Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед № 391 / 30.05.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед № 410 / 03.06.2024 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

По заповед № 391 / 30.05.2024 г

      Масивна двуетажна сграда – бивш “Младежки клуб“, със застроена площ 77.47 кв.м., построена 1962г. – първи етаж, и 1980г. – втори етаж, находяща се в ПИ 461, кв. 10 по ПУП на с. Срем, Община Тополовград – АОС №196/06.03.2000г. при начална тръжна цена 12 000,00 лв. без ДДС и 14 400,00 лв. с ДДС.

 

По заповед № 410 / 03.06.2024 г

Търговска сграда-„Ресторант“, със застроена площ 250 кв.м., построена в  ПИ – 303, кв. 19 по ПУП на с. Срем, община Тополовград – АОС №8165/31.05.2024г., при начална тръжна цена 10 800,00 лв. без ДДС и 12 960,00 лв. с ДДС.

 

     Търговете да се проведaт както следва:

        По заповед № 391 / 30.05.2024 г. – бивш“Младежки клуб“, с. Срем

     на  24.06.2024г от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 01.07.2024 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност – 1 200.00 лв.

  Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

  По заповед №410/03.06.2024г. – Търговска сграда-Ресторант, с.Срем на 24.06.2024г. от 14:00 ч. в залата на ОбС –Тополовград.

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 01.07.2024г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС –Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА, на стойност -1 080.00 лв.

       Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги до 16.00 часа на 21.06.2024 г., съответно до 16.00 ч. на  28.06.2024 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 21.06.2024 г., съответно до  28.06.2024 г.

                           

За информация: тел. 0470 / 5 33 45