Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост и отдаване под наем на общински терен-публична общинска собственост

На основание Заповед № 555/29.09.2021 г.  на Кмета на Община Тополовград,

 На основание Заповед № 556/29.09.2021 г.  на Кмета на Община Тополовград,

         

О Б Я В Я В А:

         Търг с явно наддаване  за  продажба  на следните  имоти – частна общинска собственост, а именно:

    1.Имот № 72761.12.124 с площ 3 216 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, Х – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, АОС № 268зз / 28.02.2000г. при начална тръжна  цена на имота в размер на 1 650.00 лв. без ДДС.

    2.Имот № 72761.12.837 с площ 541кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, Х – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, АОС № 7275 / 20.07.2021г.  при начална тръжна цена на имота в размер на  300.00 лв. без ДДС.

         Търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на общински терен– публична общинска собственост, а именно:

  1. Петно с площ 24 кв.м. за разполагане на преместваем обект- тип павилион, върху общински терен, представляващ част от УПИ XVIII, кв. 17 по ПУП на с.Българска поляна,  за търговия и услуги, Скица № 337 / 22.07.2021г., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34.56лв. без ДДС, 41.47 лв. с ДДС;

        Търговете  за обявените имоти  ще се проведат  както  следва:

По т.1 Имот № 72761.12.124 с площ 3 216 кв.м. и имот № 72761.12.837 с площ 541кв.м.-  търгът за имотите ще се проведе на: 21.10.2021 г. от 14:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.10.2021 г. от 14.30ч. в залата на ОбС-Тополовград. 

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

По т.2 Петно с площ 24 кв.м.  за разполагане на преместваем обект- търгът за имота да се проведе на: 21.10.2021 г. от 14:00 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.10.2021г. от 14.00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота  да се внесе в касата на ОбА. 

      Тръжната документация ще се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за всеки един от имотите поотделно.

      Документи за участие в търга да се приемат в стая № 1 на ОбА-център за информация и услуги до 16.00 часа на  20.10.2021г., съответно до 16.00 ч. на 27.10.2021г.

         Оглед на имота: всеки работен ден  до деня предхождащ датите на търговете.

                           

                                                   За информация: тел. 0470 / 5 33 45