Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОбС-протоколи-заседания

Протокол №52 от 05.07.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 52

0507. 2019 год.

 

           Днес 05 .07 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 15.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев –зам. Председател изпълняващ функциите и правомощията на Председател на Общински съвет Тополовград.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Уважаема госпожо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, дами и господа присъстващи в залата.   Присъстват 15 съветника регистрирани в присъствената книга, отсъстват двама съветника по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет. Предвид на разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗМСМА поради което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение на дневния ред, а именно предлагам първо. Като Т.1 от дневния ред да влезе докладна записка с вх.№ 1325/05.07.2019г. относно: Избор на Председател на Общински съвет – Тополовград. Предлагам Т.1 от проекто дневния ред ДЗ с вх.№1291/11.06.2019г. да стане съответно Т.9 от дневния ред. Предлагам ДЗ с вх.№ 1309/26.06.2019г. да влезе в дневния ред като Т.10. Предлагам ДЗ с вх.№1322/04.07.2019г.да влезе в дневния ред като Т.11. Предлагам ДЗ с вх.№1323/04.07.2019г. да влезе в дневния ред като Т.12. И съответно предлагам Т.9 и Т.10 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред. Има ли предложения по отношение на дневния ред на днешното заседание ? Да.

Р.Райчев: Имам предложение за смяна в Постоянната комисия по образование. На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА да освободим Атанас Димитров Анастасов и на негово място да назначим Васил Иванов Сяров.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Писмено имате ли го?

Р.Райчев:Не.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Нямате го в писмен вид. Това предложение по принцип за да го гледаме и да го включим като точка в дневния ред трябва да имаме писмен материал. Така, че съгласно чл.80,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград…., така, че аз ще го подложа на гласуване, но предлагам на следващото заседание да се внесе докладна записка тъй като сега имаме избор на Председател на ОбС и с оглед на с тази цел аз не съм внесъл нали да правим промени в постоянните комисии. Така, че за мене е редно тъй като няма и писмен материал това да бъде обсъдено на следващото заседание на Общински съвет.

Р.Райчев: Добре оттеглям го.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Други предложения? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение на формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по отношение формиране на дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване. И почвам да ги подлагам така както съм ги направил предложенията по отношение на дневния ред. Така, първото предложение. Предлагам като Т.1 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1325/05.07.2019г. относно: Избор на Председател на ОбС – Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 10 „за” 0 „против” и 5 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. Предлагам Т.1 от проекто дневния ред ДЗ с вх.№1291/11.06.2019г. да стане съответно Т.9 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 2 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№ 1309/26.06.2019г. да влезе в дневния ред като Т.10. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№1322/04.07.2019г.да влезе в дневния ред като Т.11. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№1323/04.07.2019г. да влезе в дневния ред като Т.12. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. И съответно предлагам следващото предложение Т.9 и Т.10 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. И в предвид на направените и приетите предложения по отношение на дневния ред, подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред от четиринадесет точки и общинските съветници които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред от четиринадесет точки, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: А именно това е за избор на Председател на Общински съвет – Тополовград. Тук ще имам няколко процедурни предложения по отношение на тази точка. Първо ако има изказвания по тази точка от дневния ред. Има ли желаещи по точка едно от дневния ред. Ако няма първо ще подложа….. Има ли?

Кр.Иванов: Предлагам за Председател на Общинския съвет господин Пламен Минчев.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така. Аз щях да дам малко на по-късен етап за предложения. Приемам го това предложение. Преди това искам процедурно да направя две, три предложения и ще преминем към…. ще го приемем за избора. Първо процедурно. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1325/05.07.2019год. включена като Т.1 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 10 „за” 0 „против” и 5 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Преминаваме към следващите процедурни решения, а имено. Трябва да изберем комисия. На основание чл.14, ал… от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация която да бъде от петима общински съветника. Първото ми предложение и второто ми предложение ще бъде за състав на комисията. Първото ми предложение е комисията да се състои от петима члена така както е предвидено в Правилника и второто ми предложение е комисията да бъде в състав – Коста Стойчев, Райчо Райчев, Николай Колев, Силвия Георгиева и Хараламби Мочев. Така, това ми е другото предложение и третото ми предложение е за Председател на комисията предлагам Коста Стойчев като представител на най-голямата група в Общинския съвет. От там нататък вече като минем през тези решения ще преминем и по нататък. Има ли други предложения? Господин Колев.

Н.Колев: Отвод искам да си направя.

Р.Райчев: Аз също.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: В този случай аз съм се съобразил да има представители на всички политически групи които са. В този случай предлагам то остана освен Господинка Панайотова от групата тя остана, ако тя желае…. Моля? И вие не желаете?

Г.Панайотова: Не.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така, добре. А от групата на „ГЕРБ“ има ли предложения?

Ат.Анастасов: Не.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: И вие нямате предложения за представител?

Ат.Анастасов: Аз мисля, че ние имахме достатъчно качествен човек който беше Председател на ОбС и да присъстваме на този цирк и да участваме в него това е недопустимо. Поне така си мисля аз.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така. Само да обясня нещо. Значи имаме предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на Общинския съвет което решение от 27 е влязло в сила…., да само да кажа. Влязло е в сила аз не знам защо това се определя като цирк, но тъй или иначе Общинския съвет трябва да избере Председател. Решението е влязло в сила което е вземато от 27.05. Другото решение което е от 25.04. той също там е влязло в сила така, че съгласно Правилника и Закона местното самоуправление и местната администрация Общинския съвет трябва да избере Председател на Общинския съвет. Така, че аз не бих го оприличил на цирк, но всеки си има право така както приема нещата. Така, аз съм се съобразил в тази комисия да има представител на всички политически партии и местни коалиции и в комисията. Така, че от тук нататък предлагам групата на „ГЕРБ“ вие казвате, че не желаете ваш представител да участва. Остава от групата Господинка Панайотова и тя си направи отвод. Тогава в такъв случай трябва от останалите общински съветници да посочим двама и те трябва да бъдат представители съответно пак на другите групи. Така, че ако имате предложения за някои от съветниците направете ги.

Кр.Иванов: Прочети ги пак да видим кои остават.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Значи Коста Стойчев, Николай Колев си направи отвод, Райчо Райчев си направи отвод, остават Силвия Георгиева и Хараламби Мочев. Трябва да изберем на мястото на Райчо Райчев един човек и съответно на Господинка тя отказва. Трябва да изберем други двама съветника.

Кр.Иванов: Петър Златев предлагам и Банко.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ами добре тогава съобразявам се. Мисля, че съм бил обективен във връзка с комисията. Ще ги предложа така и Петьо Златев. Ами така, предложението ми придобива следния вид. Комисията да се състои от следните съветници: Коста Стойчев, Банко Банков, Силвия Георгиева, Хараламби Мочев и Петьо Златев. Това е положението, ако някой няма други предложения преминаваме в процедура на гласуване. Първото предложение. Комисията……

Ат.Анастасов: Искам да кажа нещо.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да.

Ат.Анастасов: Когато се избира Председател на Общински съвет трябва да бъде достатъчно честен и качествен човек, защото тази позиция е важна позиция. Допускат се неща които не са толкова добри за общината. Имам предвид нещо което се случи предния мандат господин Минчев. Не знам по чия вина нещо което е законно, но не е морално това което стана с продажбата на земята….

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград:  Не, не съветника има право да се изказва дал съм думата.

Ат.Анастасов: Не трябва ли   да се избере човек който да има качества и да е достоен? Това искам да кажа.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Добре, това ли е? Добре. Така. Други желаещи да вземат отношение? Който е пожелал дал съм му думата, така, че мисля, че всичко е демократично. Добре няма други предложения, няма други изказвания. Преминаваме в процедура на гласуване на процедурните предложения. Първото предложение е комисията да състои от петима члена. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 11 „за” 0 „против” и 4 „въздържал се”. Решението се приема. Следващото предложение. Комисията да се състои от следните членове: Коста Стойчев, Банко Банков, Силвия Георгиева, Хараламби Мочев и Петьо Златев. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 10 „за” 0 „против” и 5 „въздържал се”. Решението се приема. И последното предложение, а именно: За Председател на тази комисия общинският съветник Коста Стойчев. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 10 „за” 0 „против” и 5 „въздържал се”. Решението се приема. С оглед приетите процедурни предложения давам думата на Председателя на комисията съответно да прочете правилата по които трябва да проведем избора съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград и взаимодействието му с неговите комисии.

К.Стойчев: Уважаеми общински съветници правилата за гласуване са ясни от самият Правилник, който сме приели от началото на мандата. Ще повторя някои основни от тях за да бъде всичко ясно. Комисията утвърждава образец на бюлетината и плик подпечатан с печата на общината и правилата за гласуване и в същото време предлага Общинския съвет да ги гласува. На основание чл.14,ал.-чл.16 от ПОДОбСНКВОбА всеки общински съветник, партия, коалиция или група представена в Общинския съвет могат да издигат кандидатура за Председател. Плика е бял и непрозрачен. Бюлетината е интегрална и в нея ще бъдат изписани имената на издигнатите кандидати по реда и предложенията. За сега има само едно предложение. Пред иманата на кандидата ще има квадратче където общинските съветници могат да отбележат със син химикал само със знак „Х“ или „V“ латинско за предпочитания кандидат, „за“, „против“ и „въздържал се“. Бюлетина с друг знак ще се счита за недействителна или ако е отбелязано извън квадратчето. Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една. Недействителни са бюлетините когато са намерени в избирателната кутия без плик. Избирателния плик се поставя две или повече бюлетини за различни кандидати върху тях са подписани различни знаци, думи не по установения образец и празните пликове се смятат и за недействителни бюлетини. Всеки общински съветник ще се извиква поименно следователно от Председателя на комисията като получава бюлетина и празен плик. Общинският съветник упражнява правото си на глас тайно, поставя бюлетината в плика след което пуска плика в урната за гласуване, след което се подписва в списъка за гласуване. Съответно на списъка ще има човек който да следи за разписването и на урната човек който да следи за поставянето на бюлетините. Председателя на комисията обявява публично резултатите от гласуването. За избран се смята кандидата получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Тоест в нашият случай са девет, девет и повече от девет. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство изборът се повтаря в същия ден като в него, това вече са подробности, като в него участват двамата кандидати получили най-много гласове. Това е основното.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Някой има ли, който да допълни нещо по правилата които следва да ги приемем за избора? Няма, поради което подлагам на гласуване предложените правила така както бяха изчетени от Председателя на комисията и който е съгласен с така направените и предложени правила за избор на Председател на Общинския съвет, който е съгласен от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

Кворума е 9 съветника ПРАВИЛАТА СЕ ПРИЕМАТ.

 

След като са приети правилата трябва да си направят съответно предложенията съответно за Председател на Общински съвет. Всеки съветник, всяка група, всяка политическа партия може да издига кандидат за Председател на Общински съвет. Господин Иванов вашето предложение….

Кр.Иванов: Да, да поддържам предложението си.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ами в този случай, аз пак ще дам време да помислите, но след като аз съм номиниран и с цел да не се създаде прецедент по несъвместимост евентуално при едно по-нататъшно избиране считам и като юрист, че следва да подам така малко както и да звучи оставка като Заместник Председател, защото да нямаме несъвместимост на две длъжности последствие. Така, че ако това остава предложението ето аз ще депозирам оставката си като Заместник Председател на Общински съвет и ще направя едно процедурно предложение съответно сесията да бъде продължена да се води от общинският съветник Красимир Иванов, тъй като той е така с най-дълъг стаж и е водил сесии. Само ще помоля един номер да се сложи на заявлението. Значи правя официално изявление, че подавам оставка като Заместник Председател на Общински съвет – Тополовград и ще помоля да сложат един номер и един час само да се сложи и подлагам на гласуване съответно предложението сесията да бъде водена от общинския съветник Красимир Иванов. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Само искам да кажа, че оставката съгласно Правилника не се подлага на гласуване, за това няма да подлагам самата оставка, тъй като това е личен акт. Така, че поканвам господин Иванов да продължи да води заседанието и съответно ако няма други предложения следва да се преминава към гласуване.

Кр.Иванов: Така, други предложения за Председател на Общински съвет има ли? Няма за това ще поканя Председателя на комисията да мине към провеждане на избора на Председател на Общинския съвет. Давам десет минути почивка за подготовка на техническата част на гласуването.

 

10 минути почивка.

 

Кр.Иванов: Моля, общинските съветници да си заемат местата. Предстои ни процедура на гласуване. Моля пребройте общинските съветници дали имаме кворум. Кворума е 11 общински съветника. Имаме кворум. Преминаваме към процедура на гласуване.

 

/ Следва процедура на тайно гласуване. Съветниците се извикват поименно, гласуват и се подписват в списъка. Председателя на комисията по избора обявява резултатите от избора, съгласно протокол на комисията/

 

К.Стойчев: Заповядайте комисията и общинските съветници.

Кр.Иванов: Прекратяваме процедурата за избор на Председател на Общински съвет. Председателя на комисията ще съобщи резултатите.

К.Стойчев: След проведеното гласуване резултатите са следните. Гласували 11 общински съветници. В урната комисията установи 11 плика подпечатани и подпечатани с печата на община Тополовград. Като резултатите са следните. 10 гласа „за“ господин Минчев и 1 глас „въздържал се“. Следствие на което комисията обявява избора господин Пламен Минчев, избора е в негова полза. Господин Минчев заповядайте! Чисто технически ще искам да припомня на техническите лица, молба когато се печата протокола направете още едно копие.

Кр.Иванов: Честито на господин Пламен Минчев, заповядайте да водите заседанието!

К.Стойчев: Комисията се саморазпуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Ами първо искам да благодаря на съветниците които подкрепиха кандидатурата ми и на тези които не я подкрепиха както съм работил миналите мандати ще работя с всички общински съветници независимо от техния избор който те направиха. Така, че благодаря! Докато дойде Зам.Кмета ние имаме едно процедурно решение това второто което е от докладната записка макар, че мисля, че не е толкова необходимо, но с оглед по-голяма правна сигурност за това съм го предложил в докладната.

   На основание чл.60,ал.1 от Административно Процесуалния Кодекс, допуска предварително изпълнение на взетото в т.1 решение, тъй като от една страна това се налага за да се защитят, особено важни обществени интереси, а от друга за да се избегне осуетяване или затрудняване изпълнението на решението, както и поради обстоятелството, че от закъснение на изпълнението, могат да последват значително или трудно поправими вреди.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение от ДЗ №1, а именно предложението второ. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора комисия кой ще докладва?

Г.Георгиев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма. Госпожо заместник Кмет ? Нямате, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище? Втора комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма. Госпожо заместник Кмет ? Няма какво да добави. Приемам, че разискванията по т.4 са приключени, поради което прекратявам разискванията по т.4 и преминаваме в процедура на гласуване. Сега сме на Т.4, уточняваме: Отдаване под аренда на земеделски земи частна общинска собственост с цел, създаване и отглеждане на трайни насаждения. Има ли някаква неяснота? В момента сме на Т.4 вх.№1294/17.06.2019г. Отдаване под аренда на земеделски земи частна общинска собственост с цел, създаване и отглеждане на трайни насаждения. Има ли нещо неясно? Има ли желаещи по Т.4 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията са прекратени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост,чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието, чл.24а, ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017г. на ОбС – Тополовград, предлагам на ОбС да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Това е ДЗ с вх.№1297/18.06.2019г. относно: Издаване на запис на заповед от Община Тополовград в полза на ДФ „Земеделие“ и т.н. Комисиите за становище? Втора?

Г.Георгиев: Втора подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Тук да добавим като трети проект за решение – На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решенията.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Така, добре. Желаещи да вземат отношение по Т.5 от дневния ред ? Няма, , поради което приемам, че разискванията по Т.5 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и на основание договор за отпускане на финансова помощ №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., предлагам Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №5 от дневния ред, а именно: На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите решения. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Това е ДЗ с вх.№1298/18.06.2019г. относно: Възлагане на услугата „патронажна грижа“ на Община Тополовград в съответствие с чл.4 и т.н да не я изчитам. Комисиите за становище?

Г.Георгиев: Втора подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Желаещи да вземат отношение по Т.6 от дневния ред ? Няма, , поради което приемам, че разискванията по Т.6 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Това е ДЗ с вх.№1299/19.06.2019г. относно: Допълнение на Списък на имотите с н.т.п. „пасище, мера“ и „ливади“, определени за индивидуално ползване и т.н. Комисиите за становище?

Х.Мочев: Четвърта допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение по Т.7 от дневния ред ? Няма, , поради което приемам, че разискванията по Т.7 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.3 и ал.12, чл.37“о“, ал.1,ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе предложеното проекто решение.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  На Т.8 сме сега ще ви кажа ДЗ е с вх.№1304/24.06.2019г., а докладната е отмяна на Решение №533 от 27.05.2019г. на ОбС – Тополовград. Комисиите за становище. Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Втора гледала ли е докладната? Не, добре. Четвърта допуска. Желаещи да вземат отношение по Т.8 от дневния ред има ли? Няма, , поради което приемам, че разискванията по Т.8 са приключени, прекратявам разискванията по Т.8 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 което е единствено от ДЗ №8, а именно: Отмяна на Решение №533 по Т.10 от Протокол №50 от 27.05.2019г. на Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Това е ДЗ с вх.№1291/11.06.2019г. Комисиите за становище?

Х.Мочев: Четвърта допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Втора?

Г.Георгиев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Желаещи да вземат отношение по Т.9 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по Т.9 прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,т.11 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, предлагам Общинския съвет Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Това е ДЗ с вх.№1309/26.06.2019г. Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. Това е докладната записка по Т.10. Комисиите за становище? Втора комисия?

Г.Георгиев: Не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Четвърта комисия?

Х.Мочев: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Желаещи да вземат отношение по Т.10 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по Т.10 прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.10 преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Това е ДЗ с вх.№1322/04.07.2019г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Комисиите не са я разглеждали тази докладна, поради което правя едно процедурно предложение.

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1322/04.07.2019год. включена като Т.11 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Госпожо Заместник Кмет по Т.11 имате ли какво да добавите? Нямате. Желаещи да вземат отношение по Т.11 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по Т.11 прекратявам разискванията по Т.11 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Това е ДЗ с вх.№1323/04.07.2019г. Комисиите не са я разглеждали тази докладна, поради което правя едно процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1323/04.07.2019год. включена като Т.12 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Госпожо Заместник Кмет по Т.12 имате ли какво да добавите? Нямате. Желаещи да вземат отношение по Т.12 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията са приключени по Т.12 прекратявам разискванията по Т.12 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.12,ал.3, чл.14,ал.7 от ЗОС и чл.15 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение от ДЗ №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на Т.12 преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  По тази точка имаме своевременно имаме предоставено писмено от Кмета на Общината, то е за сведение не се обсъжда, не се коментира. Евентуално в следващата точка ще има въпроси с което приемам, че Т.13 се изчерпва и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Като своевременно има постъпили, тука е представителя господин Попов. Имаме и едно предложение от господин Янко Янков. Аз съм ви ги дал своевременно. Господин Попов е тука, ако има нещо да добави към това което е дадено и евентуално съветниците имат нещо да вземат отношение по тези двата материала които са постъпили или пък съответно ако имат някакви други питания или пък нещо друго предложения и т.н. Да, господин Попов заповядайте на микрофона.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Уважаеми общински съветници, уважаеми граждани на община Тополовград. Наложи се няколко пъти да взимам отношение на сесията на Общински съвет поставените въпроси които съм направил са от важно значение, но оставам с убеждението, че те са само за тази зала. Резултат няма, действия никакви. В момента гражданско сдружение „Родолюбие“ с.Устрем на когото съм председател поставяме един много важен въпрос свързан със сигурността и спокойствието на жителите на село Устрем. Въпроса е във връзка с изготвянето на проект за корекция или канализация на река Манастирска, тъй като през дъждовете през есенно зимния период и пролетните сезони водата е в голямо количество залива дворните места, къщите на жителите и това допринася голямо неспокойствие, напрежение, смут и би трябвало да се направи необходимото за изготвянето и осъществяването на този проект. Тъй като това е една възможност с която ние да отчетем нашата дейност, нашата загриженост и напълно съвпада с това което даваме като обещания по време на клетвата когато сме избрани, тъй като там много добре си спомням се казва, че сме длъжни да осигурим спокойствието на гражданите. А именно този момент да запазим спокойствието на гражданите е да предотвратим опасността която може да се получи при едно наводнение, като се има предвид, че района на събиране на водите е целия източен склон на Сакар. Така, че при един силен пороен дъжд опасността е на лице и както знаете от опит и от народната мъдрост, че водата е по-опасна от огъня, тъй като при нея вече не може нищо да се направи. Ние не искаме да живеем със страха и последствията на село Бисер Хасковско. Не искаме да страдаме като община Камено Бургаско, не искаме да имаме и ужасите в град Каварна където едно сухо дере при силен пороен дъжд направи тези големи разрухи и възстановяването им се оценява двойно и тройно по-скъпо от това ако бяха взети предварително мерки по тези въпроси. Искам да ви информирам и това, че през 1957 година ние имаме дадена жертва, детето на Петър Христов Низамов се удави. Съвсем наскоро през 2016 година сина на Димитър Иванов Нейков също беше изваден в полумъртво състояние от гражданина Стефан Панайотов. Така, че проблемите ежедневно стоят пред нас. Ние трябва да намерим начин да намерим решение на този въпрос. Решение и възможности имаме в двадесет и първи век, защото по силата на програмата за развитие на селските райони, по силата на това, че се дава възможност да се ползват европейските там средства и трансгранични средства аз смятам, че е напълно възможно да се изготви и защити един такъв проект. Този въпрос сме го поставяли още през 2010 година, като сме адресирали писмата до общинска администрация Тополовград, Общински съвет – Тополовград и кметство Устрем, но за сега никакво отношение по този въпрос, никакво отношение. Това говори за нашето безразличие, за нашата безотговорност. И нека всеки помисли по този въпрос, защото най-ценното в живота е да се запази здравето и живота на дадена личност. Защо чакаме още, какво искаме още да стане за да проявяваме това бездействие ? Аз не мога да си го обясня и нямам думи. Ние сме семейства имаме деца имаме внуци и не дай боже от вашите деца и внуци някой пострада и се удави в реката какво ще си кажем на този въпрос. Ще кажем, че е голямо нещастие, че не сме доволни от себе си и не сме направили нищо в полза на това като общински съветници. За това аз ви моля откровено, откровено ви моля вслушайте се в нашия плач, вслушайте се в нашите тревоги и намерете начин да се реши този въпрос. Въпроса не е труден, изготвяне на проект, не е труден. След като се изготви проект ние вече имаме сили и възможности, право да защитаваме, да искаме и да поставяме този въпрос и пред горе стоящите институции. Моля ви обърнете сериозно внимание по този въпрос. И аз смятам в лицето на вас общинските съветници ще си вземете положително отношение по този въпрос. Вярвам също и в ръководството на Общински съвет, трябва да се вземе решение, необходимо е да се вземе това решение. Между другото аз искам да изразя и едно незадоволство от това, че нашия въпрос който разглеждаме в момента е поставен в точка 13 въпроси, запитвания на граждани. Не съм съгласен да се третира този въпрос по тази точка. Нашите въпроси, нашите искания сме ги поставили в писмена форма. Тази писмена форма трябва да бъде направена достояние на всички вас да се запознаете, да размислите по нея и да вземете решение. Надявам се, че ще бъдете активни във вземане на това решение и най-важното единодушие. И сигурен съм, че във вашите отношения, изказвания вие ще ме подкрепите, така , че заедно ние да решим този въпрос в полза и спокойствието на жителите на село Устрем, защото този въпрос както казах преди малко може да засегне лично и вас, вашите внуци и вашите деца. Благодаря за вниманието!

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Аз също ви благодаря!

Кр.Иванов: Имам въпрос към господин Попов. Значи искате Общинския съвет да вземе решение. Искам да кажете точно какво решение трябва да вземе Общинския съвет? Точно какво решение. Значи много добро и емоционално изказване което 50% не съм съгласен с това нещо. Каквото зависи от Общинския съвет такова решение ще вземем. Искам да формулирате точно какво решение трябва да вземе Общинския съвет. Да пишем до Народното събрание да отпусне примерно 10 000 000лв. за реката в село Устрем. Точно какво решение и веднага го взимаме. Значи не съм съгласен тука постоянно да обвинявате Общинския съвет, защото едни странни искания имате тука които не зависят от Общинския съвет. Някой който ви дава съвети изглежда доста се е объркал, доста се е объркал. Емоционално изказване, хубаво изказване обаче конкретика няма в него. Искам да кажете, искам да вземете такова решение и ние ще го вземем. Кажете какво решение трябва да вземем?

Ат.Анастасов: Ето това е въпроса вече.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Този въпрос искам да кажа следното. Изненадан съм от това което казахте преди малко, че някой ме съветва или някой ме насочва в тези моменти и много се извинявам от това, че искате конкретно предложение от мен. Конкретното е да се направи проект и се иска това да стане от службите които ги има в общината. Аз мисля, че има отдел….

Кр.Иванов: Кажете конкретно решение и ние ще го вземем.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Ами ето решение, натоварваме община Тополовград в лицето на еди коя си служба или еди кой си отдел или госпожа да задвижи този въпрос, да действа по този въпрос

Кр.Иванов: Кой въпрос? Как да го формулираме?

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Ами да изготви проект.

Кр.Иванов: Какъв проект? Знаете ли, че хиляда проекта се изготвят има специален отдел който работи постоянно. Специално за Устрем колко проекта има които работят в момента. Недейте сега така. Този който ви е казал за проекта за развитие на селските райони не е .Това е бедствия и аварии , има министерство. Аз за това ти казах, че който те е съветвал да обвиняваш Общинския съвет….

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Аз не обвинявам господин Иванов.

Кр.Иванов: Казвате взимаме го решението. Това е лошото, че не са 50, 100 000лв., да кажем да се търсят от някъде,а това са милиони.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: А един човешки живот колко струва?

Кр.Иванов: Съгласен съм с вас.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Колко струва един човешки живот?

Кр.Иванов: Емоционално изказване, съгласен съм….

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Може ли такова нещо да поставяте въпроса, не съм съгласен.

Кр.Иванов: Не може да се изправите и да обвинявате нас.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Аз не ви обвинявам, ние ви молим да изготвите проект да насочите действията си към службите които отговарят по този въпрос.

Кр.Иванов: Ние проект не можем да внасяме Общинския съвет.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Вие сте политиците на Община Тополовград. Вие имате правото да поставяте въпроса там където трябва.

Ат.Анастасов: Господин Минчев този въпрос е повече към вас. Вие трябваше да се обърнете към службата която изготвя проекти да се обърнете към тази служба и да видите дали може да се направи нещо в тази посока. И още нещо има нещо което е по-важно. Преди може би половин година бях поставил този въпрос за моста на каргон махала. Този мост аз мисля, че….

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Ние също посочихме……, но е необходимо да се прочете.

Ат.Анастасов: Само секунда. Кмета беше разпоредил проверка на моста да се види дали този мост е опасен. Това означава, че един цял район остава без, няма ….. При едно голямо наводнение и този мост се срути няма как хората да преминат от другата страна. Кмета беше казал, че там е направена проверка и че всичко е нормално. За мен не е така аз не знам какво твоето мнение, но мисля, че това е по-спешно от където трябва да започнем. А за въпроса за проекта мисля, че вие може да се обадите на началник отдела на службата да видите как може да се формулира това нещо и да ли може да се направи нещо. Това не е решение на Общински съвет, Общински съвет не може да изготвя проекти.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Аз не казвам, че вие решавате, аз казвам да съдействате, да предложите, да искате, защото вие сте политиците като цяло и друго нещо. Кой изготви проекта на синаповска река?

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Добре, благодаря ви. Накрая оставих да взема отношение. Първо на господин Попов ще отговоря защото е в тази точка. Да, да заповядайте седнете. Ще отговоря защо съм го включил в тази точка. Защото съгласно действащия Правилник единствено такива становища, предложения могат да бъдат разгледани по Правилника в тази точка и тя за това е тази точка направена там. Своевременно съм раздал материалите на съветниците да се запознаят така, че мисля, че това което е могло аз съм го отреагирал. По отношение на господин Анастасов искам да отговоря. Да, вие се обръщате към мене, но тепърва преди мене три години и половина е друг предшественик. Господин Попов е отправил също многократно, аз това което го казвам ще го направя, да с общинска администрация със съдействието. Но за минал период, че това не е направено при предишния Председател не е извикал и не е направил действия аз не мога да отговарям, но вие можете да ме питате примерно на следващото заседание аз какво съм направил, нали , но поне ми дайте малко време тепърва. Все пак съм от един месец, нали. Дайте ми малко време, пак ще се атакуваме нали….. Да, ще го направя.

Ат.Анастасов: Въпроса е, че този мост е опасен.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Ще го направим, ще поставим въпроса и на Кмета, да ще поставим въпроса имам го предвид точно за това е тази точка. И на следващото заседание съответно ще имате отговора. А между другото по това писмо което е в момента тъй като в момента госпожа Атанасова която пряко отговаря тя в момента отсъства, но съм говорил със заместничката и която е госпожа Бакалова ние сме започнали във връзка с това още когато сме получили материала и т.н. Аз съм започнал да действам. Така, че изчакайте малко, дайте ми малко време и после ме атакувайте нали. Да, господин Стойчев иска думата.

К.Стойчев: Хубаво е да се постави въпроса и хората трябва да се тревожат за тези съоръжения, но има и друго нещо, че за едни такива мостове и съоръжения, язовири, каскади, там отговарят специални служби. Даже в Министерството на регионалното развитие има такива специалисти където отговарят. Тука няма такива специалисти и хората с право са притеснени, защото сега какво значи моста бил проверен. Кой го проверява какъв капацитет го проверява, кой специалист го проверява. Кмета е до там до където му се простират правомощията и е направил нещо, но от там нататък това е ангажимент на държавата.

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Мостове и съоръжения те са изключително в правомощията на държавата. Евентуално това може да се изпрати към……..

Т.Бакалова,нач.отдел „ОСИР“Има комисия която ежегодно проверява опасни язовири, реки и т.н. След като нали органа който е на много по-високо ниво от нас е преценил, че това не е опасно. Междуведомствената комисия проверява точно ей такива язовири, реки където има опасност от наводнения, преливания и т.н. Официално опасен язовир е язовир „Луков дол“. Ежегодно той се проверява. От там нататък „Луков дол“…….. /шум в залата не се чува/ Да, такава проверка се направи наистина, но към този момент сега не знам това беше по назад във времето когато му правиха проверка нямаше опасности. Много е скъпо самото съоръжение да се направи, наистина е много-скъпо. И за съжаление както всичко в България всичко е една голяма бумащина. Предварително изследване, установяване така ли е не е ли така и после от там нататък проекти не съм чула дали има финансиране по някоя…

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Единствено междуведомствената комисия бедствия и аварии ако от там могат да се осигурят някакви средства.

Т.Бакалова,нач.отдел „ОСИР“: Да, ще разговаряме, ще го поставим на Замов този въпрос когато идва следващия път комисията да обърнат специално внимание на моста. И ако може от тяхна страна, с техни предписания вече да се задвижи нещо добре дошло. Няма да го откажем нали. Това е лошото, че тези съоръжения са много скъпи. Страшно трудно ще бъде на общината ако трябва със собствени средства да се направи това нещо. Хубаво би било ако наистина има някакъв проект…

Пл.Минчев – Председател на ОбС – Тополовград:  Да разбира се аз ще го взема предвид и нещо друго се сещам госпожо Бакалова. 2012 или 2013 година точно ние кандидатствахме пред ведомствената комисия бедствия и аварии и ни отпуснаха средства и се почистваха река манастирска и река поповска и синаповска мисля, че беше където отпуснаха средства във връзка с почистване на речното корито. Тогава бяха отпуснали средства. Аз пак ще го поставя на общинска администрация въпроса, евентуално ние какви средства могат да отпуснат там аз съм убеден, че имаме ли възможност да кандидатстваме, ако съответно да ние ще го направим. Така, че господин Попов аз ви уверявам, че тука ние всички сме на една страна. Каквото е необходимо и възможно ще го направим. Така, ако няма други, приемам, че Т.14 е приключена, с което се изчерпва дневния ред, поради което  закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

адв.ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Протокол №51 от 10.06.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 51

1006. 2019 год.

 

           Днес 10 .06 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 12.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев –зам. Председател изпълняващ функциите и правомощията на Председател на Общински съвет Тополовград.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги общински съветници, дами и господа присъстващи в залата. Днешното заседание на Общински съвет – Тополовград е свикано на основание чл.23,ал.4,т.2 от ЗМСМА, чл.12,ал.1,т.2 от ПОДОбСНКВОбА. Присъстват 12 съветника регистрирани в присъствената книга, отсъстват петима съветника по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет. Предвид на разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗМСМА поради което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград и преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има ли предложения по отношение формиране на дневния ред за днешното заседание на Общински съвет? Няма, поради което приемач, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени и прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложения дневен ред от две точки, а именно: ДЗ с вх.№1280/03.06.2019г. относно: Отмяна на чл.45,чл.63-65 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община ТополовградИ т.2 ДЗ с вх.№1281/03.06.2019г. относно: Провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен Съд – Тополовград, мандат 2019-2023г., за Окръжен Съд -Ямбол мандат 2020г.-2024г., както и избор на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен Съд – Тополовград и Окръжен Съд – Ямбол. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред от две точки които ви ги изчетох, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така, тъй като комисиите не са заседавали едно процедурно предложение.

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1280/03.06.2019год. включена като Т.1 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Преминаваме към обсъждане на докладната записка. Желаещи да вземат отношение по докладната записка по т.1 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.1 са приключени, прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Също едно процедурно предложение за решение, а именно:

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1281/03.06.2019год. включена като Т.2 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Преминаваме към обсъждане на докладната записка. Желаещи да вземат отношение по докладната записка по т.2 има ли? Постоянните комисии не са заседавали, вносител съм аз. Няма какво да добавя към докладната само ще кажа, че ако сте обърнали внимание срока е посочен от около два месеца който следва да бъдат подадени тези заявления. Съветниците които са, общинските съветници които са втори мандат знаят, че предния мандат също избирахме съдебни заседатели, но там процедурата беше много по опростена. Сега процедурата е много в смисъл по усложнена е. Описана е до колкото аз съм могъл да обхвана в докладната записка така, че надявам се този срок който е два месеца през това време да бъдат подадени достатъчно заявления да може комисията след това да формира съответно кандидатите. За мен е трябвало процедурата да започне много по-рано, не знам защо не е започнала защото сроковете се скъсяват, а пък сроковете по Закона за съдебната власт и Наредба №7 за съдебните заседатели там е много удължена процедурата, много усложнена и е трябвало за мен да започне, но ние сега ще се опитаме поне в края на нашия мандат да формираме тези кандидати. Така, ако има някой желаещ да вземе отношение? Да, господин Парнаров имате думата.

Д.Парнаров: Най-вероятно това приложение №1 което трябва да попълни кандидата за съдебен заседател е по Закон. Така, че има голямо разтакаване. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование което значи, че кандидата трябва да си плати при нотариус нали. Не може ли по служебен път тука в общината да заверят „вярно с оригинала“ при показване на оригиналната диплома ?

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ами проблема е там, че това се посочва в чл.67, чл.68 и тези документи които комисията ще ги формира нали на база на това което ще направи процедурата те ще бъдат изпратени после и в съответно за Окръжен Съд да избере заседателите за Районен, а пък Апелативен за Окръжен. И там изискването е да бъдат нотариално заверени….., още повече, че определен процент от тези както е писано в докладната трябва да са съответно в педагогиката, социални дейности и в тази връзка това е необходимо. Това което е описано и това приложение което е направено е съобразено с изискванията. За това казвам, че измененията Наредбата е от 2017 година имаме изменение в Закона за съдебната власт и за това пак посочих, че трябваше да започне още когато е дошло искането в смисъл от Окръжния Съд съответно да започне процедурата и за това пак се опасявам, че този срок…..

Д.Парнаров: Предния мандат включително ние направихме една служебна заверка , за съдебност там, че не са…..

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да така е, но сега такива са изискванията…

Д.Парнаров: Това също касае другото удостоверение, че не се водят на отчет към психиатрията Хасково, Болярово, други общини към друго това също е въпрос за пари, а те няма да взимат толкова през целия мандат на съдебни заседатели.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Това вече е другия момент.

Д.Парнаров: Другия въпрос, още нещо. Гледам, че сме писани тука в една комисия, ако това стане факт тази комисия ако колегите решат нека да направим по едно писмо до политическите партии, защото горе долу те да си предложат на техни хора които да подадат заявление за съдебни заседатели. Защото ние дори да го публикуваме в сайта на Общината и на Общински съвет нали в частност много малко хора влизат в сайта на Общината. Така, ако пратим по едно писмо до политическите партии на квотен принцип те да предложат на техни хора да дойдат да си подадат заявление.

К.Стойчев: Тука не става въпрос за квотен принцип.

Д.Парнаров: Да сега така сме го правили.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Значи аз това казах, че предния мандат който е бил втори мандат и повече ние го правихме по този начин с такива предложения, съответно хората идваха подаваха и беше по опростена процедурата, но сега за съжаление в Закона за съдебната власт както в тази Наредба №7 която е публикувана 2017 година реда е изменен и за мен е утежнен и за това процедурата трябва да започне осем и повече месеца за да можем…..

Д.Парнаров: Тя е изтървана вече…..

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да тя е изтървана, но ние в момента се опитваме и сега процедурата е такава,че…. Значи аз съм подготвил с тези декларации които също където в улеснение на комисията която ще заседава и другите документи които комисията ще окаже много така как да кажа, голяма помощ и съдействие на тези кандидати. Проблем тогава беше с желанието и как да бъдат в смисъл избрани тези кандидати. Тогава директно се предлагаха и Общинският съвет ги гласуваше.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре, защо сме изтървали срока?

К.Стойчев: То сега пак такъв ще е проблема. Проблем ще е кои ще са желаещите и дали ще има желаещи.

Д.Парнаров: Ако няма желаещи какво правим?

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ако няма желаещи за съдебни заседатели, за съжаление трябва да удължаваме този срок.

Д.Парнаров: На старите удължаваме срока.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Не, не старите ние тука където сме дали, ако сте обърнали внимание 10.08., аз долу горе съм се съобразил два месеца да може след това комисията да събеседва, да се внесе на сесия да речем на края на септември и да можем ние да ги изпратим евентуално ако има одобрени кандидати.

Д.Парнаров: Защото аз разговарях със Станка Ташева, учителката която е била миналата година която и в момента е действащ и каза „не знам дали ще се съглася защото аз миналата година взех 76лв. за цялата година включително писах ме и данъчна декларация за тези 76лв.“ Един пенсионер това го натоварва. А за един работещ човек трябва да пуска неплатена където ще е на работа за да може да участва на заседание на съда, ако нали се падне. От там на тука се притеснявам дали ще има мераклии за това.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ами значи то заплащането е един вид другия вид е в смисъл по престижно нали да бъдеш съдебен заседател, другия е заплащането. Всеки си преценя. Ние трябва да наблегнем на тази част защото и от предния мандат имах ме уверение сега да го кажа, че сме разговаряли със съответните Председатели на съответните съдилища защото през мандата има отказали се които са напуснали като съдебни заседатели и те предния път ни увещаваха, че ще го увеличат ….

Д.Парнаров: То е въпрос на законодателя не знам дали е въпрос на съдилищата.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да и ако друго ви е направило впечатление аз пропуснах защото писмото се е получило за Окръжния съд съответно от Апелативния пускаме и за него процедурата да може комисията да бъде една и съща, просто двете процедури разделил съм ги съответно в решението за да не губим и там време. Там са трима човека така, че мисля, че там бихме могли да се справим по-добре. Но вече от тук нататък дали ще е спазен този срок, дали ще има кандидати това са последващи действия които ако трябва ние ще вземем съответните там нали решения за удължаване на този срок и т.н. Надявам се да влезем в срока. А пък тука на въпроса защо и как не е пусната процедурата аз не мога да отговоря. Значи аз след като поех да изпълнявам…..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо не е пусната, а не защо сме изтървали срока.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Това не мога да кажа защо не е пусната. Писмото е получено мисля, че на 18.02., защо не са предприети действия не мога да кажа. Аз мога да кажа, че когато поех тука нещата и когато видях това писмо и веднага подготвих докладната и за това правим извънредна сесия да можем така малко да имаме във времето.

Ат.Анастасов: Браво, браво господин Минчев.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами браво, така се води сесия.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Аз мисля, че не е толкова така как да го кажа да се радваме ли как…..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожо Димитрова искате да кажете нещо ли?

Ант.Димитрова – Секретар на Община Тополовград: Да. Получихме позвъняване от Административен съд, от Окръжен съд да питат до къде е стигнала тази процедура. Преди един месец искаха мнението и на юриста нашия на Общината и т.н. Ние въобще не знаехме, че има такова писмо такава процедура. А съдилищата чакаха вече, да имаме избрани…

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да в момента има други съдилища които са ги гласували кандидатите или ще ги гласуват

Ант.Димитрова – Секретар на Община Тополовград: Само нашата община не беше почнала такава процедура.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Аз мисля, че трябва да подходим съгласно нашите правомощия и задължения трябва да подходим много сериозно без да се….., нали така малко подигравателно и т.н. Ако няма някой какво да добави, какво да каже. Има ли желаещи да вземат отношение по т.2 ? Няма поради което приемам , че разискванията по т.2 са приключени, прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

       На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8,ал.1 от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ.бр.81/2017г./,предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред се изчерпва дневния ред на днешното заседание на Общински съвет при който закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров: Колеги можели само за малко внимание.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само за момент.

В.Сяров: Може ли да видим декларацията и дали е входирана в деловодството на Общинския съвет? Да видим от коя група съветници е ?

Д.Парнаров: Декларацията е написана в Протокола.

В.Сяров: Тя трябва да е входирана в деловодството.

Д.Парнаров: Не съм длъжен да я входирам. Дайте ми член по който да я входирам.

В.Сяров: Добре. Благодаря!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Щом опозицията аплодира господин Минчев значи върви на добре работата. Браво господин Минчев!

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград

 

 

 

адв. ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Зам. Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Протокол № 50 от 27.05.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 50

2705. 2019 год.

 

           Днес 27 .05 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Д.Парнаров: Уважаеми господин Кмет, уважаеми общински съветници, уважаеми колеги от администрацията. На основание чл.23,ал.5, във връзка с ал.4,т.2 от ЗМСМА, чл.12,ал.2, във връзка с ал.1,т.2 от ПОДОбСНКВОбА и като един от осемте вносители обявявам днешната сесия на Общински съвет за открита. Присъстват 16 общински съветници отсъства един. Заседанието е законно и може да взима решения и в тази връзка предлагам днешното заседание да се ръководи от господин Пламен Минчев. Имате ли други предложения?

Ат.Анастасов: Аз предлагам днешното заседание да води от…… Не, не.

Д. Парнаров: Други предложения? Който е съгласен господин Пламен Минчев да води днешното заседание на Общински съвет, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържа ли се?“ Обявявам резултата. Участвали в гласуването 16 общински съветника. 10 „за“ 0 „против“ и 6 „въздържал се“. Предложението се приема. Господин Минчев заповядайте.

Пл.Минчев: Както каза колегата общински съветник заседанието е открито. Кворума е на лице имаме законово основание да заседаваме. В близките 12 години не се е случвало общински съветници да свикват заседанието, но ето, че след 12 години се налага и се свика по искане на 1/3 от общинските съветници. Така, че заседанието е законно и преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет са постъпили с вх.№1274 поне на мен което ми се даде предложение за дневния ред на днешното заседание на Общински съвет – Тополовград от общинските съветници които са направили искането и свикването на днешното заседание на Общински съвет. Така, аз го изчитам и след това ако няма други предложения ще преминем в процедура на гласуване. Така. Предложение за проект на дневния ред на заседанието на Общински съвет – Тополовград за 27.05.2019година.Във връзка с постъпилите докладни записки в деловодството на Общински съвет – Тополовград, предлагаме за заседанието на 27.05.2019 година. Така аз ще ви ги изчета. Т.1 Заповед №АК-04-02 от 15.05.2019год. на Областния управител на област с административен център град Хасково.Т.2 Докладна записка с вх.№1269/27.05.2019год. относно: Отмяна на Решение №513 от 25.04.2019год.по Т.1 от Протокол №49 от 25.04.2019год. Нали така съвпадат? Т.3 Докладна записка с вх.№1270/27.05.2019год. относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет – Тополовград, Васил Сяров, на основание чл.24,ал.3,т.2,предл.2 от ЗМСМА,чл.18,ал.1,т.2,предл.2 от ПОДОбСНКВОбА. Т.4 Докладна записка с вх.№1271/27.05.2019год. относно: Избор на Заместник Председател на Общински съвет – Тополовград.Т.5 Докладна записка с вх.№1252/ 15.05.2019год.относно: Предоставяне на помещение – част от имот, публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерството на правосъдието – Окръжна прокуратура Ямбол, за нуждите на Териториално отделение – Тополовград, към Районна Прокуратура – Ямбол. Т.6 Докладна записка с вх.№1256/17.05.2019год., относно: Обезпечение за авансово плащане – Запис на заповед по Проект на Община Тополовград „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград. Т.7 Докладна записка с вх.№1257/17.05.2019год. относно: Обезпечение за авансово плащане – Запис н заповед по Проект на Община Тополовград „Патронажна грижа в община Тополовград. Т.8 Докладна записка с вх.№1258/17.05.2019год. относно: Промяна в плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименният списък за капиталови разходи – целеви средства за 2019г./Приложение №7/. Т.9 Докладна записка с вх.№1259/20.05.2019год. относно: Учредяване право на строеж за реализация на инвестиционен проект – фотоволтаичен парк, върху имот земеделска земя с н.т.п.“пасище“. Т.10 Докладна записка с вх.№1260/20.05.2019год. относно: Учредяване на право на строеж за реализация на инвестиционен проект – фотоволтаичен парк, върху имот земеделска земя с н.т.п. „пасище“. Т.11 Докладна записка с вх.№1261/20.05.2019год. относно: Продажба на вещи частна общинска собственост-строителни материали паваж втора употреба. Т.12 Докладна записка с вх.№1262/21.05.2019год. относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински исторически музей- Тополовград. Т.13 докладна записка с вх.№1263/21.05.2019год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.Т.14 Докладна записка с вх.№1264/22.05.2019год. относно: Формиране на паралелки в ОУ „Иван Вазов“ – с.Устрем, ОУ „Христо Ботев“ – с.Синапово и ОУ „Христо Ботев“ – с.Хлябово през учебната 2019г.-2020г. Т.15 Докладна записка с вх.№1265/22.05.2019год. относно: Приемане на годишен финансов отчет на 1.“СБАЛВБ – Тополовград“ ЕООД за 2018 година,2.“Златно зърно“ООД гр.Тополовград за 2018година,3.“МБАЛ“ АД гр.Хасково за 2018година. Т.16 Докладна записка с вх.№1266/23.05.2019год. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. Т.17 Докладна записка с вх.№1268/23.05.2019год. относно: Отмяна на решение №451 по точка 5 от Протокол №41/31.10.2014год. на Общински съвет – Тополовград. Има ли предложения по отношение на дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Трябва да гласуваме всяка една точка отделно за да спазим изискванията на Правилника който сме приели. Така. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение, а именно Т.1 Заповед №АК-04-02 от 15.05.2019год. на Областния управител на област с административен център град Хасково. Който е съгласен да влезе заповедта като Т.1 моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване като Т.2 да влезе Докладна записка с вх.№1269/27.05.2019год. относно: Отмяна на Решение №513 от 25.04.2019год.по Т.1 от Протокол №49 от 25.04.2019год. . Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение, като Т.3 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1270/27.05.2019год. относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет – Тополовград, Васил Сяров, на основание чл.24,ал.3,т.2,предл.2 от ЗМСМА,чл.18,ал.1,т.2,предл.2 от ПОДОбСНКВОбА. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Така следващото предложение като Т.4 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1271/27.05.2019год. относно: Избор на Заместник Председател на Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение. Като Т.5 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1252/ 15.05.2019год.относно: Предоставяне на помещение – част от имот, публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерството на правосъдието – Окръжна прокуратура Ямбол, за нуждите на Териториално отделение – Тополовград, към Районна Прокуратура – Ямбол. . Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Така, следващото предложение за решение като Т.6 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1256/17.05.2019год., относно: Обезпечение за авансово плащане – Запис на заповед по Проект на Община Тополовград „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград. . Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам следващото предложение за решение, а именно като Т.7 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1257/17.05.2019год. относно: Обезпечение за авансово плащане – Запис н заповед по Проект на Община Тополовград „Патронажна грижа в община Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение като Т.8 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1258/17.05.2019год. относно: Промяна в плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименният списък за капиталови разходи – целеви средства за 2019г./Приложение №7/. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение, а именно като Т.9 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1259/20.05.2019год. относно: Учредяване на право на строеж за реализация на инвестиционен проект – фотоволтаичен парк, върху имот земеделска земя с н.т.п.“пасище“. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение като Т.10 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1260/20.05.2019год. относно: Учредяване на право на строеж за реализация на инвестиционен проект – фотоволтаичен парк, върху имот земеделска земя с н.т.п. „пасище“. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение като Т.11 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1261/20.05.2019год. относно: Продажба на вещи частна общинска собственост-строителни материали паваж втора употреба. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам следващото предложение за гласуване, а именно като Т.12 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1262/21.05.2019год. относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински исторически музей- Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам следващото предложение за решение, а именно като Т.13 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1263/21.05.2019год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение за решение, а именно като Т.14 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1264/22.05.2019год. относно: Формиране на паралелки в ОУ „Иван Вазов“ – с.Устрем, ОУ „Христо Ботев“ – с.Синапово и ОУ „Христо Ботев“ – с.Хлябово през учебната 2019г.-2020г. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно като Т.15 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1265/22.05.2019год. относно: Приемане на годишен финансов отчет на 1.“СБАЛВБ – Тополовград“ ЕООД за 2018 година,2.“Златно зърно“ ООД гр.Тополовград за 2018година,3.“МБАЛ“ АД гр.Хасково за 2018година. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам следващото предложение за решение, а именно като Т.16 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1266/23.05.2019год. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение, а именно като Т.17 от дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№1268/23.05.2019год. относно: Отмяна на решение №451 по точка 5 от Протокол №41/31.10.2014год. на Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. И в предвид на приетите предложения за решения подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред от седемнадесет точки и общинските съветници които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Това е Заповед №АК-04-02 от 15.05.2019год. на Областния управител на област с административен център град Хасково. Ако някой има какво да добави и следващата Т.2 се припокрива с докладната и с проекта за решение. Ако има за изказване, ако няма за изказване. Считам, че разискванията по Т.1 са приключени, поради което се изчерпва Т.1 , там нямаме проект за гласуване и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Преди да дам думата на общинските съветници искам да направя едно процедурно предложение, тъй като докладната не е гледана в постоянните комисии и е наложително да вземем такова процедурно решение и то е следното: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1269/27.05.2019год. включена като Т.2 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“ Решението се приема с което се приема и процедурното предложение. Така, че имат думата общинските съветници ако искат да се изкажат по т.2 от дневния ред. Има ли желаещи? Не виждам, поради което приемам, че разискванията по т.2 са приключени. Прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

4”против” и 2“въздържал се”/.

Кворума е 9 съветника. РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

4”против” и 2“въздържал се”/.

Кворума е 9 съветника. РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Преди да дам думата пак на общинските съветници ще подложа на процедурно гласуване проект за решение и от там ще преминем вече към обсъждане тъй като ако има съветници да се изказват. Процедурата там е по-дълга. Така. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1270/27.05.2019год. включена като Т.3 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се“. Решението се приема. Преминаваме ако искат да се изкажат по тази точка общинските съветници, ако не имаме процедурни предложения. Има ли желаещи да се изкажат по тази точка? Не виждам поради което следва да избора е с тайно гласуване чл.17,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с ОбА. И в тази връзка искам да кажа, че в Заповедта която обсъждахме в предходната точка там Областния управител беше изтъкнал мотивите, че гласуването трябва да бъде тайно по аналогия на разпоредбата, че гласуването за Председател е с таен вот. Напротив аз не съм съгласен като юрист, искам да го изтъкна, защото в Правилника нашия изрично е посочено, как следва да се гласува предсрочно прекратяване, а именно с таен вот така, че не виждам тука да се прилага разпоредбата по аналогия на противното тоест тайно и пак трябва да бъде тайно. То си е дефинирано в нашия Правилник така, че там не съм съгласен в тази част с мотивите на Областния управител. Така за целта трябва да изберем комисия която да осъществи този таен така наречен вот относно прекратяване на правомощията тъй като гласуването както посочих е тайно. И в тази насока аз имам по аналогия се прилагат разпоредбите на чл.16 и 16 от Правилника на ОбС което ние трябва да изберем комисия да се утвърдят правилата и съответно да се премине към тайно гласуване. Така и в тази връзка аз правя предложение следното за комисия. Нашата комисия предлага следните общински съветници: Коста Стойчев, Хараламби Севов Мочев, Добрин Парнаров, Господинка Панайотова и Силвия Георгиева. Пет общински съветника, така е по нашия Правилник. Трябва да бъдат петима съветника и съответно второто ми предложение за Председател на комисията съответно да бъде избран Коста Стойчев. Това са моите…. Те са по-скоро три проекта за решения, а именно: 1.Комисията да бъде от пет члена, макар, че в Правилника е посочено ние трябва да го вземем като формалност. Второто предложение е за петимата членове които ги изброих и третото предложение е Председател на комисията. Така, че ако има други предложения по отношение, да….

В.Сяров: Аз имам предложение от всяка политическа сила да има по един представител. От политическа сила „За Община Тополовград“ има двама представителя. И правя предложение на мястото на Господинка Панайотова да влезе от ПП „Герб“ Атанас Анастасов. Другите членове както и Председателя да останат същите.

Пл.Минчев: Добре, аз ще се съобразя с това изискване така, че моето предложение тогава да бъде вместо Господинка Панайотова, да не гласуваме два пъти, а да бъде Атанас Анастасов. Аз мисля, че няма проблем в този вид да бъде. Добре да направим корекцията. Аз съответно като от мен като е изходил предложението вместо Господинка Панайотова да бъде Атанас Анастасов. Така, други предложения има ли? Така, добре. Значи тогава преминаваме в процедура на гласуване, а именно комисията да състои от петима членове. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Предложението се приема. Комисията се състои от петима члена. Следващото ми предложение е именно: Комисията да се състои в следния състав. Коста Стойчев, Добрин Парнаров, Силвия Георгиева, Хари Мочев и Атанас Анастасов. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Предложението се приема. И третото ми предложение, а именно за Председател на комисията да бъде избран Коста Стойчев. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Предложението се приема. Само пропуснах да кажа, че предложих Коста Стойчев тъй като общинските съветници от групата за „Възраждане“ са 7 и за това предложих той да бъде Председател на тази комисия. Така.Сега следващата процедура е трябва комисията съответно на база на Правилника да се одобрят правилата, да ги гласуваме и от там трябва да преминем вече в самата процедура на гласуване. Това стъпките.

К.Стойчев: Сега ще ви ги изчета, това са предварително изготвени правила на база Правилника за това ще ги изчета на уважаемите общински съветници точно какво трябва да се случи за да е всичко точно по Правилник и по Закон.

Правила за гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Тополовград. Комисията утвърждава образец на бюлетината и плик подпечатан с печата на общината и правилата за гласуване и предлага Общинския съвет да ги гласува. Плика е бял и непрозрачен. Интегрална бюлетина с проект за решение – Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Тополовград Васил Сяров на основание чл.24,ал.3,т.2 от ЗМСМА и чл.18,ал.1,т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, изписано отгоре на бюлетината. А отдолу поставяне на три квадратчета едно под друго с три възможности за гласуване „за“, „против“ и „въздържал се“. Изписани са съответно след квадратчетата. Гласуването е със син химикал само със знак Х или лястовичка. Бюлетината с друг знак не се счита за действителна. Също така за недействителна се счита и бюлетина ако са отбелязани повече от една от предвидените в бюлетината възможности за гласуване. Недействителните бюлетини когато са намерени в изборната кутия без плик когато върху тях са дописани други думи знаци които не са по установения образец. Когато в плика са намерени две и повече бюлетини с отбелязани различни възможности за гласуване във всяка една от тях, например в плика са открити две или повече бюлетини с отбелязани различни възможности за гласуване във всяка една от тях „за“ и „против“. Значи то от само себе си излиза, че не е действителна. Ако в плика са открити две или повече бюлетини с еднакво отбелязване на гласуване във всяка една от тях бюлетината се счита за действителна като гласа обаче се брои само за един. Например ако в плика са открити две или повече бюлетини с еднакво отбелязване за гласуване „за“, гласът е действителен и се брои за един глас „за“. Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. Гласуването протича по следния начин. Всеки един от общинските съветници се извиква поименно, последователно от Председателя на комисията като получава бюлетина и празен плик. Общинския съветник упражнява правото си на глас тайно, поставя бюлетината си в плика след което пуска плика в поставената за целта урна за гласуване и след което се подписва в списъка за гласуване. След гласуване на всички общински съветници по списък комисията отваря урната за гласуване, отваря пликовете, преброява бюлетините и отчита резултата от гласуването. Съставя протокол за отчитане на резултатите от гласуването който се подписва от всички членове на комисията. Председателя на комисията обявява публично резултатите от гласуването. Резултата е положителен при девет и повече гласа „за“.

Пл.Минчев: Така, има ли някой да допълни към това което е за тези правила които ние трябва да ги …, които ги прочете Председателя на комисията които …. Някакви предложения, други? Това е процедурата, Председателя я прочете как да стане, какво представлява бюлетината, как ще протече гласуването. Така, ако няма други предложения по отношение на правилата за гласуване аз няма да ги изчитам тъй като те са едно към едно ги подлагам на гласуване. Правилата за гласуване при предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общинския съвет на посоченото правно основание. Който е съгласен от общинските съветници с така направените предложения, а именно правила за гласуване при предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

Кворума е 9 съветника ПРАВИЛАТА СЕ ПРИЕМАТ.

 

Ами до тука. От тук нататък поема съответно комисията. Ще искаме съдействие от страна на общината, на общинска администрация съответно с деловодството. Трябва да бъде изградено… значи трябва да реши комисията къде да бъде изградено тъй като вота е таен трябва да бъде изграден или тука или някъде в стаите трябва да реши комисията къде да бъде изградена кабинката за тайния вот и съответно да бъдат изработени бюлетините и ще трябва технологично време да речем там половин час някъде съветниците да могат да бъдат на разположение докато се изготвят от комисията да проведе избора. Моля и Кмета за съдействие и печата на общината така е по правилник за бюлетината. Така, за сега прекратяваме докато минем в процедура на тайния вот. Така, че моля да бъдат на разположение съветниците за да могат да бъдат повиквани за гласуване. За половин час трябва да сме готови.

К.Стойчев: Само две приказки за да може да става по-бързо. Списъка с общинските съветници е готов. Бюлетините са готови по образец, пликовете са готови по образец, 17 плика , 17 бюлетини. Разбира се имаме един отсъстващ общински съветник който разбира се няма да упражни правото си на глас и бюлетината и плика са тук няма да влезнат в употреба и комисията ще наблюдава за това и можем да започнем гласуването като ще помоля всички да излязат вън и ще бъдат викани поименно.

 

/ Следва процедура на тайно гласуване. Съветниците се извикват поименно, гласуват и се подписват в списъка. Председателя на комисията по избора обявява резултатите от избора, съгласно протокол на комисията/

 

Пл.Минчев: Така, готова ли е комисията? Моля за тишина!

К.Стойчев: Комисията е готова. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги общински съветници. Комисията приключи своята работа и може да излезе с резултати. Има изготвен за целта протокол. Зачитам го. Протокол. Днес 27.05.2019 година комисия в състав: Коста Стойчев – Председател и членове – Добрин Парнаров, Хараламби Мочев, Силвия Георгиева, Атанас Анастасов извърши таен избор за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет. Комисията получи 17 интегрални бюлетини и 17 плика. Поради отсъствие на един от общинските съветници в избора ще участват 16 общински съветника. След приключване на избора гласували 16, подписи в списъка 16. Комисията намери в избирателната урна 16 плика. След преброяване на намерените брой бюлетини комисията отчете следните резултати. „За“ прекратяване на правомощията – 10, „против“ – 6, „въздържал се“ – 0. На основание на това гласуване се прекратяват правомощията на до сегашния Председател и също протокола е съпроводен с подписи и подпечатан от членовете и Председателя на комисията. Ето едната бюлетина която е за отсъстващия общински съветник. Искам за вашето знание също така да подчертая и да оповестя, че един от членовете на комисията Атанас Анастасов е подписал с особено мнение.

Пл.Минчев: Мотиви има ли?

К.Стойчев: Не няма записани мотиви. Мотивите бяха, че едната от бюлетините не е попълнена правилно. Единият от Х е със знак Х…..четирима от членовете на комисията приемат този знак за напълно реален и нормален знак за отбелязване.

С.Георгиева: Не е излязъл извън квадратчето.

К.Стойчев: Всеки си има право на….. От тук нататък комисията се саморазпуска.

Пл.Минчев: Благодарим на комисията. Трябва да се приложат в деловодството. Евентуално те се съхраняват. С оглед, че се прие първия проект за решение предлагам втория проект за решение.

   На основание чл.60,ал.1 от Административно Процесуалният Кодекс, допуска предварително изпълнение на взетото в т.1 решение, тъй като от една страна това се налага за да се защитят, особено важни обществени интереси, а от друга за да се избегне осуетяване или затрудняване изпълнението на решението, както и поради обстоятелството, че от закъснение на изпълнението, могат да последват значително или трудно поправими вреди.

Гласуването е с явно гласуване с вдигане на ръка. Само да видим съветниците заеха ли си местата .Подлагам на гласуване предложеното проекто решение от докладна записка №3 от дневния ред т.2 която ви я изчетох. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Преди да минем към гласуване ще направя едно процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№1271/27.05.2019год. включена като Т.4 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет – Тополовград. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 1 „въздържал се“. ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА. Преди да преминем към докладната, с оглед на това, че в предходната точка се прекратиха правомощията на Председателя на Общински съвет предлагам следните проекти тоест изменения в Т.4.Така, т.3,т.2 от проекта за решение става т.3, а т.2 ще ви изчета текста тъй като сме прекратили правомощията, допуснали сме предварително изпълнение и до влизане на решението в сила ще има един вакуум който трябва да бъде запълнен евентуално ако имаме избран Председател на, Заместник Председател на Общински съвет. За това предлагам следния проект за решение като т.2 от докладна записка №4 – На основание чл.23, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Заместник Председателя – точки, който бъде избран – изпълнява функциите и правомощията на Председателя на Общински съвет до влизане в сила на решението за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя и избор на нов Председател на Общински съвет – Тополовград. Точка две която беше предвидена става т.3, а именно: На основание чл.60,ал.1 от Административно Процесуалният Кодекс, допуска предварително изпълнение на взетото в т.1 и т.2 решения, тъй като от една страна това се налага за да се защитят, особено важни обществени интереси, а от друга за да се избегне осуетяване или затрудняване изпълнението на решението, както и поради обстоятелството, че от закъснение на изпълнението, могат да последват значително или трудно поправими вреди. Това са предложенията за проекта за решения .Значи трябва да преминем да изберем пак комисията, състава на комисията, Председател и от там нататък като ги изберем и правилата и съответно предложения за избор на Заместник Председател. Така. Моите процедурни предложения са идентични с предходната точка. Първото е Комисията да се състои от пет члена. В комисията да влязат предлагам да бъдат в същия състав – Коста Стойчев, Добрин Парнаров, Силвия Георгиева, Хараламби Мочев и Атанас Анастасов. Това да бъде комисията от петима членове и за Председател на комисията да бъде Коста Стойчев. Пак с оглед, че „Възраждане“ е с най-голям брой общински съветници за това предлагам той да бъде. Това са моите предложения по тази точка. Други предложения има ли ?

Ат.Анастасов: Защо трябва да изберем Зам. Председател като можем да изберем Председател на Общинския съвет.

Пл.Минчев: Така, съгласно Правилника на ОбС там е посочено, че докато не влезе решението в сила за избор …., за прекратяване предсрочно на правомощията на Председателя на Общински съвет не се избира Председател. Тоест Председателя трябва да бъде избран когато това решение влезе в сила, ако влезе в сила. Така, че ние имаме забрана подзаконов нормативен акт Правилника така, че можем да преминем….ако преминем в такава процедура това означава ние да нарушим Правилника което е основание за отмяна на нашето решение.

Кр.Иванов: Едното няма нищо общо с другото. Нямаме заместник Председател избира ме го.

Пл.Минчев: Но с оглед, че имаме прекратяване на правомощията аз за това направих това предложение изрично нали тъй като Общинския съвет трябва да бъде представляван съответно от Председател. Това са моите предложения по отношение формиране по точката. Има ли други предложения направени? Ако няма считам, че по отношение обсъждане на комисия, състав и Председател нямаме други предложения и преминаваме в процедура на гласуване тези процедурни предложения . Така . Който е съгласен от общинските съветници комисията да се състой от петима членове моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Решението се приема. Така, подлагам следващото предложение за решение, а именно: Комисията да бъде съставена от тези петима членове които ние трябва да изберем, а именно пак ще ги посоча – Коста Стойчев, Силвия Георгиева, Добрин Парнаров, Хараламби Мочев и Атанас Анастасов. Който е съгласен с така направеното предложение комисията да се състои от тези членове, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Решението се приема. Така, следващото предложение. Предлагам за Председател на комисията да бъде избран Коста Стойчев. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Решението се приема. Трябва да гласуваме съответно правилата. Пак давам думата на Председателя. Те са същите, да. Нека да ги изчетем и да ги гласуваме и от там нататък ще преминем към гласуване.

К. Стойчев: Уважаеми колеги общински съветници правилата са абсолютно същите. Аз предлагам за по-голяма практичност и за бързо провеждане на избора да не провлачваме евентуално нещата да приложим същите правила, а те са ясни и точни. Интегрална бюлетина с евентуално кандидатите за този пост Заместник Председател и от там нататък процедурата по гласуването ще бъде абсолютно същата. Вече всичко е подготвено можем да ползваме…

Пл.Минчев: Само бюлетината, как ще изглежда бюлетината.

К.Стойчев: Да, бюлетината ще бъде малко по-различна с оглед на това, че ще бъдат изписани имена на кандидати, също така „за“, „против“ и „въздържал се“

Пл.Минчев: Значи в нея ще бъдат изписани само имената.

К.Стойчев: Да, извинявам се квадратче с такива „за“, “против“ и „въздържал се „ няма да има. Това е моя грешка, да.

Пл.Минчев: Тоест пред името на всеки кандидат ще бъде поставено квадратче.

К.Стойчев: Точно така пред името на всеки кандидат ще бъде поставено квадратче което ще бъде валидно там където бъде отбелязано с Х или чавка или лястовичка. Сега ще бъда малко по-уточняващ тука. Моля когато попълвате точно в квадратчето да няма излизания извън квадратчето. Ясни и точни знаци за да бъде по-лесно после на комисията. Значи предпочитаният кандидат, квадратчето пред него попълвате в него и толкова. Нищо сложно.

Пл.Минчев: Значи аз ще ги подложа на гласуване. Само различното е в бюлетината. Бюлетината е интегрална в нея ще бъдат изписани имената на издигнатите кандидати по реда на предложенията. Пред имената на кандидатите ще има квадратче където общинските съветници могат да отбелязват със син химикал с Х или с така наречената чавка пред предпочитания кандидат.

С.Георгиева: И отгоре да пише избор на Заместник Председател на Общински съвет

Пл.Минчев: Да, точно така. Всичко друго е абсолютно идентично да не го преповтаряме. Ако имаме съгласие да не го преповтаряме това е по различното. Така подлагам на гласуване правилата за гласуване за избор на Заместник Председател на Общински съвет. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за правила за гласуване за избор на Заместник Председател на ОбС моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Решението се приема. Така остана последно предложенията на кандидатите. Всеки общински съветник, партия и коалиция може да предлага кандидати. Така, че имате думата общинските съветници.

Ат.Анастасов: Аз предлагам Васко Сяров.

Пл.Минчев: За заместник председател?

Ат.Анастасов: А, да обърках се.

Пл.Минчев: Сега в момента сме за избор на Заместник Председател. Предложения за Заместник Председател на ОбС.

Ат.Анастасов: Грешка.

Пл.Минчев: Всеки общински съветник може да прави предложения.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Банкеров, защо не се смееш сега? Защо сега не се смееш? Защото одеве се смееш когато господин Ташев се обърка, защо сега не се смееш. Докато вдениш пак, това е много сложен момент.

Ат.Анастасов: Аз предлагам Красимир Иванов.

Пл.Минчев: Предложение за Красимир Иванов, той си направи отвод. Други предложения? Да, господин Мочев.

Х.Мочев: Предлагам господин Пламен Минчев.

Пл.Минчев: Други предложения? Значи в този вариант след като аз съм предложен за Заместник Председател считам, че следва да предложа на процедурно да изберем един съветник който да води тази точка с оглед на конфликт на интереси и някакви противоречиви интереси . За това правя едно процедурно предложение по тази точка четири за избора на Заместник Председател се иска да бъде водена от общинският съветник Красимир Иванов. Който е съгласен моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Решението се приема. Красимир Иванов да заповяда. От тук вече нататък…..

Кр.Иванов: Уважаеми общински съветници съгласно разпоредбата на чл.24,ал.2 от ЗМСМА, Общинския съвет може да избере Заместник Председател. Призовавам комисията да…… Други предложения има ли?

Ат.Анастасов: Предлагам господин Парнаров.

Д.Парнаров: Аз си правя отвод.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вие имате някаква заигравка с господин Парнаров там.

Кр.Иванов: Имаме второ предложение от господин Анастасов, господин Парнаров. Той си прави отвод. Други предложения? Няма. Призовавам комисията понеже имаме едно предложение господин Пламен Минчев е предложен за Заместник Председател на Общински съвет – Тополовград. Моля комисията предварително избрана да се заеме със своите правомощия.

 

/ Следва процедура на тайно гласуване. Съветниците се извикват поименно, гласуват и се подписват в списъка. Председателя на комисията по избора обявява резултатите от избора, съгласно протокол на комисията/

 

К.Стойчев: Уважаеми колеги общински съветници, избора приключи, резултатите са следните. Чета протокола. Днес 27.05.2019 година комисия в състав: Коста Стойчев – Председател и членове – Добрин Парнаров, Хараламби Мочев, Силвия Георгиева, Атанас Анастасов извърши таен избор за избиране на Заместник Председател на Общински съвет. Комисията получи 17 интегрални бюлетини и 17 плика. Поради отсъствие на един от общинските съветници в избора ще участват 16 общински съветника. След приключване на избора гласували 16, подписи в списъка 16. Комисията намери в избирателната урна 16 плика. След преброяване на намерените брой бюлетини комисията отчете следните резултати. Маркирани „За“ – 12 бюлетини „против“ – 4 бюлетини. На основание на гласуването за Заместник Председател на Общинския съвет комисията обявява за избран Пламен Минчев. Комисията се саморазпуска. Резултатите ще бъдат предадени за съхранение в деловодството.

Кр.Иванов: Господин Минчев, заповядайте .

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – ТополовградБлагодаря на комисията и благодаря на общинските съветници които подкрепиха моята кандидатура. Надявам се да оправдая тяхното очакване. Така пак за протокола материалите следва да бъдат прибрани на съхранение в деловодството на Общински съвет – Тополовград след като бъдат предадени от комисията. Преди да изчерпим тази точка трябва да гласуваме още два проекта за решение. Вече преминаваме към същинската част към докладните записки. Подлагам на гласуване, само да видя дали всички съветници заеха местата си.

     На основание чл.23, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Заместник Председателя Пламен Минчев изпълнява функциите и правомощията на Председателя на Общински съвет до влизане в сила на решението за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя и избор на нов Председател на Общински съвет – Тополовград.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Гласувах „въздържал се“, защото касае моята дейност за това с тази гледна точка да не има конфликт на интереси. Просто да обясня за вота си. Така следващия проект за решение.

   На основание чл.60,ал.1 от Административно Процесуалният Кодекс, допуска предварително изпълнение на взетото в т.1 и т.2 решения, тъй като от една страна това се налага за да се защитят, особено важни обществени интереси, а от друга за да се избегне осуетяване или затрудняване изпълнението на решението, както и поради обстоятелството, че от закъснение на изпълнението, могат да последват значително или трудно поправими вреди.

Значи мотивите са, че Общинския съвет с оглед прекратяване правомощията на Председателя втора точка се гласува и трябва да има съветник или заместник Председател който да изпълнява тези функции както и да може да влезе веднага във функции, тъй като Общински съвет трябва да има общински съветник който да председателства съответно Общинския съвет и е необходимо да се вземе това решение. Това са мотивите към тази точка и подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 което го изчетох. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Започваме с докладните които са внесени съответно от общинска администрация от Кмета на общината. Само ще помоля за поименно гласуване, тъй като решенията са с поименно гласуване и съответно и за другите докладни. Трябва да имате готовност за поименно гласуване. За всяко гласуване ще искам поотделно. Сега искам три поименни, защото проектите за решения са три. Пак процедурно предложение тъй като не са заседавали комисиите.

   На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1252/15.05.2019 год. включена като Т.5 от проекто дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

По Т.5 желаещи да вземат отношение, да се изкажат от общинските съветници или някой от присъстващите в залата? Не виждам поради което приемам, че разискванията са приключени по Т.5 от дневния ред, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. За протокола гласуването е поименно.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.12,ал.3,чл.14,ал.7 от ЗОС и чл.15 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на Т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1256/17.05.2019 год. включена като Т.6 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Искам три проекта за поименно гласуване. Гласуването е поименно. Желаещи да вземат отношение по Т.6 от дневния ред има ли? Няма, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.14 от Наредба №12 от 25.07.2016г., за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.,предлагам Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Може ли? Само искам да кажа, че всички проекти които са спечелени са от Общинска администрация и е заслуга на Общинска администрация. Защото знам, че определени хора се опитват да си преписват, че те са спомогнали. Няма такова нещо. Екипа на Общинска администрация си спечели всички проекти, включително и този в с.Устрем. Никой не е спомогнал, напротив пречено е не веднъж и за това ви казвам не искам други да си преписват заслуги на Общинска администрация.

Ат.Анастасов: То това е работа на Общинска администрация.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Точно така. За това казвам, че има хора които си преписват, че те са спомогнали. Да вярно помагали са, но в обратна посока да не стават и да не се случат.

Ат.Анастасов: Пречели сме….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз не мога да ви попреча щом вие се определяте така.

Х.Мочев: Може ли?

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да, не сме започнали Т.7.

Х.Мочев: Почивка.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Добре, почивка. След като се иска аз съм длъжен да обявя почивката. Десет минути почивка по искане на общински съветник.

 

10 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Продължаваме заседанието на Общински съвет. Докато дойде Кмета на общината ние да си вземем процедурното предложение. Пак трябва процедурно. Доста пипкаво е обаче какво да правим така е по Правилник. Така предлагам процедурно…. Продължаваме заседанието, кворума е 13 съветника. Процедурното предложение за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1257/17.05.2019 год. включена като Т.7 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Гласуването е поименно за протокола. Кмета има ли нещо да добави? Няма. Желаещи да вземат отношение по Т.7 от страна на общинските съветници, присъстващи в залата? Не виждам поради което приемам, че разискванията са приключени и прекратявам разискванията по Т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и по чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение. Само да ми приготвят пет проекта за решения, поименно.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1258/17.05.2019 год. включена като Т.8 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Кмета, ако иска да добави нещо. Няма. Общинските съветници по Т.8 от дневния ред има ли желаещи да се изкажат? Присъстващите в залата? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.8 са приключени, прекратявам разискванията по Т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване. Гласуването е поименно.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО    СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване т.8 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1259/20.05.2019 год. включена като Т.9 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Гласуването е поименно. Четири проекта за решения поименно. Кмета на общината, няма какво да добави. Комисиите не са заседавали. От страна на общинските съветници, желаещи да вземат отношение по Т.9 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по Т.9 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.25,ал.1,ал.3,т.1 и 2 и чл.25,ал.5,вр.ал.4 и 7 от ЗСПЗЗ и чл.62 от Закона за енергетиката, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА. Кворума е 12 общински съветник предвид на квалифициращия състав на правното основание.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА, предвид кворума от 12 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване т.9 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1260/20.05.2019 год. включена като Т.10 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Гласуването е поименно. Ще помоля четири поименни гласувания. Кмета има ли какво да добави? Само да отбележа за протокола, че думата не давам на комисиите тъй като те не са заседавали. Желаещи да вземат от страна на общинските съветници и присъстващи отношение по Т.10? ? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.10 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по Т.10 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.25,ал.1,ал.3,т.1 и 2 и чл.25,ал.5,вр.ал.4 и 7 от ЗСПЗЗ и чл.62 от Закона за енергетиката, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА. Кворума е квалифицирано мнозинство от 2/3,

12 съветника.

 

Това важи и за другите проекти за решения. Кворума е 12 да не го споменаваме с оглед икономия на време.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване т.10 от дневния ред, преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение. За съжаление всички точки така ще минат.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1261/20.05.2019 год. включена като Т.11 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Гласуването е поименно. Три проекта за решения .Кмета на общината. Няма какво да добави.

В.Сяров: Аз имам едно питане.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Да, по тази точка искате.

В.Сяров: Да, по тази точка. Господин Кмете, какво налага продажбата на тези павета и не може ли общината да ги използва за нещо друго?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Има много молби за закупуване на павета. Както виждате ние асфалтираме на всякъде. Паветата се вадят и вече колко години стоят неизползваеми. За целта на улици които ще се направят павета има павета. За нещо по-подробно нека да ви отговори госпожа Бакалова.

Т.Бакалова,нач.отдел“ОСИР“: Имаме достатъчно и решихме с оглед да вкараме средства към бюджета на общината да свършим това, след като има проявен интерес за тях.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако вие имате някакво друго предложение каже те го.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Друго? Не. Други желаещи да вземат отношение по Т.11 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по Т.11 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС,чл.40,ал.1 и чл.46,ал.1 от НРПУРОбИ за продажба на движими вещи частна общинска собственост, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА. Кворума е 9 съветника.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако имате нещо предвид за паветата кажете, ако трябва няма да ги продаваме ако имате някакво предложение за тези павета.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Те не казаха нищо, така, че приключихме с разискванията.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защото има въздържали се.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така в процедура на гласуване сме да не нарушаваме Правилника. Нека да приключим ще ви дам думата.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА. Кворума е 9 съветника.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА. Кворума е 9 съветника.

С оглед изчерпване т.11 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение. Само тази справка която е по чл.26,ал.5 входирана ли е в деловодството? Добре, добре защото тя е неотменим елемент от обявлението .Предлагам ще имам няколко процедурни предложения. Така, първото е.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1262/21.05.2019 год. включена като Т.12 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

С оглед, че приема Правилник или Наредба или който и да е подзаконов нормативен акт Общинският съвет следва да го приема не както ди сега беше да бъде прието само с едно подлагане на гласуване, приема Правилник, а тъй като е подзаконов нормативен акт да спазим буквата на Закона, Закона за нормативните актове предлагам Правилника обосновавам процедурното си предложение за решение, предлагам Правилника за устройството и дейността на Общинския исторически музей да се разгледа и гласува раздел по раздел, глава по глава и да не се изчитат текстовете, когато няма промяна в тях.

Кр.Иванов: Айде точка по точка

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: За съжаление такъв е Закона. Това е предложение, процедурно предложение за решение. Те са две глави, няма проблем. Но за съжаление трябва да се съобразя. Порочна практика до сега е да приемаме по този начин и се учудвам защо Областния управител не го е оспорвал. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към обсъждане на Правилника. Почваме да гласуваме. По раздел глава първа има ли някой нещо да каже? Нямаме промяна. Нямаме. Прекратявам разискванията и подлагам на гласуване раздел първи от глава първа. То даже няма и раздели, направо глава първа подлагам на гласуване. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ГЛАВА ПЪРВА СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към глава втора. Там имаме раздели.

Кр.Иванов: Глави по глави. /шум в залата/

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Раздел първи има ли някой да добави нещо? Няма. Подлагам на гласуване раздел първи. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към раздел втори. Има ли някой да вземе отношение по раздел две? Няма, подлагам на гласуване раздел две от глава две. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РАЗДЕЛ ВТОРИ СЕ ПРИЕМА.

 

Смешно е, но е така.

Кр.Иванов: Не е така, ама хайде от нас да мине. Давай нататък.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Красимире, ако искаш да отстъпя да ги подлагаш…

Кр.Иванов: Не бе нали те избрахме сега, добре, че не е член по член.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Ама не аз наистина мога да ти отстъпя да водиш, ако смяташ, че е така няма проблем.

Кр.Иванов: Аз си подадох оставка.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така раздел три от глава две./шум в залата/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Хайде по-сериозно бе. Иванов, ако не ти се гласува излизай!

Кр.Иванов: Ще излезна, да.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Излизай като не ти се гласува, какво ще се занимаваме тука сега.

Кр.Иванов: Не е вярно, че трябва да гласуваме така бе. Сега трябва да изпълняваме…., хайде „сиктир“ вече омръзна ми ….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: „Сиктир“ другаде.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Раздел три от глава две. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РАЗДЕЛ ТРИ СЕ ПРИЕМА.

 

Раздел четири от глава две. Няма предложения. Подлагам на гласуване раздел четири от глава две. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РАЗДЕЛ ЧЕТИРИ СЕ ПРИЕМА.

 

С приемане на раздел четири подлагам на гласуване глава две от правилника. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ГЛАВА ВТОРА СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме съответно към заключителна разпоредба която е единствен параграф. Който е съгласен да бъде приета заключителната разпоредба параграф единствен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА СЕ ПРИЕМА.

 

В предвид на гласуването на Правилника съгласно изискванията на Закона, пак подчертавам – На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.17,ал.2,т.4 и чл.29,ал.1,т.3 от Закона за културното наследство, предлагам Общинския съвет да вземе следното решение, а именно: Приема Правилник за устройството и дейността на Общински исторически музей – Тополовград.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се приема Правилника. Мисля, че не отне повече от две три минути да ги гласуваме както трябва да бъде гласуването. С оглед изчерпване на Т.12 преминаваме към,

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Процедурно предложение пак за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1263/21.05.2019 год. включена като Т.13 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Кмета има ли какво да добави. Не. Съветниците, присъстващите няма, поради което приемам, че разискванията по Т.13 са приключени, прекратявам разискванията по Т.13 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №13 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване т.13 от дневния ред, преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Пак за съжаление може вече да ви се втръсна, но трябва да го направим, формално, но трябва да подложа процедурно предложение. Може и съветниците да…, но това е за съжаление.  

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1264/22.05.2019 год. включена като Т.14 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Кмета има ли да добави нещо? Съветниците?

Д.Парнаров: Може ли? Не е ли много рано тази справка да я искат от РУО? Защото вие знаете, че движение на ученици има до 15 септември включително.

Кр.Ятакчиева,нач.отдел“ХСД“: Не, не е. Това изискване трябва да се внесе в рамките на тази учебна година за да видим все пак от какво дофинансиране им трябват на училищата. Тъй като общината поема ангажимент за дофинансиране и ако това го направим след като приключи учебната година няма да можем да предвидим /не се чува говор от място/. И за това е добре всичко да се вземе….

Д.Парнаров: В смисъл, че ОУ с.Хлябово губи ли вече статута на защитено училище?

Кр.Ятакчиева,нач.отдел“ХСД“: Не, не.

Д.Парнаров: Остава си.

Кр.Ятакчиева,нач.отдел“ХСД“: Но парите за защитено могат да не му достигнат. ОУ с.Синапово не се нуждае от дофинансиране.

Д.Парнаров: За сега.

Кр.Ятакчиева,нач.отдел“ХСД“: Не за сега. Смятам, че…. Имаме писмени документи.

Д.Парнаров: Не, не аз защото говоря за подлежащите в първи клас .Аз не говоря за децата които са от втори до…

Кр.Ятакчиева,нач.отдел“ХСД“: Вие знаете в нашата община един ученик може да промени ситуацията, но ако вече се наложи евентуално да….. тогава ще вземем още едно решение в подкрепа на докладната.

Д.Парнаров: Благодаря ви.

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Други желаещи да се изкажат или въпроси има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.14 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по Т.14 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, предлагам на Общински съвет да приеме следните решение.

Гласуването е с обикновено, явно мнозинство с вдигане на ръка.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. ”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. ”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. ”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване т.14 от дневния ред, преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Пак изчитам процедурното предложение, с оглед да се втръсна, но така е по Правилник.  

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1265/22.05.2019 год. включена като Т.15 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Кмета, ако има нещо да добави? Аз съжалявам, че господин Сяров излезе защото той до сега заемаше тази длъжност. Аз имах питания като съветник във връзка със задълженията на това „Златно зърно“ обаче и до ден днешен и така не ги получих тези задължения официално дали са получени, дали са изискани. Нямам информация, не аз просто ще кажа, че ще гласувам „въздържал се“. От тази гледна точка и то за това защото не ми се предостави официално тази справка. Така, ако има някой от общинските съветници които да….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: След като свърши това задай си въпросите.

Ат.Анастасов: Бяхме избрали представител там…..

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Маргарита Георгиева тя е представител на общината в „Златно зърно“. Аз просто споменах, че от тази гледна точка ще гласувам защото не ми е предоставена тази информация. Аз исках да се запозная от тази гледна точка за това казах. А пък най-вероятно вече на следващата сесия….. Не аз нямам право да искам от общината, имам право да изискам чрез Председателя на ОбС нали ако на него съответно не е предоставена има специализирани институции и инстанции които може да се поиска съдействие да се предоставят. Аз не съм искал от общината, нямам и по закон право нито от „Златно зърно“, нито от общината. Да вземат отношение има ли някой по Т.15 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.15 са приключени и прекратявам разискванията по Т.15 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.13,ал.1,т.2 от Наредбата за условията и реда при които Община Тополовград упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД – чл.137,ал.1,т.3 от ТЗ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №15 от дневния ред, а именно приемаме ГФО за дейността на „СБАЛВБ – Тополовград“ ЕООД гр.Тополовград. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №15 от дневния ред, а именно приемаме ГФО за дейността на „Златно зърно“ ООД гр.Тополовград. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 3“за”,

1”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №15 от дневния ред, а именно приема за сведение ГФО на „МБАЛ“ АД гр. Хасково. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване т.15 от дневния ред, преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така процедурно.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1266/23.05.2019 год. включена като Т.16 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Така при мен излиза с два проекта за решение, а три проекта за решение ли са? Добре. Тъй като гласуването е поименно ще помоля за три поименни гласувания. Значи докладната явно технически се е пропуснал третия проект за решение. Три проекта за решение са. Кмета няма какво да добави по тази точка. Съветниците също нямат, поради което приемам, че разискванията по Т.16 са приключени и прекратявам разискванията по Т.16 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №16 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №16 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Значи подлагаме проект за решение под №3, който поради техническа грешка причина не ви е бил раздаден, а именно: Възлага на Кмета на общината да организира и проведе търг за продажба на посочените в т.1 общински имоти при спазване изискванията на ЗОС и НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград. Това е предложения проект за т.3. Изчитам го тъй като по Правилника той е предложен, но поради техническа причина е представен днес на съветниците. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване т.16 от дневния ред, преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Зам. Председател на ОбС – Тополовград: Така пак процедурно предложение за решение.

На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам ДЗ с вх.№1268/23.05.2019 год. включена като Т.17 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към Общински съвет.

Който е съгласен от общинските съветници с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Гласуването пак е поименно с един проект за решение. Кмета няма какво да добави. Общинските съветници? Не виждам, поради което приемам, че разискванията по Т.17 са приключени и прекратявам разискванията по Т.17 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да вземе следното решение.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №17 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва Т.17 от гласувания дневен ред и с което се изчерпва дневния ред на днешното дълго заседание на Общински съвет – Тополовград поради което закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

адв. ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Зам. Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Протокол № 49 от 25.04.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 49

2504. 2019 год.

 

           Днес 25 .04 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 15.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров – Председател на Общински съвет Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветника. Отсъстват двама по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Да.

Д.Парнаров: Декларация от името на група съветници. Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми колеги от общинска администрация. „Апартаментгейт“ вече излезе извън контрол. Скандалът добива размери на „политическа чума, която помита всичко като лавина“. Управляващите са в ступор. Наблюдават отстрани собственото си поражение. Реагират панически. Отстреляните падат като домино. Сякаш действа някакъв център на паралелна държава, който планово разчиства терена. Доверието във властта е сринато. „Апартамент“ вече е пръсна дума, така както отдавна е и мръсна думата „политик“ – и двете тежко оплетени в мрежата на порока. Такъв скандал съвременна България не помни. На фона на това, местната структура на ГЕРБ, по точно в лицето на господата Сяров, Анастасов, любимишкия гуру с характерен псевдоним и госпожа с присъда за фалшифициране на дипломи деребействат и решават човешки съдби. Халал да ви е директорството. Не взимам думата да се жалвам, аз мога да издържам семейството си и като учител, както съм го правил 24 години, за разлика от Вас мога и да мета. Имам чисто съдебно минало, не съм ощетил никого, не съм заплашвал и притискал никого. Вие господин Сяров за период от четири години, правейки се на председател на Общинския съвет, не направихте нищо, един сантим не направихте добро за хората в тази община. Напротив, с горе посочения квартет Вие интриганствахте, сплетничехте, решавахте човешки съдби като посочвахте този става този не става, / тук визирам г-жа Божана Георгиева, човек професионалист в своята област, човек с доказани качества, човек, когото вие бяхте сложили във вашата листа за общински съветник и накрая изхвърлихте от борда. От половин година и най-вече през последния месец вие внесохте смут и напрежение сред 25 учители и 200 родители, мислите ли, че тези хора ще ви простят и ще ви подкрепят. За 4 години вие се убихте да пишете жалби против Кмета, против администрацията вместо да помогнете да направите нещо полезно. Но явно това е патент на партията към, която принадлежите. Защо говорим за апартаментгейт или хасковогейт като имаме и сяровгейт. В рамките на вашето председателство вие се сдобихте с фитнес салон общинска собственост, сложихте кума си за директор на горското, шурито си за шеф на ВиК, братовчедка на Ваш съпартиец който не е от община Тополовград за готвач на ДВПР и още т.н. Парадоксално обаче тъкмо аферата с инригантството ви придава някаква значимост на герой прави ви „важен“ поне във вашите очи , сигурно се усещате донейде по-представителен от каруцата направо Председател на Общински съвет. Вие господин Анастасов, идва ли ли сте в училище? Видяхте ли, че за 4 години училището промени облика си. С помощта на общината бяха ремонтирани всички класни стаи, смени се подовата настилка, пребоядисаха се стаите с ново обзавеждане. Прилежащите терени също бяха обновени, изгради се единствената в областта площадка за безопасност на движението с електронно оборудване. Закупиха се мултимедии и лаптопи за всяка класна стая. Няма отпаднали и не идващи ученици. Смея да твърдя, че в нашето училище само и единствено има 100% посещаемост. И всичко това благодарение не на Вас, а въпреки Вас, благодарение на учителите от училището. Какво направихте вие? Въпросът е риторичен! Нищо! Налагахте психически тормоз за назначаване на Ваши доверени хора, без необходима квалификация, искахте ваши хора да доставят закуски, обеди, пращахте проверки, измисляхте си врагове, а враговете сте си самите Вие. Вие откровено живеете във феодална структура на властта и искате да ни замъкнете и нас вътре, та да млъкнем веднъж завинаги. Да, ама не. Огледайте се господин Сяров, колко ваши съветници останаха около вас, колко знакови фигури от общинската ви структура вече не са при вас, не ви ли светва лампата, че се стопявате, хората не ви вярват. Защо ли? Защото вие само се жалвате, пишете доноси, оплаквате се, сплетничите, разпореждате се със съдбата на хората и на предстоящите избори ви гарантирам 300 гласа. Във връзка с казаното до тук от името на група съветници предлагам като точка първа от дневния ред оставка на Председателя на Общинския съвет. Благодаря Ви, завърших!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз предлагам този въпрос, тази оставка да не го коментираме на тази сесия. Ако искате господин Парнаров да го коментираме на друга сесия, днеска е велики четвъртък, празници идват така, че да го оставим. Явно на господин Анастасов му е доста смешно, намира момента за комичен но най малко да разбере, че на някой му е лесно в тази зала като вижда какво се случва и какви са финансовите средства и финансовите възможности на общината.

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет са постъпили няколко докладни записки. Първо ДЗ с вх.№1237/22.04.2019 година относно: Корекция по бюджета на Община Тополовград за 2019 година в частта за капиталови разходи за 2019 година. Второ ДЗ с вх.№1238/22.04.2019 година относно: Предложение за определяне на нов размер на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на населените места, считано от 01.01.2019 година. Трето. ДЗ с вх.№1239/22.04.2019 година относно: Споразумение за сътрудничество на местно ниво за интеграция на продължително безработни лица на пазара на труда. Четвърто. ДЗ с вх.№1240/22.04.2019 година относно: Даване на съгласие за учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на прокарване през имоти публична общинска собственост за изграждане на обект: „Разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение“. Други докладни няма. А предложението на господин Парнаров като докладна …..

Д.Парнаров: Подлагаш го на гласуване.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има предложение от господин Парнаров като точка едно да влезе…. Какво да влезе господин Парнаров?

Д.Парнаров: Оставката Ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз за толкова години за първи път виждам такова нещо в един мандат три пъти да се иска оставката на Председателя на Общинския съвет. Това господин Сяров говори, че явно вие не се справяте с вашите задължения. Не знам. Прави чест на господин Парнаров, че излезе със смелост, с откритост и каза доста наболели проблеми и неща които всеки таи в себе си.

В.Сяров – Председател на ОбС: Искам да направя следните предложения .Първо Предложението на господин Парнаров. Като точка едно от дневния ред….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ееееее объркахме се нещо. Нещо ново което не е копи пеис се объркахме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Като няма докладна .Подлагам като първа точка от дневния ред да влезе гласуване на оставката на Председателя на Общински съвет. Второто предложение ДЗ с вх.№1237/22.04.2019 година да влезе като т.8 от дневния ред. Трето предложение. ДЗ с вх.№1238/22.04.2019 година да влезе като т.9 от дневния ред. Четвъртото предложение. ДЗ с вх.№1239/22.04.2019 година да влезе като т.10 от дневния ред. Петото предложение. ДЗ с вх.№1240/22.04.2019 година да влезе като т.11 от дневния ред. И шестото предложение т.8 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.9 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.13 и т.14 от дневния ред. Други предложения има ли? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на господин Парнаров, като т.1 да влезе оставката на Председателя на Общински съвет Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 9 „за” 5 „против” и 2 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Тогава целия дневен ред минава с една точка назад. Първа точка която е предложен в дневния ред става втора, точка две става точка три, точка три става точка четири , точка четири става точка пет , точка пет става точка шест, точка шест става точка седем, точка седем става точка осем. Сега подлагам на гласуване другите предложения.Подлагам на гласуване предложение номер две. Който е съгласен ДЗ с вх.№ 1237/22.04.2019 година да влезе като т.9 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер три. Който е съгласен ДЗ с вх.№ 1238/22.04.2019 година да влезе като т.10 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер четири. Който е съгласен ДЗ с вх.№ 1239/22.04.2019 година да влезе като т.11 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер пет. Който е съгласен ДЗ с вх.№ 1240/22.04.2019 година да влезе като т.12 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. И подлагам на гласуване предложение номер шест. Който е съгласен т.8 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.9 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани „да станат съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за” „против” и 0 „въздържал се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

П.Златев: Десет минути почивка.

10 минути почивка

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме. Кворума е 16 общински съветника. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Господин Парнаров.

Д.Парнаров: По процедурата понеже първа точка касае Вас, Вие по закон и по Правилник не трябва да водите сесията за първа точка така, че аз предлагам сесията да бъде ръководена по първа точка от господин Красимир Иванов.

В.Сяров – Председател на ОбС: А какво основание ще гласуваме?

Д.Парнаров: Основание на решение на Общински съвет, че точка едно е в дневния ред.

В.Сяров – Председател на ОбС: В дневния ред, дайте основание което да гласуваме, какъв ще е проекта за решение .Аз оставка не смятам да подавам. Ако искате да оставим тази точка за едно по следващо заседание.

Д.Парнаров: Не можем да оставим точката. Има решение на Общински съвет, дневния ред е избран, приет. Така, че гласувайте моето предложение. Гласувайте моето предложение за не справяне с работата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Не, не основание ми дайте! Тука за не справяне със работата. Основание ми дайте. Няма основание няма нищо. На какво основание ще гласуваме от ЗМСМА тази точка? Проекта за решение какъв е? Не справяне със работата оставка. Няма, това е незаконно според мен.

Д.Парнаров: Вие ще си го обжалвате в съда като е незаконно.

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз, че ще го жаля ще си го жаля в съда, но аз предлагам тази точка да остане за едно по следващо заседание.

Д.Парнаров: Не може да остане има решение на Общински съвет за дневен ред.

В.Сяров – Председател на ОбС: Дайте основание!

Д. Парнаров: Има решение на Общински съвет.

Ат. Анастасов: Не може толкова време да се занимаваме с господин Парнаров и да му слушаме глупостите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев да кажете нещо?

Пл. Минчев: Аз ли? Защо се обръщате към мен?

В.Сяров – Председател на ОбС: Защото ми се видя, че вдигате ръка.

Пл. Минчев: Аз момента съм съветник не съм юрист. Само мога да кажа, че когато се обсъжда дейността на Общинския Председател, Председателя на Общинския съвет тогава съгласно Закона ЗМСМА и Правилника тогава следва да се избере общински съветник който да води заседанието по тази точка. Така, че само това мога да кажа.

С. Георгиева: Има предложение то трябва да се гласува.

В.Сяров – Председател на ОбС: Какво е предложението господин Парнаров?

Д. Парнаров: Красимир Иванов да води заседанието по първа точка, защото касае вашата дейност.

В.Сяров – Председател на ОбС: Нали трябва да го гласуваме.

Д.Парнаров: Къде трябва да го гласуваме? В Хасково? Моето предложение първа точка от дневния ред да бъде водена от Красимир Иванов понеже обсъждаме Вашата дейност и искаме Вашата оставка и Вие сте страна по спора.

В.Сяров – Председател на ОбС: Това трябва да го гласуваме?

Д. Парнаров: Разбира се.

В.Сяров – Председател на ОбС: Подлагам на гласуване предложението на господин Парнаров господин Красимир Иванов да води заседанието на Общински съвет по първа точка. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 9 „за” 5 „против” и 2 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Господин Иванов, моля заповядайте да водите да водите по първа точка.

Кр. Иванов: Предлагам на Общинския съвет да разгледаме точка едно от дневния ред. Някакви изказвания по точка едно от дневния ред, а именно оставката, предложената за гласуване оставка на Председателя на Общинския съвет господин Сяров предложено от господин Парнаров. Мнения, изказвания? Заповядайте господин Анастасов.

Ат. Анастасов: Мисля, че не е редно това да слушаме господин Парнаров. Това е един човек който говори неща които нямат нищо общо с реалността. Този човек както разбирам сега и в училището имаше проблеми. Като директор беше тръгнал да затваря входа на училището господин Парнаров. Какво иска, иска да бъде Председател на Общинския съвет ли? Господин Парнаров…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз искам да декларирам от група съветници от „Възраждане“, че нито един от нас включително и аз не сме знаели, че господин Парнаров това нещо ще го предложи, но явно вече това си е негово решение.

Ат. Анастасов: Господин Парнаров искате да бъдете Председател на Общинския съвет ли?

Д.Парнаров: Не, не искам да бъда Председател.

Ат.Анастасов: Не искате така ли?

Д.Парнаров: Не. Не искам да бъда. Други въпроси имате ли? А по въпроса за ощетяването върви стенограма ще докажете кого съм ощетил в съда. Става ли? По въпроса за ощетяването който ми вменихте в момента има стенограма аз ще я изискам по надлежния ред и вие ще докажете в съда кого и как съм ощетил. Продължавате ли да твърдите това?

Ат.Анастасов: Добре господин Парнаров.

Д.Парнаров: Продължавате ли? Тука е главния счетоводител, тука е финансовия контрольор на общината и експерт по бюджета.

Кр.Иванов: Така други мнения, изказвания по въпроса? Ако няма предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен господин Сяров да отпадне като Председател на Общинския съвет моля да гласува с вдигане на ръка „за“. Който е „Против?“ „Въздържал се?“ Прекратявам гласуването. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

5”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Преминаваме към

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: А именно: Приемане на докладните на председателите на читалищата в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Тополовград за 2018 г. Изказвания, мнения. Комисиите. Втора комисия?

Д.Парнаров: За. Подкрепяме докладната.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: За.

Кр.Иванов: Мнения, изказвания по въпроса? Няма желаещи да вземат отношение по въпроса. Минаваме към гласуване. Гласуването не е поименно. Моля да гласувате с вдигане на ръка, който е „за“ приемане на докладите на председателите на читалищата моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: А именно: Кандидатстване на Община Тополовград с проект „Величието на Древния Сакар …. Така втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя докладната.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

Кр.Иванов: Мнения изказвания? Няма. Гласуването е с вдигане на ръка. Който е „за“ моля да гласува. “Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Преминаваме към,

 

Кр.Иванов: А именно: Продажба на имоти – частна общинска собственост. Четвърта комисия я е разгледала докладната.

Х.Мочев: Да, допуска.

Кр.Иванов: Мнения , изказвания? Няма. Гласуването е поименно.

П.Златев: По т.2 има т.2, т.3, т.4 и 5 и 6. Не сме ги гласували.

Кр.Иванов: Казвайте ги тези работи. Извинявайте връщаме се поради неопитност на водещия на заседанието, моя грешка, връщаме се на предходната докладна т.3. 1. Дава съгласие на Община Тополовград да кандидатства с проект „Величието на Древния Сакар…. Ние това го гласувахме. Преминаваме на т.2 от решението към докладна №1235, а именно: Общински съвет одобрява дейностите включени в проектното предложение….. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“ Няма.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Точка две от решението се приема. Преминаваме към т.3 от решението: Определя като приоритетен проект „Величието на Древния Сакар….. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №4, а именно: Упълномощава кмета на община Тополовград да предприеме всички необходимите фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община Тополовград…. Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Решение номер пет, а именно: Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Тополовград. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. “Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Точка шест, а именно: На основание чл.60,ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията. Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка „за“ .“Против?“ „Въздържал се?“

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Кр.Иванов: Поради изчерпване на докладната преминаваме към следващата точка от дневния ред

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Продажба на имоти – частна общинска собственост. Четвърта комисия?

Х.Мочев: Да.

Кр.Иванов: Подкрепяте докладната. Изказвания, мнения? Няма. Гласуването е поименно. Преминаваме към т.1 от решението към докладната. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №2 от докладната. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №3 от докладната. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се приема и цялата докладна. Преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

А именно: Отмяна на Решение №508 по т.7 от Протокол №48/27.03.2019г.Четвърта комисия?

Х.Мочев: Допускаме докладната с един въздържал се.

Пл.Минчев: Да , аз ще искам думата. Аз съм „въздържал се“.

Кр.Иванов: Мнения, въпроси и изказвания? Да.

Пл.Минчев: Така. Имах определени въпроси, но и мен ме изненада т.1, защото тука считам, че тука имаше пропуск от страна на Председателя на Общинския съвет. Значи говорим за отмяна на Решение по т.8. така това е докладната да не стане объркване която беше четвърта, а сега е т.5 от дневния ред. Така, значи започвам от там .Видно от представения материал Областния Управител ни връща Решение за ново обсъждане. Така екземпляра, докладната е вкарана от кмета на общината съответно изготвена от общинска администрация и екземпляра който ни е предоставен с писмото на Областния е входирано в общинска администрация. Но съгласно чл.45, ал.6 от ЗМСМА върнатия за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на Председателя на Общински съвет в седем дневен срок от получаването му, а върнатия за ново обсъждане акт, това е следващата алинея, върнатия за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. Аз исках да питам председателя на общинския съвет защо постъпило ли е такова писмо в деловодството на общинския съвет? Аз считам, че е постъпило. Кога е постъпило, защото много е важно спазването на този 14-дневен срок. И трето защо нищо не е направено от негова страна, а защото той единствен по закон следва той да извърши определени действия тъй като администриращите пръв сред равни в общинския съвет неговите функции и задължения са вменени в закона за местно самоуправление и местна администрация. А за сметка на това както винаги общинска администрация си върши задълженията и за това я поздравявам извършила е задълженията съответно на председателя на общински съвет и е действала и е внесла това писмо до областния управител във връзка с връщане на това решение. Което пак казвам адмирации към кмета на общината и общинска администрация ,че вършат работата на председателя на общинския съвет, но съгласно закона тука решението значи как да го поясня да не се изразявам строго юридически значи от тук нататък ние имаме едно не влязло в сила решение и считам, че кмета не следва да внесе този материал. Това писмо следва да бъде внесено, тъй като закона го казва не го казвам аз следва да го внесе със съответните проекти за решения, а именно, ал.9 на тази разпоредба която ви я четох чл.45,ал.9 казва: Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт. Така, че тука действията по това връщане на решението е изключително в областта и правомощията на общинския съвет респективно в правомощията и задълженията на председателя на общинския съвет. Аз исках да му задам тези въпроси, но при сега създалите се обстоятелства няма как да питам и съответно да получа отговори което считам, че за мен е едно нарушение на ЗМСМА. Другия момент който е съгласно правилника тук чл.130, така по памет цитирам, а там е посочено, че върнатия за обсъждане акт когато се касае оспорване от страна на кмета на общината но то се използва и по аналогия когато областния управител трябва да се разпореди на водеща комисия, а не знам даже не виждам председателя на водещата комисия, а сега ако се чудите коя е водещата комисия това е комисията по общинска собственост която трябва да го разгледа. Което считам, че също е нарушение, защото трябва да се спазват закона, трябва да се спазва и правилника макар, че по аналогия се прилага тази разпоредба и не може да се вменява в задълженията… И аз тука ми е питам защо я внася докладната Кмета на общината. Това си е изключително в областта и задълженията и правомощията на общинския съвет респективно на председателя. Защо, защо така е внесен този материал? Така значи до тука по процедурата и аз ще предложа ще предложа първо тъй като е…, трябва да се обсъди решението то за това е върнато ще започна по същината на обсъждането, но мисля, че аз не трябва да го правя това обсъждане трябваше да го прави председателя на общинския съвет съответно ресорната, водещата комисия която е или това е комисията първа по общинска собственост. Така, че аз ще бъда максимално кратък ще ви предложа, пак казвам това не е моя работа това е работа на председателя на общински съвет и на водещата комисия, комисията по общинска собственост. Така. Видно от самото писмо даже това не е заповед, аз така го приемам ако общинските съветници са се запознали какво представлява. Първата страница ни цитира дословно решението което ни го връщат. Втората страница овен, че ни цитират разпоредби и земи по чл.19 и текстовете изчитани и т.н. посочват за мене по същественото това означава, че трябва да бъдат представени цитирам: „да бъдат представени надлежни доказателства както за образуваните и приключили производства за обезщетявани по ЗСПЗЗ….“ тоест трябва да имаме подкрепящи ги доказателства. Значи ето ги подкрепящите доказателства, аз ще ги предоставя който трябваше общинска администрация да ги предостави, че това което го иска областния управител и на база на това ще предложа и проект за решение. Това са подкрепящи доказателства. Искам да се върна на самото решение което общинския съвет го е вземал. Значи в самото решение, аз съм си го вземал решението значи там е казано в т.4 тъй като ние сме отдали под аренда земеделски земи които областния управител счита, че са земи по чл.19, но въпреки това ние имаме една точка четвърта която гласи: При необходимост от евентуално обезщетяване, договорът да бъде прекратен автоматично. Тоест ние сме си сложили една клауза която евентуално, ако има някой ресорни претенции за не обещетени собственици на земеделски земи съответно на бъдат обещетени. Обаче какво излиза. Аз считам, че юристите защото по-скоро считам ,че това юристите са го написали на областния управител не са как да кажа точни или коректни защото видно от преписката която са представили, акта за общинска собственост за процесната нива която ние сме предоставили под аренда там е посочено чл.2,ал.1,т.1 и чл.30,ал.2 т.2 от ППЗОС който тогава е действал, който към момента е отменен, но тогава е действал. Значи какво се касае. Първото основание означава, че това са имотите които общината ги е…… определени със закон. Това е едното, а втората точка, второто основание чл.30 от този правилник земеделски земи собственост на общината. Тоест тези земи те са били собственост на общината те не са земи по чл.19. Това се земи от остатъчния фонд които са оставали за обезщетяване на собствениците на земеделски земи които общината трябва да ги стопанисва. Като там е регламентирано от 2008 година което става с предаване на протоколи към общинската администрация и съответно към нашата общинска собственост. Но видно от самия акт който ви цитирах правното основание акта е съставен на 20.01.2000 година. Тоест и ви посочих правното основание, ние не влизаме в хипотезата на чл.19….земи по чл.19 това са земи които са изключителна собственост на общината. Така, че аз не съм съгласен с мотивите на областния управител, че това са земи по чл.19. Към самите материали имаме едно решение от 31.03.2000 година тогавашният общински съвет в който тази процесна нива то е оставено за обещетение евентуално ако има собственици които не са били обещетени и по някакъв начин те да бъдат обещетени тази е включена в това решение. Но основанието за мен, пак казвам изразявам лично мнение пред вид анализа на законите действащи към момента това се касае общинския съвет тогава е тогава действащия закон за собствеността и ползването на земеделски земи оставил едни земи съгласно цитирания закон в които евентуално биха могли да бъдат обещетени тези собственици. Но видно от тези документи които общинска администрация, пак я поздравявам, в съвсем кратък срок успя да ги изкара, нали и да ги подготви които аз ги предоставих и трябва да бъдат необходима част от това решение което аз ще го предложа за решение там е видно, че реално нямаме такива заведени производства, нямаме искания, нямаме не приключили производства в което ние сме си изпълнили съгласно това решение което го е вземал общинския съвет, но не, че и мотивите на областния, че това са земи по чл.19. Да да бъдем максимално коректни и точни това са, тази нива която конкретно е отдадена под аренда тя е с тогавашно решение, казвам от 2000 година е предоставена за обещетяване на тези собственици, но не и по реда на чл.19 съответно §27 тези които ги цитирах, но за това считам, че по този начин самото оспорване считам, че не е правилно. Мене което ме притеснява за проекта който аз ще го предложа тъй като ние имаме 14 дневен срок днеска е сесията на 25 и ние сме на ръба при приемане на това решение което аз ще го предложа, но в крайна сметка юристите в областта, съответно прокуратурата осъществява контрол по законосъобразност да преценят. Но ние да бъдем коректни към фирмата и земеделския производител който иска съответно желае да арендова тези земи така, че аз сега ще ви предложа, аз ще ви предложа проект за решение и предполагам, че и кмета на общината макар и пак казвам това което аз го казвам това трябваше да изходи от комисията или следваше да изходи от председателя на общинския съвет, тоест от постоянната комисия от председателя. Така, че аз ще представя на базата на тези доказателства които документите ще представя следния проект за решение, аз ще го цитирам просто по временно водещия който е той ще го предложи в този вид: На основание чл.45,ал.9 общински съвет – Тополовград приема повторно Решение №508 по т.7 от Протокол №48 от 27.03.2019 год. на общински съвет – Тополовград както следва….. и тук се изписва изцяло решението което следва. Така на основание чл.21,ал.1,т.8, чл.8, ал.1…както си е решението което го цитирах №508 трябва да бъде в проекта да бъде изписано цялото. Тоест ние приемаме повторно. Така, че това е проекта за решение. И от там нататък вече дали сме в законовия срок, какви са мотивите това ще се произнесе областния управител съответно наблюдаващия прокурор който следва да се произнася. Но ние за в момента считам, че това е най-доброто решение което можем да предложим, да бъдем коректни, да бъдем коректни съответно към земеделския производител който иска да арендова и пак казвам в т.4 е посочено, че при необходимост от евентуално обещетяване, договорът да бъде прекратен автоматично. Тоест в договора за аренда ще бъде включена тази точка която ще дава възможност договорът да бъде прекратен при реално някакви такива претенции за обещетяване на община Тополовград. Така, че това е моето предложение и мисля кмета на общината да оттегли този проект за решение и му предлагам този проект за решение макар, че пак казвам това е задължение на председателя на общинския съвет и на водещата комисия съответно на председателя на комисията по общинска собственост или така наречената първа комисия, сега да не я изчитам цялата комисия. Така, че това аз го предложих господин кмете, ако сте съгласни оттегляте си вашият проект и ние гласуваме следния проект: На основание, ако искате пак да ви го изчета,: На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет приема следното решение, а именно: Приема повторно Решение №508 по точка 7 от Протокол №48 от 27.03.2019год. на Общински съвет Тополовград и отдолу се изписва цялото решение защото такова е законовото изискване. И го приемаме в същия вид в който сме го приели. Да не го изчитам, че е доста дълго.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, разбира се.

Пл.Минчев: И пак казвам, че общинска администрация да представи оригиналите в деловодството на общинския съвет с това решение и материалите следва да бъдат изпратени в областта. Аз ги предоставих, но трябва да бъдат предоставени и в областта.

Кр.Иванов: Така, това ли беше господин Минчев?

Пл.Минчев: Да.

Кр.Иванов: Това предложение от вас ли излиза или от страна на комисията?

Пл.Минчев: От страна на Кмета предлагам. Ето той е писал докладната то е факт. Пак казвам това следваше да се внесе от председателя, защото е в неговите правомощия и задължения. Да, просто оттегля този проект и остава този който аз го изчетох.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Оттегляме и потвърждаваме това….

Пл.Минчев: Да, това което аз го изчетох. Аз обясних там как трябва да изглежда, но вече за срока за другите неща там не мога да се ангажирам, защото това си е задължение на председателя да свика тази сесия този срок той е длъжен да се съобрази, той трябва да го внесе и със съответните проекти това което аз го казах. Да отмени, да върне за повторно или да допълни това решение. Ние в случая го допълваме с тези документи приемаме го повторно. Това е от мен считам, че това не беше моя работа аз да го върша това си беше работа или на председателя или на водещата комисия по общинска собственост. Така, че това е от мен за тази сесия.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: За което много ви благодаря господин Минчев.

Пл.Минчев: Няма нужда. Аз трябва да благодарите на общинска администрация защото освен, че вършат техните си задължения вършат работа и на общинския съвет, тоест вършат работата на председателя на общинския съвет съответно на тази комисия първа която е по общинска собственост. Това е моето мнение лично.

Кр.Иванов: Така, благодаря ви господин Минчев, много се разводнихме по тази точка. Господин Кмет като вносител

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Оттеглям.

Кр.Иванов: Така. Вносителя оттегля докладна №1236, а именно: Отмяна на Решение №508 по точка 7 от Протокол №48/27.03.2019г. на ОбС – Тополовград. И предлага нов проект за решение, а именно: На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА Общински съвет да приеме повторно Решение №508 по точка 7 от Протокол №48

Пл.Минчев: Сега само сега се сещам това което може би ми е убягнало трябва да добавим и едно основание да бъде гласуването поименно тъй като сега видях, че е т.8. Значи чл.45,ал.9 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.8, допълваме основанието, защото тъй или иначе го изписваме долу и гласуването трябва да бъде поименно, тъй като е т.8 разпореждане с общинска собственост. То е едно решението приема повторно. Не е необходимо да се гласуват четирите проекта ние приемаме нашето решение просто се изписва цялото решение, но трябва да минем на поименно гласуване. Значи чл.45,ал.9,чл.21,ал.1,т.8, а долу основанието си остава и се изписва така.

Кр.Иванов: Подлагам на гласуване решение №508, а именно: На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1,ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието…..

Пл.Минчев: Ние ги казахме няма смисъл от повтаряне…

Кр.Иванов: Гласуването е поименно. Предлагам да гласуваме решение №508…,приемаме повторно. Трябва ли да фигурира… Започвам изчитане на имената.

Пл.Минчев: Да на основание чл.45,ал.9, чл.21,ал.1,т.8 общински съвет приема повторно решение №508….

Кр.Иванов: Приема повторно решение

Пл.Минчев: И така и вече се изписва цялото решение което нямаме промяна там имаме…

Кр.Иванов: Изчитам още веднъж да няма неясноти. На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общинския съвет да приеме повторно решение №508 по точка 7 от протокол №48 от 27.03.2019 год. Подлагам на гласуване повторно решение №508. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕ №508 ПОВТОРНО СЕ ПРИЕМА

 

След това гласуване преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: ДЗ с вх.№1231, а именно: Придобиване на собственост върху имот по реда на ЗОС, за нуждите на община Тополовград. Втора комисия?

Д.Парнаров: За.

Кр.Иванов: Изказвания питания? Няма. Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване решение №1 от разглежданата докладна. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №2 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №3 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се приема и цялата докладна. Преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: Приемане на общинска програма за закрила на детето за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. Комисиите. Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

Кр.Иванов: Друга комисия не е разглеждала докладната. Мнения изказвания предложения? Не виждам. Предлагам на гласуване…, гласуването е с вдигане на ръка. Решение №1 от докладната: Приема Общинска програма за закрила на детето за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. Който е съгласен с така предложената докладна моля да гласува с вдигане на ръка. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Преминаваме към докладна номер осем, а именно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Комисиите.

Д.Парнаров: Втора подкрепя.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

Кр.Иванов: Добре. Мнения изказвания предложения? Няма. Преминаваме към процедура на гласуване. Гласуването е поименно. Гласуваме решение №1 от разглежданата докладна. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към решение №2. Задължава Кмета да изплати гласуваната сума на лицето и да я отрази по счетоводните сметки на Общината. Гласуването е поименно, продължавам с изчитането на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на т.3 от решенията на разглежданата докладна. На основание чл.60,ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията. Гласуването е поименно. Продължавам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се приема и цялата докладна .Преминаваме към, следващата точка

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: Относно: Корекция по бюджета на Община Тополовград за 2019г. в частта за капиталови разходи за 2019г. Комисиите?

Д.Парнаров: Втора подкрепя.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

Кр.Иванов: Подкрепя. Изказвания мнения предложения? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Предлагам на гласуване решение №1 от разглежданата докладна. Казах поименно гласуване започвам с изчитане на имената.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Минаваме към решение №2 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Минаваме към решение №3 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Минаваме към решение №4 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Минаваме към решение №5 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Минаваме към решение №6 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се приема и цялата докладна. Преминаваме към

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: А именно: Предложение за определяне нов размер на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на населените места, считано от 01.01.2019г. Комисиите? Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

Кр.Иванов: Изказвания питания предложения? Няма. Гласуването е поименно. Предлагам за гласуване решение №1 от разглежданата докладна. Казах ме гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №2 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №3 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №4 от разглежданата докладна. Гласуването е поименно започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това гласуване се приема и докладната. Преминаваме към докладна №11

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: А именно: Споразумение за сътрудничество на местно ниво за интеграция на продължително безработни лица на пазара на труда.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само да вметна в основанието преди решението Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, да се чете т.3 от ЗМСМА

Пл.Минчев: Коя точка?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това е преди решението Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, т.23

Д.Парнаров: При нас пише чл.61

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да и този и двата члена. И чл.61,ал.1 и ал.2 и чл.21,ал.1 след основание да влезе и чл.21,т.23

Пл.Минчев: Сега не разбрах ме какво остава и какво отпада.

Кр.Иванов: Добавя се член така ли? Ако на някой не му е ясно изчитам го и ако съм объркал нещо ще ме поправите. Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.23, чл.61, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА… Така ли е?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Точно, да.

Кр.Иванов: Така. Гласуването е с вдигане на ръка. Това разглежда ли ли са го комисиите? Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Да.

Кр.Иванов: Предложения мнения изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на решенията. Решенията се гласуват с вдигане на ръка „за“. Гласуваме решение №1 на тази докладна. Който е съгласен с така предложеното решение моля да гласува с вдигане на ръка. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма. Обявявам гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №2 на разглежданата докладна. Който е съгласен с така предложеното решение моля да гласува с вдигане на ръка. „Против?“ „Въздържал се?“ Няма. Обявявам гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това решение докладна №11 се приема. Преминаваме към, следваща точка от дневния ред докладна №12

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: Тя не е разглеждана на комисиите.

Д.Парнаров: Разглеждана е.

Кр.Иванов: Добре. Втора комисия.

Д.Парнаров: Приемаме.

Кр.Иванов: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме.

Кр.Иванов: Изказвания мнения предложения? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Гласуваме решение №1 от разглежданата докладна. Започвам с изчитането на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №2 от докладната. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №3 от докладната. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към гласуване на решение №4 от докладната. Гласуването е поименно. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се приема и цялата докладна. Преминаваме към

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Кр.Иванов: Няма да се докладва. Преминаваме към следващата точка,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Кр.Иванов: Общинските съветници имат ли нещо да кажат? Да питат? Заповядайте!

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Уважаеми общински съветници, първо искам да ви пожелая приятно прекарване на тези големи християнски празници здраве на всички вас и на семействата ви. Аз искам да взима отношение по точката в която се разгледа въпроса за продажба на общинска и частна собственост. Смятам, че по тази точка редно е да се кажат сградите ако това е сграден фонд или местностите които се предлагат за продажба. Защо поставям този въпрос? Защото ако това са сгради ние обикновените граждани също имаме участие в тях. Било то с труд или с данъците които плащаме. Ако пък е земя господин Минчев много подробно каза по този въпрос тази земя която Общински съвет в момента и общината в момента притежава тя е земя 80% на нас обикновените граждани. Свидетелство за това са и сегашните насаждения които са в лозовите масиви те още са живи и са доказателство, че тази земя не е на общината, а е на нас гражданите. И тъй като по този въпрос се говореше много и да не се повтарям аз все пак искам да запитам за да бъде ясно на нас обикновените хора. Какви права имаме ние гражданите за да си потърсим и възстановим нашата земя? Защото това е най-ценното нещо за един обикновен гражданин занимаващ се със селско стопанство. И редно е ние да стопанисваме тази земя да ни се даде право и в този смисъл аз смятам, че има господа упълномощени по закон да решават този въпрос и да ни дадат отговор. Какво ние следва да правим. И ако евентуално има решение този въпрос нека да се направи среща с гражданите във всички населени места и да бъде обяснено какво те да правят, защото времето от 2002 до 2010 година Общински съвет и комисията по земеделие не направиха необходимото те да ни уведомят. Защото ние бяхме информирани от централната комисия която раздаваше земите, че тези земи които попадат по §19 и четвърти мисля, че беше ще бъдат допълнително информирани гражданите за да направят необходимото, тоест да подадат молби за тяхното възстановяване. Но това не се направи и в резултат на което е аз лично тук заявявам с чиста съвест, че вие взехте нашата земя и нямате право да разполагате с нея. И накрая питам още веднъж ако може дайте ми отговор по този въпрос .Благодаря!

Кр.Иванов: Благодаря.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ще ви отговоря господин Попов. Тук говорим за имоти № 72761, 57038 с площ 284кв.м. земеделска земя от планообразуваните имоти по §4 и имот №040 с площ 932кв.м. Което едното е под 300кв.двругото е под 1000кв. По въпроса защо е по §19, чл.19 земите на общината не мога да ви отговоря трябва да се обърнете към управляващите те би трябвало да ви отговорят защото решението е държавническо не е на общинско ниво.

Ат.Анастасов: Общината беше редно да уведоми тези хора.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Съгласен съм, но това е било 2002 година, съгласен съм. Съжалявам, че ще ви отговоря, но не е през нашия мандат. Това е през 2002 година, 2010г.

Кр.Иванов: Давам думата на господин Минчев понеже беше помолен да …

Пл.Минчев: Не знам защо се цитира моето име. Не знам как съм бил разбран не знам разбира се и за каква продажба става въпрос, но нали да разясня. Възстановяването на земеделските земи производството приключи. Значи то беше един доста дълъг период говоря който имаше притежаваш ли земя която е била внесена там по така наречените трудови земеделски стопанства АПК и ТКЗС и след това имаше процедура доста дълго време да като години, срок и т.н. по отношение на възстановяване на земеделската земя който е бил собственик неговите бащи дядовци прадядовци които са имали документи закона им даде достатъчно време да се възстановят. Към този момент вече тези производства са приключили, освен ако има някой да се водят някакви съдебни дела ама то срока приключи 2008, 2009 и едвали десет годишен срок ще има да се водят още такива дела. Единствено могат да се водят дела на основание чл.11,ал.5. Сега по памет използвам, но то не влиза във възстановяването на земеделските земи. Значи по отношение на това което аз цитирах във връзка с тази земя която ние отдаваме под аренда значи пак казвам, че тя е била актувана 2000 година и тя е била собственост на общината, а не е била от остатъчния фонд. Аз не случайно цитирах разпоредбата на чл.19 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи която казва, че съответно земята която е оставена след възстановяването тя се дава да се стопанисва от общината и съответно там имаме един § който забранява разпореждането с тази земя от 2015 година мисля, че е . Пет годишен е срока да се извършват разпоредителни сделки. Така, че по отношение на възстановяване на земи и на… мисля, че нещата са приключили там. А общината съответно аз цитирах за тази земя която ставаше въпрос за тази нива там значи тя е била собственост на общината актувана е посочих правното основание и си е била изцяло собственост на общината. Значи общината тя си е юридическо лице съответно има по закон които са предоставени тези земи и така.

Кр.Иванов: Благодаря ви.

Ат.Анастасов: Човека каза и друго нещо, че хората бяха ограбени. И общината в някакъв момент…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Чакайте, чакайте. Аз не съм съгласен

Ат.Анастасов: Само една секунда. Земята на хората беше взета, те не бяха предупредени. Имаше момент в който до 2010 година трябваше да се подадат декларации, че тази земя се ползва и в следващия момент тази земя се взе. Така ли е ? Така е. И в следващия момент тази земя се взема от общината….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тя не се взема от общината аз това исках да ви обясня. Държавата я предоставя на общините. Това исках да ви обясня. И общината няма право да я продава тази земя.

Пл.Минчев: Само може да продава собствени земи които са актувани преди това. Аз преди малко точно това посочих. Тя не може да продава чужда земя.

Кр.Иванов: Имам едно предложение мисля, че всички ще се обединим общинска администрация да отговори писмено на господин Попов основания там каквото трябва на по разбираем така език и да си има човека черно на бяло.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Абсолютно. Ако няма друго благодаря ви весели празници.

Кр.Иванов: С това приключваме днешното заседание. Приятно изкарване на празниците.

 

 

 

КРАСИМИР ИВАНОВ

ВрИД Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Протокол № 48 от 27.03.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 48

2703. 2019 год.

 

           Днес 27 .03 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 12.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров – Председател на Общински съвет Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 12 общински съветника. Отсъстват пет по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет са постъпили няколко докладни записки.Първо. Докладна записка с вх.№1190/20.03.2019год. относно: Разпределение на общинските жилища по предназначение за 2019година.Докла записка с вх.№1191/20.03.2019г. относно: Кандидатстване на Община Тополовград по проект за оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр.Тополовград, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.Докладна записка с вх.№1192/20.03.2019г. относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Тополовград за 2020година.Докладна записка с вх.№1193/20.03.2019г. относно: Удостояване на званието „Почетен гражданин на град Тополовград“.Докладна записка с вх.№1194/21.03.2019г. относно: Отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост с цел създаване и отглеждане на трайни насаждения.Докладна записка с вх.№1195/21.03.2019г. относно: Отмяна на Решение №259 по точка 9 от Протокол №31/29.09.2019год. на Общински съвет – Тополовград, касаеща т.2.Докладна записка с вх.№1196/21.03.2019год. относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване /преминаване/ през имоти общинска собственост за изграждане на обект:“Реконструкция на МрНН на ТП „5“ гр.Тополовград.Докладна записка с вх.№1198/22.03.2019год. относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, частна общинска собственост.Докладна записка с вх.№1205/26.03.2019год. относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от общински гори територии за 2019г. и дейности в горски територии – общинска собственост.Искам да направя следните предложения.Първо. Докладна записка с вх.№1190/20.03.2019год.да влезе като т.3 от дневния ред.Второ. Докла записка с вх.№1191/20.03.2019г.да влезе като т.4 от дневния ред.Трето. Докладна записка с вх.№1192/20.03.2019г. да влезе като т.5 от дневния ред.Четвърто. Докладна записка с вх.№1193/20.03.2019г.да влезе като т.6 от дневния ред.Пето. Докладна записка с вх.№1194/21.03.2019г.да влезе като т.7 от дневния ред.Шесто. Докладна записка с вх.№1195/21.03.2019г. да влезе като т.8 от дневния ред.Седмо. Докладна записка с вх.№1196/21.03.2019год.да влезе като т.9 от дневния ред.Осмо. Докладна записка с вх.№1198/22.03.2019год.да влезе като т.10 от дневния ред.И девето Докладна записка с вх.№1205/26.03.2019год.да влезе като т.11 от дневния ред.Десето т.3 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.4 „Изказвания,питания,становища и предложения на граждани“да станат съответно Т.12 и Т.13 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложение номер едно. Който е съгласен ДЗ с вх.№1190/20.03.2019г. да влезе като Т.3 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер две. Който е съгласен ДЗ с вх.№1191/20.03.2019г. да влезе като Т.4 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер три. Който е съгласен ДЗ с вх.№1192/20.03.2019г. да влезе като Т.5 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер четири. Който е съгласен ДЗ с вх.№1193/20.03.2019г. да влезе като Т.6 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер пет. Който е съгласен ДЗ с вх.№1194/21.03.2019г. да влезе като Т.7 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер шест. Който е съгласен ДЗ с вх.№1195/21.03.2019г. да влезе като Т.8 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер седем. Който е съгласен ДЗ с вх.№1196/21.03.2019г. да влезе като Т.9 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер осем. Който е съгласен ДЗ с вх.№1198/22.03.2019г. да влезе като Т.10 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение номер девет. Който е съгласен ДЗ с вх.№1205/26.03.2019г. да влезе като Т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.И подлагам на гласуване предложение номер десет. Който е съгласен т.3 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.4 „Изказвания,питания,становища и предложения на граждани“да станат съответно Т.12 и Т.13 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка едно първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка едно?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл.28,ал.1 от ЗНА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка две първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка две?Господин Минчев заповядайте.

Пл.Минчев:Аз искам да попитам само тука в правното основание според мене тука пише чл.21,ал.1 от ЗМСМА, но според мен….

В.Сяров – Председател на ОбС: И т.8 да се добави…Не е ли т.8? Коя точка трябва да се добави?

Пл.Минчев: Не т.8 е приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а тук имаме разпореждане с бюджетни средства които касаят бюджета.Тъй като гледам проекта за решение имаме да се осигури собствено финансиране, тоест 35% от тази сума. Сумата е 74 941,44. Би следвало да бъде т.6 или т.23 решава други въпроси от местно значение които не са от изключителна компетентност….. За мене по правилно би било т.6 и т.23 също може да се добави.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Георгиева съгласна ли сте с това предложение?

М.Георгиева – Зам.Кмет на община Тополовград: Да съгласна съм.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг ако има да каже нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.1,ал.2 от Споразумение за финансиране с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ с № РД-02-30-100/13.05.2016год. и във връзка с подписания договор за изготвяне на Общ устройствен план на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка три първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка три?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.42,ал.1 и 2 от ЗОС, чл.3,ал.1 и ал.2,чл.21 и чл.25 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка четири първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка четири?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи тук пак виждам в правното основание т.8 обаче пак имаме съфинансиране и пак трябва да включим т.6 и т.8 и т.23, тоест трябва да се добави т.6.

В.Сяров – Председател на ОбС: Съгласна ли сте госпожо Георгиева?

М.Георгиева – Зам.Кмет на община Тополовград: Да съгласна съм.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така. Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка пет първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка пет?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.19,ал.3 от Закона за социалното подпомагане и чл.36 б,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка шест първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка шест?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи тук пак в правното основание чл.21,ал.1,т.22 казва „удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани“. Значи тука правилното е т.22, а не т.23. Конкретно е визирано в разпоредбата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.В проектите за решения са дадени осем проекта за решения. С предложение с вх.№1210/27.03.2019год.предложението е на вносителя има и девети проект за решение „Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Тополовград“ Академик,Професор Ивона Кирилова Даскалова доктор на медицинските науки за изключителен принос за развитието на здравеопазването“.Съгласна ли сте госпожо Георгиева?

М.Георгиева – Зам.Кмет на община Тополовград: Да съгласна съм.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така проектите за решение стават девет. С това прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.22 от ЗМСМА и чл.4 от Правилника за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Тополовград“, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №6 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №7 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №8 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №9 от ДЗ №6 от дневния ред. „Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Тополовград“ Академик,Професор Ивона Кирилова Даскалова доктор на медицинските науки за изключителен принос за развитието на здравеопазването“. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка седем първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка седем?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието, чл.24а,ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017г. на ОбС – Тополовград, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка осем първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка осем?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.6,ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС и чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ,предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка девет първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка девет?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.34,ал.4 и ал.6 от ЗОС, чл.192,ал.3 и чл.193,ал.4 от ЗУТ, чл.64,ал.1 от ЗЕ, чл.67,ал.2 от ЗЕ,чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка десет първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка десет?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.9,чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №10 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №10 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №10 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.11,искам да направя процедурно предложение

   На основание чл. 80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград,неговите комисии и взаимодействието му с ОбА,докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към т.11. Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.112,ал.1,т.1 от Закона за горите, чл.5,ал.1,т.1 и ал.3,чл.7,ал.1 и ал.5,чл.49,ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №6 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №7 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на тази сесия така, че преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой за питания, изказвания? Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Протокол № 47 от 27.02.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 47

2702. 2019 год.

 

           Днес 27 .02 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 13.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров – Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 13 общински съветника. Отсъстват четирима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет са постъпили две докладни записки.Докладна записка с вх.№1175/21.02.2019г……

Кр.Иванов: Клетвата няма ли да има?

В.Сяров – Председател на ОбС: След малко, нали първо трябва да приемем дневния ред.

Пл.Минчев: Какво ще гласува?Трябва да се подпише и тогава.

В.Сяров – Председател на ОбС: Нали първа точка е полагане на клетва на общински съветник.Ние трябва да приемем дневния ред, втора точка сменяме състава на комисиите..

Пл.Минчев: То се извършва преди. Клетвата се полага, не следва да се пише в дневния ред. Първо се полага клетвата и тогава се обсъжда дневния ред в пълния състав който трябва да бъде Общинския съвет.След като вече е свикано трябва да се кара по този начин.Добре давай.

В.Сяров – Председател на ОбС: докладна записка с вх.№1175/21.02.2019г.относно: Разпореждане с Дълготрайни материални активи /ДМА/ чрез бракуване и отписване от Актива на баланса на Община Тополовград.Втората докладна записка е с вх.№1179/27.02.2019г. относно: Промяна на т.1 от Решение №416 от 27.07.2018г. на Общински съвет – Тополовград.Искам да направя следните предложения.Първо. ДЗ с вх.№1175/21.02.2019г.да влезе като т.16 от дневния ред.Второ. ДЗ с вх.№1179/27.02.2019г. да влезе като т.17 от дневния ред.Трето.Т.16 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.17 „Изказвания,питания,становища и предложения на граждани“да станат съответно Т.18 и Т.19 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложение номер едно.Който е съгласен ДЗ с вх.№1175/21.02.2019г. да стане Т.16 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване предложение номер две. Който е съгласен ДЗ с вх.№1179/27.02.2019г. да стане Т.17 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против“ „Въздържал се“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване предложение номер три.Който е съгласен т.16 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и т.17 „Изказвания,питания,становища и предложения на граждани“да станат съответно Т.18 и Т.19 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа точка полагане на клетва от новопостъпил общински съветник.Госпожо Панайотова заповядайте на катедрата.Моля всички да станат!

/В залата звучи Химн на Република България /

В.Сяров – Председател на ОбС: Съгласно чл.30, ал.7 от ЗМСМА правя следното съобщение.Във връзка с уведомително писмо с вх.№1148/06.02.2019г. и Решение №194/04.02.2019г. на Общинската избирателна комисия – Тополовград относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общинския съветник Петко Костов Костов и обявяване за избран за общински съветник Господинка Георгиева Панайотова, която на основание чл.32,ал.1 от ЗМСМА следва да положи клетва. Моля госпожа Панайотова да заеме своето място до катедрата за полагане на клетва. Повтаряйте след мен:

“Заклевам се в името на Република България,

да спазвам Конституцията и законите на страната

и във всичките си действия

да се ръководя от интересите на гражданите

от Тополовградска община

и да работя за тяхното благоденствие.”

Заклех се!

/Общинският съветник Господинка Георгиева Панайотова положи клетва и подписа клетвеният лист./

В.Сяров – Председател на ОбС: Моля, г-жо Панайотова подпишете се в присъствената книга и заемете своето място като общински съветник. Кворума става 14 общински съветника.С това се изчерпва т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По втора точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка втора?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз после ще взема отношение по докладната, но преди това тука като гледах кворума когато гласувахме дневния ред зачитането не беше правилно, ако не се лъжа ако могат да ми кажат 13 човека ли гласуваха?

В.Сяров – Председател на ОбС: 12.

Пл.Минчев: 12.Само през това време беше излязъл Красимир Иванов.

В.Сяров – Председател на ОбС: Дневният ред беше 12 човека, той влезна след дневния ред.

Пл.Минчев: Добре отразете си го там защото мисля, че не е коректно, както и да е. Това е процедурно.По точка две от дневния ред искам да попитам ако се сещате още в началото на мандата ноември месец четвърто заседание ние тогава избирахме постоянните комисии и членовете. Имахме решение в което беше избран Петко Костов в тази комисия. И към вносителя имам въпрос не е ли редно да го освободим макар, че той проформа се води в тази комисия и тогава макар пак казвам, че са му и прекратени пълномощията и тогава да избираме новия член на комисията. Защото имаме от Протокол №4 от 22.11. ако не се лъжа имаме по т.7 и т.8 тогава от дневния ред имахме преструктурирахме комисиите в които той фигурираше.И в един момент ние избираме ново постъпилия общински съветник, но виждате Общинска избирателна комисия първо прекратява пълномощията и тогава избира новия член.Не е ли редно и ние първо да освободим макар и проформа пак казвам тъй като тогава с това решение Общинския съвет той е валидно нали тогава сме го избрали. Това ми е въпроса.

В.Сяров – Председател на ОбС: Можем да го формулираме – Избира за член на постоянната комисия госпожа Панайотова на мястото на Петко Костов Костов.

Пл.Минчев: Можем да го формулираме – Освобождава члена на комисията Петко Костов Костов и избира за член на постоянната комисия, защото би следвало така да следваме логиката.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре ще го изчета сега в момента.

Пл.Минчев: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви господин Минчев!Други предложения има ли?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА и чл.56,ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА – Тополовград, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 – Освобождава общинският съветник Петко Костов Костов като член на постоянната комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол и избира за член на постоянната комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол госпожа Господинка Георгиева Панайотова. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 – Освобождава общинският съветник Петко Костов Костов като член на постоянната комисия по образование, култура, спорт,туризъм, младежки дейности, вероизповедания,здравеопазване и социална политика и избира за член на постоянната комисия по образование, култура, спорт,туризъм, младежки дейности, вероизповедания,здравеопазване и социална политика госпожа Господинка Георгиева Панайотова. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По трета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка три?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи тука в тази докладна записка виждам, че обявлението и качването и съответно на интернет страницата на Общината е в така 14 дневен срок.Значи погледнах в обявлението където е качено значи само с едно изречение е посочено мотивите защо е в този 14 дневен срок се публикува тоест ние им даваме на този 14 дневен срок, тоест, че имаме заведено дело. Да, това е като основание и мотив, но считам, че съгласно разпоредбата на чл.26 която казва от Закона за нормативните актове, че при изключителни случай изрично посочване на причините считам, че завеждане на такова дело не излиза в хипотезата на тази разпоредба в този кратък срок. И това ме притеснява пак да не изпаднем тука в противоречие с тази норма.Но то гледам, че вече тъй или иначе процедурата е в ход. Така, че за в бъдеще просто тъй като в момента Окръжна Прокуратура знам, че извършва проверка за законосъобразност на актовете на Общински съвет, просто от тук нататък е хубаво да минаваме на този 30 дневен срок макар, че ако съдът тоест те не го спазим заседанието на съдът винаги може съдът да го обезсили и в последствие той има 30 дневен срок за произнасяне на решението по съответното дело. Така, че за да бъдем изрядни моето предложение е в бъдеще просто да си го гледаме в 30 дневния срок. Това е моето предложение по отношение на такива заведени дела, а които предполагам, че ще има.Просто да не минаваме всеки път да се позоваваме на този 14 дневен срок защото мисля, че не влизаме в тази разпоредба. Това, че има завадено дело то не е основание. Има и такава съдебна практика на Върховния касационен съд.А Върховния административен съд така, че по-добре да минаваме на 30 дневния срок,ето делото е приключело за произнасяне и тогава да се изпратят решението за отмяна на този текст и мисля, че пак ще бъдем изрядни и правилни.

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, благодаря ви господин Минчев!Други някакви предложени или някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По четвърта точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя проектобюджета.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка четири?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019г.,ПМС №344/21.12.2018г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2019г и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По пета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка пет?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.23 от Закона за регионалното развитие /ЗРР/, чл.40 и чл.91 от Правилника за прилагане на ЗРР /ППЗРР/, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По шеста точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка шест?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.1,ал.3 и ал.12,чл.37“о“,ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №6 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №7 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По седма точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка седем?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16,ал.1 от Закона за младежта предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По осма точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка осем?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА,предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По девета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Това беше за спорта. Сега нашата комисия стигна до извода, че имаме един футболен клуб в Тополовград лицензиран и е останал без средства.Същевременно се дава 3000лв. на футболен клуб Срем, а нашия футболен клуб остава без пари.Комисията е против това разпределение в частта си футболни клубове и трябва да се измисли някакъв вариант нашият клуб, разбрах тука имаме представител от футболистите, така ли е господин Банев.Имат желание да играят и се събират,а същевременно остават без средства. Тези средства са за съдии, охрана това са минимални средства за да може да съществува един клуб.Значи трябва да се помисли тука как ще стане дали лишаваме ФК „Тунджа“ – с.Срем от средства и между другото лятото бяха разлепили имаше някакъв турнир по футбол и бяха разлепили някакви обяви, че ще има футболни мачове в Тополовград на нашия стадион след това мачовете се играха в Елхово.И нашите фенове на футбола тука останаха излъгани.Така, че не заслужават много тези средства.Не знам тука колегите да помислят как може да финансираме, защото средствата като цяло са 20 000лв.Тези средства не можем да ги ограничаваме значи нещо трябва да се случи да дадем средства и нашия футболен клуб „Сакарски спортист“. Това е мнението на нашата комисия.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз мога ли да кажа нещо?

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, заповядайте!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Аз уважавам мнението на господин Иванов, но въпреки всичко ние трябва да намерим средства за дофинансиране спортната дейност в Община Тополовград.Така, че предлагам всеки един от общинските съветници да дари по 50.00лв.от възнаграждението си, аз дарявам моята заплата за февруари месец, предлагам и Председателя на ОбС и той да дари заплатата си за да можем да посрещнем всички нужди. Ако решите приветствам вашето решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи тука имаме докладна записка със средствата които са изброени, ако има някой друго предложение?

Т.Кьосев:Да ги разделим на половина. На Срем 1 500лв. и на Тополовград 1 500лв.

Ат.Гаджев – кмет на с.Доброселец: Защо да давате пари на с.Срем има Тополовградски отбор…../шум в залата не се чува/

Ат.Анастасов: Срем не ли в Община Тополовград?

Ат.Гаджев – кмет на с.Доброселец: Имат Стара Загора,Бургас, Хасково и им се плащат пътните, а нашите са от Тополовград момчетата, местни и нямаме…. Значи тези 3000лв. не стигат за съдийство, за охрана….., тези 3000лв. са смешни.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Искам само да уточня, ФК „Сакарски спортист – 04“3 600лв. това не са за мъжете, а са за децата.Искам да кажа, че мъжкия отбор остава без никакви средства.Аз това исках да кажа, че 3 600лв. това са за децата.И въпроса е, че нашият отбор ще играе този полусезон и предполагам и следващия сезон.Така, че трябва да има и за тях средства.И то сега е момента да се осигурят макар и колкото да са оскъдни и малко средствата мисля, че трябва да подкрепим нашия отбор.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Много се извинявам господин Минчев, но футболния отбор в с.Срем също е на територията на Община Тополовград.Какво да прави този човек сега той няма достатъчно средства …./говор от място не се чува/.

Т.Кьосев: Това е ясно, но поне да ги разделим на половина.

Ат.Анастасов: По принцип средствата трябва да се разделят на база на някакви резултати.Нали така?Аз така го разбирам.Кой отбор в колко състезания участва, какви резултати има и на база на това нещо да се дава поне на всякъде е така.Не знам тук как са разпределени средствата ако един отбор участва на състезания и печели му се отпускат повече средства, а отбор или състезател който не участва в състезания…., въпроса е да видим кой на къде е.

В.Сяров – Председател на ОбС: Тука има решение на Общинската експертна комисия по спорта,която е разпределила тези средства.Това е предложението на вносителя.Ако имате някакви други предложения да ги подложим на гласуване.Господин Минчев.

Пл.Минчев:Така. Значи аз искам да кажа, че подпомагането на спортните клубове става въз основа на приетата от Общински съвет Инструкция за подпомагане на спортните клубове на територията на Община Тополовград.Така, че там са вписани критериите по какъв начин и при какви условия следва да бъдат финансирани тези клубове. Сега за резултати или не това е вече по целесъобразност.По принцип тази експертна комисия която е събрана нали по спорта тя дава едни предложения които са предложения в този протокол, така да кажа проформа на разпределение на средствата.Но Общинския съвет е органа който ги разпределя.Така, че ние можем да се съобразим с това мнение, но за мен на сесията не знам дали когато са го обсъждали на тази комисия дали са били тези обстоятелствата. За мен сега, че нашия отбор, нашият отбор ще играе тази година този сезон, но това са ново постъпили обстоятелства и мисля, че след като ни е поднесено на Общинския съвет и след като ние сме органа който следва да ги разпредели тези средства аз мисля, че за нашия клуб трябва да бъдат от тези 3000лв.които са за ФК „Тунджа“ – Срем ние трябва да дадем и за нашия спортен клуб. За това моето предложение е имаше 1 500лв.за единия и 1500лв. за другия, а моето предложение е 1000лв. за ФК“Тунджа“ и 2000лв. за Тополовград.Това е моето предложение и пак казвам, че няма пречка макар, че има такова решение вече имаме….., но е редно да дадем и на нашия клуб.И е редно да дадем и на макар и оскъдни те и за нашия клуб са оскъдни средствата, но да ги разпределим по този начин.Това е моето предложение.така, че ако се възприеме от вносителя можем да минем на гласуване.Или ако има други предложения….

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносителя приема ли това предложение?Господин Стоянов?

Н.Стоянов – Зам.Кмет на Община Тополовград: Подкрепям го предложението, да.

Пл.Минчев: Тоест ФК“Сакарски спортист“ добавяме 2000лв.и стават 5600лв.ФК“Тунджа“ – Срем -2000лв. от които пак казвам, че 2000лв. ще бъде за мъжкия отбор и 3600лв.за децата.Като съответно на ФК“Тунджа“- Срем ще останат 1000лв.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така имаме предложение от вносителя ФК“Сакарски спортист – 04“ – 5600лв.ФК“Тунджа“ – с.Срем 1000лв.Съгласен ли сте господин Стоянов?

Н.Стоянов – Зам.Кмет на Община Тополовград:Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така. Други предложения има ли?

Ат.Анастасов: Аз предлагам да се разделят по 1500лв.на ФК“Тунджа“ и ФК“Сакарски спортист – 04“

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Аз мисля, че вие не разбрахте аз какво предложих като гражданин на Община Тополовград, за да има достатъчно средства…

Пл.Минчев: Ама те средствата пак няма да са достатъчни

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Председателя да си остави заплатата, общинските съветници да дадат по някой лев и ще решим проблема.

Пл.Минчев: Те са допълнително средства плюс тези.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така, подлагам на гласуване първото предложение на вносителя и имаме и второ на господин Анастасов.ФК“Сакарски спортист – 04“да стане 5100лв.субсидията, на ФК“Тунджа“ – с.Срем да стане 1500лв.

Кр.Иванов: Чакай, чакай как беше?На кой предложението е това?

В.Сяров – Председател на ОбС: На господин Анастасов, второто предложение е.А първото е на вносителя.

Пл.Минчев: Да де аз от името на вносителя.

В.Сяров – Председател на ОбС: На господин Минчев вносителя се съгласи да е така.

Пл.Минчев: 2000лв. добавяме към 3600лв.става 5600лв., а на ФК“Тунджа“ остават 1000лв.Това беше от вносителя. Имаме и второ предложение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Точно така.Сега първото предложение 5600лв.за „Сакарски спортист“ и 1000лв. за ФК“Тунджа“.Това е от вносителя ще го гласуваме първо и второто предложение на господин Анастасов на „Сакарски спортист -04“ 5100лв. и на ФК“Тунджа“ – с.Срем 1500лв.Ще го гласуваме втория път.Ако няма други предложения прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.10 първа комисия за становище

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета

Кр.Иванов: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.10? Ако няма прекратяваме разискванията и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 5 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности, във връзка с чл. 16, ал. 1 от НРПУРОБИ на ОбС – Тополовград и Тарифата за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти,предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения:

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

            /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

            РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Към т.11 искам само да ви кажа,че във дневния ред е допусната една техническа грешка,записано е имот частна общинска собственост,просто общинска е добавено допълнително, не трябва да го има,имот частна собственост,както е по заглавието на докладната.Така по т.11 – първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т. 11? Ако няма прекратяваме разискванията и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от ЗОС,предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения:

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

            /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

            РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

            /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

            /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

                                                      РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Т.12 първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.12?Ако няма прекратяваме разискванията и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ,предлагам Общински съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.12. Преминаваме към т.13 от дневния ред.

Пл.Минчев: Почивка пет минути.

В.Сяров – Председател на ОбС: Пет минути почивка.

 

ПЕТ МИНУТИ ПОЧИВКА.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме заседанието.Кворума е 14 общински съветника. Така в момента сме та Т.13 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията е преминаваме към процедура на гласуване.

   На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

       /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.13 преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т. 14 първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията е преминаваме към процедура на гласуване.

   На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да приеме следните решения:

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №14 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №14 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №14 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.14 преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Т.15 първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията е преминаваме към процедура на гласуване.

   На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №15 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №15 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №15 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №15 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.15 преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Т.16 първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията е преминаваме към процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1,т. 1 и т.2 от НРПУРОбИ предлагам,Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №16 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №16 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №16 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №16 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.17,искам да направя процедурно предложение

   На основание чл. 80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград,неговите комисии и взаимодействието му с ОбА,докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към т. 17      

Н.Стоянов – Зам.Кмет на Община Тополовград: Искам да направя едно предложение,в предвид това,че голяма част от съветниците останаха извън сагата с изграждането на центровете,за това се наложи да се изготви тази докладна,най-малко да се запознаете и да се вземе решение,ще помоля Г-жа Ятакчиева да дойде да внесе малко хронология на събитията и да ни запознае с въпроса.

Кр.Иванов: Какво ще ни запознава,айде ние знаем много добре за какво става на въпрос.

В.Сяров – Председател на ОбС: Решенията?

Кр.Иванов: Взема ли сме решение миналата година,няма какво да взимаме хиляда решения.

Ат.Анастасов: Аз смятам,че първо трябва да се уведомят гражданите,да се направи една среща с тях,и тогава. Кмета трябваше да ги уведоми тях и тогава трябваше да уведоми и нас.

Кр.Иванов: Срещата е направена.

Ат.Анастасов: Кога е направена?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Явно вие не се интересувате,а кмета е във болнични от миналата година.

Ат.Анастасов: Хората съгласни ли са с това нещо?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Кмета е разпоредил да се направи събрание в Орешник ,това ако не ви е ясно,пак да ви го кажа.

Ат.Анастасов: Аз питам,хората съгласни ли са да има такъв център в Орешник?

Кр.Атанасова – н-к отдел „ППУТ“: Не, не са съгласни.

Ат.Анастасов: Тогава защо внасяш тази докладна? Тогава защо я внасяш?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Как няма да я внесем?

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Защото ние сме длъжни,ние сме изпълнители и сме длъжни да внесем пред органа на местната власт Общинския съвет тази докладна.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Нека да чуем мнението на Председателя на Общинския съвет.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ще го чуете.Обаче тука има малко промяна в проектите за решение,техническа грешка неточност,искам да ги уточним.

Н.Стоянов – Зам.Кмет на Община Тополовград: Отменяме първия т. 1

В.Сяров – Председател на ОбС: В първия проект,те са предложени три проекта,а ще станат четири.Първо променя т.1, ще стане отменя т. 1,това ще е първият проект за решенията.Ние първо трябва да отменим едно решение и да приемем друго.Там където почва става Общински съвет Тополовград дава съгласие,това е вторият проект за решение,и без думичката става,вторият проект т.2 Общински съвет Тополовград дава съгласие община Тополовград да кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения   „Подкрепа за деинституцонализация на социалните услуги за възрасти и хора с увреждания“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с проект:

„Инвестиционна подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за пълнолетни лица с психични разстройства на територията на община Тополовград“, чрез изграждане на четири броя „Центъра за грижа за лица с психични разстройства“ в кв.36 по ПУП на Младежко селище с.Орешник, община Тополовград“

В.Сяров – Председател на ОбС: Третият проект ще стане задължава Кмета на община Тополовград да извърши горепосочените промени. И четвъртият проект ще стане:На основание чл. 60,ал. 1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията.Съгласни ли сте с това г-н Стоянов?

Кр.Иванов: Първото решение.

Н.Стоянов – зам.Кмет на общ.Тополовград:Съгласен съм.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ние взехме решение,първо решение,какво да подкрепяме второ решение.

Кр.Иванов: Първо решение,отменя решение номер 416

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-н Минчев.

Пл.Минчев: Нека аз да взема отношение.Така за мене не е необходимо,нямаме законови и каквито и да е било обективни причини да си отменяме валидно действащо решение от юли месец 2018 г., във връзка със кандидатстване по този проект на територията на село Радовец където да бъдат изградени тези четири броя….

Кр.Иванов: Къщички

Пл.Минчев: Нямаме никакъв вид законови …… който да налага тази промяна,поне няма такива мотиви,няма абсолютно,значи работи се от лятото по този проект,другия момент който е,значи с мене се свързаха хора с които са жители на общината,съответно на с.Орешник ,минало е публично обсъждане,хората които бяха категорично против,да бъдат изградени такива къщички на територията на с.Орешник.Така че аз в тази част като юрист не виждам законови и каквито и да е други условия ние да променяме първото наше решение,и второто което е,аз ще се съобразя с мнението и искането на хората от селото,с по-голямата част от хората от с.Орешник.Така че няма да подкрепя в тази част каквито и да е проекти на решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Мисълта ми е …..

Пл.Минчев: Ние сме избрани от……

В.Сяров – Председател на ОбС: Мисълта ми е,така ли да остане? С три проекта или със четири проекта?

Пл.Минчев: Както и да остане….

Кр.Атанасова н-к отдел „ППУТ“: За да се извършат промените в край на сметка,за това е важно да се уточни как да се гласува,и да се подложи на гласуване.

Пл.Минчев: Значи аз пак казах,че за мене е абсолютно няма никакви законови…

В.Сяров – Председател на ОбС: Както е предложено така променя….

Кр.Иванов: Значи някакви глави в София,са преценили,че ние не познаваме района,те го познават по-добре и имат някакви изисквания да са по близо до общинския център,ние си познаваме района познаваме си хората,те на някакви кресла там…

В.Сяров – Председател на ОбС: Тогава остава така,оставаме така както е проекта.Г-н зам.Кмет как да ги оставим?Или да ги разделим? Г-жо Атанасова?

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Значи на нас ни трябва решение на Общински съвет,дали е „за“ или „против“ ,това ще кажете вие.Трябва ни нормативен документ който да качим в ИСУН – 2020 където сме подали проекта…

Кр.Иванов: Кой го иска това нещо?

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Аз съм го приложила…

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: АСП.

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Хронология на цялата кореспонденция …за докладната записка,четири броя писма от МТСП…./шум в залата не се чува/

Пл.Минчев: Това,че ни съветват определени лица,които заемат определена държавна или там каквато и да длъжност,това не означава че ние следва да се съобразим.Общинския съвет има съгласно Закона за местно управление на местната администрация,то е местна норма на местното управление,и аз за това казвам,че твърдо ние трябва да се съобразим със нормативни изисквания,които нямаме към този момент,имаме валидно решение.Аз мисля,че и следва да се работи в тази насока.И ние трябва да се съобразим с мнението на хората,защото сме избрани,както посочих от тях,и сме орган на местното управление,така че след като София изисква,по някакъв начин ние да изразим нашият вот,аз предлагам имаме внесен и така е юридически изискванията ние да си го гласуваме.Дали ще бъде със четири или със три проекта,да си изразим местният орган,и от там нататък да се изпрати в София.

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“ Как ще го гласувате…..

Пл.Минчев: Да,разбрах трябва да го гласуваме.

Кр.Иванов: Няма да кандидатстваме по този проект виж какво пише,ето има възможност общината да кандидатства по проект,имаме възможност,ами няма да кандидатстваме,оставаме си със старото предложение за Радовец. (шум в залата/

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Ние вече сме кандидатствали по този проект.Имаме предходно решение за кандидатстване,с което сме извършили действията описани в това решение,кандидатствали сме в срок проектното предложение е одобрено,но то е за Радовец.И сега приложените писма показват кореспонденцията с която МТСП,иска да си променим населеното място,в което да се изградят къщичките.Но Кмета на общината както и жителите на с.Орешник категорично не са съгласни.

Кр.Иванов: Давай да гласуваме (шум) не е така ….

С.Георгиева: Виж как е написано с.Орешник…

Кр.Иванов: Ще гласуваш против

С.Георгиева: Нали това ти казвам,че горе пише Орешник,така е написано.

Кр.Иванов: Не пише Орешник

С.Георгиева: Така пише

Ат.Анастасов: Пише Орешник

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Как ще пише Орешник

С.Георгиева: Еми да

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Ами нали трябва да гласувате……

В.Сяров – Председател на ОбС: Искате да кажете,че г-н заместник кмет така остава докладната,с три проекта за решения,както е внесена?

Н.Стоянов – Зам.Кмет на Община Тополовград: Както е внесена с три проекта.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така сега искам да ви кажа моето мнение ,аз се запознах със този случай на 6 февруари,а искам да питам администрацията от колко време се води кореспонденция със Министерството,от колко време се знае този проблем.Бях извикан от г-жа Ятакчиева с общинските съветници Добрин Парнаров няма го във момента, Банко Банков и Георги Георгиев,бяха от администрацията служители и ми беше поставен въпроса по следния начин. Нали вие сте правили кореспонденция с Министерството което не било съгласно да е в Радовец и трябвало да предложи някакви други терени общината,и са се спрели в Орешник.Така имам въпрос към вас.Защо преди това във тази година и нещо или там една година от както се води преписката,защо не сте говорили първо с хората в Орешник.Аз в последствие разбрах,че не са говорили,и кога беше събранието на 6 се събрахме ние в общината,а …

Т.Арнаудова – кмет на с.Орешник: На 19 февруари беше събранието в с.Орешник

В.Сяров – Председател на ОбС: В с.Орешник беше в последствие събранието.След като хората са несъгласни,аз също ще се съобразя с мнението на хората,все пак те живеят там.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: След като вие не се интересувате,какво се случва в общината Тополовград.Ще започна с 2017г. на която първа среща присъствахме аз и г-жа Ятакчиева и г-жа Атанасова.Първото решение беше взето от Заместник министъра Росица Димитрова и бяха съгласни това да се случи в Радовец.Осигуриха се четири терена с водопровод и с електроенергия.Проекта се направи за Радовец.Така ли беше Г-жо Атанасова?

Кр.Атанасова н-к отдел „ППУТ“: Точно така.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: След смяната на Заместник министър Димитрова нещата отидоха в друга насока.Постоянно кореспонденцията беше,че трябва това да се направи в Орешник.След като аз не съм съгласен трябвали да….Какви писма им връщаме на тях Атанасова?

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Писма,че настояваме центровете да бъдат изградени в с.Радовец

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Тази година февруари месец,на 6 февруари какво ти отговориха,че се подиграваме със тях.

Кр.Атанасова н-к отдел „ППУТ“: Точно така.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Защото ние им пращахме за Орешник,след като аз не искам това нещо да се случи във Орешник,длъжен ли съм да информирам някой който не се интересува какво се случва в Орешник.Благодаря ви.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой друг да добави нещо?

Ат.Анастасов: Аз ще добавя.Г-н Кмете…

В.Сяров – Председател на ОбС: На микрофона

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Пак неразбра.Защото трябва да има решение да им кажем,че отказваме,че отказваме и Общинския съвет не е съгласен.

Кр.Иванов: Виж какво пише става,като си против няма да стане. (шум в залата не се чува/

В.Сяров – Председател на ОбС: Колеги, моля ви се! Ние трябва да вземем решение.

Пл.Минчев: Сега от цялата работа там ни съветват,но пак казвам ние сме органи на местното управление.Ние изразяваме нашета воля така, че трябва да го гласуваме и всеки ще изрази вота си,който за мен се надявам че ще бъде отрицателен,поне аз казвам че ще гласувам против.От там нататък тази документация,ще се изпрати на тези господа в София,и да им кажат вижте какво хората там не са съгласни,работим от юли месец,когато е решението работим по този проект и не могат те във движение,след като веднъж сме били одобрени,тя може да се смени и другия Зам.Министър и пак трябва да променяме те може да поискат и друго населено място още повече, че имаме макар и късно,имаме и събрание с хората дали сега в какъв момент е станало по тяхно настояване хората са си казали.Значи от тук нататък Кмета си каза мнението,той ще се запише в Протокола и от тук нататък трябва ние да си кажем.За това призовавам да преминем към гласуваме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискването и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал. 1, т.8, и т.12 и т. 23 от ЗМСМА предлагам Общински съвет да вземе следните решения:

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №17 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 0“за“, 14“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва докладна записка номер 17.Преминаваме към т.18“ Контрол по изпълнение на взети решения“.По тази точка няма да се докладва на тази сесия.Преминаваме към т.19 „Изказвания питания становища и предложения на граждани“.

В.Сяров – Председател на ОбС: Колеги моля ви се!

Ат.Анастасов: Да ги излъжеш това е гавра,в последния момент вкарваш тази докладна.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Кога да я вкарам?

Кр.Атанасова н-к отдел“ППУТ“: Напротив,искахме вашето решение,гласуване,за да имаме ние в действителност основание да изискваме от Министерството….

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Във вчерашния ден в 2 часа беше срещата със жителите на с.Орешник.Аз съм против много преди това,много преди това.

Ат.Анастасов: Ако мине номера да ги излъжем.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така,моля ви се колеги!

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Какво значи да ги излъжем?

Ат.Анастасов: На така,ако мине докладната.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ти чули становището на гражданите, на Общинския съвет?Какво е становището на г–н Сяров? За

В.Сяров – Председател на ОбС: Кой е за,аз гласувах против

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Долу на съвещанието,което аз казах да се направи.Пак повтарям, че аз съм казал

Ат.Анастасов: Майко не,не не

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Не можем да мислим за едните,а да не мислим за другите

Ат.Анастасов: Мале как си ги лъжеш хората.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо към т.19.Ако няма закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

Протокол № 46 от 31.01.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 46

3101. 2019 год.

 

          Днес 31 .01 .2019 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 14.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров – Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 14 общински съветника. Отсъстват трима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Някой има ли да каже нещо по дневния ред? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Който е съгласен с така предложения проекто дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: За протокола в момента влизат общинските съветници Добромира Николова и Банко Банков. Кворума става 16 общински съветника.Преминаваме към първа точка от дневния ред.По точка едно първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Също.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка едно? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.44,ал.5 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По втора точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Също.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка втора? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.9 и ал.10,чл.66а от ЗОС,чл.40,ал.1 от Закона за концесиите и чл.6 и чл.7 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОбИ/ на Общински съвет – Тополовград, предлагам Общинският съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По трета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя проектобюджета.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка три? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ ЗА 2019г.,ПМС №344/21.12.2018г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2019г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №6 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №7 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №8 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №9 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №10 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №11 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №12 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №13 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №14 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №15 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №16 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №17 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №18 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №19 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3,бюджета е приет преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По четвърта точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя проектобюджета.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка четири? Господин Минчев?

Пл.Минчев: Искам само да попитам защо в правното основание е включено т.8 като ние нямаме разпореждане с общинска собственост?Имаме само даване на съгласие за кандидатстване.Не следва ли да отпадне?Защото реално ние с диапозитива на решението нямаме разпореждане, просто даваме съгласие да се кандидатства по процедура като никъде не е казано,че се разпореждаме по някакъв начин с някакъв имот.Да отпадне т.8.

М.Георгиева –Зам.Кмет на Община Тополовград:Има допусната техническа грешка.

Пл.Минчев: Да остане само т.23.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Георгиева съгласни ли сте?

М.Георгиева –Зам.Кмет на Община Тополовград: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?За протокола влиза общинският съвет Хараламби Мочев. Кворума става 17 общински съветника.Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.18,ал.1,т.2 от Закона за социалното подпомагане, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По пета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка пет?Тука също има т.8 господин Минчев?

Пл.Минчев: Да, аз също щях да кажа да отпадне. Ние не се разпореждаме…

В.Сяров – Председател на ОбС: Да да отпадне. Госпожо Георгиева съгласна ли сте?

М.Георгиева –Зам.Кмет на Община Тополовград: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.18,ал.1,т.2 от Закона за социалното подпомагане, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По шеста точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка шест?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По седма точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка седем?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.76,ал.3 и чл.79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам Общински съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По осма точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

П.Златев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка осем?Господин Иванов.

Кр.Иванов: Тука минахме вече към Хасково ВиК, от Стара Загора към Хасково тука битува едно мнение в общината, че ще бъде увеличена стойността на водата.Имам една молба към госпожа Георгиева представител на общината да се позаинтересува имат ли такова намерение и ако имат по някакъв начин да защити Община Тополовград. Да бъде подготвена да защити цената на водата в Тополовград.

М.Георгиева –Зам.Кмет на Община Тополовград: Добре.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения? Някой има ли добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198“в“,ал.4,т.9 и т.10 от Закона за водите, чл.38,ал.1 от Закона за счетоводството и чл.9,ал.2 и чл.26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По девета точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка девет?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на тази сесия така, че преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Да господин Божинов заповядайте!

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми дами и господа от общинска администрация, скъпи съграждани.Искам, първо имам едно предложение по едно решение №452 по т.7 от дневния ред от 26.10.2018 година изрично да се конкретизира за спортния комплекс за деца, ученици за възрастни хора да не се вземат средства. И това да се сведе до знанието на служители които изпълняват Заповедта на Кмета.Защото чувам, че се заключва стадиона и се иска пари от възрастни хора от ученици което според мен не е редно. Трябва да имаме малко човечност и морал.Второто което е. Да се регламентира спирка и да се изгради нова за работещите в „Рудник-3“. Не може от единия край на града да ходят по два километра за да отидат на работа.Третото което е. Предлагам общинските съветници както и Председателя на Общински съвет, Председателя възнаграждението му да бъде по-ниско. Общинските съветници без заплати за да имаме средства за безплатни детски градини и за топла храна за да достигне до всеки един ученик в начално училище.Следващото което е. Омръзна ми да слушам слухове и интриги по име на вашия Кмет. До колкото го познавам е добро момче не е направил лошо на никой. Бил се оперирал защото се страхувал да не го задържат. От тази тройка която го разпространява това нещо искам да им кажа, че познават Закона както подобава. Няма никакво значение дали си болен или опериран затова има МВР болница.И не виждам кой нормален човек и уважаващ себе си човек ще се оперира заради такива глупости и простотии.С какво ще ви запомнят господа?Ще ви запомнят с доносите, с фалшивите подписки, с фалшиви подписи най-вече с това, че сте използвали малки деца. Говоря за подписката за господин Парнаров.Ако греша нещо ме подсетете.Същите тези хора които в момента пречат на общината и слагат прът в развитието на община Тополовград искам да им кажа, че те не пречат на мен.Защото до колкото познавам Кмета ви не се страхува и не се притеснява от нищо.Притеснява се само и се страхува от Господ,до колкото го познавам това момче.Същите тези хора след всяко едно събрание на тяхната партия влизаха в неговия дом където той и ги черпеше и водиха разговори, същите тези хора му донасяха какво се случва в тяхната партия.И същите тези хора в момента се опитват да му пречат на това момче.Но те не пречат на него, пречат на хората на тази община, защото хората имат нужда общината им да стане по-красива и да бъдат по-щастливи.Имат нужда от работни места. Кажете ми колко работни места сте създали?Те може би ще се познаят.Така, че предлагам да приключим вече с тези интриги и доноси и да се разнасят интриги и да се ходи от дом на дом от човек на човек и да вменява, че Кмета бил страхливец. Пак ви казвам Кмета не е страхлив. На някои хора им е весело защото знаят какво са говорили. И между другото миналата седмица в София чух, че има виц за община Тополовград. „Звънят на господина на специалния телефон за доноси. Ало специалния телефон за доноси ли е? Да, кажете.Абе искаме да пуснем един донос за Кмета на община Тополовград. Краско,Красе, пак ли сте вие бе моите момчета стигате бе ние не можем да спим от вас.“Благодаря! Има много неща които мога да ви кажа ама ще питам Кмета дали ще ми разреши.Благодаря ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: И като почнахме в този ред на мисли аз искам да взема едно отношение да попитам поне няколко работи.По отношение изказването на Кмета на общината видяхте го жив и здрав е, не се страхува и тези слухове би следвало да бъдат прекратени.Така, но аз имам конкретно тука да поставя едни въпроси които касаят всички хора от общината. Защо така нашата община един вид е репресирана от централното ръководство и от правителството. Значи за миналата година по медиите така широко се рекламираше как правителството отпусна едни средства милиони за отделните общини.Така цитирам по памет не твърдя за изчерпателност, но по памет така бяха дадени шест милиона и половина за инфраструктурни дейности.За община Тополовград поне по моя информация, ако греша винаги можете да ме опровергаете, но тези средства които бяха дадени не бяха дадени нито един лев.Аз мисля,че в тази община живеят хора както в другите общини бяха раздадени с изключение на още една община няма да я споменавам не бяха дадени такива средства.Значи съседна община милион и колко, съседна община еди колколко си във връзка с инфраструктура улици, други дейности и т.н.За община Тополовград нито един лев. Аз не мога да си го обясня защо по този начин ние сме репресирани явно във връзка с тези доноси които каза Кмета. Това е едното.Имаме и представители тука на управляващата партия.Те какъв отговор ще дадат.Изобщо те позаинтересували ли са се защо, как защо на нашата община не са дали такива средства.Но то продължава, как да го кажа меко казано не знам дали е тенденция или отношение към община Тополовград.Значи вижте, за бюджета ние го приехме днеска обаче те са обнародвани бюджетите съответно за 2018,2019, аз ги имам данните. Значи в изравнителната субсидия двете години само ви казвам за Тополовград 934 800лв.За 2019 година 935 500лв., значи 700.00лв. е дадено само за община Тополовград. За сравнение давам община Стамболово. Разликата за двете години изравнителната субсидия 134 200лв.Любимец 148 900лв.,тука община Свиленград 210 000лв., община Симеоновград 196 000лв., за Маджарово 176 000лв.Така, а за нашата община едвам 700.00лв. при този бюджет който ние го приехме и видяхте каква е разликата.Аз мисля, че тази тенденция от миналата година продължава спрямо община Тополовград.И мисля, че следва тука да се загърбят някакви политически пристрастия каквито и да са, защото аз си мисля, че не би следвало да има такива. Би следвало в тази община пак казвах живеят хора и би следвало тези хора, тези средства те са дадени, значи тази инфраструктура и тези дейности които ще се създадат те са за тези хора не са за определен Кмет или за определена политическа сила управляваща или не.И аз пак тука ще ги запитам нашите управляващи които са представители какво са направили те. Направило ли им е впечатление, направили ли са си труда да видят тези цифри и някой от тях задал ли си е този въпроса защо вече продължава и предполагам ще продължава тази тенденция.Защо така Тополовград е така неглижирана с увеличение на тези средства. Ние сме бедна община и мисля, че всеки един лев който се даде извън бюджет или се даде в бюджета и тази изравнителна субсидия, а пък и да се дадат конкретно… Тука скоро гледах община Любимец правителството отпуснало средства за ремонт на едно училище. Откриват го там държавни мъже представители на управляващата партия на държавните структури.Тополовград не знам или по селата дали има направени такива средства отпуснати за ремонт, ние също имаме училища имаме също такива институции и сгради за които също биха дадени такива средства.Но защо не са дадени?И аз мисля, че по този начин се ощетява и хората на общината не се ощетява дадена сила дадени личности или Кмета на общината.Той Кмета каза с тези доноси явно до там се е стигнало, че абсолютно ние никъде не сме поставени.Така, че мисля, че така въпроса който го поставих така всеки трябва да се замисли относно представителите на управляващата партия защо и как и ако имат някакъв отговор да го дадат.Приключих.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други някакви въпроси?Господин Парнаров

Д.Парнаров:В този ред на мисли, мисля да успокоя Кмета на мен ми бяха казали, че имам фалшив инфаркт така, че не сте единствен.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Парнаров извинявам се,че ви прекъсвам.Един от същите тези господа 2016 година зимата дойде с проект при Кмета остави папката и му каза, че тази фирма трябва да спечели еди кой си проект.След което този проект беше …/говор от място не се чува/ Той се познава много добре кой е.И е казал, че улиците няма да станат защото той бил казал, че тази улица няма да се асфалтира, няма такова нещо.това не зависи от него.

Ат.Анастасов: Кмете, говори с имена бе.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вие си знаете кои сте бе.

Ат.Анастасов: Кажи този дойде при мен.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Пред избори имена няма да споменавам.   

Ат.Анастасов: Кажи, кажи.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: това ще го кажа по време на избори.

Ат.Анастасов: Кажи дойде еди кой си еди кой си.Дойде еди кой си име накара да направя това и това.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Сяров.

В.Сяров – Председател на ОбС: Какво господин Сяров?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Дойде при мен с проект за осветление.Така ли беше господин Председател?

В.Сяров – Председател на ОбС: Дойдох с предложение.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: А, с предложение.Така ли му казват вече?Господин Иванов вие какво ще кажете?

В.Сяров – Председател на ОбС: Вие казахте, че ще го правите без обследване и това беше до там.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Моля?

В.Сяров – Председател на ОбС: Вие казахте, че ще правите същото нещо без обследване и това беше до там.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Може би аз греша.

Ат.Анастасов: Ама предложение или натиск?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Най-малко вие имате право да говорите.

Ат.Анастасов: Ти имаш най-малко право да говориш.

В.Сяров – Председател на ОбС: Колеги моля ви се.Господин Парнаров имате думата.

Д.Парнаров: В тази връзка и в продължение на това което каза господин Минчев е редно наистина в малкото останало време и управляващата партия в лицето на общинските съветници и общинското ръководство да седнете и да се направят неща наистина за община Тополовград.Виждате, че нямаме вече Прокуратура, нямаме офис на НОИ, не ни удовлетворяват желанието на бърза помощ, на спешна помощ. Вървим към закриване на социални грижи или бюрата по труда ще станат изнесени работни места. И вместо тука да се драпаме и да говорим и да си ги мерим, пардон за грубия израз по-хубаво да се обединим и да видим какво можем да направим в останалите месеци от мандата, ако това е целта.После, в този бюджет ние не можем да искаме повече защото и евала на финансистите те като магьосници. Как не са предвидили нито съкращения на нищо.Могат да поемат всички разходи и аз като учител и като директор на училището искам да кажа, че последните три години благодарение на общинския бюджет в нашето училище се извършиха доста ремонти които не бяха извършени преди това никога.И така училището долу горе придоби приветлив вид за децата на Тополовград.И понеже предния път нямаше отговор на питането на Красимир Иванов, той може да се обиди, че аз ще го подема на ново. Имаше зададена на по предната сесия за маркировката ако се сещаш на пътя и за опесачаването. Ние знаем, че това е републиканска пътна мрежа. Така, хайде помолете господин Велик Зафиров ли беше да дойде да обясни кога ще опресни тази маркировка, защото при мъгла ще се отрепат хората.Завърших.

Ел.Николова-гл.специалист „ТСУС“:Поддръжката на републиканската пътна мрежа в общината към момента не е наше задължение.

Д.Парнаров: Говоря за Българска поляна, Звездата горе.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров, господин Иванов аз съм водил разговор с господин Дечев който пое ангажимент като се оправи времето март, април да направят маркировката. В момента маркировка не може да се направи поради климатичните условия.

Д.Парнаров: Това е отговор.

Кр.Иванов: Сега да си говори тука, че тепърва представителите на управляващата партия ще се вземат в ръце и ще хукнат. Как си го обяснявам това нещо? Обяснявам си го, че вие не сте разпознати там.Там горе не ви познават изглежда бе./шум в залата не се чува/ Мене повече ме познават в Народното събрание от колкото Васко и тебе.

Ат.Анастасов: В Народното събрание ли?

Кр.Иванов: Да.

Ат.Анастасов: Теб те познават в Народното събрание?

Кр.Иванов: Да.Има стари лъвове там, казвам ти го честно.Тъй не сте разпознати.Не ви тежи думата явно на място.Вие не сте работили четири години сега тепърва да тръгнем да работим няма да стане тази работа.Един път имаме да направим бе. Мръднахте ли си пръста за този път?При кой сте ходили?

Ат.Анастасов: За пътя ли?

Кр.Иванов: Ние 15 години се борим за този път. Имаме ей толкоз документации.

Ат.Анастасов: Вие сте ходили от 15 години ама пътя ще стане много скоро.

Кр.Иванов: Кога? /шум в залата/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: И то не благодарение на вас.

Ат.Анастасов: На кой? Нe благодарение на тебе.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Благодарение на общинска администрация, благодарения на хората които стачкуваха които бяха на улицата.…/шум в залата/

Кр.Иванов:Друго нещо елементарно на пост в полицията „ее недейте, че вашите ще скочат и ще ме изгонят от работа.

Ат.Анастасов: Кой ще скочи?

Кр.Иванов: Да си вършат работата ще скочат и ще го изгонят от работа.Колко човека сте назначили от Тополовград,млади момчета сте назначили на работа тука?Тъй ли нашите всички са…..

Ат.Анастасов: Чакай малко в Тополовград питате колко човека сме назначили ?

Кр.Иванов: От нашите хора.Защо не назначават от нашите хора?

Ат.Анастасов: Кой ти каза, че ние сме назначили хора и кой ти каза, че ние назначаваме ?

Кр.Иванов: Лобирате.

Ат.Анастасов: Ние назначаваме хора които са от община Тополовград четири или пет човека.

Кр.Иванов: А, двадесет и пет.Всички от Свиленград и Любимец. А пък ние защото сме много добри общината ние пък им взимаме жените и ги назначаваме тука на работа.Да е пълно затворен кръга да не умрат от глад.Така ли е Пете?

П.Костов: Така е.Не отпускат бройки за Тополовград.Аз мога да кажа със ръка на сърцето си, че бях кандидат за полицията не ме одобриха скъсаха ме от Хасково. В момента имаме едно момче от Тополовград което издържа всичко школа и в момента той ще остане в Харманли, до последно.Остава в Харманли той няма да дойде тука, а тука има три момчета от Хасково, Любимец и Харманли, а…../шум в залата/Няма отпуснати бройки за Тополовград.

Кр.Иванов: Ние се борим за всяко работно място.Вие да сте отишли?Ходихте ли за Прокуратурата да кажете дайте да оставим Прокуратурата.Пет шест работни места.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Спирова.

К.Спирова:Аз от място мога да предложа. Тъй като господин Минчев изнесе едни стряскащи факти за общината като дискриминирана община смея да кажа…

Пл.Минчев: Това са факти.

К.Спирова: Аз моля общинските съветници да довършат изказванията си и облика в декларации. Смятам, че тука деленето на различни политически сили в момента е излишно.Едни 700.00лв.в сравнение с хилядите левове които са раздадени на останалите общини и говоренето само тук в Общинския съвет няма да доведе до резултата който целим абсолютно всички.Да бъдат отпуснати средства на община Тополовград.Моето предложение е вие да приемете декларация с която да изразите недоволството си от начина на разпределяне на субсидията и също може ли да бъде преразгледано в полза на община Тополовград.Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз не знам до колко мога да….. то вече е публикувано, приети са съответните бюджети, но може държавата в лицето на правителството да отпусне средства за различни дейности за община Тополовград и по този начин да облекчи бюджета и съответно да се извършат необходими и полезни неща на самата територия на община Тополовград което е пак казвам ще ползват жителите.Тука във връзка с това което каза Красимир Иванов за този път, така наречения прословут път разклона за с.Устрем 355 казвате сега ще се прави.Значи какво означава това ще се прави сега щял да се прави.Който е пътувал по този път надолу вече пътя който се направи една част, тогава не бяха усвоени тези средства аз мога да кажа, че с Кмета Божинов предходния мандат отидохме и осигурихме тези средства. За жалост тогава за изпълнителя който трябваше за проекта просто малко така извън възможностите така малко се пресили и не можа да усвои и да извърши тази дейност която трябваше да стане, сроковете и за това бяха отнети средствата и ги пренасочиха другаде, но то това беше преди пет шест години.Въпроса е, че през тези пет шест години никъде не го виждам поне като се ровя да видя дали този път е даден поне за финансиране в някой от годините. Говоря да е даден поне проекта да е даден за финансиране не да е извършено реално финансиране.Мисля, че този път е много важен за община Тополовград. Както казах в тази част където е ремонтиран макар и не изцяло вече пътя взе да се отваря, който е пътувал. А в другата част където говорим за с.Светлина там пък вече пътя е то не може да се каже, че има път.И това всяка година да слушаме от управляващи или от който и да е, че този път ще се направи. Аз за мене наистина вече ако трябва да стачкуваме, да направим пак подписки декларации, ако трябва ще преминем към ефективни действия за да могат да ни чуят и поне да бъдем дадени за финансиране.Не знам сега до колко ще бъде осъществено, но мисля, че този път вече няма за кога да се отлага в годините.За мен е много важен тъй като той е главен път, а сега се налага хората които работят по тецовете да заобикалят и т.н. и считам, че не е правилно и просто затрудняваме по този начин хората и пак казвам трябва да се помисли за тези хора в общината.Живеят, работят хора в тази община. Колкото и да сме останали по население следва правителството да се замисли в такива общини, които сме отдалечени крайгранични. Мисля, че трябва да има не 700.00лв финансиране субсидии, други средства трябва да бъдат пренасочени повече средства защото тези общини вървят към обезлюдяване и от тук нататък това зависи за мене следва, просто да се осигуряват такива средства който това което е останало тука да запази общината и самите хора.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Попов заповядайте на микрофона.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Уважаеми господа общински съветници, натоварен съм от гражданско сдружение „Родолюбие“ с.Устрем да ви честитя новата 2019 година като ви желая здраве и здраве на вашите семейства.А на общинските съветници пожелавам ви да имат ползотворна дейност за успеха на община Тополовград. Искам обаче да изразя нашето недоволство и възмущение към ръководството на областта за отношението му към община Тополовград.Господин Минчев каза думи които действително засягат достойнството на община Тополовград във връзка с отпуснатите средства. Аз ще бъда точен като цитирам данните изнесени от вестник „Сакар“. Кабинетът дава 145 000000лв.на общините за инфраструктури.От които за област Хасково дава 6 500 000лв.Разпределени тези пари – за Маджарово – 450 000лв.,за Минерални бани – 700 000лв., за Стамболово – 480 000лв., за Ивайловград – 1 075 821лв.,за Любимец -430 000лв., за Харманли – 850 000лв., за Симеоновград – 820 000лв., за Свиленград – 1 701 185лв.Тополовград никъде го няма даже да се спомене името му и е престъпление.Питам аз кой дава право на област Хасково да има такова отношение към община Тополовград.Питам също така жителите на община Тополовград нима не са достойни синове на Република България.Ние добросъвестно си плащаме задълженията към държавата, но държавата има и задължения към нас.Защо ги няма тези задължения?Осен това като се има предвид, че ние сме под гранична община и със своя начин на живот и действия ние подпомагаме мероприятията свързани с опазването на границата, на българската граница.А достойно можем да кажем и на цялата европейска граница.Ние заслужаваме внимание, разберете го това нещо.Искам също да ви кажа, че през месец юли или август точно не мога да се сетя Общинския съвет на Свиленград изработва документ искане пред Министерството на регионалното развитие да се отпуснат средства за подобряване на инфраструктурата на общината.Като посочва даже пътя за техните села, кои пътища по точно.В това действие на Общинския съвет аз специално виждам, че има единодействие и единомислие на Общински съвет Свиленград с общинското ръководство, с общината.Това казано с други думи, че Общински съвет активно подпомага Кмета на тази община която икономически е по-силна от нашата.Ето защо аз и ние предлагаме да помогнем всички заедно на господин Божинов защото той е един достоен и смел Кмет. Не жали сили за благоденствието на общината. Ето защо предлагам Председателя на Общинския съвет господин Васил Сяров и Кмета на Общината Божинов да си подадат ръце, да се захванат здраво за развитието на общината поне през тази последна година.Защото това е необходимо. И ако ние запитаме избранниците, избирателите които сме ви поставили тук било то на коалиция „Възраждане“, било то на „ГЕРБ“, било то на „БСП“ и на „АБВ“ всички тези избиратели, ако ги запитаме какво желаете за общината те ще си кажат едно искаме развитието на нашата община.Искаме тя да се развива за да живеем спокойно и мирно тук в нашият дом.А това единомислие защо го няма представете си.Преди малко бяхме свидетели всички ние на приперни, на глупости, това не трябва да се допуска.Вие трябва да живеете с една мисъл, с една задача и цел да се развива община Тополовград.Какви са тези приперни?Кой ще дойде на власт днеска или утре на изборите народа ще посочи кой трябва да ни управлява.Но който стъпи тук в тази зала и седне на този стол трябва да бъде въоръжен с една единствена задача и цел за доброто на общината.За развитието на община Тополовград, защото имайки предвид сегашната обстановка, икономическа обстановка за мен това е война в момента. Трябва да знаете, че тези общини които спят и не се развиват те ще си отидат, ще загинат, а вие не трябва да го допускате.Защото колкото и права имате толкова имате и голямата отговорност за жителите на общината.Преди няколко дни отидох на технически преглед на колата. Минавайки през завода за медицински инструменти вярвайте ми господа щях да припадна.Стъклата са изпочупени. Осем етажната сграда прозорците също изпочупени и питат „вижте ни, вижте ни какво състояние сме“. Какво трябва се направи?Отговора няма да ви го дам аз.Всеки от вас може да го даде, но за състоянието на тази сграда виновни сме всички ние, защото нищо не сме направили.Ще кажете, че го е закупил някакво предприятие Хасково, аз не знам точно кое е вие го знаете, но ако се запитате и проследим това предприятие което е изкупило нашето малко предприятие работи ли в Хасково.Ще се уверим, че действително то работи. Тогава се явява въпроса защо нашия завод не работи?Тука има неща празни, има неща кухи, има неща задкулисни и именно задачата на Общински съвет е тази да разкрие тези слабости, да се бори с тях и да постигне своята цел.Радостно е, че в нашата гимназия има специализирани паралелки. В момента предполагам и до колкото имам информация учат 80 деца. Всяка година излизат по 20,30 готови подготвени младежи. Кой в стругарство или в друга специалност, но той е готов човек, младеж който трябва да работи в нашата община.Но като няма разкрити работни места къде да се интегрира този младеж?Естествено той ще отиде и ще работи в другите общини.И какво става на лице в действителност ние сме донори, малката община донор на силната голяма община.Това нещо уважаеми общински съветници не трябва да го допуснете. Трябва сериозно да се замислите по този въпрос.И в тази връзка ние от сдружението предлагаме да се изработи един план за тази година, който план да се изработи взаимно от общинска администрация и от Общински съвет да се гласува и да се работи по него.Да няма тези приперни, да няма тези кавги кой какво и защо е.Всички вие сте силни, силата тука на общината, но сте слаби пред областта, слаби сте пред Министерството.Представители и силата е ваша и на общината е в лицето на господин Сяров и в лицето на господин Божинов.Затова вие активно трябва да им помагате и да нямате различие във вашите действия, защото ние пак повтарям в момента разполагаме с добър Кмет който не жали сили за развитието на общината, но той е сам няма я политическата подкрепа и подкрепата на Общинския съвет.Искам да насочите вашите действия да се създадат работни места в нашата община, да се привлекат инвестиции, защото ако това не се направи ние загиваме и ще си заминем и бъдещето поколение няма да ни прости.Греха който трябва да носи някой това сме ние.Благодаря за вниманието!

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви господин Попов.Има ли някой друг да добави нещо?Ако няма дневния ред се изчерпва. Закривам заседанието на Общински съвет-Тополовград

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС