Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

На основание Заповед №341/26.05.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

На основание Заповед №342/26.05.2022 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 

О Б Я В Я В А:

  1. Търг с явно наддаване за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

      -УПИ VI, кв.136, с площ 380 кв.м., празно дворно място, по ПУП на гр. Тополовград- .  с начална тръжна цена на имота в размер на 2470,00 лв. без ДДС, 2964,00 лв. с ДДС.

      -Имот № 72761.54.765 с площ 0,363 дка, масив 54, земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Х – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград с начална тръжна цена на имота в размер на  1 248.70 лв. без ДДС.

       2.Търг с явно наддаване  за отдаване под наем  на общински терени – части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за срок от 9  ( девет ) години, а именно:

-Петно № 7 с площ 15,81 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в  кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград,  при начална тръжна цена 25,60 лв. без ДДС и  30,72 лв. с ДДС;

-Петно № 3 с площ 15,00 кв.м., за търговия и услуги, находящо се в кв. 84 по ПУП на гр. Тополовград,  при начална тръжна цена 24,00 лв. без ДДС, 28,80 лв. с ДДС;

     Търговете  да  се проведат както следва:

По т.1. Търг с явно наддаване  за продажба на имоти частна общинска собственост търгът да се проведе на: 10.06.2022 г. от 10:30 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 21.06.22г.  от 14:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

По т.2. Търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект- търгът да се проведе на 10.06.22 г. от 10:00 часа в залата на ОбС- Тополовград.  При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 21.06.22г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

       Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна цена  на имотите  да се внесе в касата на ОбА-Тополовград.

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС.

      Документи за участие в търга ще се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  09.06.2022г ,съответно до 16.00 ч. на 20.06.2022 г.

      Оглед на имота: всеки работен ден до 09.06.2022 г., съответно до 20.06.2022г.                           

                                         За информация: тел. 0470 / 5 33 45