Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  продажба  на  имоти – частна общинска собственост

 На основание Заповед № 525 /22.08.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 526/22.08.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед №527/22.08.2022г.  на Кмета на Община Тополовград,

          

О Б Я В Я В А:

      

    Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

  1. УПИ XVI, кв.37 по ПУП на с.Орешник, общинско празно място с площ 695 кв.м.,  с начална  тръжна  цена на имота в размер на 2 450,00 лв. без ДДС и  2 940,00 лв. с ДДС.
  2. Имот № 72761.56.332 с площ 165кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „друг вид нива”, V – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград,  при начална тръжна цена на имота в размер на 150.00 лв. без ДДС.
  3. УПИ VI , кв.52, общинско празно място с площ 1 014 кв.м. по ПУП  на с.Княжево,  АЧОС № 7576/ 11.07.2022г. при начална тръжна  цена на имота в размер на 2 950,00 лв. без ДДС, 3 540,00 лв. с ДДС.         

 

         Търговете  за имотите ще се проведат  както  следва:

  • За имот УПИ XVI, кв.37 по ПУП на с.Орешник – на: 07.09.2022г. от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.
  • За имот № 72761.56.332 с площ 165кв.м., земеделска земя- 07.09.2022г. от 14:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.
  • За имот УПИ VI , кв.52, общинско празно място с площ 1 014 кв.м. – 07.09.2022г. от 14:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 27.09. 2022г.   от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  05.09.2022г ,съответно до 16.00 ч. на 26.09.2022г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 05.09.2022г., съответно до 26.09.2022г.                          

                                              За информация: тел. 0470 / 5 33 45