Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

 

 На основание Заповед № 10/02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

  На основание Заповед № 11/02.01.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,

          На основание Заповед № 12/02.10.2024 г.  на Кмета на Община Тополовград,         

 

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

  1. УПИ XXV, кв. 30 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 331 кв.м., за индивидуално жилищно строителство, АЧОС № 368 / 02.09.2002г., скица № 276/19.05.2023г. с начална тръжна цена на имота в размер на 2 680.00 лв.  без ДДС  и  3 216.00 с ДДС.
  2. Общинско дворно място ПИ- 196, кв.15, с площ 2440 кв.м. по ПУП на с.Българска поляна, АЧОС № 273/24.08.2000г. с начална тръжна цена на имота в размер на   8 590.00 лв. без ДДС, 10 308.00 лв. с ДДС.
  3. 3. УПИ I- 1755, кв. 33 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 402 кв.м., АЧОС № 7728 / 11.11.2022г. с начална тръжна цена на имота  в размер на 3 770.00 лв. без ДДС,  4 524.00 лв. с ДДС.

        Търговете  за обявените имоти  ще се проведат  както  следва:

По т.1 Имот УПИ XXV, кв. 30 по ПУП на гр. Тополовград, търгът ще се проведе на: 24.01.2024 г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.    

По т.2 Общинско дворно място ПИ- 196, кв.15, с площ 2440 кв.м. по ПУП  на с.Българска поляна, търгът да се проведе на: 24.01.2024г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград. 

По т.3 УПИ I- 1755, кв. 33 по ПУП на гр. Тополовград, търгът да се проведе на: 24.01.2024г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

      При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 31.01.2024г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите  да се внесе в касата на ОбА- Тополовград.      

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  23.01.2024г., съответно до 16.00 ч. на 30.01.2024г.

         Оглед на имота: всеки работен ден  до деня предхождащ датите на търговете.                           

                                                   За информация: тел. 0470 / 5 33 45