Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  продажба  на  имоти – частна общинска собственост

 

 

         На основание Заповед № 73 / 23.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

         На основание Заповед № 74 / 23.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

        

О Б Я В Я В А:

 

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

     1.УПИ VI- 13, кв.37 по ПУП на с.Орешник, общинско място с площ 790 кв.м,  АОС № 7965/24.11.2023г. при начална тръжна цена в размер на 3310,00лв. без ДДС и  3972,00лв. с ДДС.

     2.Имот № 72761.54.49 с площ 669 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, АОС № 7464 / 17.05.2022г. при начална тръжна  цена на имота в размер на 735.00 лв. без ДДС.

     3.Имот № 72761.54.50 с площ 664 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, АОС № 7463 / 17.05.2022г. при начална тръжна цена на имота в  размер на 730.00 лв. без ДДС.

            Търговете  за обявените имоти  ще се проведат  както  следва:

По т.1 УПИ VI- 13, кв.37 по ПУП на с.Орешник, общинско място с площ 790 кв.м-    търгът за имота да се проведе на: 09.02.2024г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 16.02.2024г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград. 

     Депозит в размер на 10 % от  общата началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбА , в размер на 331,00 лв.

По т.2 Имот № 72761.54.49 с площ 669 кв.м., земеделска земятъргът за имота да се проведе на: 09.02.2024г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 16.02.2024г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота  да се внесе в касата на ОбА, в размер на 73.50лв.

По т.3 Имот № 72761.54.50 с площ 664 кв.м., земеделска земятъргът за имота да се проведе на: 09.02.2024 г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 16.02.2024г. от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград. 

     Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбА  в размер на  73.00лв.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  08.02.2024г. , съответно до 16.00 ч. на 15.02.2024г.

         Оглед на имота: всеки работен ден предхождащ датите на търговете.                          

                                          За информация: тел. 0470 / 5 33 45