Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за ИП от Владимир Алексеевич Решетников за ,,Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 100 kW, разположена в поземлен имот УПИ VII-219 в кв. 70 по план на с. Хлябово, Община Тополовград и външно кабелно захранване на ФЕЦ с кабел HH 0,4 kV.