Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  продажба  на  имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 231 /25.04.2023 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 232 /25.04.2023 г.  на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

         1. УПИ III- 1533, кв. 139 по ПУП на гр. Тополовград, общинско място с площ 395 кв.м., АЧОС № 336 / 05.06.2001г. с начална тръжна цена на имота в размер на 2600.00 лв. без ДДС,  3120.00 лв. с ДДС.

         2. ПИ с идентификатор 68583.100.769, земеделска земя, с начин на трайно ползване скали, с  площ  3159 кв.м. Категория на земята – нула, в  землището на с.Срем,  Община Тополовград – АОС № 7781 /31.01.2023г. с  начална  тръжна цена на имота  в размер на   2 610,00 лв. без ДДС.

         Търгът за имотите ще се проведе както  следва:

      – За УПИ III- 1533, кв. 139 по ПУП на гр. Тополовград,   на 15.05.2023г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 19.05.2023 г.   от 14.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

     – За УПИ с идентификатор 68583.100.769, земеделска земя, с начин на трайно ползване скали, с  площ  3159 кв.м., на 15.05.2023 г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 19.05.2023 г.   от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  12.05.2023 г ,съответно до 16.00 ч. на 18.05.2023 г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 12.05.2023 г., съответно до 18.05.2023 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45