Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за ИП от Таня Великова Далакова за почистване  на дървесна и храстова растителност на имот в регулация на с.Устрем, УПИ XII-38, кв.8 по действащия ПУП на с.Устрем, Община Тополовград