Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Notices

Община Тополовград продължава да работи в полза на децата и младежите по проект “Интегрирани мерки в подкрепа на децата в община Тополовград”

Проект за изменение  на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград,приета с Решение № 259 от 30.07.2021 год. на ОбС Тополовград,актуализирана с Решение № 390 от 29.04.2022 год. на ОбС Тополовград

Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имоти- частна  общинска собственост

На основание  Заповед № 407/03.06.2024г.  на  Кмета на Община Тополовград,

На основание  Заповед № 408/03.06.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

1.Търгове с явно наддаване  за  продажба  на имоти- частна  общинска собственост, както следва:

1.1.По Заповед №407/03.06.2024г.

-ПИ с идентификатор 53802.17.5, земеделска земя с начин на трайно ползване „друг вид нива“, с площ 14230 кв.м., V-та категория, в местност „Ненкина поляна” по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Орешник,  Община Тополовград – АОС № 8079 /15.04.2024 г., при начална тръжна цена -15 000,00/петнадесет хиляди/ лв. без ДДС.

    С Решение № 315 по т.7 от Протокол № 27 / 31.08.2017 г.,  ОбС – гр. Тополовград  е разрешил продажба на горецитирания имот. На  08.02.2018 г. за същия е сключен договор за наем, за срок 10 години, поради което към датата на сключване на договора за продажба, договорът за наем ще бъде прекратен.

1.2. По Заповед №408/03.06.2024г.

-ПИ 72761.39.792, с площ 12 981 кв.м., местност „Низините“, гр. Тополовград- АЧОС № 7785 / 23.03.2023г., при пазарна цена в размер на 66 407,00 лв. без ДДС, и 79 688,40 лв. с ДДС.

  1. Търговете за продажба на имотите ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград, както  следва:

2.1.По Заповед №407/03.06.2024г.-на 20.06.2024г. от 14.00 ч., при липса на кандидати повторен търг на 27.06.2024г. от 14.00 ч.

2.2. По Заповед №408/03.06.2024г.-на 20.06.2024г. от 14.30 ч., при липса на кандидати повторен търг на 27.06.2024г. от 14.30 ч.

3.Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

4.Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги, както следва:

– По  Заповед № 407/03.06.2024г. и Заповед № 408/03.06.2024г.,  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС. за всеки имот по отделно.

5.Документи за участие в търговете ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  19.06.2024 г., съответно до 16.00 ч. на 26.06.2024 г.

 6.Оглед на имотите: всеки работен ден до деня предхождаш датата на търга.  

                       

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване за  отдаване    под наем на земеделски земи – частна общинска собственост  с н.т.п. “нива” и „друг вид. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти  находящи се в землището на с. Мрамор и с. Орешник, общ. Тополовград

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 389 / 29.05.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 388 / 29.05.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

По заповед № 389 / 29.05.2024 г

            Имот № 72761.57.10 с площ 1613 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „ друг вид нива”, V  – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7394  / 06.04.2022 г. при начална тръжна цена 1840 лв. без ДДС.

По заповед № 388 / 29.05.2024 г

           Имот № 72761.58.37 с площ 545 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V  – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7418  / 19.04.2022г., начална тръжна цена на имота в размер на  620.00 лв.  без ДДС.

     Търгът за имотите да се проведе както следва:

  За Имот №72761.57.10  на  21.06.2024г от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.06.2024 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност – 184.00 лв.

  За Имот № 72761.58.37 на 21.06.2024г. от 14:00 ч. в залата на ОбС –Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.06.2024г.  от 14:00 ч.в залата на ОбС –Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност – 62.00 лв.

       Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги до 16.00 часа на 20.06.2024 г., съответно до 16.00 ч. на  27.06.2024 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 20.06.2024 г., съответно до  27.06.2024 г.

                         

За информация: тел. 0470 / 5 33 45

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – частна собственост, за разполагане на преместваеми  обекти – гаражни клетки, за срок от 10 ( десет ) години и за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за  срок от 10 /десет/ години и с период от пет месеца в годината от 01 май до 30 септември

На основание Заповед № 386/28.05.2024г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 390/30.05.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

            1.По Заповед №386/28.05.2024г.

Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терени – частна собственост, за разполагане на преместваеми  обекти – гаражни клетки, за срок от 10 ( десет ) години, а именно:

1.Петно №1, размери 3/5,5м., квадратура 16,50 кв.м. с начална месечна наемна цена  4,13 лв. без ДДС, 4,95 лв. с ДДС., находящо се в УПИ I в кв.72 по ПУП на гр.Тополовград, АЧОС №7247/11.06.2021г.

2.Петно №2, размери 3/5,5м., квадратура 16,50 кв.м. с начална месечна наемна цена  4,13 лв. без ДДС, 4,95 лв. с ДДС., находящо се в УПИ I в кв.72 по ПУП на гр.Тополовград, АЧОС №7247/11.06.2021г.

2.По Заповед №390/30.05.2024г.

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за  срок от 10 /десет/ години и с период от пет месеца в годината от 01 май до 30 септември а именно:

     -Общински терен с площ 60 кв.м. , находящо се в кв. 75 по ПУП на гр. Тополовград, за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – слънцезащитно съоръжение, при начална тръжна месечна  наемна цена 96.00 лв. без ДДС, 115.20лв.  с ДДС.

  1. 3. Търговете за отдаване под наем на общинските терени ще се проведат  в залата на Общински съвет-Тополовград както  следва:

3.1.По Заповед №386/28.05.2024г.-на 20.06.2024г. от 13.30ч., при липса на кандидати повторен търг на 25.06.2024г. от 13.30ч.

3.2.По Заповед №390/30.05.2024г.-на 20.06.2024г. от 15.00ч., при липса на кандидати повторен търг на 27.05.2024г. от 15.00ч.

4.Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

5.Тръжната документация  се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

 

6.Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги, както следва:

-до 16.00 часа на  19.06.2024 г. ,съответно до 16.00 ч. на 24.06.2024 г. за терените по Заповед №386/28.05.2024г.;

 –до 16.00ч. на 19.06.2024г., съответно до 16.00ч. на 26.06.2024г. за имотите по Заповед №390/30.05.2024г.

 

            7.Оглед на имотите: всеки работен ден до деня предхождаш датата на търга.  

                       

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 391 / 30.05.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 410 / 03.06.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

По заповед № 391 / 30.05.2024 г

      Масивна двуетажна сграда – бивш “Младежки клуб“, със застроена площ 77.47 кв.м., построена 1962г. – първи етаж, и 1980г. – втори етаж, находяща се в ПИ 461, кв. 10 по ПУП на с. Срем, Община Тополовград – АОС №196/06.03.2000г. при начална тръжна цена 12 000,00 лв. без ДДС и 14 400,00 лв. с ДДС.

 

По заповед № 410 / 03.06.2024 г

Търговска сграда-„Ресторант“, със застроена площ 250 кв.м., построена в  ПИ – 303, кв. 19 по ПУП на с. Срем, община Тополовград – АОС №8165/31.05.2024г., при начална тръжна цена 10 800,00 лв. без ДДС и 12 960,00 лв. с ДДС.

 

     Търговете да се проведaт както следва:

        По заповед № 391 / 30.05.2024 г. – бивш“Младежки клуб“, с. Срем

     на  24.06.2024г от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 01.07.2024 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност – 1 200.00 лв.

  Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

  По заповед №410/03.06.2024г. – Търговска сграда-Ресторант, с.Срем на 24.06.2024г. от 14:00 ч. в залата на ОбС –Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 01.07.2024г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС –Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност -1 080.00 лв.

       Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги до 16.00 часа на 21.06.2024 г., съответно до 16.00 ч. на  28.06.2024 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 21.06.2024 г., съответно до  28.06.2024 г.

                           

За информация: тел. 0470 / 5 33 45