Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На 01.06.2021 г. между Община Тополовград и Министерство на труда и социалната политика се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране дейности по проект: „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община

На 01.06.2021 г. между Община Тополовград и Министерство на труда и социалната политика в качеството на ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране дейности  по проект: „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград “  по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ по Оперативна програма „ Развитие н човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектът е насочено към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Тополовград. Изпълнението на настоящия проект ще осигури по-доброто съвместяването на семейния и професионалния живот на заетите родителите в общината и ще повиши равнището на тяхната икономическа активност, едновременно с което ще се създадат необходимите предпоставки за полагане на пълноценни грижи към деца им, докато те извършват трудовата си дейност.

Посредством изпълнението на проекта на работещите родители, ще се гарантира осигурена грижа за техните деца, дори при настъпване на извънредни обстоятелства. Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост. Проектът ще осигури правата на родителите до подходящ достъп до услуги за полагане на грижи за децата им чрез прилагане на допълващи мерки към формалната система на предучилищното и училищното образование.

Основните дейности по проекта, които ще се реализират през следващите 14 месеца включват:

v   Подбор на персонал, обучение на персонала и осигуряване на оборудване и обзавеждане

v   Предоставяне на грижи за деца

Целта на проекта е постигане на положително въздействие върху икономическия просперитет и социалното приобщаване, което от своя страна рефлектира пряко върху по-добрата адаптация към нуждите на съвременните семейства. Чрез осигуряването на почасови грижи в детския кът в общината ще се гарантира равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, чрез които ще се увеличи заетостта, осигуряват се по-високи доходи и кариерно развитие.

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция  е 149 800,00 лв.  Срок за изпълнение – 14 месеца.


BG05M9OP001-1.096 “Детски кътове” 
Проект:„Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград 
Договор№ BG05M9OP001-1.096-0018-C01