Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

  На основание Заповед №263/27.04.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

  На основание Заповед №264/27.04.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

 На основание Заповед №265/27.04.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

       

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

  1. УПИ III, кв.27 по ПУП на с.Орешник, общинско празно място с площ 4744 кв.м., АОС № 7389 / 09.03.2022г., при начална тръжна цена на имота в размер на 14 500.00 лв. без ДДС и 17 400.00 лв. с ДДС.
  2. УПИ ХV-1744, кв.30 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 660 кв.м., АОС № 7388 / 07.03.2022г. при начална тръжна цена на имота в размер на 4 930.00 лв. без ДДС, 5 916.00 лв. с ДДС.
  3. УПИ XV, кв.93А по ПУП на гр. Тополовград, общински терен с площ 964 кв.м., АОС № 511 / 24.08.2009г.  при начална тръжна  цена на имота в размер на 7 830,00 лв. без ДДС и  9 396,00 лв. с ДДС.          

     Търговете за посочените имоти да се проведат на: 16.05.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 19.05.2022г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбА- Тополовград.

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС за всеки един от имотите поотделно.

    Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  13.05.2022г , съответно до 16.00 ч. на 18.05.2022г.

         Оглед на имота: всеки работен ден до 13.05.2022г., съответно до 18.05.2022г.

 

                           

                                          За информация: тел. 0470 / 5 33 45