Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за продажба на МПС – общинска собственост

 

  О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр. Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/ 5-22-80; факс 0470/5-41-57

http://topolovgrad.bg ;e-mail: obshtina@topolovgrad.bg

На основание Заповед № 721/03.12.2021 г. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А

          Търг с явно наддаване за продажба на следнoто МПС – общинска собственост:

1. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“ с рег.№ Х 00 09 ВХ, гориво: бензин / втечнен нефтен газ с  начална тръжна цена 00 лева без ДДС, 2448.00 лева с ДДС ;

Търгът да се проведе на 21.12.2021 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

При липса на кандидати, повторни търгове да се проведат на: 29.12.2021г. и на  04.01.2022 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена с ДДС се внася в касата на Об.А Тополовград, гр.Тополовград , пл.”Освобождение” № 1.

Тръжна документация се получава от стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги  срещу цена  40.00 лв.без ДДС, 48.00 лв.с ДДС.

Документи за участие в търга да се приемат в стая №1 на Об.А – Център за информация и услуги, гише ”Деловодство”до 16.00 часа на  20.12.2021 г., съответно до 16.00 часа на 23.12. 2021 г. и на 03.01.2022 г.

Оглед на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“  (в открит гараж в двора на Община Тополовград, гр.Тополовград – пл.”Освобождение” №1) –  всеки работен ден, предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

За информация : тел. 0897584499, стая № 24 в сградата на Об.А – Тополовград.