как подпомагат и как контролират възстановяването на горите? По кой начин става възстановяването на горите, чрез тях какво подпомагаме?

Ант.Димитрова-секретар на община Тополовград: Помагат на общинска администрация….. помагат на всяка структура касаеща нормативните актове …..

К.Спирова: Как възстановяват горите…

Ант.Димитрова-секретар на община Тополовград: / говор от място не се чува/

К.Спирова: Да им възлагаме функции които по Закон са приключени, възстановяването на горите от миналия век горе долу

Ант.Димитрова-секретар на община Тополовград/ говор от място не се чува/. От 2011 година ЗМСМА тези функции отпаднаха и дадоха право на Общинския съвет да определи и допълни допълнително функции на тези кметове./ не се чува/

К.Спирова: Аз не оспорвам правомощията на Общинския съвет, а питам при изчерпано законодателство за възстановяване на гори какво им възлагаме на тях да правят. Предлагам да отпадне въпросното възстановяване на горите. Как ще развиват търговска мрежа кметските наместници, най-вероятно ще се отварят магазини. Обяснение на тази функция предложена, не я разбирам. Както и транспортното обслужване най-вероятно предлагам да стане да следят за изпълнението на транспортната схема. Точка десет. Подпомагането на транспортното обслужване го виждам единствено при контрол на не изпълнението на транспортната схема. Подпомагат и – значи, че правят и двете неща, в българския език. Не е „или“. Правя предложение да стане:“ Подпомагат и/ или контролират“ за да може да бъде отнесено към съответната функция .Да бъде наклонена черта и или. Както и да отпадне „търговската мрежа“. По никакъв начин не виждам функцията контрол възложени по закона на кметските наместници на търговската мрежа нито да я развиват. Въпрос. Какво значи „Участват и/или изготвят проекти финансирани от ЕС и да контролират изпълнението им“. Това е точка 23

Кр.Атанасова- нач.отдел „ППУТ“: Те си подготвят проекто предложения, те си кандидатстват, те си изпълняват…../говор от място не се чува/

Ир.Семерджиева-н-к отдел „ФСДБМДТ“: За търговската мрежа не съм съгласна, защото те си имат сергии от които събират таксите.

Кр.Атанасова- нач.отдел „ППУТ“:  Те са бенефициенти, те само контролират. /шум в залата/

К.Спирова: Вносителя съгласен ли е с предложението за допълнението към решението?

Ант.Палазова-Зам.Кмет на община Тополовград: Остава в този вид който сме го внесли.

К.Спирова: А точката която е за актосъставители, после да не ми носите заповеди допълнително в които кметовете и кметските наместници са актосъставители. Значи следва да бъде вписано вътре.

Ант.Димитрова-секретар на община Тополовград: Те по Закон са актосъставители….

К.Спирова: Говорим за два различни закона. Говоря за закона за опазване на селскостопанските имущества. И после като оспорваме актове да не ми пращате заповеди, че кметските наместници са актосъставители.

Ант.Димитрова-секретар на община Тополовград: Да, те са актосъставители.

К.Спирова: Значи това което казвам следва да бъде допълнено.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на община Тополовград: Добре, значи ще допълним само актосъставители.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Значи изслушах с внимание госпожа Спирова има резон в нейните предложения и моля да бъдат взети в предвид и да ги гласуваме така както тя изчете промените.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да ги формулира госпожа Спирова.

К.Спирова: Мисля, че при разискването имаме ясно Закона за горите за възстановяването на собствеността отдавна изчерпа действието си. Да отпадне „възстановяването на горите“, точка 10. В точка осем „както и да осъществяват функции и на актосъставители при установяване на нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество“. В точка десет / и/ или/. В 23 не правя предложение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Така. Значи за мен съответно тези правомощия да не бъдат в противоречие със Закона следва, подкрепям колежката за не ползването както считам, че трябва да отпадне и „развитието на търговската мрежа“ да остане „функционирането“ макар, че там не виждам какво биха могли да направят за функционирането на търговската мрежа, но развитието на… това просто е най-голямата  глупост. „Функционирането“ да, но аз казах ако трябва да остане „функционирането“, но „развитието“ какво ще развиват те? Просто да отпадне защото изпадаме в противоречие, това имах предвид. Това са моите предложения. Да, развитието, функционирането добре, но развитието какво ще развиват?

К.Стойчев: Да си оправят търговските терени какво ще развиват.

Пл.Минчев: Кой да ги оправи търговските терени?

К.Стойчев: Да си подържат търговските терени.

Пл.Минчев: Как ще ги подържат?

К.Спирова: Това не е развитие на търговската дейност.

Пл.Минчев: Това не е развитие на търговската дейност, разбира се. Това е най-голямата глупост, то си е общината като собственик има съответните задължения и правомощия които би следвало да осъществява по функционирането на тях и развитието ако…., но не и на кметския наместник.

Д.Батчев: Може ли да кажа нещо. Тука в подпомагат и контролират нормативните актове, които нормативни актове…… нормативните актове урежда въпроса с……, а кметовете контролират и подпомагат действието на тези актове. То е точно описано.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителя съгласен ли е с промените предложени от госпожа Спирова?

Ант.Палазова-Зам.Кмет на община Тополовград: Съгласна съм само за актосъставителите. За другите неща не, другите неща нека да останат.

Кр.Иванов: Сега един момент. Не е важно какво е съгласен вносителя и какво не. Ние имаме предложения и ги гласуваме. Мисля, че се обединихме тука около предложенията на Спирова, на Минчев, на Батчев. Тука различия няма, не нарушаваме нищо а пък за горите това е отдавна изтекъл период. Давай да вървим напред, едно и също говорим всички сме съгласни с това няма смисъл да го дъвчим още.

Пл.Минчев: Така, ако не е съгласен вносителя аз предлагам това което предложи колежката Спирова да го гласуваме като отделно решение. Ако се приеме ще се приеме, ако не се приеме ще остане така както го е предложил вносителя. Какво има толкова, то си е Правилник.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре, преминаваме към гласуване.

К.Спирова: Първо следва да гласуваме промените които са предложени.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Първо гласуваме предложението на госпожа Спирова.

В.Сяров: В точка осем да се допълни „актосъставители“ и в точка десета да отпадне „възстановяването на горите“.

К.Спирова: И да бъде „и/или“/. Да отпадне и „развитието“

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Който е съгласен с така направените предложения моля, да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ Няма. „Въздържали се?“ Няма. Предложението се приема.

К.Спирова: Сега цялостното предложение за решение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Сега цялостно т.1 от ДЗ с вх.№15 от 26.11.2019 година. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към точка две от същата докладна. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладната е с вх.№16 от 28.11.2019 година. Някой има ли да добави нещо?

К.Гешева: Докладната за с.Хлябово беше абсолютно същата като за с.Синапово. Просто и към нея да се присъединят мотивите.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре, преминаваме към гласуване.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към втора точка.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към трета точка.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към четвърта точка.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 13“за”,

2”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладната е с вх.№17 от 28.11.2019 година. Някой има ли да добави нещо? Преминаваме към гласуване на точка едно.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към втора точка.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към трета точка.

Започва изчитане на имената/ /Обявява се резултата от гласуването/

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 12“за”,

2”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Имате думата. Да.

Пл.Минчев: Аз искам това да се пише в протокола. Значи заявявам да бъде вписано в протокола, че искам препис от протокола от днешното заседание заедно с аудио запис на електронен носител, държа това да бъде написано както и съответно да бъде отразено коректно и така както се чува на записа. Защото аз ще упражня своите си правомощия като общински съветник и съответно като юрист, ще сезирам компетентните органи във връзка със първа точка „Избор на Председател“, който изцяло за мене е незаконосъобразен избора. Аз се аргументирах няма смисъл за какво да се аргументирам, както считам, че днеска сесията по водене, по приемане на решения абсолютно всичко по процедура не съответствие със ЗМСМА, несъответствие с Правилника, поради което аз се аргументирам защо ми е необходим Протокола и съответно уведомявам и обявявам, че аз ще сезирам конкретните институции които следят за правилното и законосъобразно вземане на решенията от страна на Общински съвет Тополовград.

К.Гешева: Така, аз имам едно питане относно важно съобщение което е публикувано на официалната страница на Община Тополовград. Това важно съобщение касае чл.71 от Закона за местните данъци и такси или бих го обяснила на колегите общински съветници става въпрос за подаване на декларация за освобождаване на частта за сметосъбиране и сметоизвозване такса битови отпадъци на имоти…., да мога да ги зачета които за стопанска цел не са отдадени под наем и т.н. Друг ми е въпроса. На какво основание не се обработват след 31.10. молбите, тоест декларациите на гражданите по чл.17 там от Наредбата или чл.71 от Закона? След като този чл.71 влиза в сила от 1.01.2022 година. Това мисля, че не е спорен въпрос, мисля, че на всички ни е ясно, имаме двама юристи на които съм подготвила извадки от държавен вестник бр.88 от 2017 година….

Пл.Минчев: Защо на нас? /шум в залата/ Има Председател на Общински съвет като сме юристи с колежката не означава, че трябва да даваме становища по всички въпроси.

К.Гешева: Ако има нужда да поясня още, става въпрос, че според мен това изменение в чл.71 който касае сроковете за подаване на такива декларации не е влязъл в сила и ясно е написано, че влиза в сила от 01.01.2022 година. На какво основание не се обработват тези декларации на гражданите? Съответно се нарушава тяхното право да бъдат освободени имотите им в частта за сметосъбиране и сметоизвозване.

Пл.Минчев: Нека да се подчертае, че е с решение на Общински съвет.

К.Гешева: Решението не е изменено.

Пл.Минчев: Не е изменено и нямаме пречка там да се приемат декларациите. Нека това да се уточни. Нямаме пречка.

К.Гешева: Така. Другия момент е ето извадка от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград няма изменение в чл.17 това което касае точно този въпрос и съответно определя като краен срок 31.12. на предходната година за приемане на тези декларации. С по-голяма тежест е Закона и в случая не е изменен. Много ви моля да направите нужните консултации и да ми дадете отговор.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на община Тополовград: Отговор ще ви бъде даден в писмен вид следващия път.

К.Гешева: Добре, благодаря! Само, че следващия път да не е изтекъл срока и по Наредбата, защото така ощетявате гражданите като не им обработвате молбите.

Пл.Минчев: То няма установена забрана с решение на Общински съвет. Ако има пък такава забрана ще е в противоречие със Закона. Няма такава забрана. Нека да се подчертае, че се касае техническото изпълнение на самото решение. Със самото решение нямаме установена такава забрана по отношение на сроковете кога да се приемат. Само е установен срока до кога следва да се подава за следващата година, но няма забрана. Значи тука се касае за технически акт, а не нормативен, аз не виждам тогава и намесата на юристите.

К.Гешева: Те цитират, че е изменен чл.71 от Закона за местните данъци такси позовават се точно на това изменение. Това имах предвид и на база на това те определят този нов срок за подаване без да има изменение в Наредбата нов срок за подаване на декларациите.

К.Спирова: Официално отговора мога де ти кажа, че ще бъде, че няма отказване. Ще отговорят, че е изтекъл срока и те не подават декларации./шум в залата/. Защото фактически когато влезе долу човека с искане да направи искане те му казват срока изтече. Няма констатация за отказ. Моето предложение е да бъде променено съобщението на сайта на община Тополовград.

Пл.Минчев: Това е техническо действие.

К.Гешева: Искам отговор в предвид това, че те за да го качат това съобщение и да вземат това решение да не обработват, изрично е написано, че подадени след 31.10.декларации по чл.17 от Наредбата няма да бъдат обработени това явно заявява, че те няма да обработват .И мисля, че само акта сваляне на това съобщение не е достатъчен, защото е очевадно, че те вече един месец отказват да обработват на гражданите тези декларации. И не знам въобще имат ли начин да проследят на кого са отказали и кого са върнали. Да обърнат внимание и да направят каквото е необходимо, защото така се ощетяват гражданите и е абсолютно незаконно това което правят.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на община Тополовград: Да, отговорих ви писмено ще имате отговор.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Уважаеми общински съветници всички подали декларации до края на годината ще бъдат приети и обработени.

К.Гешева: Така ли? Значи се касае само за сваляне на съобщението от сайта на общината.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Закривам заседанието на Общински съвет Тополовград.

 

 

 

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС