Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

 

На основание Заповед № 16/ 03.01.2024г. на Кмета на Община Тополовград,

          

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост, а именно:

  • Имот № 57.98 с площ 463 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V – та категория, в м. „Градище”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7402 / 11.04.2022г. с начална тръжна цена на имота в размер на  500.00 лв. без ДДС.
  • Имот № 52.535 с площ 16099кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Старите лозя”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7786  / 19.04.2023г.  с начална тръжна цена на имота в размер на 17 325.00 лв.  без ДДС.
  • Имот № 52.589 с площ 8308кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Старите лозя”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7787  / 19.04.2023г. с начална тръжна  цена на имота в размер на  8 945.00 лв.  без ДДС.
  • Имот № 56.196 с площ 384кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V – та категория, в м. „Градище”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7459 / 12.05.2022г. с начална тръжна цена на имота в размер на 415.00 лв.  без ДДС.
  • Имот № 56.197 с площ 386 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград,  АОС № 7788/19.04.2023г. с начална тръжна цена на имота в размер на  420.00 лв.  без ДДС.
  • Имот № 56.198 с площ 973кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V – та категория, в м. „Градище”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7789 19.04.2023г. с  начална тръжна цена на имота в размер на 1 050.00 лв.  без ДДС.

     Търгът за имотите да се проведе на: 25.01.2024 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 31.01.2024 г.  от 15.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите, да се внесе в касата на ОбА- Тополовград:

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС,  за всеки един от имотите.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги  до 16.00 часа на  24.01.2024 г., съответно  до 16.00 ч. на  30.01.2024 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 24.01.2024 г., съответно на  30.01.2024 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45