Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 25 от 25.06.2021 г.

П Р О Т О К О Л

№ 25

25.06.2021 година

         Днес 25 .06 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград,   и началник отдели.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добър ден на всички присъстващи. Уважаеми Господин Заместник Кмет, колеги общински съветници, присъстващи в залата, в присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. За сега отсъства един съветник Борис Борисов, който се обади своевременно, че ще закъснее десетина минути. На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има ли изказвания по дневния ред? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз предлагам всички докладни които са подписани от Заместник Кметовете да бъдат оттеглени, тъй като нямат правомощия да внасят такива докладни. Моето искане е въз основа на тълкувателно решение №4 от 2004 година на Върховния Административен съд където изрично е казано, че заместването на административния орган следва да бъдат изпълнявани правомощията на титуляр единствено в тези случаи когато има изрична писмена заповед отсъстващия титуляр от кого да се замества за определен период и кои правомощия прехвърлят. От представените ни заповеди въз основа на които са подписани докладните първата е 706/18.11.2019год. се определя от Кмета изобщо по принцип – на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА определя Антоанета Славова Палазова – Заместник Кмет на община Тополовград да ме замества и изпълнява функциите на Кмет на Община за времето в което отсъствам от общината поради ползване на платен, не платен служебен отпуск, командировка или друга причина. В случаите на отсъствие на госпожа Палазова от работа поради ползване на отпуск и т.н., функциите на Кмета на община Тополовград да се осъществяват от Хараламби Севов Мочев – Заместник Кмет на община Тополовград. С последваща заповед на Кмета 677/12.11.2019 година Кмета казва, че Антоанета Славова Палазова да го замества във времето в което отсъства с изключение на това да подписва документи по специални закони както следва: Закон за устройство на територията, Закон за публичните финанси, Закон за гражданската регистрация и други специални Закони които изискват изрична заповед. В случая голямата част от докладните касаят ЗУТ , специални Закони както и Закона за публичните финанси. Няма данни на дата 15.06. и на 18.06., защо внася докладна Заместник Кмета на общината Хараламби Севов Мочев? Основателна ли е причината поради която замества госпожа Палазова? Поради което предлагам да вземат да си уточнят правомощията и да оттеглят докладните които в разрез със заповедта на Кмета. Заповедите на Кмета, не една, а две.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така. Само за Протокола в момента влиза общинският съветник Борис Борисов, който следва да се регистрира. И във връзка с това което казахте значи в деловодството на Общински съвет е постъпило уведомление от Кмета на общината, че за периода 6 или 7 юни до 30.06. е в отпуск по болест тоест в болнични. Нали това което е постъпило в деловодството на Общински съвет. Така, Красимир Иванов искаше думата. Имате думата.

Кр.Иванов: Гледам, че имаме доста докладни за финансова помощ които са вкарани от Заместник Кмета Антоанета Палазова с тях какво правим?

К.Спирова: Аз няма да давам консултации.

Кр.Иванов: Аз питам, бе. Не ми трябват твоите консултации. Хората не могат да си вземат парите…./шум в залата/ Тези докладни за еднократна финансова помощ трябва ли да бъдат оттеглени?

К.Спирова: Разбира се!

Кр.Иванов: Мерси! Нали се записва това нещо?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Разбира се всичко се записва. Вашето становище беше, че следва да се оттеглят докладните или следва да не ги включваме в дневния ред. За мен е важно да знам защото ако е като предложение ако не бъдат оттеглени следва да бъде като предложение съответно да не бъдат включени в дневния ред, тъй като ние има един проект за дневен ред значи процедурата е следната. Ние имаме един проект за дневен ред който по реда на постъпване така както е постъпило, както е посочено в Правилника аз ще трябва да предлагам за гласуване и след това ако има предложения да отпаднат с оглед аргументите които ги изразихте след това ще има гласуване директно, ако не бъде приет съответно дневния ред. Само това исках да уточним. Има ли предложение да го оттеглите има ли предложение да го гласуваме?

К.Спирова: Най-напред предложението ако трябва да уточнят кои докладни отговарят и кои не отговарят. Те казват, че е основателна причина да отсъства има Кмета на общината…

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, да постъпила е в деловодството.

К.Спирова: На 15.06 има данни….

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, да има уведомление….

К.Спирова: Един момент. На 15.06. има докладна с вх.№ 07-00-171, от 18.06. и докладна с изх.№ от общинска администрация 07-00-174 от Заместник Кмета Хари Мочев, може да подписва когато я няма Палазова. Има ли уведомление в тези дни Палазова къде е била и отсъствала ли е? И за какво е отсъствала за да се стигне до там да подписва втория Заместник Кмет?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, разбрах. Ами в такъв случай тогава за да уточним аз ще дам почивка преди да минем съответно към предложения и гласувания да могат да бъдат това което вие казвате да може да бъде изчистен момента съответно с общинска администрация и…., да господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Абе правим Председателски съвет тези докладни ги разглеждаме, правим съответните комисии тези докладни се разглеждат на комисиите. Спирова снощи е сънувала нещо и е решила, че трябва да се случи така. Защо си удължаваме.., ако имаш намерение да каже на Председателския съвет дами и господа така, така, така. На комисиите също и сега да се прави на … На Председателския съвет разглеждахме докладните защо не каза няма да влезнат тези докладни?

К.Спирова: Обадила съм се, че няма да присъствам.

Кр.Иванов: Обадила си се. Да се занимаваме със тъпотии тука.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: С оглед на това което се направи като предложение тука ще дам почивка дано за десет минути в рамките на 10, 15 минути да уточним тези неща да знаем как да продължим и да процедираме по нататък. Така, че давам 10 минути почивка да могат да бъдат уточнени с общинска администрация с юриста съответно на Община Тополовград.

 

10 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така продължава заседанието на Общински съвет – Тополовград. В момента кворума е 17 общински съветника. Имаме законово основание да заседаваме. Така. Господин Трифонов имате ли нещо да кажете? В смисъл няма да оттеглите докладните?

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре значи няма да се оттеглят докладни. Госпожо Спирова.

К.Спирова: Във връзка с представените допълнителни доказателства искам да кажа следното. Дали е в отпуск или не е в отпуск госпожа Палазова да преценя по-горния орган, а именно Областния Управител. След като се позовават на Заповед с която госпожа Палазова изпълнява функциите изцяло в пълен обем когато го няма Кмета на Общината правомощията на Кмет би следвало разрешението за отпуск да бъде подписано от Председателя на Общинския съвет. Докато тя не е излязла в отпуска господин Хари Мочев няма право да подписва заповеди. Аз моля към Протокола от днешното Заседание на Общинския съвет приложените документи да станат част от Протокола и да бъдат изпратени на областна администрация.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ще ги приложим. Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Господин Минчев, позволявате тази институция Общински съвет да се превръща в разследващ орган. Това не е функция на Общински съвет ! Спирова се вживява тука на разследващ полицай да ни занимава тука два часа като имаме да вземаме тука по-важни решения.

К.Спирова: Моля, личните нападки…..

Кр.Иванов: Не съм приключил! Не са лични нападки това е публично място, аз съм публична личност и изразявам лично мнение. /шум в залата/ Лично мнение изразявам! Не може тука двадесет човека да ви търпим глупостите и аз да не мога да говоря.

К.Спирова: Не можеш!

Кр.Иванов: Мога да говоря госпожа Спирова! Мога да говоря и много повече с факти не със предположения. Така, че функцията никъде не пише, че Общински съвет има разследващи функции. Тука един час се занимаваме с глупости.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, в случая не е разследване. Имаше направено искане. На това направено искане се предоставиха документите. Нямаме друго, че е разследващи функции в случая разследващи полицаи, общинските съветници не са такива поне. Така, че в тази връзка аз ви призовавам да се въздържате от такива квалификации! Всеки си има професионална насоченост.

Кр.Иванов: Не може да превръщате Общинския съвет…., вие на разследващ орган!

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Какъв разследващ орган и какво правим?

Кр.Иванов: Да, защитавате….

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Никой не защитавам. Имаше направено искане, дадохме почивка. Искането ни се уважи, представиха се документи….

Кр.Иванов: Какво беше искането?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да се представят документите за заместване. Това не е разследване. Това ли е? Приключихте ли?

Кр.Иванов: Няма да правиш квалификации за мен.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Аз за вас квалификации не съм правил.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Аз ви предлагам за да сме конструктивни, предложението на госпожа Спирова има право като общински съветник има право да си изгражда тези мнения. Ние си имаме теза която твърдим и от тук нататък предоставяме правото на колективния орган Общински съвет да вземе решение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, да ще минем и към тази процедура. Да имаме предложен дневен ред ще го подложа на гласуване. Други предложения има ли? С оглед нямаме оттеглени докладни записки. Госпожо Спирова имате думата по предложения за дневния ред.

К.Спирова: Предложение по отношение на дневния ред. Предлагам да отпадне: Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тополовград – т.4. Отдаване под наем на част от имот – обект в с. Хлябово, публична общинска собственост – т.5. Кандидатстване по проект „Величието на Древния Сакар – от мегалитната култура до елинистическите владетелски домове“ – т.6. Инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк в с. Владимирово на „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД – т.7. Учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /ел.кабел/ през имоти – публична общинска собственост – т.8. Всичко което е по бюджета – Разрешение за отпускане на помощи, от т.9 до т.13 да отпадне. Т.14 – Определяне представител на Общински съвет…., да остане. Т.15 Продажба на имот частна общинска собственост, земя по чл.19 от ЗСПЗЗ……, да отпадне. Т.16 Учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване ….., да отпадне. От внесените допълнителни докладни. Докладна с изх.№ 07-00-174/18.06.2021год., с вх.№681/18.06.2021год., да отпадне. Вх.№679/17.06.2021год., да отпадне. Вх.№680/18.06.2021год., да отпадне.

Кр.Иванов: Да си отиваме тогава, да останат само Кера и Пламен.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Приключихте ли със предложенията?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Само да уточним. Това което ги казахте фактически да отпадне, а тези другите допълнителните двете докладни които съответно ги казахте които да останат съответно докладна с вх.№678 тя да стане т.5 така ли?

К.Спирова: Да, да се пренаредят.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, да т.5 и другата докладна която е входирана от мен да стане т.6.

Кр.Иванов: Да отпадне.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Аз съм вносител така, че аз мога да оттеглям. И съответно т.7 и т.8 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“, това е вашето предложение. Така, господин Трифонов имате думата.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: По дневния ред имам въпрос към така направеното предложение за Протокола да се запише. Взимано ли е отношение по този въпрос който сега в момента тези предложения които внася госпожа Спирова и гледани ли са на комисиите към Общински съвет?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, гледани са на комисиите.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград:   Да и решенията ще може ли да ги приложите има ли решение взето по начина на допускане на докладните. Искам просто да видим понеже не сме присъствали искаме информация.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, има значи разпределение, разгледани са докладните записки съответно ресорните комисии.

К.Спирова: Всички докладни са разглеждани от финансовата комисия господин Иванов беше по всички „за“. Каза в началото, че е „за“ и излезе, а другите които останахме по всички докладни сме „въздържали се“.

Кр.Иванов: Защото ме нямаше.

К.Спирова: Да беше останал бе!

Кр.Иванов: За съжаление имах работа.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Само предложението да го подготвя и ако няма други желаещи ще преминем в процедура на гласуване. Има ли други предложения по отношение на дневния ред? Значи имаме предложен дневен ред така както е с проекто дневния ред. Първо той е предложен ще го предложа на гласуване и след това ако не мине проекто дневния ред ще преминем в процедура на гласуване към предложението което го уточнихме. Има ли други предложения по отношение на дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение на формиране на дневния ред са приключени и преминаваме в процедура на гласуване. Първото предложение което подлагам на гласуване това е предложения дневен ред така както ви е раздаден от 18 точки. Който е съгласен с така направеното предложение за формиране на дневния на днешното заседание на Общински съвет така както ви е раздаден с материалите от 18 точки моля да гласува с вдигане на ръка „за“. 6 „за“ Против?“ Против“ 5. „Въздържали се?“ 6 „въздържали се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника, от който 6 „за“, 5 „против“ и 6 „въздържал се“

 

НЕ СЕ ПРИЕМА ДНЕВНИЯ РЕД.

Кр.Иванов: Почивка.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: В процедура на гласуване сме.

Кр.Иванов: Не сме бе. Нали приключи гласуването.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Имаме друго гласуване. След като мине гласуването ще дам почивка. В момента сме в процедура на гласуване. Имаме две предложения. Едното го гласувахме подлагам и другото.

Кр.Иванов: След почивката.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Почивката ще я дам след като мине гласуването. Така е по Правилник. В момента сме в процедура на гласуване. Така, следващото предложение на госпожа Кера Спирова за съответно дневен ред. Т.1 от проекта дневния ред – Доклад от началника на РУ – Тополовград, Т.2 – Докладна записка – отчет за дейността на ОбС – Тополовград за периода 26.11.2021год. – 31.05.2021год. от Председателя на ОбС. Т.3. Приемане на годишните Доклади на Председателите на читалищата и в изпълнение на Годишната програма. Т.4 Определяне представител на Общински съвет – Тополовград в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Т.5 е докладна записка от общинските съветници Митко Лазаров Батчев, Васил Сяров, Наско Стоянов и Тодор Коджаманов с вх.№678. Т.6 е докладна записка от Председателя на Общински съвет с вх.№684/21.06.2021г. И съответно т.7 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.8 „Изказвания, питания, предложения и становища на граждани“. Това е предложение за дневен ред на днешното заседание. Мисля, че го изчетох всичко е ясно. Който е съгласен от общинските съветници с така предложения дневен ред за днешното заседание на Общински съвет моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 17 общински съветника от който 10 „за“, 5 „против“ и 2 „въздържал се“

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Имаше предложение за почивка. Държите ли на предложението?

Кр.Иванов: Държа!

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Може ли да направя изказване да направя декларация

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Давам преди почивката и след това почивка.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Уважаеми господа общински съветници, смятам, че с това решение нали наистина това което аз не бях съгласен частично с господин Иванов освен разследващи вие всъщност се явявате и орган на правораздаване. Аз мисля, че тези решения спокойно съвета има функциите има правото на всеки един да ги оспорва в съд, но предварително да се предрешават въпроси които касаят жизнено важни дейности на общината което е бизнес, което е икономика, което е свързано с доходи на населението, когато е свързано и хора които вие сте повикали да от не знам къде си да дойдат за да ви обяснят за какво трябва да се гласува и как, да ги правим тези неща аз мисля, че е под всякакъв коментар. В тази връзка аз и общинска администрация напущаме заседанието. Благодаря!

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така. Само да ви отговоря, значи аз не съм канил никой.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Това е ваше решение от миналия месец.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре пет минути почивка.

 

5 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Продължаваме. Само аз искам първо да кажа нещо и след това ще ви дам думата, тъй като тука имаше тука едни неща които вие казахте и бяха подхвърляни от Заместник Кмета и Красимира Атанасова. Да се запише защото няма техни представители да си го прочетат Протокола ако решат. Така готови сме. Продължава заседанието на Общински съвет – Тополовград. Кворума е 11 общински съветника. С оглед на това, че отдясно на мен има напуснали общински съветници и мисля, че това е за не знам кой път като Председател и не само като Председател, но и като съветник всеки има право да поиска да се направи поименен кворум на съветниците които присъстват. За Протокола, господин Борисов хайде да ви помоля тъй като ще направим поименен кворум, искам да се отрази в Протокола съветниците които са тука защото е много важно за да се отбележат кои са тука и кои ги няма. Значи въздържах се, два мандата съм бил Председател не съм правил поименен кворум, но този път ще си позволя нали да направя поименен кворум защото тука бяха хвърлени обвинения, ще кажа, имам и това право като Председател, а после ще ви дам думата извън дневния ред всеки общински съветник членуващ в група, Председател, не членуващ в група да се изкаже извън тема която не касае дневния ред. Тъй, че аз ще се възползвам като Председател и ще възползвам от тази възможност в Правилника, но преди това нареждам, тъй като нямам други правомощия, нареждам да се извърши поименен кворум на общинските съветници който ще бъде отразен в Протокола, после ще ви кажа защо.

 

/Започва изчитане на имената на общинските съветници/

 1. 1.Пламен Минчев – тук
 2. 2.Коста Стойчев – отсъства
 3. 3.Банко Банков – отсъства
 4. 4.Силвия Георгиева – отсъства
 5. 5.Петър Янчев – отсъства
 6. 6.Красимир Иванов – отсъства
 7. 7.Добромира Николова – отсъства
 8. 8.Митко Батчев – тук
 9. 9.Атанас Анастасов – тук
 10. 10.Васил Сяров – тук
 11. 11.Светла Михайлова – тук
 12. 12.Борис Борисов – тук
 13. 13.Катя Господинова – тук
 14. 14.Кера Спирова – тук
 15. 15.Янко Илиев – тук
 16. 16.Наско Стоянов – тук
 17. 17.Тодор Коджаманов – тук

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Значи кворума се потвърждава 11 общински съветника. Това го направих с цел и си го позволих тъй като Правилника ми го разрешава, защото ние сме тука бяхме обвинени от Заместник Кмета, може и записа да го е хванал, надявам се да го е хванал, тъй като едва ли ние…. Ще си позволя да говоря от името на общинските съветници, а след това и от мое име след това ако искате ще дам думата на госпожа Спирова. Значи тука бяхме обвинени, че ние не милеем за хората, не ни интересува хората как се погребват с какви средства се погребват. Напротив нас ни интересува и ние сме гласували и когато е зависило и е било в нашите правомощия ние сме гласували такива решения. Отсъствието на тези общински съветника които направихме кворума какво означава те имат вписани правила като задължения като общински съветници и когато не мине тяхно предложение това означава ли, че трябва да се напусне заседанието на Общински съвет. Те са съветници, а не само да се хвърлят тука обвинения, че сме били разследващ орган, аз съм бил позволявал съм такива неща. Да, има вписани правила правови, ЗМСМА където общинските съветници имат право да питат имат право да изискват документи, имат право да правят предложения което аз съм го допуснал. Мисля, че в рамките на Закона, на Правилника съм го допуснал с цел да се формира един законосъобразен дневен ред, защото тука от господин Данчо Трифонов Заместник Кмета казва, вие не сте орган и съд. Да, но при наличието, че вече се повдигна въпроса за нищожност на нашето решение значи аз като юрист не бих си позволил ние да стигнем до съда и да кажем, че решенията са нищожни. Нали не бих си го позволил макар, че съда е органа който следва да го каже. След като този пропуск, госпожа Спирова многократно и аз съм го казвал как трябва да бъдат внесени докладните записки, какво трябва да бъде спазено има си вписани Закони специални които следва да бъдат спазени. Не можем ние да бъдем обвинени, че не спазваме тоест не милеем за хората. Имало важни решения да се вземат, да, но направете го читаво. Да, Кмета е уведомил, че е в отпуска по болест, но има процедури които следва да ги направят, които трябва да ги внесат. Да, факт е на Председателския съвет сме формирали имаме това право, защото ще кажат вие защо го формирате на председателския съвет, да когато сме го формирали на председателския съвет нещо което е формирано от председателския съвет се проведе на 15.06. макар, че отпуската може да бъде и прекратена и по болест и т.н. и да бъдат внесени така както Закона го изисква. Така, че ние с тази цел сме го допуснали и сме формирали проекто дневния ред, но този дневен ред се гласува на заседанието на Общински съвет – Тополовград. Така, че съвсем съответства с правилата. Всичко е подложено на гласуване, всичко е прозрачно така, че никой мога да ви кажа смея да твърдя, че няма разследващи функции и така. Ние сме изискали документация, представиха ни я, ние видяхме документацията и от тази гледна точка за това се „въздържахме“ и повечето от приемането на този дневен ред. Така, че от тук нататък аз лично като съветник и съответно като Председател не приемам и на двамата Заместник Кмета и на госпожа Атанасова как можело преди да се преподпиши докладната. Да преподписва се, но от Кмета на общината. Ако Кмета дойде и каже, да аз ако трябва ще възобновя разискванията и ще ги включим на ново ще гласуваме дневния ред, но не може Заместник Кмет точно това го коментирахме. Не може Заместник Кмет да преподпише докладните защото изначало ще бъдат нищожни. Така, че в тази връзка протокола ще им бъде предоставен нека да си свършим работата. Община Тополовград се състои от общинска администрация и Общински съвет. Така, че нека всеки да си свърши работата. След като те си свършат работата съответно считам, че и ни ще си свършим работата. Нито един жител на община Тополовград няма да го оставим ако зависи нещо от нас, ако той се нуждае от помощ или каквото и да било. По отношение на инвеститорите аз нямам официално искане за инвеститори, нито не официално да бъдат поканени инвеститори. Така, че от там нататък не мога да твърдя това което го каза заместник Кмета, че ние сме спирали инвеститорите. Така. Аз спирам до тука. От тук нататък пак казвам всеки общински съветник може да изрази мнение ще дам думата, ако има да се изкаже по … Така, госпожо Спирова искахте думата.

К.Спирова: Уважаеми колеги общински съветници и присъстващи в залата. Благодаря, че останахте! Виждам, че са Секретарите на читалищата и граждани. Лесно се хвърлят обвинения които не могат да бъдат доказани. Местното самоуправление и местната администрация са функции предоставени изпълняват функции предоставени от Закона. Ако ние като общински съветници които формираме органа на местното самоуправление Общински съвет не изискваме да бъде спазван Закона, не виждам как бихме постигнали тази промяна която всички ние искаме и отиваме за втори път за избор за нея. Съжалявам, че се стигна до тук, но Минчев и колегите знаят, че не еднократно съм поставяла въпроса кой какви правомощия по Закон има. За да се произнесе органа на местно самоуправление той трябва да бъде свикан както се казва в Закона от компетентен, тоест трябва да бъде лице на което е възложено по Закон. По Закон внасяне на докладни по които да се произнася Общинския съвет има право Кмета, общинските съветници и по изключение в нашия Правилник в разрез със Закона е записано Заместник Кметовете в кръга на предоставените им длъжностни характеристики. Така ли беше господин Минчев?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така е да.

К.Спирова: Нито ни са представени длъжностните характеристики на Заместник Кметовете, а от тази Заповед от тези Заповеди се вижда, че тези лица нямат право да разписват в момента. Тоест все едно, че ние не сме сезирани. Ако искате да водим разговор, диалог и да постигнем съгласие можеше тези докладни да бъдат преподписани включително и от общински съветник, да излязат от комисия. Тука ние се показваме коя е общинска администрация, тя е изпълнител. Няма да изпълнят решенията по останалите докладни? Какво ще правят? Ще откажат да изпълняват функциите си които за които всички ние им плащаме и държавата. Разликата между законодателната и изпълнителната власт е ясна. Аз предлагам сериозно да се помисли по Правилника. Дошъл на заседание на комисията „поддържам всичко и излизам“ не е присъствие в комисията, да бъде санкция наложена. Идването на заседание „напускам“ иначе накрая се разписваме на пълния размер на възнаграждението. Нещо разумно отсреща, да и мен ме боли за гражданите на община Тополовград само, че имаме ли оспорване на Областния Управител, че липсва мотивировка, че липсва компетентност. Върнати ли са Заповеди и Решение на Общински съвет поради липса на компетентност и ние да продължаваме да генерираме документи и решения които могат да бъдат атакувани и да оставим на съда да прецени при положение, че можем да отстраним предварително тези пороци. Да, не е необходимо всички да разбират от право, но поне малко усилия биха могли да положат кое е законно и кое не. Със тази обща Заповед на Кмета да ме замества еди кой си, да го замества еди кой си него като го няма по точно ни превръща в разследващ орган защото аз не знам кой, кога по какви причини отсъства и има ли право, няма ли право да подписва тези заповеди. Оставам на тяхната съвест да преценят искат ли да бъдат общински съветници или не искат. Като не им е интересно и не представлява за тях интерес има следващи в листата, да напуснат.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Значи във връзка с това което казахте за Правилника значи ако си спомняте още мандат 2007-2011 година там бяхме направили едни предложения евентуално възможно е да направим такива предложения съответно тъй като има практики и в други Общински съвети, тоест в началото на заседанието в средата, тоест при гласуване на половината докладни записки да се пусне също поименен списък и накрая на заседанието. И след като няма три подписа тогава да не се счита, че общинския съветник е изпълнил задължението си. Съответно аз като Председател и който и да е Председател да има право да налага санкции. Защото в сега действащия Правилник след като са подписани аз нямам право да налагам санкции. Както в тази насока считам, че може би вече е дошло времето да направим тези промени колкото и да са много крайни. Господин Анастасов имаше думата.

Ат.Анастасов: Искам да кажа нещо, че това е безотговорно. Не може общински съветници да решат и да напуснат Заседанието на Общински съвет. По някакъв начин не знам трябва санкции ли по какъв начин и то многократно не само сега, ако не мине някое тяхно решение с Кмета ли със Заместник Кмета ли стават и напускат заседание на Общински съвет. Мисля, че трябва да има някакви санкции. Така мисля аз не знам.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Васил Сяров искаше думата.

В.Сяров: В тази връзка на мисли искам да се изкажа, че има качен в сайта на общината на Общински съвет проект за промяна на Правилника. Трябва да се съберем, ако трябва председателския съвет ако трябва и по-голям кръг от колеги да вземем едно предложение да има ясно формулирани точни правила как, кога и какво при какви отсъствия могат да са уважителни причини, не уважителни причини на всеки му се налага няма лошо, но тука най-демонстративно за втори, трети, четвърти път да напускат след като не мине тяхно решение това е неуважение към   община Тополовград, към гражданите.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ами, да можем да се съберем и да излезем с предложение. В тази насока пак казвам има практика в други Общински съвети в които така са приели, че да получи пълното възнаграждение следва да има три подписа. Значи аз до сега съм се въздържал и мотивите ми бяха, че действително някой от общинските съветници могат да гласуват примерно двадесет докладни записки и да останат още две и в последния момент както някой ми се е обаждал от вас трябва да излязат спешно и примерно заради тези две докладни които ние ги гласуваме той да бъде лишен от това възнаграждение. Моят мотив това е бил, нали. От тази гледна точка защото нали на всеки му се е налагало да излиза, но явно, че сега е дошъл момента да се вземат тези крайни мерки. Така, че ще помислим върху тази част. Имаме промяна на Правилника така, че можем да го внесем нали при съгласието от страна на общинските съветници. Пак казвам едно е предложението може да има контра предложение тоест миродавното и крайното е гласуването дали да се приеме или не. Ако нямате други изказвания да преминаваме към дневния ред макар и колкото и да е кратък. Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Доклад за състоянието на престъпността и обществения ред. Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия приема доклада за сведение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Втора не е заседавала. Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Св.Михайлова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Тука нямаме гласуване, ако има желаещи за въпроси и някакви становища по тази точка или да я приемам, че е изчерпана точка едно. Приемам, че няма желаещи за изказвания. Изчерпва се точка едно и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становища?

В.Сяров: Първа комисия подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Св.Михайлова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? Аз ще кажа като вносител, че това е отчета за дейността. Това са чисто статистически данни., решения, заседания така както го изисква Закона и трябва два пъти в годината долу горе на шест месеца да се направи този отчет. Така, че нищо ново приемали сме десетки такива отчети. Има ли желаещи да се изкажат по т.2? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.2 са приключени, прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам на ОбС – Тополовград да вземем следното решение.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Тука стават малко сложни нещата обаче нямаме оттегляне на докладната, нямаме присъствие от страна на Кмета, но нямаме оттегляне ние изрично попитахме. За мен нямаме пречка да гласуваме, да го подложа на гласуване проекта за решение така, че от тук нататък аз ще го подложа на гласуване още повече, че виждам, че тука има представители, хора които са уважили дошли са представители на читалищата така, че считам, че поне най-малкото тях трябва да ги уважим. Аз за това попитах заместник Кмета поне можеше за тази точка да остане, но… Да, господин Сяров.

В.Сяров: Да не я гледаме тази точка защото след като няма представител на администрацията следва да не се гледа докладната да не би да ни я атакуват после Областния Управител, Прокуратурата, че както е записано в Закона при отсъствието на Кмета или заместник Кмета не трябва да се гледат докладните. Госпожа Спирова каза, че нали тя изкара тези докладни които нали са финансови въпроси и нали закона за устройство на територията които няма делегирани специални правомощия на заместник Кмета. Аз мое мнение и считам, че тази докладна следва да не я гледаме защото ще влезнем в противоречие със Закона. Моето уважение към Председателите на читалищата които са тука и останаха въпреки жегата, но трябва да не се гледа докладната защото това ще даде повод да ни атакуват от областната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ами да погледнато юридически би могло да бъде атакувано така, че изпадаме в много едно такова състояние. Ако искате и други мнения да чуем. Това което каза господин Сяров има основание. Ако решат да ни го атакуват чисто формално и юридически, да защото в Протокола то е отразено, че в момента отсъства, няма представител на общинска администрация, нито на вносителя на докладната записка.

К.Спирова: Ако може само. тъй като това са доклади на Председателите на читалищата за дейността им и всичко това е обобщение докладната. Ние приемаме за сведение ние не разпределяме финансови средства. Това беше моята идея да остане тази докладна в дневния ред, тъй като читалищата отчитат дейността си. Техните възнаграждения и бюджета който отпускаме всичко останало е прието с друга докладна.

В.Сяров: Няма проблеми ние да гледаме докладната и на следващата сесия някой общински съветник да я внесе ако от общинска администрация не искат да я внесат. Но според мене ще…..

К.Спирова: Само да попитам това нещо необходимо ли е във връзка с качването на….. на общото събрание за отчитане……

Р.Зотова-секретар на читалище „Св.Св.Кирил и Методий-1894“-гр.Тополовград: Не не е необходимо. /говор от място не се чува/ Това което се изисква от Търговския регистър то е свършено…..

Пл.Минчев – Председател на ОбС: А някакъв срок или някакво изискване което да представите решението на ОбС има ли което не търпи отлагане?

Р.Зотова-секретар на читалище „Св.Св.Кирил и Методий-1894“-гр.Тополовград: Не, не се изисква.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Тоест да приемаме, че нямате неотложна необходимост да го вземем това решение. Ами добре, тогава ще се съобразя с….

Ат.Анастасов: И вие да видите как действат администрацията и група общински съветници.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ами аз мога само да ви благодаря и да се извиня, че така присъствахте, уважихте, но за съжаление просто казах поне някой от представител да остане, но за съжаление и това не се случи. Така, че ще се съобразя с мнението на колегите и от тук нататък тази точка ще я приемем за изчерпана. Само за Протокола ще запишем, че с оглед на това, че отсъства представител на Кмет, Заместник Кмет и съгласно това което направи изказване общинският съветник Васил Сяров аз се съобразявам с него и тази точка я приемам за изчерпана. Благодаря ви, че уважихте самото събиране. С оглед на това преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становища?

В.Сяров: Първа комисия подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Св.Михайлова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Аз искам да си направя предложение само за представител в тази комисия. Аз предлагам Пламен Минчев.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре, ако има други предложения аз ще направя отвод. Питахме няколко колеги отказаха се не официално. Ако има някакви специални предложения? Няма. Ами добре само аз ще ви кажа, че ще гласувам „въздържал се“ защото все пак посочено е моето име и това ми е съображението. Така значи проекта става: Избира Пламен Минчев за Представител на ОбС – Тополовград в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Така ли да го приемам? Ами добре. Ако няма други предложения прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следното решение.

 1. 1.Избира Пламен Минчев за Представител на ОбС – Тополовград в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Само за Протокола да посоча, че Председателя на Общински съвет Пламен Минчев се е въздържал от гласуване. С оглед на това преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становища?

В.Сяров: Първа комисия подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Св.Михайлова: 1 „за“ и 2 „въздържали се“

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, господин Сяров като един от вносителите.

В.Сяров: Искам да направя следните предложения. За членове на комисията по първия проект за решение която да се състои от пет члена. Митко Батчев, Кера Спирова, Васил Сяров, Наско Стоянов, Светла Михайлова. По втория проект за решение – Избира за Председател на Временната комисия по т.1 – Митко Батчев.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, това са предложенията. Значи чухте ги предложенията на един от вносителите. Госпожо Спирова.

К.Спирова: Аз лично по тази докладна в началото имах изключително много така двоумения. Но след днешното поведение поредно демонстративно на общинска администрация и на част от колегите общински съветници и във връзка със безплодните ми опити чрез Председателя на ОбС да получим информация която ни се полага по Закон като общински съветници ние имаме функция да следим за изпълнението на решенията които сме взели и категоричния отказ на общинска администрация да изпълни задълженията си по Закон да не ни уведомява считам, че настоящата комисия е повече от належаща. Не може ние като общински съветници да вземаме решения както се казва за продажба защото общинските съветници продават не продава Кмета и да не знаем как е протекла процедурата и на кого е продадено. Отговорите „информацията е качена и е публична“ не отменя задължението на общинска администрация да внася в Общинския съвет информация издадени заповеди и то с мокър печат да праща копия от договорите, аз нямам желание да научавам търговски тайни, но имам желанието като общински съветник да следя изпълняват ли се законосъобразно решенията на Общински съвет. Днешните Заповеди които ни бяха представени искам да кажа, че не е в пълен обем всичко което може да правят Заместник Кметовете, защото имаше една Заповед в която като го нямаше Заместник Кмета Хари Мочев и него като го няма господин Данчо Трифонов изпълнява задълженията Кмет на община. Ако Председателя на ОбС не знае в даден момент когато Кмета го няма кой изпълнява функциите на Кмет ние каква община сме. Кой е органа местното самоуправление с конкретното име Кмет? Кмет е длъжност. Кое е лицето което изпълнява тази функция в определен момент? Отговора винаги трябва да бъде ясен на Председателя на ОбС. Какво значи този който няма право да разписва в този момент пуснал Кмета. Къде го пуснал? Има установени правила, има установени правила които казват кои са нашите задължения кои са задълженията на общинска администрация. Мисля, че до този момент този Общински съвет не е прекрачил нито един път границите на Закона и да изисква нещо което да не му е в правомощията. Напротив общинска администрация тенденциозно отказва да дава информация така, че да изпълнява задълженията си по Закон поради което ще гласувам за тази комисия и ще остана в нея.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Значи във връзка с това което казахте нали защото беше замесено и моето име мога да кажа следното. Значи това което беше на уведомителния режим аз го съобщих във връзка с отсъствията на Кмета, но нали ако има някакъв друг документ аз мисля, че следя стриктно деловодната кореспонденция. Това което казахте, да разбира се има хора които отговарят. Тука напълно споделям вашето мнение и становище, че следва когато да речем първия така наречен Заместник Кмет отсъства или където и да е бил следва също да има уведомление до Председателя както казвате. Аз не мога да изисквам тази информация нали. По принцип по Закон и по Правилник следва да я предоставят и в един момент аз не мога да се питам днеска като идва някакъв документ дали има право или няма право да подписва. Би следвало органа който го е изпратило в случая общинска администрация когато е подписан или не е подписан от така наречения първи Заместник Кмет следва да идва с обяснителна записка защо го е подписал втори или третия заместник. Но аз не мога да отида да им кажа. Има си достатъчно как да кажа отдели юристи които отговарят има Секретар на общината има си специално който изпълнява тази функция и в един момент аз за всяко нещо да пиша писма и да им изисквам нещо което не са го направили. Така, че аз ако имаше някакви други документи аз щях да ви информирам за отсъствието. Така, че поне аз не съм запознат и няма такива които са постъпили в деловодството на Общински съвет. По отношение на тази комисия аз като юрист считам, че също няма пречка да бъде формирана тази комисия на база на това което е написано, това трябва да се изпълни от Кмета на общината. Ако той не е запознат пак казвам общинска администрация вместо да се заяжда с мен или със съветниците би следвало да обясни, че тази точка която е цитирана тука чл.44, ал.1, т.18 трябва да бъде изпълнена и не само да бъде изпълнена, но там е посочено и срок. Мога да ви кажа, че нали комисията тя си заседава тя ще си свърши работата, но мага да кажа, че тука има представени заповеди които са в деловодството които аз съм ги проследил, но до ден днешен аз не съм видял договор говоря за този мандат. Не мога да се сетя за преди и не искам да се сещам назад да се връщам, но за този мандат няма представени нито едно копие на договор, а камо ли да бъде в три дневния срок. Значи има си вписани правила. Тука много добре е посочено в докладната т.24 Общинския съвет осъществява текущ и последващ контрол така, че има право да създава временни комисии. Аз също ще подкрепя тази комисия която тоест ние за това, че някой не е свършил дадено делегирано и Законово право което трябва да го свърши ние сега трябва да установяваме, но за съжаление е така. С оглед днешното поведение днес, не само днеска защото виждате, че това стана в началото на годината напускане на съветници на Кметове на Заместник Кметове което аз не го възприемам. Значи тука се дебатира Общинския съвет, Общинския съвет да дебатира, да се излагат документи и становища и считам, че което е най-полезно и най-правилно и е в полза на хората трябва да се вземе, а не да се правим на разсърдени и да се обвиняваме, че разследваме. Не ние не разследваме, пак се повтарям, но въпроса е, че трябва да има яснота, дебат и да се вземе най-правилно решение. Така, че подкрепям също тази комисия и надявам се, че тя ще установи доста неща. Пак казвам, че трябва хората които са до Кмета на общината да му кажат какво следва да направи, а не да идват да се карат тука с нас и да ни обвиняват. Пак казвам нека да се четат Законите и Правилата. Изключвам, че имаме двама юристи тука с колежката, но хубаво е да се четат съответното длъжностно лице което заема тази длъжност, а не само да ни задават глупости тука. Ако нямате за изказвания по тази точка да преминем към гласуване. Има ли желаещи да се изкажат по тази точка? Няма. Поради което приемам, че разискванията по т.5 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 и т.24, във връзка чл.44,ал.1,т.18 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

 1. 1.Избира Временна комисия от 5/пет/ члена, която да извърши проверка за периода от началото на мандат 2019-2023г. – 11.11.2019г. до 30.06.2021г., Кмета на община Тополовград изпълнява ли задължението си по чл.44,ал.1,т.18 от ЗМСМА – и изпраща на ОбС – Тополовград административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета в тридневен срок от издаването или подписването им в състав:

1.Митко Батчев

2. Кера Спирова

3.Васил Сяров

4. Наско Стоянов

5. Светла Михайлова

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване следващото предложение.

 1. 2.Избира за Председател на Временната комисия по т.1 общинският съветник Митко Лазаров Батчев.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3, там нямаме допълнение няма да го изчитам. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становища?

В.Сяров: Първа комисия подкрепяме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Св.Михайлова:   Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? Тъй като съм вносител на докладната само ще кажа, че това което беше получено на 21.06 от страна на Областния Управител за оспорване на това решение и с оглед на това, че в макар, че вече докладните те не са от проекто дневния ред беше включена под т.15 абсолютно за продажба на фирма „ЕВЕ“, говорим за друг имот то не е друг имот, имот който е бил разделен те са  били един имот сега са два съседни имота. Значи прецених, че с оглед макар вчера на комисиите юриста на общината каза, че имало възможност да се защити това решение аз не съм убеден много и момента който ще стане може след месец или година прецених, че следва да се, даже моето предложение беше вчера на комисията, тук ще ме подкрепят видях просто пропуски в документацията, скица, акта там имаше едни разминавания които, ако го бяхме вземали това щяха да ни го върнат. Така, че моята преценка беше, аз казах мога и да си оттегля ако се прецени, ако се направят дебати мога да си я оттегля, но считам, че влизането в съда ще забави неимоверно много самата процедура и считам, че е излишно, но ако има други противни становища аз ще се съобразя с тях. И в крайна сметка пък ако има и други противни становища гласуването ще го реши. Но преценката е, че следва да го отменим и апела ми към общинска администрация за да не бавим защото трябват пари за общината да не спираме нали парите просто указанията които са дадени в това оспорване нека така да бъдат добри общински администрация защото реално те подготвят документацията така да не стане, че ние в последствие ние да събираме документация. Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: Аз лично мисля, че въпросната докладна само доказва несъстоятелността…… на общинска администрация че не сме заинтересувани защото влизайки в една съдебна процедура да доказваме кой е по по-най можем да отидем до крайната дата да се доказваме и да пречим на един инвеститор на територията на Община Тополовград това е единствения който осъществява дългогодишна дейност на територията ни и се отнася с голямо разбиране към проблемите на общината. И мисля, че това е най-разумното решение именно да си отменим решението и съответно общинска администрация да окомплектова докладната така, че да няма основание повече да няма оспорване на решението.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Моите мотиви такива бяха, макар, че вчера юриста на общината каза, че можем да го спечелим това дело, но на каква цена и кога. А в този случай бихме могли да пречим на един инвеститор който инвестира доста сериозно, защото ще изпаднем в техни противоречия. Тука бяхме обвинени, че едва ли не Общинския съвет им пречим. Не ние не им пречим ето ние се опитваме да ускорим и да помогнем на общинска администрация с предложенията които ние като юристи с вас им дадохме на комисията. Аз не съм член на тази комисия, но мога да присъствам със съвещателен глас и така, че ние дадохме едно мнение с вас и може би надявам се това да бъде правилното мнение да не спираме процедури и да не спираме пари които биха могли да влязат в бюджета на Община Тополовград. Други желаещи има ли за изказвания? Преди да премина към процедурата на гласуване значи тъй като Протокола се изпраща на общинска администрация ето аз отправям апел. Нека общинска администрация своевременно подготви документите с вносител, с документацията така както е посочено. Говорим за тази докладна записка която сега отменяме решението както и докладната записка която беше предвидена в проекто дневния ред по т.15 която касае пак абсолютно идентичното с различен имот. Да бъдат внесени своевременно да можем ние на следващата сесия да ги гласуваме и там да не им пречим на процедурата да се движи. Така, желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? Няма поради което прекратявам разискванията по т.6 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Контрол по изпълнение на взети решения“

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Там нямаме доклад на Кмета, да, госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Във връзка с „Контрол по изпълнение на взети решения“. Вчера при разисквания с главния счетоводител през телефона ни беше отговорено нещо което не мога да приема за нормално. Всички бяхме запознати с доклада който казваше, че по размера на щетата нанесена на общината с дадения заем дали е по реда си или не на музея ще се произнесат допълнително когато приключат делата мисля, че е крайно време вече да ни се даде ясен отчет този заем върнат ли е? Колко му е останало след воденето на делата като наказание спрямо…… Непрекъснато нас ни обвиняват, че пречим на общината. Аз пък съм много заинтересована да чуя крайния резултата за нанесената щета на общината и какъв вид срок и размер съответно да вземем решение кой е отговорен и какво следва да направим от тука нататък. И не само проекта касаещ музея, но до колкото знам има заведени дела във връзка с наложена санкция и по изпълнението на проекта в дома от с.Радовец. Там също бих искала да знам като общински съветник приключени ли са делата и каква е крайната санкция която остава при разплащането. Точно този етап контрол който ние трябва да осъществяваме на мен ми се вменява и на всички вас, какво беше „разследващи органи“. Нямам намерение да бъда разследващ орган, а в качеството си на общински съветник който гласува бюджет бих искала да знам как се изпълнява частта при….

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Да това е при „Контрол по изпълнение на взети решения“ така, че да допуснахме го в тази точка. Тука нямаме контрол, нямаме представител и с оглед на това преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Аз има въпрос към Кмета. Нямам информация, а аз искам да се запозная с този ремонт на читалището и общината във връзка с изпълнението на този ремонт. Наблюдавам, а и съм разговарял с Председателя на читалището не знае кой осъществява този проект, какъв е проекта няма представа/ не се разбира/ Не знаят кой е изпълнителя на този проект. От други хора членове на управителния съвет на читалището така имам информация изрязали са радиаторите. Радиаторите са свалени изрязани са, но те би трябвало да се развият от тръбите, а те са отрязани директно от тръбите и тоест няма възможност да се сложат други радиатори просто да се подменят. После имаше ремонт на покрива на читалището, но той тече. Има ли текущ контрол който осъществява текущия контрол и после вече последващия контрол по изпълнението на проекта.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Значи до колкото разбирам, кой е изпълнителя на проекта ремонта на читалището и има ли текущ и последващ контрол на извършения ремонт. По отношение тука на радиаторите ще ви кажа и почнаха тука някъде да демонтират където са отрязани тука тези радиатори почнаха да демонтират ще има друга схема и други радиатори. Това което аз съм запознат като Председател защото питах, но защо така са отрязани това вече не мога да коментирам. По отношение на радиаторите знам, че бяха изнесени един или два дена и бяха предадени, но тука това да го считам ли като въпрос защото се записва. Тоест какво е станало със радиаторите? В смисъл къде са продадени ли са, съхранени ли са какво е станало с тях? Добре. Да, госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Моето предложение щеше да бъде за решение за изпълнение от Кмета на общината, но ще помоля Председателя да поеме изпълнението на решението. Всички, така малък е града знаете, че единия от личните лекари почина. Неговата практика беше доста голяма. Кратко е времето до края на месеца хората да направят избор на личен лекар. Тъй като създаде се напрежение самите трима лични лекари които остават и имат достатъчно големи практики започва отказ по прием на пациенти. Съгласно обаче рамковия договор който е сключила здравната каса с личните лекари ние имаме право да поискаме като община, като орган на местната власт пациентите от листата на доктор Господинов да бъдат служебно преразпределени. В разговор със Трифонов разбрах, че ще се опитат да намерят личен лекар който да поеме практиката, но това ще даде възможност после при един по-дълъг период от време хората да обмислят и да направят избор за личен лекар. Без да пишат дали са останали доволни, недоволни и да се преместят при някой друг, защото в момента служебното преразпределение не може да доведе до отказ от тримата лични лекари да приемат пациенти на доктор Господинов. Иначе всеки от тях може да откаже да приема пациенти и в един момент… Практиката на доктор Господинов беше около две хиляди човека действително е трудно на един или на който и да е било да поеме толкова много пациенти нормално е да откаже, но при служебно разпределение ако уведомим Районната здравно осигурителна каса и поискаме да извърши служебно разпределение няма как да откажат защото те са подписали рамковия договор и ще има възможност всеки един пациент да осъществи правото си на избор в края на годината.

Н.Стоянов: Темата наистина е много тежка …..

К.Спирова: Мисля, че е и належаща.

Н.Стоянов: /говор без микрофон не се чува/

К.Спирова: Хората са възрастни…

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Ще взема думата пак, но тука сега не знам какво можем да предприемем, но…

К.Спирова: Имаме това право.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Не аз друго по целесъобразност. Значи след като те отказват въпроса е ние не знаем колко пациенти и как имат и дали евентуално това служебно преразпределение ще доведе до невъзможност личните лекари които са тримата да осъществят функциите и те си когато станат повече хора. Аз там с тях трябва да се разговаря, не мога да кажа.

К.Спирова: Има възможност да наемат други лекари, допълнително персонал във връзка с това…..

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Да, това е така, но…

К.Спирова: Но иначе пък да оставим едни хора които са хронично болни и до края на месеца следва да им бъдат изписани лекарствата и да ходят от личен лекар на личен лекар. Почти всички имаме възрастни родители които в края на месеца или в началото на другия месец трябва да им бъдат изписани лекарства, а те ползват реимунизация на…, ако нямат личен лекар няма как да тези лекарства да им бъдат изписани. И за това ако искате решение да уведомим Кмета, но и Председателя на Общинския съвет да изпрати до Здравната осигурителна каса да бъде извършено служебно. Нали се сещате, че примерно има пациенти които са от малките села и дойдат и установят, че личният им лекар е починал и ще се чудят какво да правят с лекарствата или пък им откажат. То така ще стане.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    За мен, сега не съм точно запознат, но мисля, че когато през годината няма значение срока почине личния лекар там не важи 30 юни или 31декември.

К.Спирова: Не, не аз друго казвам. Аз ще си избера примерно единия от тримата и той ми откаже, те връщат не записват и за това казвам за да не се изправяме пред варианта тоз ни отказал, ония ни отказал защото със сигурност, че започват да търсят друг личен лекар…..

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Аз друго ме притеснява. Значи ние ако тръгнем да взимаме, аз мисля, че не знам дали в тази точка можем да вземем някакво такова решение, дали ще е целесъобразно защото ако тръгнем да го вземаме и по някакъв начин с това се съобрази Здравната каса от там нататък ако тези действително би трябвало личните лекари да имат някакви съображения и в един момент стане такова те имат тези права да сключат новите договори, но ние там не можем да ги задължим и т.н. В един момент…..

К.Спирова: Не, не Здравната каса ще ги задължи.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Да, ама в един момент така да не стане, че хората които пък са пациенти при тези тримата лекари се влоши пък тяхното здравно обслужване и накрая….

К.Спирова: А тези които изобщо нямат? Къде да отидат в Харманли, Хасково, Свиленград къде да отидат? В случая за двама съм сигурна, че отказват, не искам да споменавам имена. Ние имаме право да ги уведомим. През това време общината, аз казах, че вчера разговарях с Трифонов и той каза търсим лекар който да има право да стане личен лекар, защото там се иска специалност. Разговаряно е с трима четирима сега какво ще стане или няма да дойде аз не знам. И хората най-добрия вариант е да се прехвърли цялата листа. Днеска е 25.06.да края на месеца остават няколко дни и е време за лекарства.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Не то това може да го изпише и друг личен лекар, говоря за изписване на лекарства.

В.Сяров: Аз предлагам Председателя на Общински съвет да напише едно писмо до Кмета какво е намерението на общината във връзка с този въпрос.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Вижте какво община Тополовград, Общински съвет и общинска администрация тука бяха те да кажат какво да направят.

К.Спирова: Ами аз за това няколко пъти казах ние сме орган на местно самоуправление. Кмета представлява…/шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Да разбирам, но аз мисля, че действително хората които сега са без лични лекари наистина те се лутат и се чудят какво да правят, обаче другите лични лекари аз мисля, че те би следвало да имат някакъв интерес ако могат да ги обслужат и би следвало да ги приемат. В един момент ако ние приемем и ги уведомим и те го направят служебно пак ще бъдем ние виновни за едната група хора защото аз не мога да кажа, че след като те не могат да ги обслужват не виждам причина да не ги приемат. Защото си спомням за доктор Николова пак имаше тогава отказ т.н. и после които се бяха преразпределили.

К.Спирова: Доктор Николова уведоми Даткова и даде срок на пациентите си да изберат личен лекар. И тогава доктор Даткова се върна. Тя нямаше практика и пое отново по-голямата част. А в момента…

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Аз това което ме притеснява защото в един момент…

К.Спирова: В никакъв случай няма да бъдат нарушени правата на тези които искат да осъществят…

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Ако действително доктор Господинов има две хиляди човека, а общо взето другите имат седем осем хиляди пациенти и в един момент ние да се намесим…

К.Спирова: А седем осем хиляди, тя общината е десет.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Не, не аз не говоря…. Мога да кажа в един момент пак ще бъдем ние противопоставени и пак ще бъдем посочени, че едва ли не за някаква причина. Аз мисля, че…

К.Спирова: Коя е причината? Аз не казвам да бъдат прехвърлени на единия лекар. Аз говоря за служебно преразпределяне.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Аз мисля, че на този етап не би следвало Общинския съвет…

К.Спирова: Ние да я уведомим пък тя дали ще го направи или не е друга тема на разговор.

К.Господинова: Комисията не може ли да излезе с такова решение?

К.Спирова: Повече от здравето на хората не виждам кое е касае повече в момента.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Не ние първо решението което да вземем в питания и отговори на питания, то да вземем такова решение да се намесваме пряко в тази….

К.Спирова: Ама ние не се намесваме пряко. Ние не казваме да стане еди кой си личен лекар.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Сега така както могат да ни обвинят в бездействие така могат да ни обвинят в определени действия.

К.Спирова: Категорично е бездействие, защото аз няма да избирам на никой личен лека. Напротив спестявам му да ходи и да прави да се унижава.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Добре тя здравната каса която е тя самата здравна каса без ние и каквото и решение да напомняме би трябвало…

К.Спирова: Не няма да го направят докато няма искане.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Искане от кого?

К.Спирова: От заинтересованите. Няма да го направят.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Ами не знам. Нека да кажат и другите съветници.

В.Сяров: Напиши едно писмо до здравната каса тъй, тъй ….

К.Спирова: Да осъществи правомощията си по…/шум в залата/ Защото ситуацията наистина ви казвам е да не си този който ще ходи да се моли да му вземат документите. А когато им ги разпределят служебно те са подписали договори няма как да откажат.

В.СяровПо въпроса който зададе господин Батчев със проектите за читалището и за общината ние сме гласували дали сме разрешение на общината да участва в тези проекти. Дали сме разрешение на общината да тегли заеми за тези проекти. И съгласно разпоредбата на чл.44,ал.1,т.18 от ЗМСМА Кмета на общината не е представил в тридневен срок подписаните договори и съответно измененията и допълненията. Точно за това нали направихме тази комисия защото сега ако бяха представени в законовия срок договорите които са въз основа на нашите решения взети в един по-минал етап сега нямаше да се задава въпроси както каза господин Иванов, че сме разследващ орган. Имах едно питане миналия път за „Златно зърно“ на което ми отговориха днеска. Аз моя въпрос беше защо Кмета на общината е гласувал за двама ликвидатора след като ние сме му дали пълномощия да гласува за един ликвидатор? И ми бе отговорено така ще го изчета по-кратко. В допълнение можем да ви уведомим, че към настоящия момент „Златно зърно“ ООД е в ликвидация с назначени двама ликвидатори със равни права, за което ви представяме актуално състояние – извлечение от Търговския регистър. В тази връзка на основание чл.266,ал.6 и чл.269 от ТЗ за процеса по ликвидация на дружеството би следвало да се обръщате към назначените ликвидатори. Аз не искам да се обръщам към назначените ликвидатори, аз още един път се обръщам към Кмета защо той си е превишил правомощията като е гласувал за двама ликвидатори на общото събрание на „Златно зърно“? Това е моя въпрос на който искам да ми бъде отговорено писмено до следващата сесия.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    И който въпрос е различен от това което е питано кои са и колко са ликвидаторите. Те са различни въпроси.

В.Сяров: Аз питах защо той си е превишил правомощията?

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Защо решението е било за един, а той е гласувал за двама? То е различно. Ликвидаторите няма какво да ги питаме. Други въпроси? След като няма считам, че точката е изчерпана и закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

  

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС