Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

 

На основание Заповед № 17/ 03.01.2024г. на Кмета на Община Тополовград,

          

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост, а именно:

  • Имот № 54.321 с площ 1782 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7393  / 05.04.2022г., начална тръжна цена на имота в размер на  1 920.00 лв.  без ДДС.
  • Имот № 54.322 с площ 297 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”,в землището на гр. Тополовград, АОС № 7651  / 18.10.2023г., начална тръжна цена на имота в размер на  320.00 лв.  без ДДС.
  • Имот № 54.323 с площ 186 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7652 / 18.10.2022г.,  начална тръжна цена на имота в размер на  200.00 лв.  без ДДС.
  • Имот № 54.324 с площ 1962 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”, в землището на гр. Тополовград,  АОС № 7391  / 05.04.2022г., начална тръжна цена на имота в размер на  2115.00 лв.  без ДДС.
  • Имот № 54.326 с площ 1269 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7872  / 15.08.2023г.,  начална тръжна цена на имота в размер на  1365.00 лв.  без ДДС.
  • Имот № 50.286 с площ 522 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, Х – та категория, в м. „Бекчи колиба” в землището на гр. Тополовград, АОС № 6893 / 09.11.2017г. с начална тръжна  цена на имота в размер на 565.00 лв. без ДДС.
  • Имот № 50.011 с площ 2 659 кв.м.,  земеделска з емя  от  Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, Х – та категория, в м. „Бекчи колиба”,  в землището на гр. Тополовград, АОС № 6894 / 09.11.2017г. с начална тръжна  цена на имота в размер на 2865.00 лв. без ДДС.
  • Имот № 54.51 с площ 455 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, X – та категория, в м. „Плочест”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7460 / 13.05.2022г. с начална тръжна цена на имота в размер на 500.00 лв. без ДДС.
  • Имот № 57.62 с площ 560 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „изоставена нива”, V– та категория, в м. „Градище”, в землището на гр. Тополовград, АОС № 7407/ 12.04.2022г. с начална тръжна цена на имота в размер на 605.00 лв.  без ДДС.

     Търгът за имотите  да се проведе на: 26.01.2024 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 31.01.2024 г.   от 15.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата на ОбАТополовград.

     Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  25.01.2024г., съответно до 16.00 ч. на 30.01.2024г.

     Оглед на имотите: всеки работен ден до 25.01.2024 г., съответно до 30.01.2024г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45