Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търг с явно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост по заповед №495/26.06.2024г и по заповед №498/26.06.2024г

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40,5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

На основание Заповед № 495 / 26.06.2024 г. на Кмета на Община Тополовград;

На основание Заповед № 498 / 26.06.2024 г. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост

   По заповед №495/26.06.2024г

  • Имот № 72761.54.328 с площ 934 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „изоставена орна нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7636 / 23.09.2022г.
  • Имот № 72761.54.329 с площ 898 кв.м., земеделска земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „изоставена орна  нива”, X – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград – АОС № 7637 / 26.09.22г

    По заповед №498/26.06.2024г

  • УПИ  XVI, кв,37 по ПУП на с. Орешник, общинско празно място с площ 695кв.м., АОС №7564/27.06.2022г.

    По заповед 495/26.06.2024г-  Търгът за имотите да се проведе на  15.07.2024г от    13:00 часа в залата на ОбС- Тополовград

При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 22.07.2024 г. от 13:00 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

    Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата                     на  ОбА

  • За имот №72761.54.328 в размер на 94,20лв.
  •  За имот №72761.54.329 в размер на 90,60лв

   По заповед 498/26.06.2024г- Търгът за имота да се проведе на  15.07.2024г от 13:30 часа в залата на ОбС- Тополовград

   При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 22.07.2024 г. от 13:30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

   Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имота да се внесе в касата                     на  ОбА на стойност –310.00лв

   Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 70.00 лв. без ДДС, 84.00 лв. с ДДС.

    Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги до 16.00 часа на 12.07.2024 г., съответно до 16.00 ч. на  19.07.2024 г.

     Оглед на имотите: всеки работен ден до 12.07.2024 г., съответно до  19.07.2024 г.

За информация: тел. 0470 / 5 33 45