Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 24 от 26.05.2021 г.

П Р О Т О К О Л

№ 24

26.05.2021 година

         Днес 26 .05 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград,   и началник отдели.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добър ден на всички присъстващи. Госпожо Заместник Кмет, колеги общински съветници, присъстващи в залата, в присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини – Кера Спирова която своевременно подал заявление в Общински съвет. На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството са постъпили три докладни записки които ще ги предложа за включване в дневния ред като искам да направя едно уточнение със Заместник Кмета, тъй като е входирана докладна записка относно: Приемане на План Извлечение за промяна на интензивността и вида на сечта в общински горски територии и дейности в горски територии – общинска собственост. Вчера на комисиите се обсъждаше и следваше да се промени, но тъй като е направено ние говорихме да бъде под формата на едно допълнение за промяна само на решенията….

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Направена е една нова и за това тази т.21 я оттегляме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, оттегляте я и включваме фактически тази която е. Добре, да с приложението съответно, но няма да я подлагам на гласуване защото тя си влиза под т.21. Това е за Протокола. След това уточнение ще направя няколко предложения по отношение на дневния ред, а именно да бъдат включени трите допълнителни докладни записки които са подадени в деловодството на Общински съвет. Започвам с предложенията. Първото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№633/20.05.2021г. относно: Продажба на дървено сглобяема конструкция – частна общинска собственост, да влезе в дневния ред като т.25. Следващото предложение предлагам ДЗ с вх.№634/20.05.2021г. относно: Определяне на пазарна цена за продажба на имот – частна общинска собственост, да влезе в дневния ред да влезе като т.26 от дневния ред. И следващото предложение предлагам ДЗ с вх.№635/20.05.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, частна общинска собственост, да влезе като т.27 от дневния ред. И в предвид на направените три предложения предлагам т.25 и т.26 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.28 и т.29 от дневния ред. Има ли други предложения по отношение формиране на дневния ред на днешното заседание на Общински съвет – Тополовград? Не виждам, няма поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключили, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Първото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№633/20.05.2021г. да влезе в дневния ред като т.25. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Следващото предложение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№634/20.05.2021г. да влезе в дневния ред като т.26. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Следващото предложение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№635/20.05.2021г. да влезе в дневния ред като т.27. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Следващото предложение, а именно. Предлагам т.25 и т.26 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.28 и т.29 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на направените процедурни предложения подлагам на гласуване цялостния предложен дневен ред от двадесет и девет точки и който е съгласен с така направеното процедурно предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16 „за“, „против“ и „въздържал се“ няма.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище? Само за информация, за Протокола първа и втора комисия не са заседавали така, че ще докладват само трета и четвърта. Трета комисия?

В.Сяров: Трета комисия допуска докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: На по предната сесия когато обсъждахме разпределянето на средствата на спортните клубове на базата на инструкцията която е приета и документацията която трябва да представят спортните клубове….. няма да ги изброявам пак те са от инструкцията. Тогава два клуба не представиха документация….. както и спортни календари и т.н. На базата на това направихме разпределение. СК „Тенис на маса“ – 7 000лв., СК „Джудо“ – 8 800лв., СК „Борба“ – 0 лв. те не представиха документация, ФК „Сакарски спортист-04“ – 0 лв. те също не представиха документация, ФК „Тунджа“-с. Срем – 6 200лв. и Подпомагане дейността на Георги Киряков – 2 000лв. Общата сума е пак 24 000лв. Средствата са на база предоставената документация за актуално състояние, за регистрация и за спортния календар. На база на това направихме това разпределение. Сега Гледам, че по същия начин старата която беше е предоставена от Кмета. Моето предложение е да гласуваме това което одобрихме за тези спортни клубове които наистина развиват дейност и заслужават, а тези които нямат дейност……

С.Георгиева: Кои нямат дейност? Децата нямат дейност ли?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ще ви дам думата, нека да се изкаже общинският съветник и ще ви дам думата.

М.Батчев: Това е моето предложение. Наистина хора които се занимават със спортна дейност …../ не се разбира/ да се отпуснат хайде да кажем 100лв. месечно нещо като заплащане за да се стимулира спортната дейност …../ не се разбира/ За това моето предложение е това което ви казах.

Кр.Иванов: Така. Пред мен е един Протокол който Митко Батчев общински съветник е присъствал на Заседанието и е подписал. Това твоя подпис ли е?

М.Батчев: Преди събирането на комисията.

Кр.Иванов: Значи Протокол, разглеждала, комисия, подписи, суми утвърдени. Сега не знам какви документи е имало обаче ФК „Сакарски спортист“ развива много добра спортна дейност, говоря за футбол с деца. Много добра .Твоето предложение е да е нула лева. Какво е това твоето предложение нула лева? Децата не спортуват така ли? Защото Председателя не може да ми отговори искам да питам тебе ти предлагаш децата да не спортуват.

М.Батчев: С децата се занимава Тенчо Георгиев. Той ги тренира, той ги води на срещи……. Той не получава нито една стотинка, нито има финансиране на този клуб. Говорим за другия отбор който се води от …… Няма регистриран спортен клуб на базата на новия Закон за регистрация.

Кр.Иванов: Друг отбор няма. Футболен отбор няма от две, три години. Говоря за деца. Има само от деца. Футболен отбор има от деца към ФК „Сакарски спортист“. Подписал си се тука ти утре можеш да се подпишеш и някъде другаде.

М.Батчев: Не може.

Кр.Иванов: Как да не може ти го доказваш. Един път си се подписал тука след десет дена може да се подпишеш някъде другаде. Има нужда децата да имат пари. Няма какво да ми обясняваш, знам…..

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ако сте приключили Борис Борисов, Силвия Георгиева и Васил Сяров искаха за изказване. Борис Борисов има думата.

Б.Борисов: Колеги, никой не е против да се дават пари за децата. Според мен искам да попитам първо главния счетоводител тука ли е? Тези пари примерно миналата година като са отпуснати на клубовете как са отчетени? По какъв начин за хонорар ли са дадени, за състезания ли са дадени, за екипи ли за закупуване. Даже аз мисля, че тези пари са малко за спорта и трябва да са повече, но бих искал да кажа, че тука трябва да има пълна отчетност и наистина като има една дейност клуба няма лошо има дейност, има деца трябва да ходят на състезания, трябва да ходят където и да е и да им се купува това което е необходимо. Просто искам да питам как се отчитат тези пари? С граждански договори ли на треньорите се плаща, има ли фактури за екипи, за пътувания, за хотели и т.н. Това е моя въпрос. Иначе тези суми не са нищо, трябва да са повече според мен.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ще ви дам думата. Силвия Георгиева.

С.Георгиева: Аз искам да попитам да направим една съпоставка защото явно сте запознати колко деца играят или не играят. Също така за джудото определяте 8 800лв. Колко деца ходят да тренират джудо, тоест не джудо, а тенис на маса? Колко човека? Да ги съпоставим със футболния отбор. Колко деца играят вие явно сте по-запознати и как може да определите нула лева?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, ще ви дам думата. Васил Сяров и ще дам думата на Митко Батчев.

В.Сяров: Вчера на комисията обсъдихме докладната и господин Трифонов ни каза, че ще ни представи регистрацията на клубовете които са постъпили в общината. Днеска сутринта нямаме тези регистрации и искам да попитам СК „Борба“ има ли регистрация представена по новия Закон и ФК „Сакарски спортист“ като футболен клуб има ли регистрация? Тука не говорим с какво се занимават с деца или с големи, просто вчера въпроса беше имат ли регистрация след 2018 година по новия Закон за спорта. На което ни казахте, че днес ще ни представите документите.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така. Митка Батчев и ще дадем думата на…

М.Батчев: Във връзка с това което представи Силвия Георгиева и това което Борис Борисов каза, след тази комисия която Иванов прочете имаме събиране на комисията по спорта към Общински съвет и там изисквах по инструкцията която е приета в общината актуално състояние и регистрация, участие в състезания, в спортния календар, финансови средства които са заложени за какво, как. Това беше представено само от трите клуба на които увеличаваме средствата. Тези два клуба които се изключват те не предоставиха тази документация и по Закона за регистрацията и отчетността и т.н. Това е което исках да ви кажа. А по въпроса за футболен клуб аз съм бил там знам колко деца тренират, няколко пъти съм бил. Тренират децата, но не получават нищо за това, нито треньора нито стотинка. Тези пари които ще ги гласуваме за ФК „Сакарски спортист-04“ не отиват за децата което е грешно и неправилно. Това искам да кажа.

Кр.Иванов: Къде отиват тогава? Къде отиват кажи?

М.Батчев: Няма отчетност как да кажа.

Кр.Иванов: Ти нали знаеш всичко. Този път как не можеш да кажеш? Ти лишаваш децата. Само можеш да рушнеш нещо, само можеш да рушнеш нещо през целия си съзнателен живот само това. Имаме създадена някаква традиция да тренират децата и ти отиваш и на бърза ръка рушкаш всичко. Това е цялата работа.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така. Борис Борисов искаше думата ще дадем и на заместник Кмета и на главния счетоводител.

Б.Борисов: Аз предлагам ако е възможно нали и заместник Кмета Данчо Трифонов да кажат дали може да се направи да гласуваме хонорар на треньора който ги обучава Тенчо. Примерно казваме ще получава Тенчо по граждански договор към община Тополовград 300лв. на месец. /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Наско Стоянов.

Н.Стоянов: Ще може ли да върнем малко назад нещата защото тука ще се разминем. Значи ние говорим за регистрация по Закон. Стъпваме на тази база. Сега има много групи които ходят да тренират и друг вид дейност спорт и не можем да обхванем тези хора и ги обхващаме в рамките на Закона. Тука сме и се водим от Закона. Възможността за да дадем средства на даден клуб е ако той отговаря по съответните изисквания на Закона. Това е проблема. Да не се размиваме сега и да отиваме в трета глуха. Има добра практика аз лично съм го правил в годините три екипа съм подарил на спортния клуб лично с мои средства в годините. Ако някой има възможност също може да направи дарение да им се закупи екип. Има много добър резултат, вдига се самочувствието, случват се нещата и децата спортуват с желание и с мерак. Това е положението. Но да тръгнем от там кой отговаря по Закона и какво ще му се разпредели. Защото тези които не отговарят по Закона те остават извън рамките на нашите взимания на решения. Толкова ли е сложно?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, заповядайте на микрофона Заместник Кмета!

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Добър ден на всички! Значи първо искам да почна от там. Господин Батчев вашето желание е едно, това което като факти и протоколи при нас е друго. Това какво сте имали вие като желание и какво сте предлагали е едно, а това какво се е получило с подписи и протоколи при нас е друго. Както каза някой тука не знам дали да го цитирам работим с документи. Ето давам ви пример. Казвате за хонорара. Значи ние не наказваме или не награждаваме. Как става финансирането на клубовете. Съжалявам, че това се прави точно в този общински съвет, но явно сега ще трябва да лекция да изнасям. Почваме от начало. Всеки един клуб изготвя една докладна записка, ето сега хващаме един и отварям. Управителния съвет на ФК „Сакарски спортист“ До Кмета на Община Тополовград, до Председателя на ОбС. Докладна записка от управителния съвет ФК „Сакарски спортист-04“ – Тополовград относно плануването на целеви средства за спортна дейност и подпомагане на ежедневната експлоатация на стадиона и спортната база. Внесено е на 12.01.2021година като долу е предложението за бюджет разбит от същия този управителен съвет. Не е наша работа да предлагаме, като този хонорар който е 0 не го е приел Данчо Трифонов нито обществения съвет, приел го управителния съвет. Ние единствено го взимаме за сведение, внасяме го в този съвет който в последствие беше на 12.01.внесено,а това което господин….Протокол от Заседанието на общинската експертна комисия е от дата 13.01.Тоест този документ е бил на ваше разположение и това може да се докаже. Сега почвам, извинявам се, че почвам като разследваш функции което не е наша работа. От там продължаваме. След като управителния съвет всичките тези неща по същия начин всичките тези клубове са внесли по този начин. От там нататък тези неща постъпват в така наречената експертна комисия която го утвърждава или не. Внася промените или не което в последствие идват при вас. Чета и другото с изискването където имаме Наредбата за работата. Отиваме хайде да речем, отиваме и на борба което също е така наречения спор. При мен има и това е при всички, пак казвам датата на 13.01.Комисията заседава след това. Кое са ни представили. План сметка са ни представили, отчет за дейността са представили, удостоверение са представили от София на основание чл.45, ал.3 от Закона спортен клуб борба, БУЛСТАТ и всички от Министерството на Правосъдието. Плюс удостоверение от Ямболския Окръжен съд фирмено отделение удостоверява, че е регистриран. След което отивам по нататък. Утвърдената така наречена план сметка и почват да работят по нея по тази разбивка. На базата на всяко едно спортно мероприятие или дейност, дали е хонорар, дали е участие те представят фактури. Тука е главния счетоводител в нашето счетоводство които се ощетоводяват последствие на което нали отчета им приключва с изпълнение или неизпълнение в някоя част, но така или иначе цялото това финансово проследяване го има на база на документи. Така, че ние не сме направили нищо повече или нищо по малко. На базата на управителните съвети на всяко едно от тези спортни дружества ние сме си свършили работата поискали сме им удостоверенията, прикрепили сме ги те са били на разположение на експертната комисия, тя е взела своето решение и ние сме го внесли. Сега друг е въпроса господин Батчев твърди как някой внасял, как някой изтеглил това не е нашия проблем. Докладната е в този вид в който внесена , протокола е този който е. Аз твърдя, че няма друго заседание на експертната комисия. Това е.

В.Сяров: СК „Борба“ и ФК „Сакарски спортист-04“ имат ли актуална регистрация след 2018 година по новия Закон? Това е въпроса.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Казах ви вече дружествата са представили тези документи които ги имаме. По същия начин мога да отговоря и за тенис и за джудо. Ние не сме разследващ орган. Ние работим на база на решения на съдилищата.

В.Сяров: Имат ли СК „Борба“ регистрация актуална? Има ли при вас?

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Аз ви казах те са регистрирани. Колко повече от това.

Ат.Анастасов: Ами дайте да я видим!

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Ето го решението на Ямболския съд. Това преди малко което го диктувах.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, Митко Батчев.

М.Батчев: Не въпрос имам отношение по въпроса. Това което каза господин Заместник Кмета, може да са представили, въпроса е този Протокол който е изготвен аз съм си отбелязал т.2 има изискване спортните клубове да представят регистрация актуално състояние от 2018година по новия Закон за спорта. И второ отчет за дейността през 2020 година. Това което сме изисквали…./ не се разбира/ това не беше представено и за това обсъждаме този въпрос и приехме. След този момент когато изискахме тази информация тя не е предоставена, вземали сме решение, разпределили сме средствата……. В този момент когато ние трябва да вземем решение отделните федерации си имат срокове за регистрации което за тази година е изтекло отдавна, беше миналата година. Сега не знам каква регистрация са представили ще видя на базата на това което имат всички останали клубове, но това което е от предния протокол сега ако те са си дали протокола в него изобщо е предоставен този протокол без тази забележка която аз съм отбелязал….. Беше ми предоставена само инструкцията. От там нататък това което го изисквахме не го представиха.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Борис Борисов.

Б.Борисов: Решение на съда от 2018 година, всички спортни клубове са в Търговския регистър. Търговския регистър е публичен и мога за две минути да проверя всеки един клуб дали….актуално състояние. Но това не е проблема. Аз не искам клубовете да нямат пари. Трябва да се намери някакъв начин и да не се караме и да не се чудим как да спрем парите на децата, четири хиляди за футбол, а трябва да намерим вариант да ги субсидираме. Ако примерно Президентите или Председателите на клубовете, Управителните съвети не са се пререгистрирали не е толкова сложно да отидат да пуснат в Търговския регистър документи. Става за пет дена. Отчетите от миналата година къде са ходили, да си дадат фактурите, това е. Имат ли дейност? Клуба по борба, сега моите уважения борбата я уважавам много като спор, но няма нито един състезател. Даваме пари, хубаво, но нека да има дейност, нека да има тренировки там. За това става въпрос не става въпрос да спрем парите, а да развиваме нещо, да правим нещо. Това е моята идея. Тя регистрацията аз съм за да им се даде пари, но да развиват дейност. Защото те не са пререгистрирани. Наистина в нарушение са.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Красимир Иванов, Васил Сяров.

Кр.Иванов: Сега, при мен има само един Протокол. Батчев ми цитира някакъв Протокол явно са се събрали двама човека…. Няма друг Протокол! Има ли някой друг Протокол който Батчев ми го цитира? Има ли някакъв друг Протокол? Седнал си и на коляно си го написал. Ето виж какво си написал на коляното там. Виж какво си написал! Това е официалния Протокол. Друг Протокол няма на който ти си се разписал. Тук съм съгласен с Борисов…., това си го написал на коляно сега където ми го показваш. Точно на коляно си го написал с химикал. Това е официалния Протокол, за мен друг Протокол или при някой друг няма. За съжаление тука прозират някакви лични интереси с някои от Управителите на клуба. Аз не мога да разбера какво имаш против децата да тренират? /шум ва залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Моля, за тишина в залата! Думата има Красимир Иванов, Васил Сяров и Коста Стойчев. /шум в залата/ Запазете тишина!

Кр.Иванов: Това е официалния Протокол където сте го разписали всички присъстващи определени със Заповед на Кмета.

М.Батчев: Смешник.

Кр.Иванов: Какъв смешник бе, писал си го на коляното бе. Няма да ме лъжеш Батчев!

М.Батчев: Ти си много далече от нещата.

Кр.Иванов: Къде, къде е Протокола където ми цитираш някакви цифри?

М.Батчев: Това е Протокола, това е копие от Протокола.

Кр.Иванов: А това какво е? Какво си писал там?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Сега Красимир Иванов, ако е приключил Васил Сяров, Коста Стойчев, Атанас Анастасов.

В.Сяров: Аз имам един въпрос на който може и писмено да ми отговорите за следващата сесия. За 2020 година колко пари от Общината са преведени на спортен клуб “Борба“ за 2020 година? Приведени ли са пари, защото ние в бюджета пак заложихме пари за спорта и колко пари са приведени за СК „Борба“ за 2020 година? След като чета тука отчета на клуба, че през изминалата 2020 година клуба не е провеждал мероприятия поради епидемиологична обстановка. Приведени ли им са пари?

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Ние плащаме на действително извършена работа. Тука е и главния счетоводител.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Приключихте ли? Коста Стойчев.

К.Стойчев: Благодаря. Аз имам само да добавя това, че действително трябва да намерим някакво решение на въпроса и тук се поставят много данни и факти и работата опира пак до работата на комисията, по точно в комисията по култура, спорт, туризъм и т.н. Втора комисия мисля, че беше. Нещата опират до там, наистина ние работим по документи. При нас са предоставени докладната записка и Протокола от 13.01. След като има толкова много данни и факти защо тази комисия не се е събрала….. Ами дайте Протокола!

М.Батчев: Ето Протокола…

К.Стойчев: Ама вие това си го имате за вас господин Батчев. Дайте да го видим този Протокол за какво става въпрос! Но както и да е. Другото което е. Сега имат пререгистрация нямат пререгистрация /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Моля за тишина! Изслушвайте се! Вече съм дал думата.

К.Стойчев: И аз ще помоля нека да се изслушваме защото явно бъркотията става голяма. Защо в такъв случай се прави моментално някакво предложение за преразпределяне на средствата? Дайте да подходим по друг начин! Там където има неяснота за тези клубове, споменаваха се ФК „Сакарски спортист“ и СК „Борба“ за сега да им се стопират тези пари, другите да си получат толкова колкото им е по Протокола или както е по докладната записка и след като те евентуално имат някакъв срок или да им се даде допълнително някакъв срок да си ги представят цялата документация по регистрацията да си получат тези пари. Или съответно тогава да не ги получат и никакъв не е проблема тогава да се прехвърлят. Защото започваме сега предварително и аз питам тука въпроса беше зададен. Как се разбра, че тука тенис на маса трябва да получи приблизително девет хиляди? Аз не я виждам тази сума. Защо, кой къде е коментирал, по каква линия се получават? Това имам предвид и правя такова предложение. Ако в краен случай се налага да вземем някакво решение да не им се стопират тези пари, тоест да им се стопират тези пари временно на тези както вие казвате тези съмнителни регистрации, да им се стопират временно тези пари до изясняване на фактите. Ще ни предоставят ли допълнително регистрации или няма да предоставят, но не да тръгнем още сега да прехвърляме, да преразпределяме пари. За това ставаше въпрос.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така. Ако приключихте Атанас Анастасов и Митко Батчев.

Ат.Анастасов: Аз исках да кажа нещо във връзка с това което каза колегата, само Минчев по-добрия вариант не е ли да оттеглим тази докладна и на другата сесия да я разглеждаме защото има възможност тези два клуба които не са си представили регистрациите да могат да имат това време и да си ги представят.

К.Стойчев: Така спираме и парите на другите.

Ат.Анастасов: Един месец. Аз не виждам да е толкова голям проблема.

К.Стойчев: Ако имат някакви състезания или спортни дейности?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Митко Батчев и Красимир Иванов.

М.Батчев: Хронологията на събитията. Събира се тази комисия по Заповед на Кмета, обсъждаме предложението на Кмета за финансиране на клубовете на базата на миналата година. На база на това обсъждане аз изисках тази документация която съм отбелязал тука и всички Председатели на клубове казаха, че ще ги представят до събиране на комисията към Общински съвет по въпроса за спорта. На събранието на комисията на ОбС само тези клубове които упоменах представиха документацията. Другите два клуба не я предоставиха и на базата на това дойде това преразпределяне и предложението за вземане на решение. Документацията която е има я в комисията, втора комисия по спорта на нашето заседание. Така, че ако някой се съмнява, че този Протокол е първия на който заседава комисията начело с Кмета след това на базата на неговите изисквания от мен за предоставяне на всички нужната документация. На заседанието на комисията документация не беше предоставена от двата клуба, аз лично се обадих на всеки един от тях. Само три клуба предоставиха нужната документация и на базата на това направихме това преразпределение да не намаляваме средствата, а да ги дадем на тези клубове които се развиват. Това беше хронологията на нещата, ако на някой не му е ясно….

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Сега, пак питам. Батчев това тука твоя подпис ли е в Протокола? Твой ли е или не е ? Той седнал после у тях и почнал на крака да пише с химикал./шум в залата/ Имам предложение. Предложението ми е няма да се дава на никой пари да не вкарваме интриги между клубовете на следващата сесия или на по следващата докладната да се гледа пак.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Аз също ще направя едно предложение към вносителя. Само искам да кажа и да внеса малко яснота. Този Протокол е внесен който се цитира от Красимир Иванов е внесен и е заседавала комисията. След това имаше едно заседание на комисията по спорта която един път заседава и след това поради липса на кворум не е заседавала и тогава там се правиха едни преразпределения, но искам да обърна внимание и на Заместник Кмета. Значи в самата инструкция условията и критериите за реда за финансово подпомагане на спортните клубове значи има раздел три – условия за финансово подпомагане спортни клубове там имаме раздел четири – критерии за подпомагане дейността на спортни клубове, указания за финансиране. Много добре и подробно е указано как, защо и по какъв начин следва да се финансира даден спортен клуб. Дейност, документация и т.н. Мисля, че една пререгистрация може да стане и то така както каза господин Борисов може да стане много бързо ако това е нали причината. За това аз ще направя едно предложение към Заместник Кмета нали в случай той представлява Общинска администрация, да оттегли тази докладна. Да се свика комисията по спорта, да се съобрази с това което е тука и на следващата сесия с цел ние по някакъв начин, пак казвам както тука се изрази становище да не ощетим даден клуб, да не ощетим децата. Мисля, че с един месец сесията, пък може и по-рано да го гледаме няма да бъде ощетен, още повече, че тези условия които ги казах за финансовото подпомагане, критерии значи след като е предвидено в тази рамка то е посочено за състезание за което се дават. Така, че аз мисля, че ние няма да нарушим ако гласуваме средствата на следващата сесия защото спортен клуб който ще участва той ще представи съответната документация и ще бъдат макар и отпуснати финансово тези средства. Мисля, че там няма да нарушим спортния ритъм на самите спортни клубове. За това моето предложение е да бъде оттеглена, де се прецизира и сумите които съответно ние ги гласуваме да стигнем как да кажа до единодушно решение и с цел да не ощетим даден спортен клуб, да не ощетим деца които тренират съответно. Това е моето предложение и мисля, че е най-правилното към настоящия момент.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Оттеглям докладната до изясняване на абсолютно всички документи и протоколи.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, добре. Значи с оглед оттегляне на докладна №1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Преди да ви дам думата, само това ще важи и за следващите докладни и ще обърна внимание съответно и към ресорния Заместник Кмет значи изписано е т.23 от правното основание трябва да бъде т.6. По принцип винаги така са внасяни защото имаме разпореждане с бюджетни средства. Значи т.6. Няма проблем аз ще го изчета правното основание. Просто и за другите докладни пак по същия начин пак ще го съобщя. Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 са приключили, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Тука по същия начин пак т.6. Има съгласие от вносителя. Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.3 са приключили, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №3. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №3. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С това решение се изчерпва Т.3 и преминаваме към,

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Само да допълня, че към т.4 има обяснителна записка. В самата докладна не е описано сливането за това допълнително към нея е обяснителната записка.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да тя е раздадена на общинските съветници и ще бъде приложена към докладната записка. Имаме и приложена справка по чл.26, ал.5 от Закона нормативните актове, тъй като имаме промяна в Наредбата. Комисиите за становище?

В.Сяров: Трета комисия искаше да се даде обосновка за увеличаване на таксата в селата което е дадено с обяснителната записка.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така. Значи обяснителната записка е факт, тя е неотменима част от самото решение, ще бъде приложена. Справката също е приложена което за мен също е спазена процедурата по отношение промяна на Наредбата така, че желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? А господин Митко Батчев имате думата.

М.Батчев: Аз в тази обяснителна записка не виждам защо се предлага увеличение. Защо се увеличава с пет лева? Обяснителната записка не обяснява защо.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Господин Трифонов.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: В момента което е добре и би трябвало да се види общинска администрация се е разпънала толкова много за поемане на ангажимент към родителите, тоест селата почти на 100% са плащане на таксата и 99 от децата в града които посещават детска градина. Естествено, че когато имаме решение за сливане което е и преди сме казвали и когато има един управител, тоест Директор, едно счетоводство, една сметка да се търсят тези пет лева след като ние сме ги направили нещата на базата на решение на Общински съвет за сливане на детските градини. Естествено, че кой родител ще е съгласен след като…..и може ли да откриете вие разлика между едно дете което е в Орешник и едно дете от Тополовград. Те са подчинени на един Директор. Вече сме гласували, че този Директор е самостоятелен второстепенен разпоредител на средства. Той калкулира една и съща цена на храна, на база на обществена поръчка. Отделно от това ние гласуваме и допълнителни намаления на таксите и освобождаваме от такси. Вижте там предишния път бяха три основанията, сега са най-малко дванадесет. Почти на 100% ние поемаме ангажименти към изхранването на децата на тази община. Петте лева са точно за това да не се създава това разделение. Какво правим град и село, по бели деца, по черни. В момента така е практиката. Това е. Аз мисля, че доброто което трябва да се оцени е , че Общината е поела наистина един огромен финансов ангажимент почти на 100% да заплаща таксата за храна, разходите за храна на детските градини. Тука е Директора тя също може да ви каже. Събрали сме за всяко едно дете, за всеки един родител естествено, че снимката е моментна. Вие знаете, че едни деца ще отидат първи клас, ще постъпят други, но ние в момента това което правим е такова положението. Почти на 99%, хайде да не кажа на 100% децата не заплащат такси.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, да ако имате какво да добавите.

Б.Стоева -Директор на ДГ „Щастливо детство“: Уважаеми съветници само да върна малко на зад във времето някой от вас и тогава са били общински съветници тогава гласувахте…….защото се очакваше едно…./говор от място не се чува/ Сега обаче очакваме един проект който в момента се изпълнява и….. /говор от място и шум в залата не се разбира/ Аз не виждам кой знае каква тревога по отношение на точно тези пет лева.

Ат.Анастасов: Може ли само един въпрос. Вие казвате, че имате някакъв проект. Това е проект за изхранване на децата така ли да го разбираме?

Б.Стоева -Директор на ДГ „Щастливо детство“: Точно така.

Ат.Анастасов: Той Заместник Кмета каза, че общината плаща. Това е по проект за изхранване на децата или от общината.

Б.Стоева -Директор на ДГ „Щастливо детство“: Значи този проект който върви в момента е до края на 2021 година. Тук влизат деца от социално слаби семейства и там попадат около 60 деца. Как попадат в тази система и аз не мога да ви кажа. Обясниха от Министерството, че……./ не се чува/ и съответно свързани са със социалните дейности които са в общината. Децата които се появяват там аз ги виждам те са там в една форма. Този проект е до края на 2021година, но скоро обявиха, че ще приключи чак в 2023 година учебна. Чудесно е, но никой не знае в кой момент колко деца ще се появят разбирате ли? Значи могат да станат десет повече, могат и да отпаднат десет деца. Това никой не може да каже, аз го виждам месец за месец на платформата. Но наистина общината с това което подготвя в момента много деца така са облагодетелствани и няма да плащат тези четиридесет лева…../ не се чува/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Само господин Батчев искаше нещо.

М.Батчев: По въпроса който зададе Анастасов тези пари от Проект ли са или общината ги плаща?

Б.Стоева -Директор на ДГ „Щастливо детство“: Тези пари се възстановяват в сметката на общината. Значи ние изпращаме съответните документи и те връщат обратно средствата. Но този проект е нещо моментно, той не е нещо което ще продължи…..

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Господин Трифонов.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Да стане по ясно. Значи намалението на храната на децата в детските градини се извършва по два начина. Единия е това което ни дава възможност тоест на 100% финансиране на част от децата по проект които детските градини и когато държавата целево финансира. Ние първо плащаме на…… / не се чува/ Тоест общината не ги дава, но ние за да сме сигурни за да нямаме притеснения, че евентуално при спиране на проекта тези деца ще останат извън това разширяваме за да се презастраховаме и вкарваме още десет основания тоест свършвайки проекта абсолютно тези деца попадат в другата територия тези които вече общината плаща. Ако имаме в момента 200 деца 60% …./шум в залата не се чува/ Но аз не виждам няма какво да имате притеснения защото има едно нещо друго. Държавата от тука си е искала да си свърши работата, и може би ще трябва да я довърши. Когато се задължава със Закон както стана предучилищното възпитание задължително тоест държавата трябва да осигури субсидиране докато трае този проект. Ето защо ние в момента работим нали с две защитни мрежи. Едната е на базата на проекти от държавата и другата е субсидия от общината.

Ат.Анастасов: По редно е да кажеше, че тези пари идват от държавата, а не от общината, защото казваш общината финансира това, а не е така.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: 60 деца им плаща държавата за другите 180 плаща общината.

Б.Стоева -Директор на ДГ „Щастливо детство“: Пак казвам този проект е нещо временно който може би ще приключи…… Ясно се вижда разликата между….. / говор от място не се чува/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Един въпрос да ви задам. По този проект колко деца са?

Б.Стоева -Директор на ДГ „Щастливо детство“: Около 60.

Кр.Иванов: Колко деца са общо?

Б.Стоева -Директор на ДГ „Щастливо детство“: Около 220 деца са.

Кр.Иванов: Останалите кой ги покрива?

Б.Стоева -Директор на ДГ „Щастливо детство“: Значи част от децата си ползват преференциите, но и част от тях си плащат пълната такса.

Кр.Иванов: Общината нищо не поема?

Б.Стоева -Директор на ДГ „Щастливо детство“: Как да не поема? /шум в залата/

Н.Стоянов: Да прекратим разискванията и да преминем към гласуване.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Има ли други желаещи за изказвания? Точката е изчерпана, поради което прекратявам разискванията по т.4 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8,ал.1,т.3 от Закона за местните данъци и такси и чл.283,ал.9,ал.10,ал.11 от Закона за училищното и предучилищното образование, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следното решение.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.4 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Само една отметка, едно предложение за едно определение което е. Думата в заглавието – социално включване и разширяване на образователната интеграция на деца и учениците от етническите малцинства, самата дума „етнически малцинства“ да се замести с „етническа група“. Думата „етнически малцинства“ да се замести с „малцинствени групи“ Само това друго всичко е окей.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Приема се вашето предложение.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Това е по самата програма. Други желаещи да вземат отношение по т.5 има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.5 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3,ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, предлагам на ОбС – Тополовград да приеме следното решение.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.6 са приключили, прекратявам разискванията по т.6 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.4,т.2, чл.41,ал.2 от ЗОС, вр. чл.44,ал.2,т.1 и чл.49,ал.2 от НРПУРОИ на ОбС – Тополовград, чл.75,ал.1 от Закона за подземните богатства, вр.§14 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: На предната сесия имахме точка също в тази връзка за учредяване право на прокарване. Аз искам една корекция да направя в заглавието. „Учредяване право на прокарване, след „изграждане на обект“ и е описано какъв обект. Искам да се упомене точно за какво прокарване става въпрос. Учредяване право на прокарване на оптичен кабел, а не право на прокарване. По тази логика можем да прокараме път, тунел, идеи, всичко можем да прокарваме.

Кр.Иванов: То пише бе! Прокарване на кабел на НН, то в докладната пише бе. Техническо обяснение право на прокарване на кабел НН.

М.Батчев: Добре, какъв е проблема да се опише в наименованието точно да се упомени.

Кр.Иванов: Написано е бе човек! Описано е бе човек прочети цялата докладна.

М.Батчев: Учредяване право на прокарване за изграждане на обект. Какво право на прокарване на какво? Моето предложение е следното. В наименованието на докладната да се допълни…../шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Моля за тишина! Имате думата.

М.Батчев: Моето предложение е следното. Учредяване право на прокарване на кабел НН за изграждане на обект еди какво си. Тоест след думата прокарване да се добави кабел НН. Това е. /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Красимир Иванов иска думата. Ще дам думата и на Тоня Бакалова.

Кр.Иванов: Разбирам желанието на господин Батчев , не си чете целите документи и иска да прочете заглавието и да му стане ясно за какво става въпрос. Само два реда по-надолу е описано какво ще се прави. То за това се казва докладна, а не визитна картичка. Трябва Батчев само да прочете и да му стане ясно за какво става въпрос .А само три реда по-надолу е описано типа на кабела, колко метра ще се копае, къде ще се копае. Това са елементарни работи и ние губим време за няма нищо.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Тоня Бакалова имаше да каже нещо, нека да я чуем и нея.

Т.Бакалова – н-к отдел „ОСИР“: В тази връзка за да няма повече недоразумения към самата докладна записка има технически проект. Ако общинските съветници са съгласни както заявителя е приложил документите и както е изписано на техническия проект, тоест документацията към докладната обект, това което е изписано като обект, ако сте съгласни от тук насетне така да се изписва. Нека само да зачета към работния проект как е заглавието на обекта – Трасе на кабел НН за присъединяване на ФЕЦ – Хлябово в ПИ 212, квартал 33 по ПУП на с.Хлябаво – ако това ви удовлетворява общинските съветници от тук на сетне право на прокарване…. Това е нашето предложение.

М.Батчев: Аз нямам предвид самия проект какво ще се прави, но за това да се направи този проект значи да се добави прокарване на кабел. Значи само това прокарване може да се прокарат много други неща. Проблем ли е да бъде написано „прокарване на кабел“?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Коста Стойчев искаше думата.

К.Стойчев: Уважаеми колеги, господин Батчев специално към теб се обръщам като уважаван колега. Прокарване е технически термин който е залегнат в проекта. Отдолу се изписва какво ще се прокарва водопровод, канализационна система, ел. мрежа, кабел високоволтов, нисковолтов и т.н. Самата дума „прокарване“ е технически термин. Нищо неясно няма. Прочетете на долу докладната да видите за какво става въпрос и ще ви стане ясно. За това става въпрос.

М.Батчев: Ще кажа две думи ако на някой не му е ясно. Зачитам отново. Относно: Учредяване право на прокарване за изграждане на обект“ и се описва обекта, какъв проект се изгражда. Това право на прокарване не уточнява какво прокарваме. Това е. /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Сега, да обобщим. Господин Батчев иска да се добави „учредяване право на прокарване на кабел НН“, така го разбирам. Няма проблем от страна на вносителя. /шум в залата/

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Така или иначе в обяснението е описано подробно. Та Тоня Бакалова го каза, тя го съобщи.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Третия ред в докладната е описано „прокарване на кабел НН с дължина и т.н.“ Разбрахме се и продължаваме нататък. Има ли други желаещи да вземат отношение по тази т.7 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.7прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Кр.Иванов: Няма ли да гласуваме предложението на Батчев бе? Той прави предложение трябва да се гласува.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Вносителя каза, че го добавя.

Кр.Иванов: Има проблем бе как да няма проблем

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Добавяме само думата „прокарване на кабел“ нищо повече.

Кр.Иванов: Няма какво да добавяш, то си пише. /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Моля, за тишина! В процедура на гласуване сме. Имаше съгласие от страна на вносителя. В процедура на гласуване сме.                               На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.193,ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.34,ал.6 от ЗОС, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: 1 „за“ и 2 „против“.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по точка осем има ли? Не виждам, няма поради което приемам, че разискванията по т.8 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по точка девет има ли? Не виждам, няма поради което приемам, че разискванията по т.9 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2, ал.7 и ал.8 от ЗОС, във връзка с чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.11,ал.1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: 1 „за“, 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по точка десет има ли? Не виждам, няма поради което приемам, че разискванията по т.10 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Тука имаме предложение за проект за решение №4 за предварително изпълнение на решението, което своевременно е подадено в деловодството на Общински съвет. Значи тука имаме четири проекта за решение. Писмено е няма да го изчитам след като е писмено и е от вносителя. Комисиите докладваха. Желаещи да вземат отношение по т.11 има ли? Не виждам, няма поради което приемам, че разискванията по т.11 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от  ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №11 от дневния ред което беше допълнено, но е писмено няма да ви го изчитам. Така. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.11 преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.12 има ли? Не виждам, няма поради което приемам, че разискванията по т.12 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Кр.Иванов: Минчев, тука виждам, че има колеги които твърдо гласуват „въздържали се“ за прекратяване на съсобственост. Да им обясня за какво става на въпрос тука. Тука виждате, че са много малки квадратите. Преди 15 може би и 20 години беше извършено заснемане…

Н.Стоянов: Никой не е спорил.

Кр.Иванов: Един момент бе! Искам да обясня за какво става въпрос. Че се продават по 100 квадрата, 50 квадрата, 60 квадрата. С цел благоустрояване на улиците към дадени имоти по селата се получават са …. Някаква общинска площ и хората имаха право да си го закупят по някакви определени цени в определено време кои поради незнание, кои нямали са средства тези места не са закупени. И сега като им трябва нещо да изкарат някакъв документ и им лъсва, че са съсобственици на някакъв имот от два декара от общината има 50 декара и тука искам да обясня на…, а къде е моя опонент господин Батчев. Господин Батчев продължава да гласува твърдо „въздържал се“, че това не е никакво нарушение. Чисто и просто….., аз не казвам, обяснявам му защо…. Той от незнание го прави това, от незнание го прави. Това исках да кажа.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: С оглед изчерпване на т.12 преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Само да кажа, че общинските съветници отразяват своя вот така както преценят. Мотивите той си ги знае.

Кр.Иванов: Обяснявай му ги тези неща да ги знае момчето.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, също имаме допълнение писмено. Подържа се това допълнение няма да го изчитаме. Имаме т.4 допуска предварително изпълнение. Желаещи да вземат отношение по т.13 има ли? Не виждам, няма поради което приемам, че разискванията по т.13 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров: Искаме 10 минути почивка.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, имаме искане за почивка. 10 минути почивка.

10 МИНУТИ ПОЧИВКА.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Продължава заседанието на ОбС – Тополовград. Кворумът е 15 общински съветника. Имаме законово основание да заседаваме, поради което продължаваме по дневния ред. На точка четиринадесет от дневния ред бяхме преди да дам почивка. Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.14 има ли? Да, господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Същото предложение, след право на прокарване да се допълни прокарване на кабел НН

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Да, отгоре относно. Вносителя е съгласен. Други желаещи да вземат отношение по т.14 има ли? Не виждам, няма поради което приемам, че разискванията по т.14 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.34,ал.6 от ЗОС, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №14 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №14 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №14 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.15 има ли? Господин Батчев.

М.Батчев: По същия начин.

Пл.Минчев – Председател ОбС: По същия начин да, вносителя е съгласен. Те са идентични. Други желаещи да вземат отношение по т.15 има ли? Не виждам, няма поради което приемам, че разискванията по т.15 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.34,ал.6 от ЗОС, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №15 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №15 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №15 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.15 преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Комисиите за становище трета и четвърта.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.16 има ли? Господин Сяров имате думата.

В.Сяров: Значи в докладната разяснителната записка е написано – за да се реализира проекта е необходима промяна предназначението на имота, който в случая се намира в горски фонд. И така в проекта за решение имаме – инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк в с. Владимирово, изграждащ се в имоти и т.н., собственост на „СПА ЕКО ТУР“ да обслужва нуждите на Община Тополовград от зелена енергия. Ние какво ще сменяме предназначението на имота или ще решаваме тази енергия да се продаде на Община Тополовград или да се даде нещо….

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община ТополовградВчера на комисиите госпожа Атанасова е дала разяснение….

В.Сяров: Ние я питахме за друго госпожа Атанасова, сега в момента прочетете решението. Инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк в с. Владимирово….., изграждащ се в имоти….., така да обслужва нуждите на Община Тополовград от зелена енергия. Ние това ли ще решаваме? За да се реализира проекта е необходима промяна на предназначението на имота, който в случая се намира в горски фонд.

Кр.Атанасова-нач. отдел „ППУТ“: Промяна предназначението на имота вие си гласувахте на предходната сесия. Допускането на ПУП-а

В.Сяров: И сега гласуваме, че Община Тополовград се нуждае от тази енергия

Кр.Атанасова-нач. отдел „ППУТ“: Не, не се нуждае община Тополовград по този начин както го казвате вие. В момента гласуваме, че проекта ще обслужва нуждите на община Тополовград от зелена енергия.

В.Сяров: А ще го обслужва ли?

Кр.Атанасова-нач. отдел „ППУТ“: Ако решим ще ги обслужва, но това ще стане на по-късен етап.

В.Сяров: Кой трябва да го реши тези дето ще направят фотоволтаиците ще обслужват общината?

Кр.Атанасова-нач. отдел „ППУТ“:   Но за да изградят, нали ви обясних вчера на комисията. За да изградят фотоволтаичната централа трябва да вземем това решение, защото се оказва, че имотите върху които имат намерение да изграждат са били пожарища. А съгласно Закона за горите не могат върху пожарища изобщо да бъдат обект на интервенция. Но ако има решение на Общински съвет с което се казва, че проекта ще обслужва нуждите на общината, тоест, че проекта е значим за общината какъвто в случая ние смятаме, че предвид това, че е на територията от 90 декара именно за това се налага да вземем това решение. Тоест продължаваме стъпките от предното решение. В предната сесия вие сте гласували допускате ПУП, тоест допускате промяна на предназначението и сега просто удължаваме предвид факта, че имотите са били пожарища съгласно писмо на горското.

В.Сяров: То тогава не бяха ли пожарища? Те и тогава са били пожарища.

Кр.Атанасова-нач. отдел „ППУТ“: Не знам кога са били пожарища.

В.Сяров: На миналата сесия като гласувахме….

Кр.Атанасова-нач. отдел „ППУТ“:   Трябва да попитаме горското. Действително не знам кога са били пожарища.

К.Стойчев: Преди две години.

Кр.Атанасова-нач. отдел „ППУТ“: Преди две, три години мисля, че беше пожара във Владимирово.

В.Сяров: Да, де мисълта ми е, че те не са ли знаели, че там е било пожарища и е забранено или сега са научили.

Кр.Атанасова-нач. отдел „ППУТ“: Сяров, те са се сдобили с имотите…., не знам дали са знаели или не. То предходната сесия стана ясно, аз не съм била тука, но разбрах, че…/ не се разбира/ Пак казвам нищо друго не правим освен да допълним предходното решение все едно на Общинския съвет. Веднъж им позволяваме да направят ПУП както сте го направили на предходната сесия, но сега е ясно, че не могат да направят ПУП без това решение. Може да се възползваме от услугите им които ще предоставят, може да не се възползваме. И не е казано Общината като институция, говорим за територията община Тополовград. Говорим за битови и не битови клиенти, тоест фирми, предприятия може и физически лица знам ли. Съгласно Закона за енергетиката знаете, че вече….., да излязат на свободния пазар за добиване на енергия. Проекта, поне това е лично мое мнение, че с нищо няма да влоши ситуацията, единствено би бил полезен ако се реализира той на територията на Община Тополовград. И смятам, че всяка подобна инвестиция трябва да се подкрепя. Лично мое мнение. С нищо няма да навредим по-скоро….

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Само да допълня също могат да се разкрият работни места за хора от общината. Едно, две….

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Красимир Иванов искаше думата и Катя Господинова.

Кр.Иванов: Искам да кажа две три неща тука, че този проект по нищо не се различава от преходните които преди гласувахме по 30 киловата, но явно тука са с по-голяма мощност. Значи това ще е по-крупен инвеститор и би трябвало общината и ние като общински съветници да подкрепяме, да съдействаме за неговото изграждане. Тука се говори за зелена енергия, радвам се, че така общината е доста напреднала в тази насока понеже директивата на Европейския съюз както знаете, че ще има специална програма ще се държи много на зелената и еко енергиите. Така, че не виждам никакъв проблем и с това решение общината не се ангажира с абсолютно нищо. Нито да му изкупува енергията на инвеститора който и да е той, нито нещо друго. Чисто и просто защо са го написали така „да обслужва нуждите на Община Тополовград“. Може наистина някой път да се наложи да се ползва тази енергия, но няма смисъл какво да коментираме тука още повече, че общината не се ангажира с никакви средства, земите не са нейни. Не знам какво трябва да дебатираме освен да подкрепим проекта за решение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Катя Господинова.

К.Господинова: Да, точно това исках да вметна, че в предната докладна ни е спестена информацията, че това е горски фонд където са горели пожарища.

Кр.Иванов: И какво?

К.Господинова: Не знам, аз мисля, че това е много съществен момент след като Закона за горите чл.70,ал.2 забранява да се променя предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок от 20 години. /шум в залата/

Кр.Иванов: Това не е наш имот.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Нека да се изслушваме ще ви дам думата.

К.Господинова: Искам да кажа, че Закона за горите забранява смяната на предназначението най-просто казано на гори където е имало пожарища за срок от 20 години. Само в отделните случаи разрешава когато касае отбраната и сигурността на страната или когато е за нуждите на общината. За това е вметната тази дума „нуждите на общината“. Значи тази информация, че този горски фонд е опожарен ни е спестен от предната докладна и аз мисля, че точно с тази докладна могат да се оправят нещата и всеки може да прецени на своя отговорност дали ще допусне това нещо след като Закона го забранява и го допуска при много изключителни случаи. След като смятате, че е толкова изключителен случай с този проект. Нали ваша си е волята…..

Кр.Иванов: Защо вашите работодатели са….

К.Господинова: Думата не ви е дадена.

Кр.Иванов: Аз си я взимам думата. /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Господин Трифонов искаше думата.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Аз искам само кратко да кажа значи не за националната сигурност…..

К.Господинова: И трето има да.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Значи не само за националната сигурност има и второ допълнение за нуждите на общината. Вие знаете, че с новия Закон на енергетиката се приема, че много фирми, лица, физически и юридически ще имат право и те вече излизат на пазара на енергията. Тоест всеки един гражданин на тази община, всяка една фирма на тази община ще има право да избира от кой доставчик на енергия, тоест тя може да бъде зелена от солари, може да бъде от ве инсталации, може да бъде от водноелектрическа и т.н. Така, че за нуждите на общината аз мисля, че точно ние сме в това определение „ за нуждите на общината“ защото ние даваме възможност на всеки един фирма или юридическо лице, физическо лице да направи своя избор и да избере най, то това е пазарна икономика, да избере къде ще му е най- добре да пазарува. И това го има в Закона. Ето за това казваме ние не се позоваваме на национална сигурност, а говорим за нуждите на община по този начин. Така, че не виждам някакъв умисъл или някакво укриване на нещо.

К.Господинова: Идеята беше друга, че по принцип общината винаги си спестява информация която явно не и е удобна. Поднася ни се докладна без да ни се разяснява и трябваше ние да ровим за да си изясним случая.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Господин Батчев имате думата. След това Красимир Иванов.

М.Батчев: Аз мисля, че вече стана ясно какво е. Предлагам прекратяване на разискванията и да преминаваме към гласуване.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Има ли други желаещи за изказване? След като няма други за изказване приемам, че разискванията по т.16 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.73,ал.2,т.3 от Закона за горите, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 7 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Кворума е 15 общински съветника това означава, че е с обикновено мнозинство 8 гласа „за“ трябва да има. В случая са 7 решението не се приема.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Господин Стоянов имате право на отрицателен вот.

Н.Стоянов: На какъв етап са? Имат ли проект?

Кр.Атанасова-нач. отдел „ППУТ“: Разбира се, че имат въз основа на ваше решение от предходната сесия. Не е оправдание, но лично аз бях два месеца в болничен поради COVID и като се върнах просто се сблъсках и дойде писмо от горското което казва, че всичко е наред, но тъй като имотите са били пожарища ще им се гласува ПУП-а, ако вземем решение на Общинския съвет, че проекта ще обслужва нуждите. Няма никакво спестяване на информация каквото се опитва госпожа Гешева да ви втълпи…

К.Господинова: До сега къде беше тази информация?

Кр.Атанасова-нач. отдел „ППУТ“: Нали вчера си говорихме за това, нали ви обясних на комисията или забравихме какво говорихме. Ами нали госпожо Гешева за това са комисиите да го разясним. Аз не виждам какъв е….. Ние сме им дали казали сме им направете си ПУП, направете си инвестиционното намерение, изградете си фотоволтаиците, но сега в името на ината казваме няма да го направим.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, господин Стоянов приключихте ли с отрицателния вот и да преминаваме към т.17?

Н.Стоянов: Не, ако трябва нещо инвестиции…., струва ми се сериозна тази инвестиция и е модерна, атрактивна е. Чувам от госпожа Заместник Кмета работни места в крайна сметка ако трябва да дойдат тези инвеститори да ги видим какви са им намеренията или ползи какво ще е. Да ни запознаят по подробно.

Кр.Атанасова-нач. отдел „ППУТ“: Съгласни сме. В смисъл предполагам, че и заместниците….

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Процедурно предложение има Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Преди да кажа процедурното предложение мисля, че ще се съгласите. Значи това са инвеститори колкото и да са малки все пак са инвеститори и вие с лека ръка…. Имайте предвид, че земите не са общински не знам какъв, госпожа Гешева тя повече ги разбира нещата, за това предлагам явно някакво неразбирателство има тука, прегласуване на дадената докладна.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Аз съм длъжен след като има прегласуване на решението да го подложа на прегласуване. Така. Значи в предвид на направеното процедурно предложение предлагам на Общинския съвет прегласуване на решението по т.16. Пак е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване, по скоро на прегласуване предложеното проекто решение по т.16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 7 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Както обясних кворума е 8 съветника решението не се приема. С оглед изчерпване на т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Моля, за тишина! На точка седемнадесета сме.

Кр.Иванов: Вие не можете да разсъждавате бе! Заблуждаваш хората.

К.Господинова: Не си прав!

Кр.Иванов: Ти не си права. Защо какво пише за нуждите на общината, националната сигурност и за военните. Това са инвеститори бе. Знаеш ли думата инвеститор?

К.Господинова: Не, не знам.

Кр.Иванов: Ами не знаеш разбира се.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Моля за тишина! Дадох достатъчно време.

Кр.Иванов: Ама много си далече, много. Светлинни години.

Д.Трифонов-зам. Кмет на община Тополовград: Моля, нека да спрем! Съгласихме се на варианта ще поканим инвеститора и той ще обясни…./шум в залата/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Моля за тишина на т.17 от дневния ред сме. Комисиите за становище.

В.Сяров: Трета допуска.

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: По отношение тука т.6 има съгласие от вносителя. Това го уточнихме. Желаещи да вземат отношение по т.17 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.17 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №17. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №17. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.17 преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище. Трета?

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.18 от дневния ред има ли? Господин Сяров имате думата.

В.Сяров: Аз имам един въпрос към госпожа Палазова. Какво става с господин Ермов?

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Остава.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Това е добре, остава. Това е добра новина. Други въпроси или желаещи да вземат отношение по т.18 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.18 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.18 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.13,ал.1,т.2 от Наредбата за условията и реда при които Община Тополовград упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД – чл.137,ал.1,т.3 от ТЗ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №18. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №18. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.18 преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище. Трета?

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, тука пак т.6 има съгласие от вносителя. Това го уточнихме. Желаещи да вземат отношение по т.19 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.19 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №19. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №19. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.19 преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище. Трета?

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, тука пак е т.6 пак имаме съгласие от вносителя. Това го уточнихме. Желаещи да вземат отношение по т.20 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.20 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №20. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №20. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.20 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЕДНО ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Преди да дам думата на комисиите ще посоча изрично за Протокола, че ДЗ която беше внесена и беше формирана и включена в дневния ред беше оттеглена от Заместник Кмета на общината и съответно на нейно място беше входирана ДЗ с вх.№644/26.05.2021г. която е идентична в обстоятелствената част, само в решенията има промяна – приема план извлечение, а не приема годишен план за ползване на дървесина. Това е разликата. Докладната е гледана и на база на разискванията които се направиха в комисията тогава се стигна до тази промяна и внасяне на докладната. Така, ясно е за Протокола защото ще я приложим към материалите. Комисиите за становище. Трета комисия?

В.Сяров: Трета комисия, вие нашето становище го казахте да се промени наименованието на докладната. Иначе допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: 1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.21 има ли с така направените предложения, разяснения и допълнения? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.21 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.21 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване. Тука само в правното основание да се добави и т.8, защото имаме разпореждане с общинско имущество.

   На основание чл.21,ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.7,ал.1,ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №21. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №21. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 13 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.21 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДВЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище. Трета?

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.22 съответно за приемане на Наредбата и отмяна? Не виждам. Някакви предложения по отношение на Наредбата? Значи приложени са справките по чл.26, ал.5 към Наредбата, предложено е също по чл.26,ал.1 и ал.2, ал.3 от Закона за нормативните актове, качена е на сайта. За мен са спазени като юрист изискванията. Така, ако няма да приемам, че разискванията са приключени и да преминаваме към процедура на гласуване. Не виждам желаещи да вземат отношение по т.22 поради което прекратявам разискванията по т.22 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11,ал.3,чл.15,ал.1,чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, чл.76,ал.3 и чл.79 АПК, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.22 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище. Трета?

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.23 от дневния ред има ли ? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.23 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.23 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по   ДЗ №23 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.23 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:    По т.24 имаме едно решение което е дадено за сведение на общинските съветници и е приложено към материалите. Комисиите за становище. Трета?

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.24 от дневния ред има ли ? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.24 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.24 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.79,ал.4 от ЗООС/ Закон за опазване на околната среда/, чл.52,ал.8 от ЗУО /Закон за управление на отпадъците/, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №24 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №24 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.24 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище. Трета?

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.25 от дневния ред има ли ? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.25 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.25 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №25. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №25. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.25 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище. Трета?

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: 1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.26 от дневния ред има ли ? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.26 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.26 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №26. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 5 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 съветника.

С оглед изчерпване на т.26 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:  Комисиите за становище. Трета комисия, Катя.

К.Господинова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Желаещи да вземат отношение по т.27 от дневния ред има ли ? Не виждам. Поради което приемам, че разискванията по т.27 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.27 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.9, чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №27 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №27 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №27 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.27 преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

„Контрол по изпълнение на взети решения“

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Там нямаме доклад на Кмета и преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Васил Сяров има думата.

В.Сяров: На миналата сесия поставих един въпрос за „Златно зърно“, нали какви Решения, те са взети за двама ликвидатори и въпроса ми беше, че сме делегирали права на Кмета да гласува за един ликвидатор. От протокола е видно, че са гласували за двама ликвидатора и попитах защо така е гласувал и защо не се е съобразил със решението на Общински съвет – Тополовград. На което ми беше отговорено от господин Мочев, че ще ми отговорят писмено на следващото заседание.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Не ви ли е отговорено?

В.Сяров: Не. Значи по Правилник най-късно до следващото заседание така, че ще ви помоля да ми отговорите.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Добре.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    Това беше на сесията от 09.04. От 29.04. имаше друго питане от Кера Спирова на което и беше отговорено своевременно. Имаше питане там и и беше отговорено. Тъй като е в“ питания и отговори на питания“ те не се обявяват нали не чрез Председателя щом е за самата сесия и съответно Кмета или Заместник Кмета е приел и съответно да отговори най-късно на следващото заседание. Отговорите които са аз съм ги придвижил съответно. Надявам се да бъде отговорено. Господин Батчев има думата.

М.Батчев: В тази връзка от 29.04. имам зададени въпроси, но не ми е отговорено. Отговорено ми беше от Заместник Кмета, че ще ми бъде отговорено писмено. Не съм получил отговор Кмета, но аз имам едно предложение тоест за обсъждане все пак общинските съветници ще вземем решение за това. Във връзка с това, че днеска четвърти ли пети път вече Кмета отсъства и не знам по какви причини не са длъжни Заместниците всеки път да отговарят с това за тези отговори и това, че той отсъства и не може да отговори. Моето предложение е следното. Във връзка с чл.44,ал.1,т.18 от Правилника и ЗМСМА значи Кмета в три дневен срок е длъжен да информира Общинския съвет за всички административни актове, договори и т.н. Моето предложение е следното. Да се създаде една временна комисия към ОбС по „Контрол по изпълнение на взети решения от Общински съвет. Искам просто да има…., има и не взети решения и въпроси зададени няма отговори и нямаме информация какво се случва. Та тази комисия, временна комисия за контрол по изпълнение на взети решения. Това е моето предложение като идея.

Пл.Минчев – Председател ОбС:   Да, аз мога да кажа, че за да бъде изградена такава временна комисия следва да има докладна записка и съответно да се вземе решение от Общинския съвет. Такава е процедурата. Добре. Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Искам да попитам симпатягите тука срещу мене до скоро представляващи управляващата партия. Тука преди две три сесии, съжалявам, че Борисов го няма. Тука ни уверяваше Боркатаи вие в един глас, че пътя Устрем – Полски градец ще почне едва ли не следващата седмица тъй и не почна нищичко.

Ат.Анастасов: Не, не…

Кр.Иванов: Аааа, сега ще върнем записа. Казах едва ли не. Сега ще върнем тава което говорихме. Значи имам щастието да минавам по този път последните седмици доста често. Не може да се мине особено през Светлина е в окаено състояние. Отговора ви беше в момента се проектира. Да ви кажа за сведение този път е проектиран 36 година. Няма какво да се проектира в момента. На мен така ми беше отговорено в писмен вид от вашата министърка.

Ат.Анастасов: Пътя е проектиран 36 година?

Кр.Иванов: Да. Този път е проектиран 36 година. Няма какво да ми проектирате път. Пътя е направен. Отговорете ми пътя кога ще се започне? Можеш ли да ми отговориш?

Св.Михайлова: Не мога.

Кр.Иванов: Поели сте ангажимент кажете сега, отговорете какво се случва.

Св.Михайлова: Към кого е поет този ангажимент, към тебе ли?

Кр.Иванов: Да, тука пред целия Общински съвет, пред гражданите. Понеже много си отворена кажи кога ще се почне пътя? 12 години ремонт не му направихте. Стачки правих, подписки

В.Сяров: Малко си правил.

Кр.Иванов: Да, прав си малко съм правил. Тука си прав.3 500, 3 600 подписа съм бягал по селата от магазин на магазин от къща на къща.

Ат.Анастасов: Това не е твоя работа, ти не можеш да бягаш.

Кр.Иванов: От къща на къща съм ходил и съм ги събрал и съм го пратил там при вашата Министърка.

Пл.Минчев – Председател ОбС:   Има тука също съветници които също да кажат, че и ние сме стачкували и сме искали да се направи пътя.

Ат.Анастасов: Аз също съм искал да се направи този път.

Кр.Иванов: Защо не го направихте?

Пл.Минчев – Председател ОбС:   Никои не е против този път да стане.

Ат.Анастасов: Никои не е против този път да стане. От АПИ ли бяха отговорили не знам, че до края на годината ще трябва да се започне, но не и другата седмица.

К.Стойчев: До коя година? Осемнадесет пъти са отговаряли и все едно и също…..

Кр.Иванов: Знаеш ли защо попитах? Вижте са и тука и инвеститори връщаме. Никой няма да стъпи нямаме пътища, нямаме…… 12 години 30км. не можахте да направите. Какво да говорим, а вие ми говорите големи приказки.

Пл.Минчев – Председател ОбС:   Не сме приключили. Моля за тишина! Васил Сяров искаше думата.

В.Сяров: В по предни мандати е имало пет комисии, нали постоянни комисии. Аз искам да направя едно предложение да се обсъди нали в по-широк кръг общински съветници. Втората комисия която е по култура, образование да се раздели на две комисии. Комисия по образование, деца, младежта, спорта, туризма и евроитеграцията и да стане поне още и другата комисия, комисия по култура и културно историческо наследство, вероизповедание, социална политика и здравеопазване. Спорта и образованието да се разделят. Да се направи промяна в Правилника на един по-късен етап.

Пл.Минчев – Председател ОбС:    То има съветници от мандат 2011 – 2015 година беше така. Значи много трудно, тъй като тази комисия от януари месец не се е събирала и тука така се постави въпроса. Аз ще събера Председателския съвет ще го обсъдим, но за да стигнем, нали трябва да има консенсус да го направим. Има процедура която следва да се направи и така. Като предложението ще бъде обсъден, ще поканя всички Председатели на групи, Председателския съвет да го обсъдим и ако съответно постигнем съгласие и да предприемем съответните действия. Но от януари месец не е заседавала втора комисия. Може би, ако така се раздели ще е по удачно. Не мога да кажа, но ще го обсъдим това и ако се реши ще спазим процедурата. Така, господин Стоянов имате думата.

Н.Стоянов: Искам да попитам във връзка с транспортната схема какви договори имаме сключени, изпълняват ли се от съответните фирми които са спечелили процедурите, санкционират ли се ако не ги изпълняват? Какви действия Общината е поела в тази посока? И следващия ми въпрос е който го бях задавал преди няколко месеца. Имаме сключен договор за превоз на ученици. В този договор изискванията са за автобуси над 22 места. Беше ми отговорено, че моста е причината да се кара с малки автобуси, но цената която плаща държавата е за автобуси над 21 места където разликата е драстична. По този начин ние правим услуга на някой за сметка на децата. В епидемиологична обстановка, изисквания за дистанция в какви ли не ситуации се случват тези неща. Тогава ми беше отговорено, че предвид пътя с искането на инспектората било разрешено това нещо да се случи. Това нещо се случи, моста се направи, продължава се по същата схема. Искам да знам на каква цена Общината фактурира превоза на тези фирми предвид това, че в договора е изискване за автобуси над 21 места което означава автобуси с 50, 51 места. Това ми беше въпроса.

Пл.Минчев – Председател ОбС:   Така най-късно до следващото заседание. Други желаещи по т.29 има ли? Ако няма да приемам, че точката е изчерпана и да закривам Заседанието? Няма, поради което се изчерпва т.29 от дневния ред при което закривам Заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС