Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот и продажба на имоти

На основание Заповед № 496/27.08.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 497/27.08.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 498/27.08.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

 На основание Заповед № 499/27.08.2021 г. на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

 

       1.Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост, за срок от 3 /три/ години, а именно:

       1.1. Помещение с площ 56,40 кв.м., находящо се в едноетажна сграда, тип метална конструкция, в кв.49, имот №289 по ПУП на с.Хлябово, за срок от 3/три/години, при начална тръжна цена 101.52 лв. без ДДС, 121.82 лв. с ДДС.

       2. Търг с явно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, а именно:

       2.1. УПИ VI- 17 в кв.4 по ПУП на с.Хлябово, общ.Тополовград, представляващ жилищен имот включващ: Дворно място 1266кв.м. -2970лв., двуетажна масивна сграда със ЗП 94 кв.м. -4 430лв., сграда гараж 243,90 лв. без ДДС.

       2.2. Жилище №7 със ЗП 55 кв.м. и дворно място 646 кв.м., представляващи УПИ XIII-7 в кв.37 по ПУП на „Младежко селище- с.Орешник, общ. Тополовград. с начална тръжна цена 2 118.30 лв. без ДДС.

       2.3. Имот №72761.56.162 с площ 1151кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, при начална тръжна цена 750.00 лв. без ДДС.

 

        Търговете за имотите ще се проведат както следва:

     1.1. За отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост –помещение с площ 56,40кв.м., кв.49 по ПУП на с.Хлябово, на 16.09.2021 г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 28.09.2021 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     2.1. За УПИ VI- 17 в кв.4 по ПУП на с.Хлябово- представляващ жилищен имот, на 16.09.2021 г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 28.09.2021 г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     2.2. За Жилище №7 в кв.37 по ПУП на „Младежко селище- с.Орешник , на 16.09.2021 г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 28.09.2021 г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     2.3. За имот №72761.56.162 с площ 1151кв.м., земеделска земя в м. „Градище”, търгът ще се проведе на 16.09.2021 г. от 15:00 часа в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 28.09.2021 г. от 15.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

   Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на 15.09.2021 г ,съответно до 16.00 ч. на 27.09.2021 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 15.09.2021 г., съответно до 27.09.2021 г.                          

                                             За информация: тел. 0470 / 5 33 45