Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 389 / 29.05.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 388 / 29.05.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

По заповед № 389 / 29.05.2024 г

            Имот № 72761.57.10 с площ 1613 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „ друг вид нива”, V  – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7394  / 06.04.2022 г. при начална тръжна цена 1840 лв. без ДДС.

По заповед № 388 / 29.05.2024 г

           Имот № 72761.58.37 с площ 545 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V  – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7418  / 19.04.2022г., начална тръжна цена на имота в размер на  620.00 лв.  без ДДС.

     Търгът за имотите да се проведе както следва:

  За Имот №72761.57.10  на  21.06.2024г от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.06.2024 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност – 184.00 лв.

  За Имот № 72761.58.37 на 21.06.2024г. от 14:00 ч. в залата на ОбС –Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.06.2024г.  от 14:00 ч.в залата на ОбС –Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност – 62.00 лв.

       Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги до 16.00 часа на 20.06.2024 г., съответно до 16.00 ч. на  27.06.2024 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 20.06.2024 г., съответно до  27.06.2024 г.

                         

За информация: тел. 0470 / 5 33 45