Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 485 / 29.08.2023г. и Заповед № 486 / 29.08.2023г. на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост, а именно:

По Заповед № 485 / 29.08.2023 г.:

    – УПИ VI- 17 в  кв.4 по ПУП  на с.Хлябово, представляващ жилищен имот, включващ: Дворно място с площ 1 266кв.м., двуетажна масивна сграда със застроена площ- 94 кв.м., постр.1946г., част от гараж със ЗП- 21 кв.м., АЧОС № 7276 / 20.07.2021г.  при  начална тръжна цена на имота  в размер на:

               -Дворно  място УПИ VI-17, кв.4 – 3 240,00 лв. без ДДС, 3 888,00лв. с ДДС.

               -Двуетажна масивна сграда – 2 530лв. без ДДС.

               -Сграда гараж – 80,00лв. без ДДС.

По заповед № 486 / 29.08.2023 г.:

     –Имот № 72761.54.411 с площ 3890 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X – та категория, в м. „Плочест”  в землището на гр. Тополовград, АОС № 5567 зз / 04.07.2014 г., при начална тръжна цена 3750,00 без ДДС.

Търговете ще се проведат на 13.09.2023 г., както следва:

  • по Заповед № 485 / 29.08.2023 г., от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград
  • по Заповед № 486 / 29.08.2023 г., от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград

При липса на кандидати, ще се проведат повторни търгове на 26.09.2023 г., както следва:

  • по Заповед № 485 / 29.08.2023 г., от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград
  • по Заповед № 486 / 29.08.2023 г., от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград

     Депозити в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота, да се внесе  в касата на ОбА Тополовград.

  • За имот УПИ VI- 17 в кв.4 по ПУП  на с.Хлябово – 585.00 лв.
  • За имот № 54.411 с площ 3890 кв.м. – 375.00 лв.

     Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- Тополовград, център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА- Тополовград, център за информация и услуги до 16.00 часа на  12.09.2023 г. , съответно до 16.00 ч. на 25.09.2023 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 16.00 часа на  12.09.2023г. , съответно до 16.00 часа на 25.09.2023г.                           

За информация: тел. 0470 / 5 33 45